Nariadenie vlády č. 217/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 91/1996 Z. z. o štátnych zárukách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 183/1996 Z. z.

Čiastka 83/1998
Platnosť od 11.07.1998 do17.07.2002
Účinnosť od 11.07.1998 do17.07.2002
Zrušený 386/2002 Z. z.

OBSAH

217

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 23. júna 1998,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 91/1996 Z. z. o štátnych zárukách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 183/1996 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 91/1996 Z. z. o štátnych zárukách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 183/1996 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 2 ods. 1 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „alebo štátneho peňažného ústavu,1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 36 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.