Oznámenie č. 22/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Pracovnej dohody medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Talianskej republiky podľa ustanovení o výmene informácií vyplývajúcich zo Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a o zabránení daňovému úniku

Čiastka 8/1998
Platnosť od 30.01.1998
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 1998 na základe ustanovenia odseku f).

22

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. apríla 1997 bola v Ríme podpísaná Pracovná dohoda medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Talianskej republiky podľa ustanovení o výmene informácií vyplývajúcich zo Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a o zabránení daňovému úniku, podpísanej v Prahe 5. mája 1981 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 17/1985 Zb.).

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 1998 na základe ustanovenia odseku f).

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.