Vyhláška č. 231/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o chove spoločenských zvierat, divých zvierat a nebezpečných živočíchov a o ochrane pokusných zvierat

Čiastka 88/1998
Platnosť od 25.07.1998 do30.11.2003
Účinnosť od 01.08.1998 do30.11.2003
Zrušený 488/2002 Z. z.

231

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 9. júna 1998

o chove spoločenských zvierat, divých zvierat a nebezpečných živočíchov a o ochrane pokusných zvierat

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 37 ods. 1 písm. c), e) a f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o

a) podmienkach chovu spoločenských zvierat a o odbornej spôsobilosti na ich chov a výcvik na účely obchodovania s nimi,

b) chove divých zvierat a nebezpečných živočíchov,

c) ochrane pokusných zvierat.

Podmienky chovu spoločenských zvierat

§ 2

Základné ustanovenia

(1) Pri chove spoločenských zvierat treba

a) trvalo dbať o ich zdravie; pravidlá starostlivosti o zdravie spoločenských zvierat upravuje osobitný predpis,1) ak ďalej nie je ustanovené inak,

b) dodržiavať pravidlá chovateľstva a viesť chovateľské záznamy.

(2) Podmienky chovu spoločenských zvierat sa primerane vzťahujú aj na ich držanie a opateru.2)

(3) Spoločenské zviera možno použiť na verejné predstavenie, výstavu, súťaž alebo iný obdobný účel, ak sú splnené podmienky na usporiadanie zvodu.3)

(4) Na chov spoločenského zvieraťa, ktoré je chráneným druhom, je potrebný aj súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny.4)

§ 3

Umiestnenie spoločenského zvieraťa

(1) Spoločenské zviera možno pri chove trvalo umiestniť iba v chovnom priestore alebo v zariadení určenom na chov, ktoré

a) mu umožňuje vykonávať biologické a etologické potreby primerané jeho druhu, veku a zdravotnému stavu,

b) spĺňa zoohygienické a hygienické požiadavky,

c) umožňuje jeho dennú kontrolu,

d) zabraňuje jeho úteku.

(2) Ak je chované spoločenské zviera trvalo umiestnené vonku, má mať priestor na spánok a odpočinok a priestor, ktorý ho chráni pred nepriaznivými klimatickými vplyvmi, najmä pred dažďom, mrazom a priamym slnečným žiarením.

(3) Spoločenské zviera nemožno chovať potme alebo bez stáleho priameho prístupu čerstvého vzduchu.

(4) Spoločenské zviera nemožno ponechať samo v osobnom aute alebo v kabíne nákladného auta, ktoré je na priamom slnečnom žiarení alebo na mraze a nemá zabezpečené priame vetranie.

(5) Spoločenské zviera nemožno ponechať v uzavretom chovnom priestore bez možnosti močenia a kalenia dlhšie ako dvanásť hodín denne.

(6) Stav chovného priestoru a stav zariadenia na chov treba kontrolovať denne a zistené nedostatky neodkladne odstrániť.

§ 4

Vodenie spoločenského zvieraťa

(1) Vodiť spoločenské zviera mimo chovného priestoru a mimo zariadenia na chov môže iba osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii.

(2) Spoločenské zviera možno vodiť na verejné priestranstvo a na miesta, na ktorých je voľný pohyb spoločenských zvierat zakázaný, len na vôdzke.

(3) Vôdzku, na ktorej je spoločenské zviera vodené mimo chovného priestoru alebo mimo zariadenia na chov, možno uviazať len na obojok alebo na prsný postroj. Nemožno ju uviazať na tŕňový obojok ani na elektronický obojok. Na sťahujúci obojok ju možno uviazať, ak ide o služobného psa počas služobného zákroku.

§ 5

Chov psa

(1) Pes starší ako šesť mesiacov sa označuje trvalo čipom alebo tetovaním, alebo počas vodenia mimo chovateľského priestoru príveskom umiestneným na obojku. Z označenia musí byť zrejmé, kto je chovateľom psa a kde je pes evidovaný na účely miestneho poplatku.5)

(2) Psa nemožno

a) chovať v chovnom priestore, ktorý nevyhovuje jeho biologickým a etologickým potrebám, najmä v pivnici, na povale, na balkóne (lodžii), v garáži a pod., ani v zariadení na chov iného spoločenského zvieraťa (napríklad v klietke),

b) vodiť na miesta, na ktoré je vstup so psom zakázaný, okrem služobného psa počas služobného zákroku a vodiaceho psa,

c) vodiť bez vôdzky do vozidla verejnej dopravy a na miesta, kde sa pohybujú alebo zhlukujú ľudia, okrem vodiaceho psa, a ak ide o psa bez výcviku, ktorý by mohol ohroziť zdravie iných zvierat alebo bezpečnosť ľudí, ani bez zabezpečenia (napríklad bez košíka),

d) nechať voľne pohybovať sa na verejnom priestranstve a na mieste, kde je voľný pohyb spoločenských zvierat zakázaný, okrem služobného psa počas služobného zákroku,

e) uviazať ani ponechať samého bez uviazania na verejnom priestranstve (napríklad pred obchodom),

f) podnecovať na agresivitu proti inému zvieraťu alebo proti človeku, okrem služobných psov počas výcviku alebo služobného zákroku,

g) používať na psie zápasy ani na prípravu na ne.

(3) Psa chovaného vonku možno dlhodobo uväzovať iba na vodiacom zariadení, ktoré je dlhé najmenej tri metre a má voľne sa kĺzajúce vodidlo, ktoré mu umožňuje voľný pohyb najmenej dva metre na každú stranu. Iný spôsob uviazania psa je možný len v nevyhnutnom prípade, najviac na osem hodín, a to za predpokladu, že pes má vodidlo najmenej dva a pol metra dlhé s dvomi otáčavými kolíkmi zabraňujúcimi jeho skrátenie.

(4) Suku v poslednej tretine gravidity, dojčiacu suku, chorého psa a šteňa mladšie ako šesť mesiacov nemožno dlhodobo uväzovať.

§ 6

Odborná spôsobilosť na chov a výcvik spoločenských zvierat na účely obchodovania s nimi

(1) Za odborne spôsobilú na chov a výcvik spoločenských zvierat na účely obchodovania s nimi sa považuje spôsobilá osoba,6) ktorá je v evidencii orgánu ochrany zvierat.

(2) Za odborne spôsobilú na chov a výcvik psov na účely obchodovania s nimi pre potreby služobného použitia sa považuje fyzická osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu a má udelený certifikát odbornej spôsobilosti cvičiteľa psov.

§ 7

Požiadavky na karanténne stanice a útulky

(1) Karanténna stanica musí umožňovať umiestnenie spoločenského zvieraťa po celý čas karantény. Karanténa7) nájdeného a odchyteného spoločenského zvieraťa trvá štyri týždne, ak veterinárny lekár neurčí inak.

(2) V karanténnej stanici je vyhradená plocha najmenej

a) 4 m2 a výška priestoru najmenej 2,5 m pre psa veľkého plemena,

b) 3 m2 a výška priestoru najmenej 2,5 m pre psa stredného plemena,

c) 2 m2 a výška priestoru najmenej 2 m pre psa malého plemena,

d) 1 m2 a výška priestoru najmenej 1 m pre mačku.

(3) Útulok sa člení na karanténnu časť, na kotercovú časť a na výbehovú časť.

(4) Odsek 2 sa vzťahuje aj na plochy karanténnej časti útulku.

(5) V kotercovej časti útulku je vyhradená plocha najmenej

a) 8 m2 a priestor najmenej 20 m3 pre psa veľkého plemena,

b) 6 m2 a priestor najmenej 15 m3 pre psa stredného plemena,

c) 3 m2 a priestor najmenej 10 m3 pre psa malého plemena,

d) 2 m2 a priestor najmenej 4 m3 pre mačku.

(6) Plocha výbehovej časti útulku je najmenej

a) 20 m2 pre psa veľkého plemena,

b) 10 m2 pre psa stredného plemena,

c) 5 m2 pre psa malého plemena a pre mačku.

(7) Spoločenské zviera pred umiestnením do karanténnej časti útulku vyšetrí veterinárny lekár. Dostupné údaje o zvierati, najmä tie, ktoré umožňujú zistiť jeho chovateľa, ako aj údaje o jeho zdravotnom stave sa zapisujú do evidenčnej knihy.

(8) Spoločenské zviera v útulku má dostávať krmivo v takej skladbe a v takých intervaloch, ktoré zodpovedajú jeho druhu, veku a zdravotnému stavu, najmenej však raz denne. Častejšie majú dostávať krmivo mláďatá, napríklad šteňa dostáva v útulku krmivo

a) trikrát denne, ak ide o šteňa mladšie ako pol roka veku,

b) dvakrát denne, ak ide o šteňa staršie ako pol roka, ale mladšie ako jeden rok veku,

c) jedenkrát denne, ak ide o psa staršieho ako jeden rok veku.

(9) Spoločenské zviera umiestnené v útulku musí mať nepretržite prístup k pitnej vode.

(10) Ak sa nepodarí zistiť chovateľa spoločenského zvieraťa umiestneného v útulku, možno ho dať do opatery inému chovateľovi. Prestarnuté, choré, agresívne a nebezpečné spoločenské zviera nemožno dať do opatery inému chovateľovi, ale možno ho z útulku vydať iba jeho chovateľovi; ak sa chovateľa nepodarí zistiť, možno takéto spoločenské zviera usmrtiť.8)

§ 8

Požiadavky na predajne spoločenských zvierat

(1) V predajni spoločenských zvierat sa na viditeľnom mieste umiestni zoznam predávaných druhov spoločenských zvierat. Ak je v predajni spoločenské zviera, ktoré nie je určené na predaj, treba zariadenie, v ktorom je spoločenské zviera umiestnené (napríklad klietka, terárium, akvárium), viditeľne označiť upozornením, že nie je na predaj; chov takéhoto zvieraťa musí zodpovedať požiadavkám uvedeným v prílohách č. 2 až 5.

(2) Zariadenie, v ktorom je umiestnené spoločenské zviera určené na predaj, sa v predajni umiestni tak, aby bola možná jeho kontrola i kontrola dna zariadenia. Ak sú zariadenia umiestnené na sebe, majú mať také technické riešenie, ktoré zabráni znečisteniu krmiva a pitnej vody v spodnom zariadení.

(3) Zariadenie, v ktorom je umiestnené spoločenské zviera určené na predaj, má mať pevnú podlahu vyrobenú z nepriepustného ľahko umývateľného a dezinfikovateľného materiálu. Toto zariadenie treba čistiť denne.

(4) Klietka na umiestnenie spoločenského zvieraťa určeného na predaj má mať plochu najmenej

a) 200 cm2 pre malého hlodavca,

b) 500 cm2 na každých 500 g živej hmotnosti pre kožušinové zviera,

c) 500 cm2 a priestor najmenej 0,5 m3 pre mača,

d) 1 000 cm2 a priestor najmenej 1 m3 pre šteňa stredného plemena.

(5) Do klietky na skupinové umiestnenie vtákov možno umiestniť len vtáky rovnakej veľkosti. Klietka na skupinové umiestnenie vtákov určených na predaj má mať dĺžku bidla najmenej

a) 10 cm, dĺžku kŕmidla najmenej 2 cm a priestor najmenej 0,003 m3 pre jedného vtáka patriaceho medzi malé druhy,

b) 16 cm, dĺžku kŕmidla najmenej 3,5 cm a priestor najmenej 0,025 m3 pre jedného vtáka patriaceho medzi stredné druhy,

c) 30 cm, dĺžku kŕmidla najmenej 5 cm a priestor najmenej 0,125 m3 pre jedného vtáka patriaceho medzi veľké druhy.

(6) Klietka pre spoločenské zviera, ktoré sa šplhá, má mať najmenej štvornásobnú výšku, ako je výška zvieraťa v kohútiku, a má mať vybavenie vhodné na šplhanie.

(7) Terárium na chov hada má byť v uhlopriečke dna najmenej také dlhé, aká je polovica dĺžky hada, ktorý je v ňom umiestnený.

(8) Klietka na umiestnenie teplokrvného spoločenského zvieraťa spravidla umožňuje, aby spoločenské zviera, ktoré je v ňom umiestnené, malo nepretržite prístup k pitnej vode. Ak to nie je možné, spoločenské zviera, ktoré je v klietke umiestnené, treba nakŕmiť a napojiť najmenej raz za 24 hodín.

(9) Kŕmidlá a napájačky sa umiestňujú na bočné steny zariadenia určeného na umiestnenie spoločenského zvieraťa.

(10) Na predaj nie je vhodné

a) mláďa cicavca pred odstavením od matky,

b) šteňa a mača mladšie ako šesť týždňov,

c) mláďa korytnačky, kým dĺžka jeho panciera nedosiahne

1. 10 cm, ak ide o suchozemskú korytnačku,

2. 5 cm, ak ide o vodnú korytnačku.

(11) Súčasťou predaja spoločenského zvieraťa je oboznámenie nového chovateľa s biologickými a etologickými potrebami spoločenského zvieraťa a písomný návod na podmienky jeho chovu.

Chov divých zvierat a nebezpečných živočíchov

§ 9

(1) Divé zvieratá a nebezpečné živočíchy možno chovať na

a) zachovanie ich genofondu, na vedecké a vzdelávacie účely, na obchodovanie s nimi a na výkon poľovníctva,

b) verejné predvádzanie, na záľubu chovateľa alebo jeho inú potrebu.

(2) Divé zvieratá a nebezpečné živočíchy sa na účely podľa odseku 1 chovajú alebo držia v zverniciach, vo zverofarmách, v komorovacích zariadeniach, v zoologických záhradách a zookútikoch, v cirkusoch a v súkromných zbierkach zvierat. Divé zvieratá a nebezpečné živočíchy nemožno chovať v zariadení spoločného stravovania, v pojazdnom zverinci, ani v pojazdnom teráriu.

(3) Zvernica je chovný priestor na chov jelenej, danielej, muflonej a diviačej poľovnej zveri.

(4) Zverofarma je chovný priestor na chov divých zvierat na získavanie mäsa, násadových vajec, koží, peria a parohov z nich a na ďalší chov.

(5) Komorovacie zariadenie je chovný priestor určený na dočasné umiestnenie malej pernatej a srstnatej zveri počas jej prezimovania alebo pred jej prepravou.

(6) Zoologická záhrada a zookútik je chovný priestor určený na chov a rozmnožovanie divých zvierat a nebezpečných živočíchov a na ich verejné predvádzanie.

(7) V cirkuse možno chovať divé zvieratá a nebezpečné živočíchy len na ich verejné predvádzanie.

(8) V súkromnej zbierke možno chovať chránené druhy divých zvierat len so súhlasom orgánu ochrany prírody a krajiny.9)

§ 10

(1) Chovné priestory, v ktorých sa chovajú divé zvieratá a nebezpečné živočíchy, treba trvalo oplotiť, aby sa zabránilo úteku chovaných zvierat a ich zmiešaniu s voľne žijúcimi divými zvieratami a nebezpečnými živočíchmi.

(2) Nebezpečného živočícha možno umiestniť iba v takom chovnom priestore alebo zariadení na chov, ktoré úplne znemožňuje jeho útek a ohrozenie života alebo zdravia ľudí a zvierat uhryznutím, uštipnutím alebo iným prejavom prirodzenej činnosti nebezpečného živočícha. Zoznam nebezpečných živočíchov je uvedený v prílohe č. 1.

(3) Technológia chovu divých zvierat a nebezpečných živočíchov musí zodpovedať požiadavkám na chov jednotlivých druhov chovaných zvierat. Podrobné požiadavky na chov sú uvedené v prílohách č. 2 až 5. Tieto požiadavky platia aj vtedy, ak je divé zviera chované ako spoločenské zviera.

Ochrana pokusných zvierat

§ 11

Umiestňovanie pokusných zvierat

(1) Pokusné zviera možno umiestňovať len do klietky, terária alebo iného zariadenia, ktoré zodpovedá jeho biologickým a etologickým potrebám, umožňuje potrebnú starostlivosť zodpovedajúcu druhu zvieraťa a jeho dennú kontrolu. Podrobné požiadavky na umiestnenie pokusného zvieraťa sú uvedené v prílohe č. 6.

(2) Osoba určená za zodpovednú za opateru pokusných zvierat má mať potrebné teoretické vedomosti o každom druhu pokusného zvieraťa a o jeho chove alebo opatere a praktické skúsenosti s ním.

(3) Vodu z vlastného zdroja, ktorá sa používa na napájanie pokusných zvierat, treba najmenej raz ročne podrobiť laboratórnej kontrole.

(4) Pokusné zviera sa po umiestnení v klietke, teráriu alebo v inom zariadení zaradí do karantény. Karanténne lehoty sú uvedené v prílohe č. 7.

§ 12

Označovanie pokusných zvierat

(1) Pokusné zvieratá sa označujú spôsobom, ktorý im spôsobuje čo najmenšiu bolesť alebo poranenie, neobmedzuje ich pohyb a prirodzené správanie a zabezpečuje trvalú identifikáciu potrebnú na úspešné vykonanie pokusu.

(2) Identifikačná značka Slovenskej republiky je „SK-LA“ doplnená o identifikačné číslo zariadenia oprávneného na vykonávanie pokusov a na chov laboratórnych zvierat.10)

(3) Identifikačná značka psa a mačky obsahuje označenie štátu pôvodu zvieraťa, označenie chovu, z ktorého pochádza, a identifikačné číslo zvieraťa v chove.

(4) Šteňa a mača treba pred odstavením od matky označiť trvalou identifikačnou značkou, tetovaním alebo mikročipom.

(5) Ak sa použije rádiofrekvenčná identifikácia pokusného zvieraťa, súčasťou identifikačných záznamov je číslo mikročipu, ktorým bolo zviera označené.

(6) Označenie pokusného zvieraťa treba zaznamenať v evidencii pokusných zvierat.

(7) Laboratórne hlodavce sa evidujú na záznamových kartách pripevnených na klietkach, v ktorých sú umiestnené. V záznamovej karte sa uvádza druh, kmeň, pohlavie, dátum narodenia a číslo chovnej skupiny.

§ 13

Pokus

(1) Pokusy možno uskutočňovať iba v pokusnom zariadení, ktoré má akreditáciu na chov laboratórnych zvierat a na vykonávanie pokusov na zvieratách (ďalej len „akreditácia“), a iba podľa projektu pokusu.

(2) Pokusy nemožno vykonávať na chorom zvierati ani na zvierati, ktoré nie je aklimatizované na nové prostredie. Čas aklimatizácie je sedem dní pred dňom pokusu. To neplatí, ak je použitie chorého alebo neaklimatizovaného zvieraťa súčasťou pokusu.

(3) Pokus, ktorý spôsobuje pokusnému zvieraťu bolesť alebo utrpenie, možno vykonať iba raz. To neplatí, ak je opakovanie pokusu súčasťou pokusu.

(4) Pokus sa ukončí ihneď po dosiahnutí cieľa, najneskôr v lehote uvedenej v projekte pokusu.

(5) Po ukončení pokusu sa zvieraťu poskytne liečebná starostlivosť až do uzdravenia alebo do jeho usmrtenia. Pokusné zviera sa po ukončení pokusu usmrtí, ak sa ako následok pokusu očakáva bolesť alebo utrpenie, trvalé poškodenie zdravia, obmedzenie pohybu a prirodzeného správania alebo zdravotné poškodenie, ktoré sa môže prejaviť na ďalšej generácii.

(6) Pokusné zviera možno vrátiť do pôvodných podmienok chovu alebo výskytu v prírode len vtedy, ak to dovoľuje jeho zdravotný stav, využiteľnosť, nákazová situácia alebo charakteristika prostredia.

§ 14

Pokusné zákroky

(1) Pokusný zákrok na zvierati možno uskutočniť len po lokálnom alebo celkovom znecitlivení. Výber spôsobu znecitlivenia sa posudzuje z hľadiska prospechu zvieraťa a s prihliadnutím na druh zvieraťa a na účel pokusu.

(2) Bez znecitlivenia možno uskutočniť pokusný zákrok, ak

a) narušenie pohody zvieraťa spôsobené znecitlivením je väčšie, ako narušenie pohody zvieraťa spôsobené pokusným zákrokom,

b) znecitlivenie nie je zlučiteľné s pokusom.

(3) Biologický materiál možno od toho istého zvieraťa odobrať najviac dvakrát ročne, ak veterinárny lekár nerozhodne inak.

§ 15

Projekt pokusu

(1) Pokus sa vykonáva podľa projektu pokusu. Projekt pokusu obsahuje

a) označenie osoby zodpovednej za uskutočnenie pokusu s uvedením jej odbornej kvalifikácie,

b) označenie osoby zodpovednej za opateru pokusných zvierat alebo za chov laboratórnych zvierat, na ktorých sa uskutoční pokus,

c) cieľ pokusu s uvedením očakávaného konkrétneho prínosu a s odôvodnením, prečo pri súčasnom stave poznania nemožno použiť iné metódy získania predpokladaných poznatkov vylučujúce pokus na zvieratách,

d) stručný opis pokusu, najmä pozorovanie, pokusné zákroky, spôsob znecitlivenia a opatrenia na zmiernenie bolesti alebo utrpenia pokusných zvierat,

e) metódy práce s pokusnými zvieratami,

f) opis operačného vybavenia a spôsobu pooperačnej starostlivosti, ak obsahom pokusu je operačný zákrok na pokusnom zvierati,

g) údaje preukazujúce splnenie podmienok veterinárnej starostlivosti a správnej laboratórnej praxe,

h) odôvodnenie voľby druhu, plemena, kmeňa a kategórie pokusných zvierat a ich počtu,

i) pôvod pokusných zvierat,

j) spôsob označenia pokusných zvierat,

k) časový plán pokusu a jeho jednotlivých fáz.

(2) Ak bola v pokusnom zariadení zriadená odborná etická komisia, k projektu pokusu sa pripojí jej stanovisko k údajom uvedeným v odseku 1.

Akreditácia

§ 16

(1) Žiadosť o akreditáciu sa podáva na tlačive orgánu ochrany zvierat.11) Tlačivo sa vyplní podľa predtlače; podpíše ho štatutárny zástupca.

(2) K žiadosti o akreditáciu treba pripojiť

a) fotokópiu zriaďovacej listiny alebo živnostenského oprávnenia,

b) písomné plnomocenstvo zástupcu na zastupovanie v konaní o udelenie akreditácie, ak ním nie je štatutárny zástupca,

c) záväzný posudok orgánu veterinárnej starostlivosti,12)

d) prevádzkový poriadok pokusného zariadenia,

e) schválený projekt pokusu a predpokladané technologické postupy chovu,

f) písomné poverenie osoby zodpovednej za opateru pokusných zvierat a za chov laboratórnych zvierat,13)

g) písomnosť obsahujúcu údaje o zriadení a zložení odbornej etickej komisie a o odbornej kvalifikácii jej členov, ak bola zriadená,

h) výkaz o druhoch, pôvode a počte chovaných laboratórnych zvierat,

i) vzory dokumentácie o chove a použití laboratórnych zvierat.

(3) K žiadosti o akreditáciu na vykonávanie pokusov na voľne žijúcich zvieratách sa popri náležitostiach podľa odseku 2 pripojí aj stanovisko orgánu ochrany prírody.

§ 17

(1) Žiadosť o obnovu akreditácie sa podáva najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím lehoty platnosti udelenej akreditácie. Žiadosť o plánovanú zmenu podmienok udelenej akreditácie sa podáva najneskôr štyri mesiace pred dňom, v ktorom sa predpokladá zmena. Ak došlo k neplánovanej zmene, treba ju neodkladne ohlásiť orgánu ochrany zvierat a podať žiadosť o zmenu podmienok do 15 dní odo dňa, v ktorom zmena nastala.

(2) K žiadosti podľa odseku 1 sa pripoja iba tie z písomností uvedených v § 16 ods. 2, ktoré obsahujú zmenu údajov žiadosti o akreditáciu. K žiadosti podľa odseku 1 sa pripojí

a) výkaz o počte chovaných laboratórnych zvierat a o počte získaných a použitých pokusných zvierat,

b) výkaz o počte uhynutých pokusných zvierat,

c) záznamy o vykonaní kontroly zdravotného stavu pokusných zvierat a o výsledkoch laboratórnych vyšetrení,

d) záznamy o vykonaných kontrolách ochrany zvierat,14)

e) protokoly o vykonaných pokusoch.

§ 18

(1) Akreditácia sa udeľuje na základe žiadosti a po vykonaní obhliadky miesta chovu laboratórnych zvierat a priestorov určených na vykonávanie pokusov.

(2) Akreditácia sa udeľuje na určitý čas; prvá akreditácia najviac na tri roky a každá obnova akreditácie najviac na ďalších päť rokov.

(3) V rozhodnutí, ktorým sa udeľuje akreditácia, sa uvedie

a) druh činnosti, na ktorý sa udeľuje akreditácia,

b) podmienky chovu laboratórnych zvierat a vykonávania pokusov na zvieratách,

c) druh a plemeno pokusných zvierat, na ktorých sa môžu vykonávať pokusy,

d) osoba zodpovedná za opateru pokusných zvierat a za chov laboratórnych zvierat,

e) čas platnosti akreditácie.

§ 19

(1) Akreditácia sa odníme na základe

a) žiadosti akreditovaného pokusného zariadenia,

b) zistenia, že akreditované pokusné zariadenie

1. nedodržiava podmienky uvedené v rozhodnutí o akreditácii alebo

2. neoznámilo podstatné zmeny v podmienkach akreditácie.

(2) Pred rozhodnutím o odňatí akreditácie podľa odseku 1 písm. b) treba vyžiadať stanovisko akreditovaného pokusného zariadenia a vykonať obhliadku miesta chovu laboratórnych zvierat a priestorov určených na vykonávanie pokusov.

§ 20

Záznamy o používaných pokusných zvieratách

(1) V zázname o používaných pokusných zvieratách sa uvedú údaje o

a) počte použitých pokusných zvierat, o ich pôvode a označení a o identifikačných znakoch,

b) zootechnickej starostlivosti a o kontrole zdravotného stavu použitých pokusných zvierat,

c) vykonávanej dennej kontrole zvierat a zariadení, v ktorých sú umiestnené,

d) vykonanej kontrole priestoru, v ktorom sa vykonal pokus s infekčným alebo s toxickým materiálom,

e) usmrtení použitých pokusných zvierat.

(2) V protokole o vykonanom pokuse sa uvádzajú údaje o

a) účele pokusu,

b) tom, kto pokus vykonal,

c) začatí a ukončení pokusu,

d) použitých metódach a pracovných postupoch,

e) spôsobe znecitlivenia alebo omámenia pokusného zvieraťa,

f) počte a druhu použitých zvierat pri pokuse,

g) podmienkach, za ktorých sa pokus vykonal.

(3) Hlásenia o počte chovaných laboratórnych zvierat a použitých pokusných zvierat a o vykonaných pokusoch sa každoročne doručujú orgánu ochrany zvierat,15) a to najneskôr do 15. februára nasledujúceho roka. Obsah hlásenia je uvedený v prílohe č. 8.


§ 21

Prechodné ustanovenia

Chov zvierat, ktorý nezodpovedá podmienkam ustanoveným touto vyhláškou, treba upraviť do troch rokov odo dňa jej účinnosti. Ak pri úprave chovu zvierat treba upraviť ustajňovacie priestory, ďalšie zvieratá možno do nich umiestniť až po uskutočnení ich úpravy.

§ 22

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 1998.


Peter Baco v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 231/1998 Z. z.

Nebezpečné druhy živočíchov

1. trieda ulitníky (Gastropoda)

a) homolice (Conidae): všetky druhy

2. trieda hlavonožce (Cephalopoda)

a) chobotnice (Octopoda): Hapalochaena sp.*)

3. trieda pavúkovce (Arachnida)

a) pavúky (Araneida): všetky nebezpečné jedovaté druhy Atrax sp., Ceratogyrus sp., Citharischius sp., Haplopelma sp., Herpactirella sp., Heteroscodra sp., Chiracanthium sp., snovačky Latrodectus sp., Loxosceles sp., Lycosa erythrognatha, Mastophora sp., Ornithoctonus sp., Phoneutria sp., Phrynarachne sp., Poecilotheria sp., Pterinochilus sp., Selenocosmia sp., Stromatopelma sp.

b) šťúry (Scorpiones): všetky nebezpečné jedovaté druhy Androctonus sp., Buthacus sp., Buthotus sp., Buthus sp., Centuroides sp., Leiurus sp., Parabuthus sp., Tityus sp.

4. trieda stonožky (Chilopoda)

a) stonohy (Scolopendra): všetky jedince presahujúce celkovú dĺžku tela 15 cm

5. trieda hmyz (Insecta)

a) chrobáky (Coleoptera): májkovité (Meloidae) všetky druhy

6. trieda paryby (Chondrichtyes)

a) raje z čeľade Dasyatidae: všetky jedince s celkovou dĺžkou tela (vrátane bodca) väčšou ako 1 m

b) žraloky (Selachomorpha): všetky jedince s celkovou dĺžkou tela vrátane chvosta väčšou ako 1 m

7. ryby (Pisces)

a) ropušnicovité (Scorpaenidae): všetky druhy

b) štvorzubcovité (Tetradontidae): všetky morské druhy

c) murénovité (Murenidae): všetky jedince s celkovou dĺžkou tela vrátane chvosta väčšou ako 1 m

d) paúhor elektrický (Electophorus electricus)

8. trieda obojživelníky (Amphibia)

a) stromárky (Dendrobatidae): všetky druhy s výnimkou rodu Colostethus, ak pochádzajú priamo z prírody, a rohatky rod Ceratophrys

9. trieda plazy (Reptilia)

a) kôrnatec (Heloderma): všetky druhy

b) jaštery (Sauria): všetky jedince, ktorých dĺžka tela vrátane chvosta presahuje 1,8 m

c) jedovaté hady: korálovcovité (Elapidae) všetky druhy, vretenice (Viperidae) všetky druhy, štrkáčovité (Crotalidae) všetky druhy, vodnárovité (Hydrophiidae) všetky druhy, užovkovité (Colubridae) všetky druhy z podčeľade Aparallactinae, Atractaspis sp., Boiga sp., Dispholidus typus, Malpolon sp., Rhabdophis sp., Thelotornis kirtlandi

d) hady (Ophidia): všetky jedince, ktorých celková dĺžka tela vrátane chvosta presahuje 3 m

e) korytnačky (Testudines): všetky jedince z čeľade kajmankovitých (Chelydridae), všetky jedince z čeľadí Dermochelidae, Carettochelydidae a Trionyxidae

f) krokodíly (Crocodylia): všetky jedince, ktorých celková dĺžka tela vrátane chvosta presahuje 1 m

10. trieda vtáky (Aves)

a) pštrosovité (Struthionidae): všetky druhy

b) nanduovité (Rheidae): všetky druhy

c) kazuárovité (Casuariidae): všetky druhy

d) pelikánovité (Pelecanidae): všetky druhy

e) anhingovité (Anhingidae): všetky druhy

f) bocianotvaré (Ciconiiformes): všetky druhy okrem podčeľade lyžičiarorodé (Plataleinae), dravce (Falconiformes): všetky druhy okrem jedincov chovaných v zajatí na poľovnícke a sokoliarske účely

h) žeriavovité (Gruidae): všetky druhy

i) sovy (Strigiformes): všetky druhy okrem jedincov chovaných v zajatí na poľovnícke a sokoliarske účely

j) papagáje (Psittaciformes): rod Ara, Anodorhynchus, Calyptorhynchus a Proboscigera

11. trieda cicavce (Mammalia)

a) vačkovce (Marsupialia): diabol tasmánsky (Sarcophilus harrisii), klokany (Macropodidae) všetky jedince so živou hmotnosťou nad 15 kg

b) primáty (Primates): Indridae všetky druhy okrem Avahi laniger, Pithecinae všetky druhy, Atelinae všetky druhy, Cercopithecoidea všetky druhy okrem Miopithecus

c) slabozubce (Edentata): mravčiar veľký (Myrmecophaga tridatyla), pásovec obrovský (Priodontes giganteus)

d) hlodavce (Rodentia): dikobrazy (Hystrix sp.), urson (Erethizon dorsatum), bobor obyčajný (Castor fiber), kapybara obyčajná (Hydrochoerus hydrochoeris)

e) veľryby (Cetacea): všetky druhy

f) mäsožravce (Carnivora): psovité (Canidae) všetky druhy okrem fenka berberského (Vulpes zerda) a psa (Canis familiaris), medveďovité (Ursidae) všetky druhy, lasicovité (Mustelidae) všetky druhy okrem fretky (Putorius furo), hyenovité (Hyenidae) všetky druhy, mačkovité (Felidae) všetky druhy okrem mačky domácej (Felis catus), panda veľká (Ailuropoda melanoleuca), cibetky (Civettis sp.), fosa (Cryptoprocta ferox)

g) plutvonožce (Pinnipedia): všetky druhy

h) slony (Proboscidea): všetky druhy

i) nepárnokopytníky (Perissodactyla): všetky druhy okrem zdomácnených druhov a ich krížencov kôň (Equus caballus), somár (Equus asinus), mul, mulica

j) párnokopytníky (Artiodactyla): všetky druhy okrem čeľade kančilovité (Tragulidae), podčeľade Neotraginae, Cephalopus monticola, kabara pižmového (Moschus moschiferus), Pudu sp., Sus salvanicus a zdomácnených druhov ošípaná (Sus domesticus), tur (Bos taurus), koza (Capra hircus), ovca (Ovis aries) a lama krotká (Lama lama)

Príloha č. 2 k vyhláške č. 231/1998 Z. z.

Cicavce

Druh Pre skupiny zvierat Pre dodatočné
zviera1)
Osobitné
požiadavky
n
počet
zvierat
vonkajšia
ohrada
vnútorná
ohrada
priestor
m2
objem
m3
priestor
m2
objem
m3
vonku vnútri
Ježura 2 - - 4 - - 2 m2 b)
Vačica, kuskus 2 - - 4 12 - 2 m3 a)
Drápoš, diabol
tasmánsky
2 20  6      b), c)
Kengura stromová 2 - - - 20 - 4 m3 a)
Malé kengury 5 20 - 10 - 4 m2 1 m2 
Kengura, klokan 6 200 - 30 - 15 m2 3 m2 
Netopiere 20 - - 20 40 - 1 m3 
Tana, lori ryšavý, poto
veľký, poto
bielochvostý, kosmáč,
tamarin, útloň
5- 6 12 36  0,5 m3 a)
Tarsius príšerný,
komba ušatá, maki
chvostouchý, lemur
šedý, kalimiko
5- - - 5  0,5 m3 a)
Komba veľká 5 - - - 10 - 0,6 m3 a)
Saimiri červenochvostý,
mačlak
5- 10- 10- 0,5 m3 a)
Lemur mungovitý,
lemur červenobruchý,
saki vlnatý
5- 15- 10 1 m3 1 m3 a)
Lemur (strednej veľkos-
ti), malpa kapucínska,
opica vlnatá, pavúčiak
čierny, mačiak, makak
5- 25- 20 2 m3 2 m3 a)
Lemur vari, sifaki,
makak prasačí
5 40 100 30 60 2 m2 2 m2 a), e)
Mačlak husársky,
paviány, mandrily
5 80 200 50 120 3 m2 3 m2 a), e)
Langur, gueréza 5 50 120 40 100 3 m2 3 m2 a)
Gibon 2 80 320 60 150 8 m2 5 m2 a)
Šimpanz, orangutan 3 400 1 200 100 250 10 m2 8 m2 a), c)
Gorila 3 500 1 500 100 300 20 m2 10 m2 a), c)
Šupinavec 2 - - 8 20 - 2 m2 a)
Pásovec 2 - - 5 - - 1 m2 b)
Mravčlar stromový 2 - - 15 45 - 4 m3 a)
Daman 5 - - 10 40 - 3 m3 a), f)
Šupinatec obrovský 2 - - 20 40 - 5 m3 a)
Hrabáč juhoafrický 2 50 - 20 - 10 m2 5 m2 b)
Mravčlar veľký 2 70 - 20 - 10 m2 5 m2 
Veverica 2 - 10 - - 2 m3 - a), g)
Nutria riečna 2 5 - - - 1 m2 - vodná nádrž
Veverica obrovská,
dikobraz srstnatonosí
2 50 100 5 15- 1 m3 a), h)
Aguti 5 30 - 10 - 1 m2 1 m2 b)
Paka, viskača 5 40 - 20 - - 1 m2 viskača - b), c)
Dikobraz 2 30 - - - 2 m2 - b), i)
Bobor, mara, zajac 2 30 - - - 4 m2 - d), bobor -
vodná nádrž
Pes ušatý 2 50 - 8 - 5 m2 1 m2 b)
Skákavec 5 - - 15 - - 2 m2 
Svišť 10 100 - - - 10 m2 - b)
Kapybara 2 40 - 10 - 10 m2 2,5 m2 vodná nádrž
Lasicovité 1 3 - - - - - a)
Hranostaj 1 4 - - - - - a)
Mungo 6 - - 20 - - 1 m2 
Fret mačkovitý,
medvedík kinkadžu
2- - 8 16- 2 m2 a)
Tchor, norok,
medvedík čistotný
2 6 12 - - 1 m2 - norok - vodná
nádrž,
medvedík - a)
Fenek 2 6 - 4 - 1 m2 0,5 m2 b)
Kuna, manul, mačka
čiernopásavá
2 8 15 6 12 1 m2 1 m2 a), i)
Skunk, surikata 2 8 - 8 - 2 m2 2 m2 b), i)
Tayra, nosál 2 8 15 8 16 2 m2 2 m2 a), i)
Vydra ázijská 2 30 - 8 - 5 m2 2 m2 i), vodná nádrž
Binturong, cibetka,
mačka divá
2 50 100 10 20 2 m2 2 m2 a), j)
Líška korzak 2 15 - 2 4 3 m2 - b)
Rys, stredné mačky
(ocelot, mačka zlatá)
2 100 300 10 20 5 m2 3 m2 a), h), j), k)
Líška polárna, psík
medvedíkovitý, vydra,
jazvec, panda červená
2 50 100 5 10 4 m2 1 m2 vydra - vodná
nádrž, panda -
a), jazvec - b)
Leopard obláčkový 2 50 120 10 20 4 m2 2 m2 a), j), k)
Puma, leopard snežný,
jaguár, leopard
2 600 1 800 20 60 50 m2 4 m2 a), j), k)
Lev, tiger 2 800 2 400 30 90 60 m2 6 m2 j), k)
Šakal, pes hyenovitý 2 800 - 15 30 20 m2 5 m2 
Líška obyčajná 2 25 - - - 5 m2 - b)
Medveď malajský,
hyena
2 600 1 200 20 60 10 m2 4 m2 k), medveď- a),
hyena - b)
Vydra obrovská,
rosomák, panda veľká
2 400 500 20 50 20 m2 4 m2 vydra - vodná
nádrž
Medveď, gepard 2 1 000 3 000 30 90 60 m2 6 m2 a) okrem
geparda
Vlk, veľké psovité šelmy 3 800 - - - 50 m2 2 m2 d), sociálne
skupiny
Slon 2 1 500- 60 pre
zviera,
individuálne
stojisko 40
  200 m2- l)
Tapír 2 200 - 12 pre
zviera
- 50 m2 - l)
Nosorožec čierny 2 1 000 - 20 pre
zviera
- 200 m2 - l), m)
Nosorožec biely,
nosorožec ázijský
2 1 000 - 20 pre
zviera
- 200 m2 - l), m)
Stepné zebry, zebra
Grévyho, somár africký
divý, somár ázijský,
kôň Przewalského
5 1 000- 8 pre zviera- 100 m2- m)
Zebra horská 5 1 000 - 8 pre zviera - 100 m2 - m)
Kamzík Serovov 2 500 - 6 - 30 m2 3 m2 n)
Malé antilopy, malé
a stredné kopytníky,
prasa bradavičnaté
2 400 - 4 pre
zviera
- 20 m2 - i)
Hrošík libérijský 1 80 - 8 - 10 m2 6 m2 vodná nádrž
Malé jelene 4 200 - - - 20 m2 - 
Sviňa divá 2 100 - - - 10 m2 - 
Pekari 3 60 - 6 - 10 m2 2 m2 b), d)
Hroch obojživelný 2 400 - 30 - 50 m2 15 m2 veľká vodná
nádrž
Okapi 2 400 - 10 pre
zviera
- 50 m2 - m)
Ťava 3 700 - 8 pre zviera - 50 m2 - d)
Lama 5 500 - 4 pre zviera - 30 m2 - d)
Gazela, byvolec čierny 8 800 - 25 - 50 m2 - 
Stredné antilopy 6 800 - 25 - 50 m2 - 
Vysokohorské kozy,
plžmoň severský
4 400- - - 10 m2- a)
Muflón obyčajný,
ázijské a americké ovce
10 300- - - 5 m2- a)
Divé kozy, kozorožce 8 300 - - - 10 m2 - 
Stredne veľké jelene 6 600 - - - 30 m2 - 
Veľké jelene, veľké
antilopy, tury divé, bizón
americký, zubor
európsky
6 800- 8 pre zviera- 50 m2- d)
Žirafa 6 1 000 - 20 pre
zviera
- 50 m2 - o)

Osobitné požiadavky pre zvieratá:

a) zariadenie vhodné na lezenie,

b) zariadenie vhodné na zahrabávanie sa,

c) opatrenia na izoláciu,

d) prístrešok pre druhy, ktoré znášajú zimu; druhy citlivé na chlad musia mať také umiestnenie, aké vyhovuje ich osobitným požiadavkám,

e) vnútorné umiestnenie sa nevyžaduje pre makaky tibetské a makaky japonské, pre ktoré stačí vnútorný priestor dostatočne chrániaci pred mrazom,

f) dodatočná vonkajšia ohrada alebo otvárateľné okná, ktoré umožňujú prienik priameho slnečného žiarenia,

g) tropické druhy: vhodné vnútorné ohrady,

h) druhy tolerujúce zimu musia mať vhodné vonkajšie podmienky,

i) vnútorné alebo vonkajšie ohrady; ak sa vo vonkajších ohradách ráta s druhmi citlivými na chlad, musia mať umiestnenie s vyhrievacím systémom a dostatok plochy na jedno zviera,

j) ak sú druhy tolerujúce chlad alebo dokonale aklimatizované druhy zvierat pravidelne cez zimu chované vonku, možno sa zaobísť bez vnútorných ohrád, ale vždy musia byť dostatočné opatrenia na izoláciu zvierat,

k) každé zviera musí mať zodpovedajúce individuálne umiestnenie na spánok,

l) vhodné zariadenie na kúpanie alebo sprchovanie (v prípade slonov a nosorožcov) po celý rok,

m) individuálne priehradky,

n) ochranné sklo pri vystavení verejnosti,

o) dodatková veranda 80 m2 alebo zodpovedajúca vnútorná ohrada.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 231/1998 Z. z.

Vtáky

Druh Pre skupiny do n vtákov Pre dodatočné
zviera
1'
Priestor
na
umiest-
nenie
vtáka
3)
m2
Osobitné
požiadavky
n
počet
vtákov
Priestor
ohrady
1)
Voliéry
m2 priestor2)
m2
objem
m3
ohrada
m2
voliéra
m2
Pštros dvoj prstý 3 300 - - 50 - 6 
Nandu 6 200 - - 25 - 3 
Kazuár 2 200 - - 25 - 6 a)
Emu 2 200 - - 20 - 3 b)
Kivi 2 - 20 - - - - 
Pelikán 2 30 - - 10 - 3 vodná nádrž
Kormorán, anhinga 6 25 25 70 2 2 - vodná nádrž
Člnozubec veľký 2 100 - - 30 - 6 vodná nádrž
Yabiru, veľké bociany,
marabu, volavka
obrovská
2 100- - 25- 54) vodná nádrž
Stredné a malé bociany 2 50 25 70 10 6 1 f), vodná nádrž
Veľké volavky 6 70 35 90 2 1 1 f), vodná nádrž
Stredné volavky, ibisy,
lyžičiare
6 50 25 60- 2 0,5 f), vodná nádrž
Malé volavky 2 10 5 15 - - 0,5 vodná nádrž
Plameniaky 10 100 - - 5 - 1 vodná nádrž
Kondor, európske veľké
dravce, orly
2- 30 120- 10 3 f), g)
Malé juhoamerické
dravce, sup bielohlavý,
malé orly, kaňa, orol
morský
2 - 20 60 - 8 2 f), g)
Karakara, veľké sokoly,
jastrab, luniak, veľké sovy
2- 15 45- 4 2 f), g)
Sokoly, stredne veľké
sovy, myšiaky
2- 6 18- 2 1 f), g)
Malé sovy 2 - 5 15 - 2 0,5 g)
Veľké žeriavy 2 200 - - 80 - 65) f]
Malé žeriavy 2 100 - - 50 - 2 f)
Brodivce 12 - 12 30 - - 0,5 f), vodná nádrž
Veľké čajky 6 40 30 90 2 2 - vodná nádrž
Malé čajky 10 30 30 90 - 1 - vodná nádrž
Lelok, kolibrík,
nektárnik
2- 2 4- - -  
Quezal, trogon, rajka 2 - 8 20 - - - 
Zobákorožce 2 - 20 60 - - - 
Veľké druhy papagájov 2 - 5 10 - - - h)
Stredné druhy papagájov 2 - 3 5 - - - h)
Malé druhy papagájov 2 - 1 1 - - - h)

Osobitné požiadavky:

a) ak sú chované spolu dva vtáky, ohrada musí byť rozdeliteľná,

b) v ohrade musí byť prístrešok,

c) vnútorná ohrada; vonkajšia ohrada nie je nutná,

d) umiestnenie pre arktické druhy musí byť klimatizované,

e) vonkajšie alebo vnútorné ohrady v závislosti od druhu,

f) druhy citlivé na chlad musia mať také umiestnenie, aké zodpovedá ich potrebám,

g) denné a nočné dravce musia mať možnosť lietania,

h) papagáje sa nesmú uväzovať za nohu.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 231/1998 Z. z.

Vodné nádrže pre cicavce a vtáky

Druh Pre skupiny do n zvierat Pre dodatočné
zviera
1)
Osobitné
požiadavky
počet
n
plocha
m2
hĺbka
m
objem
m3
Nutria, norok 2 - 0,4 2 - 
Vydra 2 - 1 10 - a)
Bobor 3 20 1 20 - 
Kapybara 2 8 1 8 - 
Vydra obrovská 2 20 1 20 3 a)
Hrošík libérijský, tapír 2 20 1 20 - a)
Hroch 2 80 2 160 10 a)
Medveď biely 2 100 2 200 20 
Nosáč sloní, mrož 3 200 3 600 20 a)
Inia amazónska 2 140 3 900 100 a), b)
Kormorán, anhinga 6 30 1 30 1 
Plameniak 10 50 0,4 20 1 

Osobitné požiadavky:

a) filtrovací systém musí úplne obnoviť vodu v nádrži každých šesť hodín,

b) zvieratá musia byť chované v klimatických podmienkach porovnateľných s krajinou pôvodu.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 231/1998 Z. z.

Druh Pre skupiny zvierat Pre dodatočné
zviera
Osobitné
požiadavky
n
počet
zvierat
suchá
plocha
m2
vodná nádrž výška
ohrady
1)
m
suchá
plocha
m2
plocha
nádrže
m2
plocha
m2
objem
m3
Aligátor, krokodíl, gaviál 1 4 4 2 - 4 4 a), b), e)
Kajman veľký 1 3 3 1,5 - 3 3 a), b), e)
Trpasličí kajman,
trpasličí krokodíl
1 2,5 2,5 1- 2,5 2,5 a), b), e)
Veľké korytnačky 1 10 - - - 2 - b), d), f), g)
Korytnačka hviezdicová 1 8 - - - 2 - b), d)
Korytnačka morská 1 - 5 5 - - 5 c)
Jašter tuatara 2 10 - - - 4 - d)
Varan komodský 1 25 12 6 2 8 - a), d)
Varan škvrnitý, varan
nílsky
1 4 1,5 0,7 2 3- a), d)
Stredne veľké varany2) 1 3 1 0,4 1,5 2 - a), d)
Malé varany3) 1 2 0,5 0,2 1 1 - a), d)
Trpasličie varany4) 1 1 0,3 0,1 1 0,5 - a), d)
Kôrovec jedovatý 1 2 - - - 0,5 - d)
Veľké veľhady (viac ako
3 m dlhé)
1 4 1,5 0,5 2 1- d)
Stredne veľké veľhady
(do 3 m dĺžky)
1 2 1 0,3 1,5 0,5- d)
Kobra kráľovská,
mamba čierna, tajpan
2 2 0,5 0,1 1,5 0,5- d)
Ostatné jedovaté hady 2 1,5 0,5 0,1 1/2 dĺžky
tela pre
druhy
pobývajúce
na zemi,
2/3 dĺžky
tela pre
stromové
druhy
-- d)
Veľmlok čínsky 1 - 1,5 1,5 - - - c)

Osobitné požiadavky:

a) krokodíly a varany: ohrady, v ktorých je chovaných niekoľko zvierat, majú byť v prípade potreby rozdeliteľné; iná možnosť je, ak je dostupné iné vhodné umiestnenie na izolované účely,

b) vhodné zariadenie na pohyb na čerstvom vzduchu, ak to dovoľuje počasie,

c) filtrovací objem má byť najmenej 1 m3,

d) zvieratá musia mať možnosť kúpať sa vo vodnej nádrži primeranej veľkosti,

e) tieto druhy musia mať možnosť kúpať sa v rybníčku alebo nádrži primeranej veľkosti,

f) zvieratá musia byť chované v klimatických podmienkach porovnateľných s krajinou pôvodu,

g) všetky druhy suchozemských korytnačiek sa nesmú priväzovať za pancier.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 231/1998 Z. z.

Pokyny na chov pokusných a laboratórnych zvierat

Parametre optimálnych teplôt v miestnostiach

(Chov zvierat v klietkach, boxoch a výbehoch vnútri budov.)

Tabuľka 1

Druhy
alebo skupiny druhov
Optimálny rozsah teploty
[°C]
primáty Nového sveta 20 - 28
myš
potkan
chrček
pieskomil (r. Meriones)
morča
opice
prepelica japonská
20 - 24
králik
mačka
pes
fretka
sliepka
holub
15 - 21
ošípaná
koza
ovca
hovädzí dobytok
kôň
10 - 24

Poznámka:

V osobitných prípadoch, napríklad ak ide o umiestnenie veľmi mladých alebo bezsrstých zvierat, teploty sú vyššie, ako sa uvádza v tabuľke.

Umiestnenie malých hlodavcov a králikov

Tabuľka 2

Druhy Najmenšia plocha
podlahy pre 1 zviera
[cm2 ]
Výška klietky
[cm]
myš 180 12
potkan 350 14
chrček 180 12
morča 600 18
králik 1 kg
2 kg
3 kg
4 kg
5 kg
1 400
2 000
2 500
3 000
3 600
30
30
35
40
40

Poznámka:

Výška klietky znamená vertikálnu vzdialenosť medzi dnom klietky a hornou vodorovnou časťou veka alebo stropom klietky; to platí aj pri tabuľkách č. 3 až 5 a pri tabuľkách č. 8 a 11.

Pri plánovaní pokusov sa musí brať do úvahy možný rast zvieraťa, aby vo všetkých fázach pokusu bol pre zviera dostatočný priestor zodpovedajúci tabuľke.

Klietkový chov malých hlodavcov

Tabuľka 3

Druhy Najmenšia plocha podlahy
pre 1 matku a vrh
[cm2 ]
Najmenšia výška
klietky
[cm]
myš 200 12
potkan 800 14
chrček 650 12
morča
morča pri skupinovom držaní
1 200
1 000 na 1 dospelé zviera
18
18

Klietkový chov králikov

Tabuľka 4

Hmotnosť
matky

[kg]
Najmenšia plocha podlahy
pre 1 matku a vrh

[m2]
Najmenšia výška
klietky

[cm]
Najmenšia plocha
pre hniezdo

[m2]
1 0,30 30 0,10
2 0,35 30 0,10
3 0,40 35 0,12
4 0,45 40 0,12
5 0,50 40 0,14

Umiestnenie mačiek (počas pokusov a na chov)

Tabuľka 5

Hmotnosť
mačky

[kg]
Najmenšia plocha
podlahy pre 1 mačku
pri umiestnení
v klietke

[m2]
Najmenšia
výška
klietky

[cm]
Najmenšia plocha
podlahy pre 1 mačku
a vrh pri umiestnení
v klietke

[m2]
Najmenšia plocha
podlahy pre 1 mačku
a vrh pri umiestnení
v boxe

[m2]
0,5 - 1 0,2 50 - -
1 - 3 0,3 50 0,58 2
3 - 4 0,4 50 0,58 2
4 - 5 0,6 50 0,58 2

Poznámka:

Boxy pre mačky sú opatrené miskou na trus, priestornými odpočívadlami a vybavením na šplhanie a brúsenie pazúrov.

Výška klietky znamená kolmú vzdialenosť medzi najvyšším miestom podlahy a najnižším miestom stropu klietky.

K výpočtu najmenšej plochy podlahy možno započítať plochy odpočívadiel usporiadané nad sebou. Najmenšia výmera plochy pre matku s vrhom zahŕňa 0,18 m2 veľkú plochu debny, v ktorej sa nachádzajú mláďatá.

Umiestnenie psov v klietkach (počas pokusov)

Tabuľka 6

Výška psa
v kohútiku
[cm]
Najmenšia plocha podlahy
pre 1 psa
[m2]
Najmenšia výška
klietky
[cm]
30 0,75 60
40 1 80
70 1,75 140

Poznámka:

Psy nesmú byť držané v klietkach dlhšie, ako je to na účel pokusu nevyhnutné. Ak je to zlučiteľné s pokusom, psom sa poskytuje možnosť voľného pohybu. Stanovuje sa lehota, nad ktorú by pes nemal byť držaný v klietke bez každodenného výbehu. Pri klietkach určených na držanie psov sa nesmú používať mrežové podlahy s výnimkou pokusov, pri ktorých je to nevyhnutné.

Vzhľadom na značné rozdiely veľkosti a na obmedzený pomer veľkosti a hmotnosti rôznych psích plemien sa výška klietky vymeriava podľa výšky v kohútiku pri každom jednotlivom zvierati. Najmenšia výška klietky je dvojnásobok zistenej výšky zvieraťa.

Umiestnenie psov v boxoch

Tabuľka 7

Hmotnosť psa
[kg]
Najmenšia plocha podlahy
pre 1 psa
[m2]
Najmenšia plocha priľahlého výbehu
pre 1 psa
[m2]
do 3 psov vrátane nad 3 psov
< 6 0,5 0,5 (1) 0,5 (1)
6 - 10 0,7 1,4 (2,1) 1,2 (1,9)
10 - 20 1,2 1,6 (2,8) 1,4 (2,6)
20 - 30 1,7 1,9 (3,6) 1,6 (3,3)
> 30 2 2(4) 1,8 (3,8)

Poznámka:

Čísla v zátvorkách udávajú celkovú plochu na jedného psa, t. j. podlahovú plochu boxu s pripočítaním priľahlého výbehu. Psy, ktoré sú trvalo držané vo vonkajších podmienkach, musia mať prístup k chránenému miestu. Ak sú psy držané na mrežových podlahách, musia mať k dispozícii pevnú plochu ako miesto na spanie. Mrežové podlahy musia byť skonštruované tak, aby sa psy nemohli poraniť. Všetky boxy musia mať dostatočné odtoky.

Umiestnenie opíc

Tabuľka 8

Hmotnosť opíc
[kg]
Najmenšia plocha podlahy
pre 1-2 zvieratá
[m2]
Najmenšia výška
klietky
[cm]
1 0,25 60
1 - 3 0,35 75
3 - 5 0,5 80
5 - 7 0,7 85
7 - 9 0,9 90
9 - 15 1,1 125
15 - 25 1,5 125

Poznámka:

Vzhľadom na rozdielne veľkosti a charakteristické vlastnosti opíc je dôležité, aby konštrukcie a vybavenie, ako aj rozmery ich klietok boli prispôsobené osobitným potrebám týchto zvierat. Klietky musia byť aspoň také vysoké, aby v nich zvieratá mohli vzpriamené stáť. Najmenšia výška klietky pre gibonov a pavúčiare musí byť vymeraná tak, aby sa tieto zvieratá natiahnuté mohli hojdať na strope a pritom sa nohami nedotýkali podlahy klietky. Ak treba, klietky sa vybavia vysoko umiestnenými odpočívadlami, aby opice mohli využívať hornú časť klietky.

Ak sa znášajú, môžu byť umiestnené v klietkach po dvoch. Ak nie je držanie vo dvojiciach možné, klietky sa postavia tak, aby zvieratá mali vzájomný zrakový kontakt.

Umiestnenie ošípaných

Tabuľka 9

Hmotnosť ošípanej
[kg]
Najmenšia plocha podlahy
pre 1 ošípanú
[m2]
Najmenšia výška klietky
[cm]
5 - 15 0,35 50
15 - 25 0,55 60
25 - 40 0,80 80

Poznámka:

Ošípané sa držia v klietkach, len ak to účel pokusu nevyhnutne vyžaduje. Aj v takých prípadoch sú ošípané takto umiestnené len čo možno najkratší čas.

Umiestnenie hospodárskych zvierat v boxoch

Tabuľka 10

Druhy
a hmotnosť
[kg]
Najmenšia
plocha
podlahy
[m2]
Najmenšia
dĺžka
boxov
[m]
Najmenšia
výška deliacich
stien medzi
boxami
[m]
Najmenšia plocha
podlahy pre 1 zviera
pri skupinovom
umiestnení
[m2]
Najmenšia
dĺžka žľabu pre
1 zviera
[m]
ošípané 10 - 30 2 1,6 0,8 0,2 0,20
30 - 50 2 1,8 1 0,3 0,25
50 - 100 3 2,1 1,2 0,8 0,30
100 - 150 5 2,5 1,4 1,2 0,35
> 150 5 2,5 1,4 2,5 0,40
ovce < 70 1,4 1,8 1,2 0,7 0,35
kozy < 70 1,6 1,8 2 0,8 0,35
hovädzí
dobytok < 60

2

1,1

1

0,8

0,30
60 - 100 2,2 1,8 1 1 0,30
100 - 150 2,4 1,8 1 1,2 0,35
150 - 200 2,5 2 1,2 1,4 0,40
200 - 400 2,6 2,2 1,4 1,6 0,55
> 400 2,8 2,2 1,4 1,8 0,65
dospelé kone 3,5 4,5 1,8 - -

Umiestnenie hospodárskych zvierat v stojiskách

Tabuľka 11

Druhy a hmotnosť
[kg]
Najmenšia plocha
stojísk
[m2]
Najmenšia dĺžka
stojísk
[m]
Najmenšia výška deliacich
stien medzi stojiskami
[m]
ošípané 100 - 150 1,2 2 0,9
> 150 2,5 2,5 1,4
ovce < 70 0,7 1 0,9
kozy < 70 0,8 1 0,9
hovädzí dobytok 60 - 80 0,6 1 0,9
100 - 150 0,9 1,4 0,9
150 - 200 1,2 1,6 1,4
200 - 350 1,8 1,8 1,4
350 - 500 2,1 1,9 1,4
> 500 2,6 2,2 1,4
dospelé kone 4 2,5 1,6

Klietkový chov vtákov

Tabuľka 12

Druhy
a hmotnosť
[kg]
Najmenšia
plocha podlahy
pre
1 vtáka
[cm2 ]
Najmenšia
plocha
podlahy pre
vtákov
[cm2 /1 vták]
Najmenšia
plocha
podlahy pre
3 a viac vtákov
[cm2 /1 vták]
Najmenšia
výška
klietky
[cm]
Najmenšia
dĺžka kŕmidla
pre 1 vtáka
[cm]
kur domáci
0,1 - 0,3

250

200

150

25

3
0,3 - 0,6 500 400 300 35 7
0,6 - 1,2 1 000 600 450 45 10
1,2 - 1,8 1 200 700 550 45 12
1,8 - 2,4 1 400 850 650 45 12
(kohúty) > 2,4 1 800 1 200 1 000 60 15
prepelica japonská
0,12 - 0,14

350

250

200

15

4

Poznámka:

Plocha podlahy neznamená násobok dĺžky a šírky základnej klietky.

Veľkosť mrežových podláh nesmie byť pre malé kurčatá väčšia než 10 x 10 mm a pre kuričky a dospelé zvieratá väčšia než 25 x 25 mm. Hrúbka drôtu je najmenej 2 mm. Sklon dna klietky nesmie byť väčší než 14 % (8 ). Dĺžka napájačiek musí byť rovnako dlhá ako dĺžka kŕmidiel. Ak sú k dispozícii automatické napájačky, každé zviera musí mať prístup k dvom z nich. Klietky musia byť vybavené hradovacími tyčami (bidielkami).

Príloha č. 7 k vyhláške č. 231/1998 Z. z.

Trvanie karantény

Druhy alebo skupiny druhov Počet dní
myš
potkan
pieskomil
morča
chrček
5 - 15
králik
mačka
pes
20 - 30
primáty 40 - 60

Poznámka:

O trvaní karantény podľa okolností rozhoduje príslušný orgán štátnej veterinárnej správy.

Príloha č. 8 k vyhláške č. 231/1998 Z. z.

Vzory 08 - Vzory štatistických tabuliek a pokyny na ich vyplnenie

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 117/1987 Zb. o starostlivosti o zdravie zvierat v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 47/1994 Z. z.

2) § 16 ods. 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat.

3) § 21 vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 117/1987 Zb.

4) § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

5) § 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch.

6) § 15 ods. 2 a § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z.

7) § 22 a 23 vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 117/1987 Zb. v znení neskorších predpisov.

8) § 5 ods. 2 písm. c) až f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z.

9) § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.

10) § 28 ods. 1 a § 31 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z.

11) § 31 písm. a) a b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z.

12) § 24 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti.§ 4 písm. c) a § 7 ods. 1 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb. o organizácii veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.

13) § 28 ods. 1 a ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z.

14) § 32 písm. a) a § 34 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z.

15) § 31 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z.

*) sp. všetky druhy príslušného rodu.

1) Tam, kde je rozmer ohrady určený najmenším priestorom, objem musí byť zväčšený proporcionálne k priestoru.

1) Tam, kde tabuľka určuje najmenšie rozmery pre vodné nádrže, údaje uvedené v tomto stĺpci sa týkajú iba suchých častí ohrady.

2) Objem voliéry má byť zväčšený proporcionálne k základnému priestoru plochy.

3) Všetky prístrešky musia mať plochu podlahy najmenej 5 m2.

4) Ak je priamy prístup z umiestňovacieho priestoru do ohrady, pre jedno zviera stačí priestor 3 m2.

5) Ak je priamy prístup z umiestňovacieho priestoru do ohrady, pre jedno zviera stačí priestor 1 m2.

1) Objem vodnej nádrže musí byť zväčšený proporcionálne k ploche.

1) Čísla sa týkajú priemernej výšky ohrady, ohrady môžu byť miestami vyššie alebo nižšie.

2) Varanus bengalensis, Varanus giganteus, Varanus niloticus, Varanus varius.

3) Varanus dumerilii, Varanus exanthematicus, Varanus flavescens, Varanus glebopalma, Varanus gouldii, Varanus griseus, Varanus grayi, Varanus indicus, Varanus karlschmidti, Varanus mertensi, Varanus prasinus, Varanus rudicolis, Varanus spenceri.

4) Varanus acanthurus, Varanus brevicauda, Varanus caudolineatus, Varanus eremius, Varanus gilleni, Varanus glauerti, Varanus mitchelli, Varanus primordius, Varanus semiremex, Varanus storri, Varanus timorensis, Varanus tristis.