218

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 30. júna 1998,

ktorou sa ustanovujú niektoré podrobnosti o dokumentácii ochrany prírody a krajiny

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 41 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Druhy dokumentácie ochrany prírody a krajiny

Dokumentáciu ochrany prírody a krajiny podľa § 41 zákona tvoria najmä:

a) Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky (ďalej len „generel“),

b) Program starostlivosti o prírodu a krajinu štátu,

c) projekt regionálneho územného systému ekologickej stability,

d) projekt miestneho územného systému ekologickej stability,

e) územný priemet ochrany prírody a krajiny chránenej krajinnej oblasti alebo územný priemet ochrany prírody a krajiny národného parku,

f) program starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť alebo program starostlivosti o národný park,

g) program záchrany osobitne chránených častí prírody a krajiny,

h) červené zoznamy vzácnych, zriedkavých a ohrozených druhov.

§ 2

Generel

(1) Generel je základom stratégie ochrany rozmanitosti podmienok a foriem života na úrovni celého štátu; vyjadruje súčasný stav ekologickej kvality celého priestoru štátu a obsahuje východiská na dosiahnutie ekologickej stability.

(2) Generel je podkladom na vypracovanie Programu starostlivosti o prírodu a krajinu štátu, projektov regionálnych územných systémov ekologickej stability a projektov miestnych územných systémov ekologickej stability.

§ 3

Program starostlivosti o prírodu a krajinu štátu

Program starostlivosti o prírodu a krajinu štátu sa vypracúva v nadväznosti na generel (§ 2); je koncepčným materiálom, ktorý na základe analýzy stavu prírody a krajiny štátu obsahuje základné programové zámery na zachovanie prírodných hodnôt štátu, ako aj na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja a ekologickej stability.

§ 4

Projekt regionálneho územného systému ekologickej stability

(1) Projekt regionálneho územného systému ekologickej stability je základom na ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života a na dosiahnutie ekologickej stability na území okresu alebo kraja; tvorí podklad na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie veľkého územného celku,1) tvorbu projektu miestneho územného systému ekologickej stability, rozhodovanie orgánov ochrany prírody a praktickú starostlivosť o chránené časti prírody.

(2) Projekt regionálneho územného systému ekologickej stability obsahuje tieto časti:

a) územný priemet ochrany prírody a krajiny obsahujúci prehľad vybraných častí prírody a krajiny, ktoré majú osobitný význam pre zachovanie biologickej diverzity a ekologickej stability krajiny bez ohľadu na stupeň ich ochrany2) (ďalej len „osobitne významné časti prírody a krajiny“),

b) územný priemet zaťaženia prírody a krajiny, v ktorom sa hodnotí stupeň zaťaženia a premeny krajiny ľudskou činnosťou,

c) územný priemet ekologickej stability krajiny obsahujúci kategorizáciu podľa podielu osobitne významných častí prírody a krajiny a stupňa ich premeny človekom,

d) program starostlivosti o prírodu a krajinu, v ktorom sa určujú regulatívy ochrany a tvorby prírody a krajiny okresu alebo kraja.

(3) Projekt regionálneho územného systému ekologickej stability sa vypracúva pre územie okresu okrem územia chránenej krajinnej oblasti a národného parku vrátane jeho ochranného pásma, kde funkciu projektu regionálneho územného systému ekologickej stability plní dokumentácia podľa § 1 písm. e) a f).

(4) Projekt regionálneho územného systému ekologickej stability kraja sa vypracúva z projektov regionálneho územného systému ekologickej stability okresov v územnom obvode kraja.

(5) Obsah projektu regionálneho územného systému ekologickej stability je uvedený v prílohe č. 1.

§ 5

Projekt miestneho územného systému ekologickej stability

(1) Projekt miestneho územného systému ekologickej stability je základným dokumentom na ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života a na dosiahnutie ekologickej stability na miestnej úrovni; tvorí podklad na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie sídelných útvarov a zón1) a pre projekty pozemkových úprav.3) Pozostáva z obdobných častí ako projekt regionálneho územného systému ekologickej stability (§ 4 ods. 2).

(2) Projekt miestneho územného systému ekologickej stability sa vypracúva spravidla pre katastrálne územie.

(3) Obsah projektu miestneho územného systému ekologickej stability je uvedený v prílohe č. 2.

§ 6

Územný priemet ochrany prírody a krajiny chránenej krajinnej oblasti a územný priemet ochrany prírody a krajiny národného parku

(1) Územný priemet ochrany prírody a krajiny chránenej krajinnej oblasti alebo územný priemet ochrany prírody a krajiny národného parku obsahuje prehľad osobitne významných častí prírody a krajiny na území chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku vrátane jeho ochranného pásma a ich priestorového usporiadania. Na základe analýzy prírodných a socioekonomických pomerov a potenciálu územia vymedzuje jednotky priestorového rozdelenia chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku, v ktorých na územia s rovnakými ekosystémami pôsobia rovnaké socioekonomické aktivity (ďalej len „ekologicko-funkčný priestor“); môže určiť aj členenie chráneného územia na zóny.4)

(2) Obsah územného priemetu ochrany prírody a krajiny chránenej krajinnej oblasti a územného priemetu ochrany prírody a krajiny národného parku je uvedený v prílohe č. 3.

§ 7

Program starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť a program starostlivosti o národný park

(1) Program starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť alebo program starostlivosti o národný park určuje strategické ciele starostlivosti o územie chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku vrátane jeho ochranného pásma diferencovane podľa jednotlivých zložiek životného prostredia; v nadväznosti na jednotlivé ekologicko-funkčné priestory obsahuje zásady a regulatívy využívania územia vo vzťahu k jednotlivým odvetviam ľudskej činnosti.

(2) Obsah programu starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť a programu starostlivosti o národný park je uvedený v prílohe č. 4.

§ 8

Program záchrany niektorých kategórií osobitne chránených častí prírody a krajiny

(1) Program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, národnej prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky a národnej prírodnej pamiatky a program záchrany chráneného stromu sa vypracúvajú pre uvedené kategórie chránených území alebo pre chránené stromy v prípade ich ohrozenia; určujú sa v nich zásady a konkrétne opatrenia na záchranu a zachovanie predmetu ochrany.

(2) Program záchrany kriticky ohrozeného chráneného druhu5) na území štátu určuje zásady na záchranu ohrozeného chráneného druhu s návrhom konkrétnych opatrení na zlepšenie stavu a odstránenie príčin ohrozenia.

(3) Program záchrany chráneného druhu5) ohrozeného na území kraja sa vypracúva na záchranu chráneného druhu ohrozeného na území kraja.

(4) Obsah programu záchrany podľa odseku 1 je uvedený v prílohe č. 5. Obsah programu záchrany podľa odsekov 2 a 3 je uvedený v prílohe č. 6.

§ 9

Červené zoznamy vzácnych, zriedkavých a ohrozených druhov

(1) Červené zoznamy vzácnych, zriedkavých a ohrozených druhov ako východiskový dokument druhovej ochrany sa vypracúvajú podľa stupňa ohrozenia jednotlivých druhov v súlade s medzinárodne platnými kritériami. Sú podkladom najmä na zaradenie jednotlivých druhov medzi chránené druhy a na určovanie ich spoločenskej hodnoty.

(2) Obsah červených zoznamov podľa odseku 1 je uvedený v prílohe č. 7.

§ 10

Obstarávanie, vypracúvanie a aktualizácia dokumentácie ochrany prírody a krajiny

(1) Pri obstarávaní a vypracúvaní dokumentácie ochrany prírody a krajiny na účely ochrany prírody a krajiny6) dbá orgán ochrany prírody, ktorý dokumentáciu obstaráva, na vzájomný súlad jednotlivých druhov tejto dokumentácie a na zamedzenie zbytočným duplicitám.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje rovnako na obstarávanie dokumentácie podľa § 5 iným obstarávateľom na účely vypracovania územnoplánovacej dokumentácie alebo ďalšej dokumentácie uvedenej v § 9 zákona.

(3) Dokumentácia ochrany prírody a krajiny sa vypracúva spravidla na obdobie desiatich rokov. Ak sa zásadne zmenia podmienky a skutočnosti, na ktorých základe bola táto dokumentácia schválená, orgán ochrany prírody zabezpečí podľa potreby jej zmenu alebo doplnenie aj pred uplynutím tohto obdobia.

(4) Dokumentáciu na účely ochrany prírody a krajiny vypracúvajú najmä územne príslušné organizácie ochrany prírody a krajiny zriadené ministerstvom podľa § 51 písm. i) zákona.

§ 11

Uloženie dokumentácie

(1) Dokumentácia ochrany prírody a krajiny je uložená a možno do nej nahliadnuť

a) na orgáne príslušnom na jej schválenie;6) dokumentácia podľa § 2 a 7 je uložená na ministerstve,

b) v územne príslušnej organizácii ochrany prírody,

c) v štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny.7)

(2) Obstarávateľ dokumentácie podľa § 10 ods. 1 a 2 doručí schválenú dokumentáciu orgánom a organizáciám uvedeným v odseku 1 do 15 dní od jej schválenia.


§ 12

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 1998.


Jozef Zlocha v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 218/1998 Z. z.

OBSAH PROJEKTU REGIONÁLNEHO ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY

A. Územný priemet ochrany prírody a krajiny

1. Všeobecná charakteristika prírodných pomerov (najmä geologické pomery, geomorfologické, hydrologické, fytogeografické a zoogeografické začlenenie územia)

2. Pasport osobitne významných častí prírody a krajiny

2.1 Osobitne chránené časti prírody a krajiny

2.1.1 Chránené krajinné oblasti

2.1.2 Národné parky a ich ochranné pásma

2.1.3 Chránené areály a ich ochranné pásma

2.1.4 Národné prírodné rezervácie, prírodné rezervácie a ich ochranné pásma

2.1.5 Národné prírodné pamiatky a prírodné pamiatky (vrátane jaskýň, priepastí a vodopádov) a ich ochranné pásma

2.1.6 Chránené stromy

2.2 Časti prírody pripravované na ochranu

2.3 Významné krajinné prvky

2.3.1 Mezoformy a mikroformy reliéfu

2.3.2 Mokrade, vodné a pobrežné ekosystémy

2.3.3 Ochranné lesy a lesy osobitného určenia (s výnimkou imisných)

2.3.4 Parky a aleje (mimo intravilánov)

2.3.5 Brehové porasty

2.3.6 Medze a remízky

2.3.7 Terasy

2.4 Lokality s výskytom chránených a ohrozených druhov

2.4.1 rastlín

2.4.2 živočíchov

2.4.3 nerastov a skamenelín

3. Mapa okresu so zakreslením osobitne významných častí prírody a krajiny (M 1:50 000)

B. Územný priemet zaťaženia prírody a krajiny

1. Pasport vybraných bariérových prvkov

1.1 vo vodných tokoch a pobrežných ekosystémoch (regulácie toku, priečne konštrukcie, umelé zdrže)

1.2 v lesných ekosystémoch (lesná dopravná sieť, lesy osobitného určenia z titulu imisií, lesné monokultúry na nepôvodných stanovištiach)

1.3 v agroekosystémoch (územia postihnuté eróziou, územia s aktívnymi svahovými pohybmi, trvalé plošné výsadby nepôvodných druhov)

1.4 súvisiacich s urbanizáciou a osídlením (kolízia migračných trás živočíchov s komunikáciami, vzdušné elektrické vedenia 22 kV s lineárne usporiadanými konzolami, odkaliská, skládky, vleky, lanovky)

2. Opis súčasnej krajinnej štruktúry

2.1 Orná pôda

2.2 Trvalé trávne porasty

2.3 Nelesná stromová a krovinná vegetácia

2.4 Lesy

2.5 Vody

2.6 Zastavané a antropogénnou činnosťou pozmenené plochy (vrátane záhradkárskych osád, rekreačnej zástavby, hydromelioračných stavieb, banských diel, skládok a výsypiek)

3. Mapa vybraných bariérových prvkov (M 1:50 000)

4. Mapa súčasnej krajinnej štruktúry (M 1:50 000)

C. Územný priemet ekologickej stability krajiny

1. Pasport plôch z hľadiska ekologickej stability krajiny

1.1 Plochy ekologicky nestabilné

1.1.1 Orná pôda s nízkym plošným zastúpením osobitne významných častí prírody a krajiny (do 15 %)

1.1.2 Územia postihnuté eróziou

1.1.3 Územia pod vplyvom svahových pohybov

1.1.4 Územia degradačne postihnuté antropogénnou činnosťou (lomy, skládky, výsypky, zastavané územia, záhradkárske a chatové lokality)

1.1.5 Lesy osobitného určenia z titulu imisií

1.2 Plochy ekologicky stredne stabilné

1.2.1 Trvalé trávne porasty s nízkym plošným zastúpením osobitne významných častí prírody a krajiny (pod 10 %)

1.2.2 Lesné monokultúry na nepôvodných stanovištiach

1.2.3 Plošné výsadby nepôvodných druhov vrátane poľnohospodárskych kultúr (okrem bodov 1.1.1 a 1.2.1)

1.3 Plochy ekologicky stabilné (všetky ostatné plochy okrem plôch uvedených v bodoch 1.1 a 1.2)

1.3.1 Biocentrá

1.3.2 Biokoridory

1.3.3 Ostatné ekologicky stabilné plochy

2. Mapa ekologickej stability krajiny (M 1:50 000)

D. Program starostlivosti o prírodu a krajinu

1. Program ochrany prírody a krajiny

1.1 Rámcové zásady starostlivosti o vyhlásené osobitne chránené časti prírody a krajiny v členení podľa bodov 2.1.3 až 2.1.5 časti A tejto prílohy

1.2 Regulatívy ochrany osobitne významných častí prírody a krajiny v členení podľa bodov 2.2 až 2.4 časti A tejto prílohy

2. Program tvorby krajiny (spracúva sa len pre plochy nestabilné a stredne stabilné)

2.1 Reprezentatívne potenciálne geoekosystémy (potenciálna vegetácia, typy prírodnej krajiny, regionálne geomorfologické jednotky, priemet Generelu nadregionálneho územného systému ekologickej stability)

2.2 Abiokomplexy

2.3 Potenciálne bariérové prvky (kontaminácia pôd, znečistenie podzemných a povrchových vôd, oblasti ohrozené imisiami, technická infraštruktúra v krajine, najmä líniové stavby, potenciálna erózia a svahové pohyby)

2.4 Opatrenia tvorby krajiny pre jednotlivé plochy

2.5 Mapa tvorby krajiny (M 1:50 000)

Príloha č. 2 k vyhláške č. 218/1998 Z. z.

OBSAH PROJEKTU MIESTNEHO ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY

A. Územný priemet ochrany prírody a krajiny

1. Všeobecná charakteristika prírodných pomerov (primerane ako v bode 1 časti A prílohy č. 1)

2. Pasport osobitne významných častí prírody a krajiny riešeného územia (primerane ako v bode 2 časti A prílohy č. 1)

3. Kultúrnohistoricky hodnotné formy osídlenia a hospodárskeho využívania územia

3.1 Poľnohospodárske sídla (kopaničiarske, laznícke)

3.2 Ovocné sady (extenzívne, s miestnymi odrodami)

3.3 Vinice

4. Mapa osobitne významných častí prírody a krajiny riešeného územia (M 1:10 000)

B. Územný priemet zaťaženia prírody a krajiny

1. Pasport vybraných bariérových prvkov (primerane ako v bode 1 časti B prílohy č. 1)

2. Opis súčasnej krajinnej štruktúry (primerane ako v bode 2 časti B prílohy č. 1)

3. Mapa vybraných bariérových prvkov (M 1:10 000)

4. Mapa súčasnej krajinnej štruktúry (M 1:10 000)

C. Územný priemet ekologickej stability krajiny

1. Pasport plôch z hľadiska ekologickej stability krajiny (primerane ako v bode 1 časti C prílohy č. 1)

2. Mapa ekologickej stability krajiny (M 1:10 000)

D. Program starostlivosti o prírodu a krajinu

1. Program ochrany prírody a krajiny (regulatívy ochrany osobitne významných častí prírody a krajiny okrem osobitne chránených častí prírody a krajiny)

1.1 Významné krajinné prvky

1.2 Interakčné prvky

1.3 Genofondové plochy

2. Program tvorby krajiny

2.1 Reprezentatívne potenciálne geoekosystémy (primerane ako v bode 2.1 časti D prílohy č. 1)

2.2 Abiokomplexy (primerane ako v bode 2.2 časti D prílohy č. 1)

2.3 Potenciálne bariérové prvky (primerane ako v bode 2.3 časti D prílohy č. 1)

2.4 Prehľad vlastníckych vzťahov podľa ich charakteru (štátne, súkromné a pod.)

2.5 Opatrenia tvorby krajiny pre jednotlivé plochy

2.6 Mapa tvorby krajiny (M 1:10 000)

2.7 V prípadoch určených osobitným predpisom1) aj nároky na pozemky, ktoré vyplývajú z opatrení podľa tohto projektu alebo z projektu regionálneho územného systému ekologickej stability, a spôsob majetkovoprávneho usporiadania

Príloha č. 3 k vyhláške č. 218/1998 Z. z.

OBSAH ÚZEMNÉHO PRIEMETU OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY
CHRÁNENEJ KRAJINNEJ OBLASTI A ÚZEMNÉHO PRIEMETU OCHRANY PRÍRODY
A KRAJINY NÁRODNÉHO PARKU

A. Analýza stavu prírody a krajiny

1. Všeobecná charakteristika prírodných pomerov na území chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku a jeho ochranného pásma (ďalej len „národný park“)

2. Pasport osobitne významných častí prírody a krajiny na území chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku (primerane ako v bode 2 časti A prílohy č. 1 okrem bodov 2.1.1 a 2.1.2)

3. Priemet hraníc chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku do

a) geologickej mapy (M 1:50 000)

b) fytogeografickej mapy (M 1:50 000)

c) zoogeografickej mapy (M 1:50 000)

4. Mapa osobitne významných častí prírody a krajiny chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku (M 1:50 000)

B. Priemet antropogénnej činnosti

1. Pasport vybraných bariérových prvkov na území chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku (primerane ako v bode 1 časti B prílohy č. 1)

2. Opis súčasnej krajinnej štruktúry na území chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku (primerane ako v bode 2 časti B prílohy č. 1)

3. Opis socioekonomických aktivít na území chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku (priemysel a energetika, doprava, banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom, lesné hospodárstvo, poľnohospodárstvo, rekreácia, cestovný ruch, vodné hospodárstvo, poľovníctvo, rybárstvo, urbanizácia a osídlenie)

4. Mapa vybraných bariérových prvkov na území chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku (M 1:50 000)

5. Mapa súčasnej krajinnej štruktúry na území chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku (M 1:50 000)

C. Ekologicko-funkčná diferenciácia územia

1. Pasport ekologicko-funkčných priestorov na území chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku

2. Mapa ekologicko-funkčných priestorov na území chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku (M 1:50 000)

D. Zónovanie chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku (iba v prípade rozčlenenia takéhoto chráneného územia na zóny podľa § 21 zákona)

1. Vymedzenie hraníc a pasporty jednotlivých zón

2. Prehľad charakteru vlastníckych vzťahov v jednotlivých zónach

3. Mapa zónovania chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku (M 1:50 000)

4. Mapa zóny A a zóny B (M 1:10 000 alebo väčšia)

Príloha č. 4 k vyhláške č. 218/1998 Z. z.

OBSAH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O CHRÁNENÚ KRAJINNÚ OBLASŤ A PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O NÁRODNÝ PARK

A. Obsah programu starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť

1. Program starostlivosti o chránené územia so štvrtým a piatym stupňom ochrany na území chránenej krajinnej oblasti (primerane ako v bode 1.1 časti D prílohy č. 1)

2. Program starostlivosti o ostatné osobitne významné časti prírody a krajiny na území chránenej krajinnej oblasti (v členení a s obsahom primerane ako v bode 1.2 časti D prílohy č. 1)

3. Regulatívy ľudskej činnosti v ekologicko-funkčných priestoroch

4. Mapa priestorovej a funkčnej diferenciácie chránenej krajinnej oblasti (M 1:50 000)

B. Obsah programu starostlivosti o národný park

1. Zhodnotenie súčasného stavu prírody a účinnosti ochrany národného parku

1.1 Analýza súčasného stavu prírody národného parku

1.2 Stav socioekonomického využívania územia (hospodárenie v lesoch, poľnohospodárstvo, hospodárenie s vodou, poľovníctvo a rybárstvo, osídlenie a výstavba, turistika a rekreácia, doprava)

1.3 Účinnosť doterajšej ochrany územia národného parku

2. Strategické ciele starostlivosti o prírodu národného parku

3. Zásady starostlivosti o územie národného parku

3.1 Starostlivosť o ovzdušie

3.2 Starostlivosť o reliéf a pôdu

3.3 Starostlivosť o vodné plochy a vodné toky

3.4 Starostlivosť o biologickú diverzitu

3.4.1 Starostlivosť o ekosystémy (napríklad nelesné, lesné, vodné, mokraďové, rašelinové a močiarne)

3.4.2 Starostlivosť o rastliny a živočíchy

3.5 Starostlivosť o krajinu

3.6 Environmentálna výchova

3.7 Vedeckovýskumná činnosť

3.8 Monitoring a informačný systém

3.9 Inštitucionálna starostlivosť a organizačný manažment

3.10 Medzinárodná spolupráca

3.11 Návrh regulatívov ľudskej činnosti v jednotlivých ekologicko-funkčných priestoroch

4. Ekonomické a finančné zabezpečenie programu starostlivosti

4.1 Návrh riešenia ekonomických a organizačných otázok ochrany národného parku

4.2 Kvantifikácia nákladov na realizáciu programu starostlivosti

5. Návrh opatrení na zabezpečenie programu starostlivosti

6. Mapa priestorovej a funkčnej diferenciácie národného parku (M 1:50 000)

7. Prehľad lesných užívateľských celkov a vlastníckych práv k lesným pozemkom (mapa M 1:50 000)

8. Tabuľkové prílohy

8.1 Prehľad vlastníckych práv k lesným pozemkom podľa lesných užívateľských celkov (osobitne pre národný park a pre jeho ochranné pásmo)

8.2 Prehľad kategórií lesov

8.3 Prehľad vlastníckych práv k pôdnemu fondu podľa katastra nehnuteľností

Príloha č. 5 k vyhláške č. 218/1998 Z. z.

OBSAH PROGRAMU ZÁCHRANY NIEKTORÝCH KATEGÓRIÍ OSOBITNE CHRÁNENÝCH ČASTÍ PRÍRODY A KRAJINY

1. Analýza súčasného stavu chráneného areálu, prírodnej rezervácie, národnej prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky a národnej prírodnej pamiatky alebo chráneného stromu (ďalej len „chránené územie“)

1.1 Vyhodnotenie doterajšej ochrany chráneného územia

1.2 Faktor ohrozenia chráneného územia

2. Rámcové zásady záchrany chráneného územia

3. Opatrenia v oblasti

3.1 legislatívy

3.2 praktickej starostlivosti o chránené územie na zlepšenie stavu alebo na odstránenie príčin ohrozenia

3.3 monitoringu

3.4 výchovy a spolupráce s verejnosťou

Príloha č. 6 k vyhláške č. 218/1998 Z. z.

OBSAH PROGRAMU ZÁCHRANY CHRÁNENÉHO OHROZENÉHO DRUHU

1. Analýza súčasného stavu

1.1 Rozšírenie a stav populácie

1.2 Biologické a ekologické nároky

1.3 Faktory ohrozenia (najmä poľovníctvo, poľnohospodárstvo, turistika)

1.4 Doterajšie zabezpečenie ochrany

2. Rámcové zásady záchrany

3. Opatrenia v oblasti

3.1 legislatívy

3.2 praktickej starostlivosti o chránený ohrozený druh a jeho biotop (asanačné, rekonštrukčné, regulačné, ochranné) na zlepšenie stavu alebo na odstránenie príčin ohrozenia

3.3 monitoringu

3.4 výchovy a spolupráce s verejnosťou

3.5 záchrany chráneného ohrozeného druhu v podmienkach mimo jeho prirodzeného stanovišťa (ex situ)

Poznámka:

Program záchrany chránených nerastov a skamenelín obsahuje len body 1.1, 1.3, 1.4, 2, 3.1, 3.2, 3.4 a 3.5.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 218/1998 Z. z.

OBSAH ČERVENÝCH ZOZNAMOV VZÁCNYCH, ZRIEDKAVÝCH A OHROZENÝCH DRUHOV

1. Hodnotenie ohrozenosti taxónu

1.1 Postavenie taxónu vo svetových červených zoznamoch a jeho ohrozenosť v celom areáli

1.2 Podiel na celkovej populácii alebo areáli, ktorý pripadá na hodnotené územie

1.3 Postavenie hodnoteného územia v rámci celkového areálu taxónu (centrum, okraj areálu)

1.4 Hodnotenie taxónov podľa osobitných kritérií

1.4.1 Redukcia populácie

1.4.2 Rozšírenie, výskyt, počet lokalít alebo subpopulácií, roztrieštenosť areálu

1.4.3 Veľkosť, rozsah a kvalita biotopu

1.4.4 Početnosť populácie a jej využívanie

1.4.5 Vplyvy introdukovaných taxónov, hybridizácie, patogénov, znečistenia, konkurentov alebo parazitov

1.4.6 Pravdepodobnosť vyhynutia vo voľnej prírode

2. Zaradenie taxónov do kategórií

2.1 Vyhynuté (EX)

2.2 Vyhynuté vo voľnej prírode (EW)

2.3 Ohrozené

2.3.1 Kriticky ohrozené (CR)

2.3.2 Ohrozené (EN)

2.3.3 Zraniteľné (VU)

2.4 Menej ohrozené (LR) s podkategóriami

2.4.1 Závislé od ochrany (cd)

2.4.2 Takmer ohrozené (nt)

2.4.3 Najmenej ohrozené (lc)

2.5 Údajovo nedostatočné

3. Vyznačenie nehodnotených taxónov

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad § 8 a 16 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 84/1976 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v znení vyhlášky č. 377/1992 Zb.

2) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

3) § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.

4) § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.

5) § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.

6) § 41 ods. 6, § 51 písm. c) a d), § 53 písm. b) a § 54 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.
§ 5 ods. 1, § 6 ods. 1 a por. č. 79 prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7) § 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.§ 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 295/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane prírody a krajiny.

§ 12) o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.