Vyhláška č. 219/1998 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Spišský hrad a kultúrne pamiatky jeho okolia

Čiastka 83/1998
Platnosť od 11.07.1998 do31.12.2008
Účinnosť od 11.07.1998 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

219

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 3. júla 1998

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Spišský hrad a kultúrne pamiatky jeho okolia

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

(1) Na pripomenutie významu ochrany svetového kultúrneho a prírodného dedičstva sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 200 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Spišský hrad a kultúrne pamiatky jeho okolia (ďalej len „dvestokorunák“).

(2) Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 750 dielov striebra a 250 dielov medi; jeho hmotnosť je 20 g, priemer 34 mm a hrúbka 2,75 mm. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená horná odchýlka je v hmotnosti 0,4 g a v obsahu striebra 1 %.

§ 2

(1) Na líci dvestokorunáka je vyobrazená katedrála sv. Martina (ďalej len „katedrála“) s časťou opevnenia a so vstupnou bránou do mestskej pamiatkovej rezervácie Spišská Kapitula. Vpravo od katedrály nad opevnením je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je v dvoch riadkoch označenie hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“. Nad katedrálou pri hornom okraji dvestokorunáka je v dvoch riadkoch názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Štylizované iniciálky autora návrhu dvestokorunáka inžiniera Milana Virčíka „MV“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami sú vľavo od katedrály nad opevnením. Letopočet razby „1998“ je pri spodnom okraji dvestokorunáka vpravo pod opevnením.

(2) Na rube dvestokorunáka je vyobrazený Spišský hrad (ďalej len „hrad“), nad ktorým je vľavo v troch riadkoch nápis „SVETOVÉ DEDIČSTVO UNESCO“. Nápis „SPIŠSKÝ HRAD“ v dvoch riadkoch je umiestnený vľavo pod vyobrazením hradu. Pri pravom spodnom okraji dvestokorunáka je vyobrazený detail okna z románskeho paláca hradu.

(3) Na hrane dvestokorunáka sú nápisy do hĺbky v anglickom jazyku „WORLD HERITAGE“ a vo francúzskom jazyku „PATRIMOINE MONDIAL“. Medzi nápismi sú pomlčky.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Masár v. r.