Oznámenie č. 23/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Pracovnej dohody medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Talianskej republiky o vykonávaní simultánnej daňovej kontroly podľa ustanovení článku 26 o výmene informácií Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a o zabránení daňovému úniku

Čiastka 8/1998
Platnosť od 30.01.1998
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 1998 na základe článku X ods. 1.

23

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. apríla 1997 bola v Ríme podpísaná Pracovná dohoda medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Talianskej republiky o vykonávaní simultánnej daňovej kontroly podľa ustanovení článku 26 o výmene informácií Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a o zabránení daňovému úniku, podpísanej v Prahe 5. mája 1981 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 17/1985 Zb.).

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 1998 na základe článku X ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.