Oznámenie č. 215/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o práve ochrannej známky

Čiastka 81/1998
Platnosť od 09.07.1998
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 1. augusta 1996 na základe článku 20 ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 9. júla 1997 na základe článku 20 ods. 3.

215

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. októbra 1994 bol v Ženeve prijatý Dohovor o práve ochrannej známky. K dohovoru je pripojený vykonávací predpis.

Národná rada Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 499 z 11. decembra 1996. Ratifikačná listina Slovenskej republiky bola uložená u depozitára dohovoru, generálneho riaditeľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva, 9. apríla 1997.

Dohovor nadobudol platnosť 1. augusta 1996 na základe článku 20 ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 9. júla 1997 na základe článku 20 ods. 3.

DOHOVOR

o práve ochrannej známky

ZOZNAM ČLÁNKOV

Článok 1: Skratky

Článok 2: Ochranné známky, pre ktoré platí dohovor

Článok 3: Prihláška

Článok 4: Zastúpenie. Adresa na doručovanie

Článok 5: Dátum podania

Článok 6: Jeden zápis výrobkov a/alebo služieb v niekoľkých triedach

Článok 7: Rozdelenie prihlášky a zápisu

Článok 8: Podpis

Článok 9: Klasifikácia výrobkov a/alebo služieb

Článok 10: Zmeny v menách alebo v adresách

Článok 11: Zmena vlastníctva

Článok 12: Oprava chyby

Článok 13: Trvanie a obnova zápisu

Článok 14: Výhrady v prípade zamýšľaného odmietnutia

Článok 15: Záväzky vyplývajúce z Parížskeho dohovoru

Článok 16: Servisné ochranné známky

Článok 17: Predpisy

Článok 18: Revízia. Protokoly

Článok 19: Ako sa stať zmluvnou stranou dohovoru

Článok 20: Nadobudnutie platnosti ratifikácie a prístupu

Článok 21: Výhrady

Článok 22: Prechodné ustanovenia

Článok 23: Vypovedanie dohovoru

Článok 24: Jazyky dohovoru. Podpísanie

Článok 25: Uloženie

Článok 1

Skratky

Na účely tohto dohovoru, ak nie je výslovne uvedené inak,

(i) „úrad“ znamená agentúru, ktorá je zmluvnou stranou poverená registrovať ochranné známky;

(ii) „zápis“ znamená zápis ochrannej známky úradom;

(iii) „prihláška“ znamená prihlášku na zápis ochrannej známky;

(iv) odvolanie sa na „osobu“ bude vysvetľované ako odvolanie sa na fyzickú osobu, ako aj na právnickú osobu;

(v) „vlastník“ znamená osobu, ktorá je zaregistrovaná v registri ochranných známok ako vlastník;

(vi) „register ochranných známok“ znamená zbierku údajov udržiavaných úradom, ktoré zahŕňajú obsah všetkých zápisov a všetkých doteraz zaznamenaných údajov bez ohľadu na médium, na akom sú údaje uchované;

(vii) „Parížsky dohovor“ znamená Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva, podpísaný v Paríži 20. marca 1883, v znení neskorších predpisov;

(viii) „Klasifikácia z Nice“ znamená klasifikáciu ustanovenú Dohodou z Nice o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu ochranných známok, ktorá bola v revidovanom a novelizovanom znení podpísaná 15. júna 1957 v Nice;

(ix) „zmluvná strana“ znamená každý štát alebo medzivládnu organizáciu, ktorá je stranou tohto dohovoru;

(x) odvolávanie sa na „nástroj ratifikácie“ bude vysvetľované tak, že zahŕňa prijatie, ako aj schválenie;

(xi) „organizácia“ znamená Svetovú organizáciu duševného vlastníctva;

(xii) „generálny riaditeľ“ znamená generálneho riaditeľa organizácie;

(xiii) „pravidlá“ znamenajú pravidlá podľa tohto dohovoru stanovené v článku 17.

Článok 2

Ochranné známky, pre ktoré platí dohovor

(1) Podstata ochranných známok

(a) Tento dohovor platí pre ochranné známky pozostávajúce z viditeľných symbolov s výhradou, že len tie zmluvné strany, ktoré prijímajú zápis trojrozmerných ochranných známok, budú povinné aplikovať tento dohovor na takéto ochranné známky.

(b) Dohovor neplatí pre hologramové ochranné známky a pre ochranné známky, ktoré nepozostávajú zo znakov vnímateľných zrakom, najmä pre zvukové ochranné známky a čuchové ochranné známky.

(2) Druhy ochranných známok

(a) Dohovor platí pre ochranné známky týkajúce sa výrobkov (ochranné známky) alebo služieb (servisné ochranné známky) alebo týkajúce sa aj výrobkov, aj služieb.

(b) Dohovor neplatí pre kolektívne ochranné známky, certifikačné známky a garančné známky.

Článok 3

Prihláška

(1) Znaky alebo prvky obsiahnuté v prihláške alebo sprevádzajúce prihlášku, poplatok

(a) Každá zmluvná strana môže požadovať, aby prihláška obsahovala niektoré alebo všetky z týchto údajov alebo prvkov:

(i) žiadosť o zápis;

(ii) meno a adresu prihlasovateľa;

(iii) názov štátu, ktorého je prihlasovateľ štátnym príslušníkom, ak nie je bez štátnej príslušnosti, názov štátu, v ktorom má prihlasovateľ trvalé bydlisko, ak nie je bez trvalého bydliska, a názov štátu, v ktorom má prihlasovateľ skutočný a výkonný priemyselný alebo obchodný podnik, ak je vlastníkom podniku;

(iv) ak je prihlasovateľ právnická osoba, údaje o právnej forme tejto právnickej osoby, ako aj o štáte a tam, kde je to vhodné, aj o územnom celku vnútri tohto štátu, podľa ktorého zákona bola zriadená právnická osoba;

(v) ak má prihlasovateľ zástupcu, meno a adresu tohto zástupcu;

(vi) tam, kde sa podľa článku 4 (2) (b) požaduje adresa na doručovanie, uvedenie tejto adresy;

(vii) tam, kde si prihlasovateľ želá využiť právo priority zo skoršej prihlášky, vyhlásenie uplatňujúce právo priority z tejto skôr podanej prihlášky spolu s potvrdením práva na prioritu, ktoré možno požadovať podľa článku 4 Parížskeho dohovoru;

(viii) tam, kde si prihlasovateľ želá využiť výhodu ochrany vznikajúcej z vystavenia výrobkov a/alebo služieb na výstave, vyhlásenie v tomto zmysle spolu s potvrdením takéhoto vyhlásenia zodpovedajúcim požiadavkám zákona zmluvnej strany;

(ix) tam, kde úrad zmluvnej strany používa znaky (písmená a čísla), ktoré považuje za bežné znaky (štandardné), a kde si prihlasovateľ želá, aby ochranná známka bola zapísaná a publikovaná v bežných (štandardných) znakoch, vyhlásenie v tomto zmysle;

(x) tam, kde si prihlasovateľ želá uplatniť farbu ako rozlišujúci prvok ochrannej známky, vyhlásenie v tomto zmysle, ako aj označenie uplatnenej farby alebo farieb a označenie hlavných častí ochrannej známky a ich farebného charakteru;

(xi) tam, kde je ochranná známka trojrozmernou ochrannou známkou, vyhlásenie v tomto zmysle;

(xii) jednu alebo viac reprodukcií ochrannej známky;

(xiii) prepis ochrannej známky alebo určitých častí ochrannej známky;

(xiv) preklad ochrannej známky alebo určitých častí ochrannej známky;

(xv) názvy výrobkov a/alebo služieb, pre ktoré sa požaduje zápis, zoskupené podľa tried Klasifikácie z Nice; pred každou skupinou musí byť uvedené číslo triedy, do ktorej výrobky alebo služby patria, a skupiny musia byť zoradené v poradí tried tohto triedenia;

(xvi) podpis osoby uvedenej v odseku (4);

(xvii) vyhlásenie o úmysle použiť ochrannú známku tak, ako to požaduje zákon zmluvnej strany.

(b) Prihlasovateľ môže predložiť namiesto vyhlásenia alebo ako dodatok k vyhláseniu o úmysle použiť ochrannú známku uvedenú v písmene (a) (xvii) vyhlásenie o skutočnom použití ochrannej známky a dôkaz v tomto zmysle tak, ako to požaduje zákon zmluvnej strany.

(c) Každá zmluvná strana môže požadovať, aby sa v súvislosti s prihláškou platil úradu poplatok.

(2) Podanie

Pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa podania prihlášky, žiadna zmluvná strana nesmie odmietnuť prihlášku,

(i) ak je prihláška podaná písomne podľa odseku (3) na tlačive zhodnom s tlačivom prihlášky ustanoveným vykonávacím predpisom;

(ii) ak zmluvná strana dovoľuje podať prihlášku na úrad telefaxom, prihláška sa považuje za podanú, ak papierová kópia takto podanej prihlášky zodpovedá odseku (3) a požiadavkám na tlačivo uvedeným v bode (i).

(3) Jazyk

Každá zmluvná strana môže požadovať, aby prihláška bola v jazyku alebo v jednom z jazykov povolených úradom. Ak úrad povoľuje viac ako jeden jazyk, od prihlasovateľa možno požadovať, aby splnil jazykovú požiadavku úradu s výhradou, že prihláška sa nesmie požadovať viac ako v jednom jazyku.

(4) Podpis

(a) Podpis podľa odseku (1) (a) (xvi) môže byť podpisom prihlasovateľa alebo podpisom jeho zástupcu.

(b) Napriek písmenu (a) každá zmluvná strana môže požadovať, aby vyhlásenia uvedené v odseku (1) (a) (xvii) a (b) podpísal sám prihlasovateľ, i keď má zástupcu.

(5) Jedna prihláška pre výrobky a/alebo služby v niekoľkých triedach

Jedna prihláška sa môže vzťahovať na niekoľko výrobkov a/alebo služieb bez ohľadu na to, či patria do jednej triedy alebo do niekoľkých tried Klasifikácie z Nice.

(6) Skutočné použitie

Každá zmluvná strana môže požadovať, aby tam, kde podľa odseku (1) (a) (xvii) bolo podané vyhlásenie o úmysle použiť ochrannú známku, prihlasovateľ v lehote určenej zákonom a zodpovedajúcej minimálnej lehote určenej vykonávacím predpisom predložil úradu dôkaz o skutočnom použití ochrannej známky tak, ako to uvedený zákon požaduje.

(7) Zákaz iných požiadaviek

Zmluvná strana nesmie požadovať splnenie iných požiadaviek ako tých, ktoré sú uvedené v odsekoch (1) až (4) a (6). Počas konania o prihláške sa nesmie požadovať

(i) predloženie akéhokoľvek potvrdenia alebo výpisu z obchodného registra;

(ii) údaj o tom, že prihlasovateľ vykonáva priemyselnú alebo obchodnú činnosť, vrátane predloženia dôkazu v tomto zmysle;

(iii) údaj o tom, že prihlasovateľ vykonáva činnosť, ktorá súvisí s výrobkami a/alebo službami uvedenými v prihláške, vrátane predloženia dôkazu v tomto zmysle;

(iv) predloženie dôkazu o tom, že ochranná známka bola zapísaná v registri ochranných známok inej zmluvnej strany alebo štátu, ktorý je zúčastnený na Parížskom dohovore, ale nie je zmluvnou stranou, s výnimkou, keď si prihlasovateľ nárokuje aplikovanie článku 6 quinquies Parížskeho dohovoru.

(8) Dôkaz

Každá zmluvná strana môže požadovať, aby počas prieskumu prihlášky, ak úrad odôvodnene pochybuje o pravdivosti akýchkoľvek údajov alebo prvkov uvedených v prihláške, bol úradu podaný dôkaz.

Článok 4

Zastúpenie. Adresa na doručovanie

(1) Oprávnený zástupca

Každá zmluvná strana môže požadovať, aby osoba určená ako zástupca na účely konania pred úradom bola zástupcom, ktorého uzná úrad.

(2) Povinné zastúpenie, adresa na doručovanie

(a) Každá zmluvná strana môže požadovať, aby na účely ľubovoľného konania pred úradom každá osoba, ktorá nemá ani trvalé bydlisko, ani skutočný a výkonný priemyselný alebo obchodný podnik na jej území, bola zastúpená zástupcom.

(b) Každá zmluvná strana môže požadovať, aby v rozsahu, v akom sa nevyžaduje zastupovanie podľa písmena (a), na účely ľubovoľného konania pred úradom ľubovoľná osoba, ktorá nemá ani trvalé bydlisko, ani skutočný a výkonný priemyselný alebo obchodný podnik na jej území, mala adresu na doručovanie na jej území.

(3) Plná moc zástupcu

(a) Vždy, keď zmluvná strana dovolí alebo požaduje od prihlasovateľa, vlastníka alebo od inej zainteresovanej osoby, aby ho v konaní pred úradom zastupoval zástupca, môže požadovať, aby bol tento zástupca splnomocnený osobitným dokumentom (ďalej len „plná moc zástupcu“), v ktorom je uvedené jeho meno a ktorý je podpísaný prihlasovateľom, vlastníkom alebo inou osobou podľa prípadu, ktorý nastane.

(b) Plná moc zástupcu sa môže vzťahovať na jednu alebo na viaceré prihlášky a/alebo zápisy uvedené v plnej moci zástupcu, alebo v závislosti od výnimiek, ktoré určí splnomocňujúca osoba, na všetky existujúce a budúce prihlášky a/alebo zápisy tejto osoby.

(c) Plná moc zástupcu môže obmedziť právomoci zástupcu na určité konania. Každá zmluvná strana môže požadovať, aby plná moc zástupcu, na ktorej základe zástupca má právo vziať prihlášku späť alebo vzdať sa zápisu, obsahovala výslovne ustanovenie v tomto zmysle.

(d) Keď podanie predloží úradu osoba, ktorá je v podaní označená ako zástupca, ale úrad nemá v čase zápisu požadovanú plnú moc zástupcu, zmluvná strana môže požadovať, aby takáto plná moc zástupcu bola predložená úradu v lehote stanovenej zmluvnou stranou a zodpovedajúcej minimálnej lehote určenej vykonávacím predpisom. Každá zmluvná strana môže ustanoviť, aby tam, kde splnomocnenie zástupcu nebolo predložené úradu v lehote určenej zmluvnou stranou, podanie uvedenej osoby nemalo účinok.

(e) Pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa predloženia a obsahu plnej moci zástupcu, zmluvná strana nemôže odmietnuť účinky plnej moci zástupcu

(i) tam, kde je plná moc zástupcu predložená písomne na papieri podľa odseku (4) na tlačive zodpovedajúcom tlačivu pre plnú moc zástupcu ustanovenému vykonávacím predpisom;

(ii) tam, kde zmluvná strana dovolí podanie na úrad telefaxom a plná moc zástupcu je takto zaslaná a papierová kópia telefaxu zodpovedá odseku (4) a požiadavkám na tlačivo pre plnú moc zástupcu podľa bodu (i).

(4) Jazyk

Každá zmluvná strana môže požadovať, aby plná moc zástupcu bola v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov.

(5) Odkaz na plnú moc zástupcu

Každá zmluvná strana môže požadovať, aby podanie na úrad vo veci konania pred úradom obsahovalo aj odkaz na plnú moc zástupcu, na ktorej základe zástupca koná.

(6) Zákaz iných požiadaviek

Žiadna zmluvná strana nesmie požadovať, aby sa splnili iné požiadavky ako tie, ktoré sú uvedené v odsekoch (3) až (5).

(7) Dôkaz

Každá zmluvná strana môže požadovať, aby tam, kde úrad má odôvodnené pochybnosti o dôveryhodnosti údajov uvedených v niektorom podaní podľa odsekov (2) až (5), bol úradu predložený dôkaz.

Článok 5

Dátum podania

(1) Dovolené požiadavky

(a) Podľa písmena (b) a odseku (2) zmluvná strana uzná ako dátum podania prihlášky dátum, keď úrad prijal v jazyku požadovanom podľa článku 3 (3) nasledovné údaje a prvky:

(i) výslovný alebo implicitný údaj o tom, že ide o podanie, ktorým sa žiada o zápis ochrannej známky;

(ii) údaje, ktoré umožňujú určiť prihlasovateľa;

(iii) údaje dostatočné pre poštový styk s prihlasovateľom alebo s jeho zástupcom, ak nejakého má;

(iv) dostatočne jasnú reprodukciu ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada;

(v) zoznam výrobkov a/alebo služieb, pre ktoré sa zápis žiada;

(vi) tam, kde platí článok 3 (1) (a) (xvii) alebo 3 (1) (b), vyhlásenie uvedené v článku 3 (1) (a) (xvii) alebo vyhlásenie a dôkaz podľa článku 3 (1) (b), ako to požaduje zákon zmluvnej strany, pričom tieto vyhlásenia podpíše, ak to uvedený zákon požaduje, sám prihlasovateľ aj v prípade, že má zástupcu.

(b) Zmluvná strana môže priznať ako dátum podania prihlášky dátum, keď úrad dostal len niektoré písomnosti namiesto všetkých písomností uvedených v písmene (a) alebo ich dostal v inom jazyku, ako je jazyk požadovaný podľa článku 3 (3).

(2) Ďalšie dovolené požiadavky

(a) Zmluvná strana môže stanoviť, že pokiaľ nebudú zaplatené ustanovené poplatky, nebude pridelený dátum prijatia.

(b) Zmluvná strana môže uplatňovať požiadavku podľa písmena (a) len vtedy, ak sa takáto požiadavka uplatňovala v čase, keď sa stala zmluvnou stranou tohto dohovoru.

(3) Opravy a lehoty

Spôsoby a lehoty na opravy podľa odsekov (1) a (2) budú ustanovené vykonávacím predpisom.

(4) Zákaz iných požiadaviek

Žiadna zmluvná strana nemôže žiadať, aby vo vzťahu k dátumu podania boli splnené iné požiadavky ako tie, ktoré sú uvedené v odsekoch (1) a (2) .

Článok 6

Jeden zápis výrobkov a/alebo služieb v niekoľkých triedach

Tam, kde výrobky a/alebo služby patriace do niekoľkých tried Klasifikácie z Nice boli zahrnuté v jednej prihláške, takáto prihláška bude predmetom jedného zápisu.

Článok 7

Rozdelenie prihlášky a zápisu

(1) Rozdelenie prihlášky

(a) Akákoľvek prihláška obsahujúca niekoľko výrobkov a/alebo služieb (ďalej len „pôvodná prihláška“) môže byť rozdelená

(i) najneskôr do rozhodnutia úradu o zápise ochrannej známky;

(ii) počas námietkových konaní proti rozhodnutiu úradu o zápise ochrannej známky;

(iii) počas odvolacích konaní proti rozhodnutiu o zápise ochrannej známky,

prihlasovateľom alebo na jeho požiadanie na dve alebo na viac prihlášok (ďalej len „oddelená prihláška“) rozdelením výrobkov a/alebo služieb uvedených v pôvodnej prihláške. Oddelené prihlášky si zachovajú dátum podania pôvodnej prihlášky a výhodu práva priority, ak je dané.

(b) Každá zmluvná strana bude môcť podľa písmena (a) určiť požiadavky na rozdelenie prihlášky vrátane platby poplatkov.

(2) Rozdelenie zápisu

Pre rozdelenie zápisu bude platiť primerane odsek (1). Takéto rozdelenie bude dovolené

(i) počas konaní, v ktorých platnosť zápisu pred úradom je napadnutá treťou stranou;

(ii) počas konaní o akomkoľvek opravnom prostriedku uplatnenom proti rozhodnutiu úradu,

s výhradou, že zmluvná strana môže vylúčiť možnosť rozdelenia zápisu, ak jej zákon dovoľuje tretím stranám napadnúť zápis ochrannej známky skôr, ako je ochranná známka zapísaná.

Článok 8

Podpis

(1) Písomné podanie

Tam, kde je podanie na úrad zmluvnej strany predložené písomne na papieri a je požadovaný podpis, takáto zmluvná strana

(i) bude podľa bodu (iii) uznávať vlastnoručný podpis;

(ii) môže dovoliť použiť namiesto vlastnoručného podpisu iné formy podpisu, ako je tlačený podpis, podpis na pečiatke alebo použitie úradnej pečiatky;

(iii) môže tam, kde fyzická osoba, ktorá podpisuje podanie, je jej štátnym príslušníkom a adresa takejto osoby je na jej území, požadovať, aby namiesto vlastnoručného podpisu bola použitá pečiatka;

(iv) môže tam, kde je použitá pečiatka, požadovať, aby meno fyzickej osoby, ktorej pečiatka je použitá, bolo uvedené aj tlačenými písmenami.

(2) Podanie telefaxom

(a) Tam, kde zmluvná strana dovoľuje urobiť podanie na úrad telefaxom, musí považovať podanie za podpísané, ak telefaxový výtlačok obsahuje reprodukciu podpisu alebo reprodukciu pečiatky tam, kde sa to požaduje podľa odseku (1) (iv), s uvedením mena osoby, ktorej pečiatka je použitá, tlačenými písmenami.

(b) Zmluvná strana môže podľa písmena (a) požadovať, aby v určitej lehote, ktorá zodpovedá minimálnej lehote stanovenej vykonávacím predpisom, bol úradom zaregistrovaný originál dokumentu, ktorého reprodukcia bola prenesená telefaxom.

(3) Komunikácia elektronickými prostriedkami

Tam, kde zmluvná strana dovoľuje urobiť podanie na úrad elektronickými prostriedkami, musí považovať podanie za podpísané, ak je odosielajúca osoba identifikovaná elektronickým prostriedkom, ako to predpisuje zmluvná strana.

(4) Zákaz požiadavky na overenie

Žiadna zmluvná strana nemôže žiadať osvedčenie, notárske potvrdenie, overenie, legalizáciu či iné potvrdenie podpisu alebo iného prostriedku na zistenie osobnej totožnosti okrem prípadu, keď sa podpis vzťahuje na vzdanie sa zápisu a právne predpisy zmluvnej strany overenie vyžadujú.

Článok 9

Klasifikácia výrobkov a/alebo služieb

(1) Označenie výrobkov a/alebo služieb

Každý zápis a publikovanie uskutočnené úradom, ktoré sa týka prihlášky alebo zápisu a ktoré označuje výrobky a/alebo služby, musí označovať výrobky a/alebo služby ich názvami zoskupenými podľa príslušných tried Klasifikácie z Nice a pred každou skupinou musí byť uvedené číslo triedy klasifikácie, do ktorej táto skupina výrobkov alebo služieb patrí, a skupiny musia byť zoradené v poradí tried uvedenej klasifikácie.

(2) Výrobky alebo služby v tej istej triede alebo v rozličných triedach

(a) Výrobky alebo služby sa nesmú považovať za navzájom podobné na základe toho, že sa v zápise alebo v publikácii úradu objavia v rovnakej triede Klasifikácie z Nice.

(b) Výrobky alebo služby sa nesmú považovať za navzájom nepodobné na základe toho, že sa v zápise alebo v publikácii úradu objavia v rozličných triedach Klasifikácie z Nice.

Článok 10

Zmeny v menách alebo v adresách

(1) Zmeny v mene alebo v adrese vlastníka

(a) Tam, kde sa nemení osoba vlastníka, ale je zmena v jeho mene a/alebo v adrese, každá zmluvná strana musí dovoliť, aby žiadosť o vyznačenie zmeny úradom v jeho registri ochranných známok bola urobená podaním podpísaným vlastníkom alebo jeho zástupcom a obsahujúcim príslušné registračné číslo a zmenu, ktorá má byť zaznamenaná. Pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa prijatia žiadosti, žiadna zmluvná strana nesmie žiadosť odmietnuť,

(i) ak je podaná písomne na papieri podľa písmena (c) na tlačive zhodnom s tlačivom žiadosti ustanoveným vykonávacím predpisom;

(ii) ak zmluvná strana dovoľuje podať žiadosť na úrad telefaxom a žiadosť je takto podaná a ak papierová kópia telefaxového podania zodpovedá písmenu (c) a požiadavkám na tlačivo uvedeným v bode (i).

(b) Každá zmluvná strana môže požadovať, aby žiadosť obsahovala

(i) meno a adresu vlastníka;

(ii) ak vlastník má zástupcu, meno a adresu tohto zástupcu;

(iii) ak vlastník má adresu na doručovanie, takúto adresu.

(c) Každá zmluvná strana môže požadovať, aby žiadosť bola v jazyku, ktorý úrad povoľuje.

(d) Každá zmluvná strana môže požadovať, aby vzhľadom na žiadosť bol úradu zaplatený poplatok.

(e) Aj keď ide o zmenu viac ako jedného zápisu, postačuje jedna žiadosť za predpokladu, že sú v nej uvedené registračné čísla všetkých ostatných zápisov.

(2) Zmena v mene alebo v adrese prihlasovateľa

Odsek (1) sa použije primerane, ak sa zmena vzťahuje na jednu či niekoľko prihlášok alebo súčasne na jednu či niekoľko prihlášok a jeden či niekoľko zápisov, za predpokladu, že prihlášku, ktorá ešte nemá pridelené číslo alebo toto číslo nie je ešte prihlasovateľovi či jeho zástupcovi známe, možno na základe žiadosti identifikovať iným spôsobom ustanoveným vo vykonávacom predpise.

(3) Zmena v mene alebo v adrese zástupcu alebo v adrese na doručovanie

Odsek (1) bude platiť primerane pre akúkoľvek zmenu v mene alebo v adrese zástupcu a pre akúkoľvek zmenu súvisiacu s adresou na doručovanie.

(4) Zákaz iných požiadaviek

Žiadna zmluvná strana nesmie požadovať, aby v súvislosti so žiadosťou podľa tohto článku boli splnené iné požiadavky ako tie, ktoré sú uvedené v odsekoch (1) až (3). Nesmie sa požadovať predloženie akéhokoľvek certifikátu týkajúceho sa zmeny.

(5) Dôkaz

Každá zmluvná strana môže požadovať, aby bol úradu podaný dôkaz, ak úrad odôvodnene pochybuje o dôveryhodnosti akýchkoľvek údajov uvedených v žiadosti.

Článok 11

Zmena vlastníctva

(1) Zmena zápisu vlastníctva

(a) Tam, kde je zmena vlastníka, každá zmluvná strana musí dovoliť, aby žiadosť o vyznačenie zmeny úradom v registri ochranných známok bola urobená podaním podpísaným pôvodným vlastníkom alebo jeho zástupcom, alebo osobou, ktorá nadobudla vlastníctvo (ďalej len „nový vlastník“), alebo jej právnym zástupcom, obsahujúcim registračné číslo príslušného zápisu a zmenu, ktorá má byť vyznačená. Pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa žiadosti, žiadna zmluvná strana nesmie odmietnuť žiadosť,

(i) ak je žiadosť podaná písomne na papieri podľa odseku (2) (a) na tlačive zhodnom s tlačivom žiadosti ustanoveným vykonávacím predpisom;

(ii) ak zmluvná strana dovoľuje podať žiadosť na úrad telefaxom a žiadosť je takto podaná a ak papierová kópia telefaxového podania zodpovedá odseku (2) (a) a požiadavkám na tlačivo uvedeným v bode (i).

(b) Tam, kde zo zmluvy vyplýva zmena vlastníctva, každá zmluvná strana môže požadovať, aby žiadosť obsahovala tento fakt a bola doložená podľa voľby požadujúcej strany jedným z týchto dokumentov:

(i) kópiou zmluvy, pričom sa môže požadovať, aby táto kópia bola overená verejným notárom alebo iným kompetentným verejným úradom;

(ii) výpisom zo zmluvy preukazujúcim zmenu vlastníctva, pričom možno požadovať, aby tento výpis bol overený verejným notárom alebo iným kompetentným verejným úradom;

(iii) neovereným osvedčením o prevode vyhotoveným vo forme a s obsahom, ako určuje vykonávací predpis, a podpísaným pôvodným vlastníkom a novým vlastníkom;

(iv) neovereným dokumentom o prevode vyhotoveným vo forme a s obsahom, ako určuje vykonávací predpis, a podpísaným pôvodným vlastníkom a novým vlastníkom.

(c) Ak zmena vlastníctva vyplýva zo zlúčenia, každá zmluvná strana môže požadovať, aby žiadosť preukazovala tento fakt a bola doložená kópiou dokumentu, ktorý pochádza od kompetentného úradu, napríklad kópiou výpisu z obchodného registra, ktorý dokazuje zlúčenie, a aby táto kópia bola v súlade s originálnym dokumentom overená úradom, ktorý vydal dokument, alebo verejným notárom, alebo iným kompetentným verejným úradom.

(d) Tam, kde sa mení jedna alebo viaceré osoby, ale nie všetci spoluvlastníci a takáto zmena vlastníctva vyplýva zo zmluvy alebo zo zlúčenia, každá zmluvná strana môže požadovať, aby ktorýkoľvek spoluvlastník, pre ktorého nevyplýva zmena vlastníctva, dal svoj výslovný súhlas so zmenou vlastníctva v dokumente ním podpísanom.

(e) Ak zmena vlastníctva nevyplýva zo zmluvy ani zo zlúčenia, ale z iného dôvodu, napríklad zo zákonnej operácie alebo z rozhodnutia súdu, každá zmluvná strana môže požadovať, aby žiadosť preukazovala tento fakt a bola doložená kópiou dokumentu, ktorý dokazuje zmenu, a aby táto kópia bola v súlade s originálnym dokumentom overená úradom, ktorý vydal dokument, alebo verejným notárom, alebo iným kompetentným verejným úradom.

(f) Každá zmluvná strana môže požadovať, aby žiadosť obsahovala

(i) meno a adresu pôvodného vlastníka;

(ii) meno a adresu nového vlastníka;

(iii) názov štátu, ktorého je nový vlastník štátnym príslušníkom, ak nie je bez štátnej príslušnosti, názov štátu, v ktorom má nový vlastník trvalé bydlisko, ak nie je bez trvalého bydliska, a názov štátu, v ktorom má nový vlastník skutočný a výkonný priemyselný alebo obchodný podnik, ak je vlastníkom podniku;

(iv) ak je nový vlastník právnická osoba, právnu povahu tejto právnickej osoby a štát a tam, kde je to vhodné, aj územný celok v rámci tohto štátu, podľa ktorého zákona je uvedená právnická osoba zriadená;

(v) tam, kde pôvodný vlastník má zástupcu, meno a adresu tohto zástupcu;

(vi) ak pôvodný vlastník má adresu na doručovanie, takúto adresu;

(vii) ak nový vlastník má zástupcu, meno a adresu tohto zástupcu;

(viii) ak sa od nového vlastníka vyžaduje, aby mal adresu na doručovanie podľa článku 4 (2) (b), takúto adresu.

(g) Každá zmluvná strana môže požadovať, aby v súvislosti so žiadosťou bol úradu zaplatený poplatok.

(h) Jedna žiadosť musí postačovať, aj keď sa zmena týka viac ako jedného zápisu, v prípade, že pôvodný vlastník a nový vlastník sú rovnakí pre každý zápis a že registračné čísla všetkých zápisov sú uvedené v žiadosti.

(i) Ak sa zmena vlastníctva netýka všetkých výrobkov a/alebo služieb uvedených v zápise pôvodného vlastníka a príslušný zákon dovoľuje takúto zmenu, úrad urobí oddelený zápis vzťahujúci sa na výrobky a/alebo služby, ktorých vlastníctvo bolo zmenené.

(2) Jazyk, preklad

(a) Každá zmluvná strana môže požadovať, aby žiadosť, osvedčenie o prevode alebo prevodný dokument uvedený v odseku (1) bol v jazykoch alebo v jednom z jazykov povolených úradom.

(b) Každá zmluvná strana môže požadovať, ak dokumenty uvedené v odseku (1) (b) (i) a (ii), (c) a (e) nie sú v jazykoch alebo v jednom z jazykov povolených úradom, aby k žiadosti bol pripojený preklad alebo overený preklad požadovaného dokumentu v jazyku alebo v jednom z jazykov povolených úradom.

(3) Zmena vlastníka prihlášky

Odseky (1) a (2) sa použijú primerane, ak sa zmena vzťahuje na jednu či niekoľko prihlášok alebo súčasne na jednu či niekoľko prihlášok a jeden či niekoľko zápisov, za predpokladu, že prihlášku, ktorá ešte nemá pridelené číslo alebo toto číslo nie je ešte prihlasovateľovi či jeho zástupcovi známe, možno na základe žiadosti identifikovať iným spôsobom ustanoveným vo vykonávacom predpise.

(4) Zákaz iných požiadaviek

Žiadna zmluvná strana nesmie požadovať, aby boli splnené iné požiadavky ako tie, ktoré sú uvedené v odsekoch (1) až (3). Nie je možné požadovať najmä

(i) podľa odseku (1) (c) predloženie akéhokoľvek certifikátu alebo výpisu z obchodného registra;

(ii) preukázanie priemyselnej alebo obchodnej aktivity vykonávanej novým vlastníkom ani predloženie dôkazu v tomto zmysle;

(iii) preukázanie aktivity uskutočňovanej novým vlastníkom, zodpovedajúcej výrobkom a/alebo službám, v súvislosti so zmenou vlastníctva ani predloženie dôkazu v tomto zmysle;

(iv) preukázanie, že pôvodný vlastník previedol úplne alebo čiastočne svoj podnik alebo významnú časť hodnoty podniku (goodwill) na nového vlastníka, ani predloženie dôkazu v tomto zmysle.

(5) Dôkaz

Každá zmluvná strana môže požadovať, aby bol úradu predložený dôkaz alebo ďalšie dôkazy podľa odseku (1) (c) alebo (e), ak úrad odôvodnene pochybuje o dôveryhodnosti nejakého údaja, ktorý je uvedený v žiadosti alebo v dokumente uvedenom v tomto článku.

Článok 12

Oprava chyby

(1) Oprava chyby v zápise

(a) Každá zmluvná strana bude akceptovať, že žiadosť o opravu chyby, ktorá bola urobená v prihláške alebo v inom podaní podanom na úrade, a ak takúto chybu zaznamenal úrad v registri ochranných známok a/alebo v akejkoľvek publikácii, musí byť urobená podaním podpísaným vlastníkom alebo jeho zástupcom a musí obsahovať registračné číslo príslušného zápisu, chybu, ktorá má byť opravená, a opravu, ktorá má byť zaznamenaná. Pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa predloženia žiadosti, žiadna zmluvná strana nesmie odmietnuť žiadosť,

(i) ak je žiadosť podaná písomne na papieri podľa písmena (c) na tlačive zodpovedajúcom tlačivu ustanovenému vykonávacím predpisom;

(ii) ak zmluvná strana dovoľuje podanie na úrad telefaxom, žiadosť sa považuje za podanú, ak papierová kópia takto podanej žiadosti zodpovedá písmenu (c) a požiadavkám na tlačivo podľa bodu (i).

(b) Každá zmluvná strana môže požadovať, aby žiadosť obsahovala

(i) meno a adresu vlastníka;

(ii) ak vlastník má zástupcu, meno a adresu tohto zástupcu;

(iii) ak vlastník má adresu na doručovanie, takúto adresu.

(c) Každá zmluvná strana môže požadovať, aby žiadosť bola v jazyku alebo v jednom z jazykov, ktoré úrad povoľuje.

(d) Každá zmluvná strana môže požadovať, aby v súvislosti so žiadosťou bol úradu zaplatený poplatok.

(e) Postačuje jedna žiadosť, i keď sa oprava týka viac ako jedného zápisu rovnakej osoby, za predpokladu, že chyba a požadovaná oprava sú rovnaké pre každý zápis a že registračné čísla všetkých zápisov, ktorých sa to týka, sú uvedené v žiadosti.

(2) Oprava chyby v prihláške

Odsek (1) sa použije primerane, ak sa chyba vzťahuje na jednu či niekoľko prihlášok alebo súčasne na jednu či niekoľko prihlášok a jeden či niekoľko zápisov, za predpokladu, že prihlášku, ktorá ešte nemá pridelené číslo alebo toto číslo nie je ešte prihlasovateľovi či jeho zástupcovi známe, možno na základe žiadosti identifikovať iným spôsobom ustanoveným vo vykonávacom predpise.

(3) Zákaz iných požiadaviek

Žiadna zmluvná strana nesmie vzhľadom na prihlášku vyžadovať splnenie iných požiadaviek, ako sú tie, ktoré sú uvedené v odsekoch (1) a (2).

(4) Dôkaz

Každá zmluvná strana môže požadovať predloženie dôkazu, ak úrad odôvodnene pochybuje o tom, či údajná chyba je skutočnou chybou.

(5) Chyby urobené úradom

Úrad zmluvnej strany opraví vlastné chyby z úradnej povinnosti alebo na požiadanie bez akéhokoľvek poplatku.

(6) Neopraviteľné chyby

Žiadna zmluvná strana nebude povinná aplikovať odseky (1), (2) a (5) na akúkoľvek chybu, ktorú nemožno opraviť podľa jej zákona.

Článok 13

Trvanie a obnova zápisu

(1) Obsah alebo prvky obsiahnuté alebo sprevádzajúce žiadosť o obnovu zápisu, poplatok

(a) Každá zmluvná strana môže požadovať, aby obnova zápisu podliehala vyplneniu žiadosti a aby takáto žiadosť obsahovala niektoré alebo všetky z nasledujúcich údajov:

(i) údaj, že ide o obnovu zápisu;

(ii) meno a adresu vlastníka;

(iii) registračné číslo príslušného zápisu;

(iv) podľa voľby zmluvnej strany dátum podania žiadosti, ktorá viedla k príslušnému zápisu, alebo dátum príslušného zápisu;

(v) tam, kde má vlastník zástupcu, meno a adresu tohto zástupcu;

(vi) tam, kde má vlastník adresu na doručovanie, túto adresu;

(vii) tam, kde zmluvná strana dovoľuje, aby bol zápis obnovený len pre niektoré výrobky a/alebo služby, ktoré sú zaznamenané v registri ochranných známok, a takáto obnova zápisu sa požaduje, názvy zaznamenaných výrobkov a/alebo služieb, pre ktoré sa obnova zápisu požaduje, alebo názvy zaznamenaných výrobkov alebo služieb, pre ktoré sa obnova zápisu nepožaduje, zoskupené podľa tried Klasifikácie z Nice, pričom každej skupine bude predchádzať číslo triedy klasifikácie, do ktorej takáto skupina výrobkov a/alebo služieb patrí, a budú uvedené v poradí tried uvedenej klasifikácie;

(viii) tam, kde zmluvná strana dovoľuje, aby žiadosť o obnovu zápisu bola podaná inou osobou ako vlastníkom alebo jeho zástupcom a žiadosť je podaná takouto osobou, meno a adresu tejto osoby;

(ix) podpis vlastníka alebo jeho zástupcu alebo tam, kde platí bod (viii), podpis osoby uvedenej v tomto bode.

(b) Každá zmluvná strana môže požadovať, aby za žiadosť o obnovu zápisu bol úradu zaplatený poplatok. Keď bol pri zápise zaplatený poplatok alebo bol zaplatený udržiavací poplatok, nemôže sa za udržiavanie zápisu pre takéto obdobie požadovať žiadna ďalšia platba. Poplatky súvisiace s predložením vyhlásenia a/alebo dôkazu o použití sa nebudú považovať na účely tohto písmena za platby požadované za udržiavanie zápisu a nebudú ovplyvnené týmto písmenom.

(c) Každá zmluvná strana môže požadovať, aby žiadosť o obnovu zápisu bola podaná a zodpovedajúci poplatok uvedený v písmene (b) bol zaplatený úradu v lehote ustanovenej zákonom zmluvnej strany, zodpovedajúcej minimálnej lehote uvedenej vo vykonávacom predpise.

(2) Podanie

Pokiaľ ide o náležitosti týkajúce sa podania žiadosti o obnovu zápisu, žiadna zmluvná strana nesmie odmietnuť žiadosť:

(i) ak je žiadosť podaná písomne na papieri a je podaná podľa odseku (3) na tlačive zodpovedajúcom tlačivu pre žiadosť stanovenému vykonávacím predpisom;

(ii) ak zmluvná strana dovoľuje urobiť podanie na úrad telefaxom a žiadosť je takto podaná, považuje sa za podanú, ak papierová kópia takto podanej žiadosti zodpovedá odseku (3) a požiadavkám na tlačivo uvedeným v bode (i).

(3) Jazyk

Každá zmluvná strana môže požadovať, aby žiadosť o obnovu zápisu bola v jazyku alebo v jednom z jazykov povolených úradom.

(4) Zákaz iných požiadaviek

Zmluvná strana nesmie vzhľadom na žiadosť o obnovu zápisu vyžadovať splnenie iných požiadaviek ako tých, ktoré sú uvedené v odsekoch (1) a (3). Konkrétne sa nesmie požadovať

(i) akákoľvek reprodukcia alebo iná identifikácia ochrannej známky;

(ii) preukázanie toho, že ochranná známka bola zapísaná alebo že jej zápis bol obnovený v registri ochranných známok ktorejkoľvek inej zmluvnej strany;

(iii) vyhlásenie a/alebo preukázanie týkajúce sa použitia ochrannej známky.

(5) Dôkaz

Každá zmluvná strana môže požadovať, aby v priebehu prieskumu žiadosti o obnovu zápisu, ak úrad odôvodnene pochybuje o pravdivosti niektorých údajov alebo prvkov uvedených v žiadosti o obnovu zápisu, bol úradu podaný dôkaz.

(6) Zákaz hmotnoprávneho hodnotenia

Úrad zmluvnej strany nesmie na účely obnovy zápisu vykonávať vecný prieskum zápisu.

(7) Trvanie

Ochranná doba zapísanej ochrannej známky je desať rokov. Ochranná doba sa obnovou zápisu predlžuje vždy o ďalších desať rokov.

Článok 14

Výhrady v prípade zamýšľaného odmietnutia

Prihlášku alebo žiadosť podľa článkov 10 až 13 nesmie úrad odmietnuť úplne alebo čiastočne bez toho, aby prihlasovateľ alebo žiadajúca strana podľa prípadu, ktorý nastane, dostala príležitosť v primeranej lehote vyjadriť svoje výhrady k zamýšľanému odmietnutiu.

Článok 15

Záväzky vyplývajúce z Parížskeho dohovoru

Každá zmluvná strana musí vyhovieť ustanoveniam Parížskeho dohovoru, ktoré sa týkajú ochranných známok.

Článok 16

Servisné ochranné známky

Každá zmluvná strana musí registrovať servisné ochranné známky a uplatňovať na takéto ochranné známky ustanovenia Parížskeho dohovoru, ktoré sa týkajú ochranných známok.

Článok 17

Predpisy

(1) Obsah

(a) Vykonávací predpis pripojený k tomuto dohovoru stanovuje pravidlá, ktoré sa týkajú

(i) záležitostí, ktoré tento dohovor výslovne určuje, aby boli „upravené vykonávacím predpisom“;

(ii) podrobností potrebných pri vykonávaní ustanovení tohto dohovoru;

(iii) administratívnych požiadaviek, náležitostí alebo postupov.

(b) Vykonávací predpis obsahuje aj medzinárodné vzorové tlačivá.

(2) Rozpor medzi dohovorom a vykonávacím predpisom

V prípade rozporu medzi ustanoveniami tohto dohovoru a ustanoveniami vykonávacieho predpisu platia ustanovenia tohto dohovoru.

Článok 18

Revízia. Protokoly

(1) Revízia

Tento dohovor môže revidovať diplomatická konferencia.

(2) Protokoly

Na účely ďalšieho rozvoja harmonizácie zákonov o ochranných známkach diplomatická konferencia môže prijať protokoly, ak takéto protokoly nie sú v rozpore s ustanoveniami tohto dohovoru.

Článok 19

Ako sa stať zmluvnou stranou dohovoru

(1) Predpoklady

Tento dohovor môžu podpísať a podľa odsekov (2) a (3) a článku 20 (1) a (3) sa jeho zmluvnými stranami stať tieto subjekty:

(i) ktorýkoľvek členský štát organizácie, pre ktorú môžu byť ochranné známky registrované jeho vlastným úradom;

(ii) ktorákoľvek medzivládna organizácia, ktorá udržiava úrad, v ktorom sa môžu registrovať ochranné známky s účinkom na území, na ktorom zakladajúca zmluva medzivládnej organizácie platí vo všetkých jej členských štátoch alebo v tých z jej členských štátov, ktoré sú označené na takýto účel v príslušnej žiadosti, za predpokladu, že všetky členské štáty medzivládnej organizácie sú členmi organizácie;

(iii) ktorýkoľvek členský štát organizácie, pre ktorú môžu byť ochranné známky registrované len prostredníctvom úradu iného špecifikovaného štátu, ktorý je členom organizácie;

(iv) ktorýkoľvek členský štát organizácie, pre ktorú môžu byť ochranné známky registrované len prostredníctvom úradu udržiavaného medzivládnou organizáciou, ktorej je tento štát členom;

(v) ktorýkoľvek členský štát organizácie, pre ktorú ochranné známky môžu byť registrované len prostredníctvom úradu spoločného pre skupinu členských štátov organizácie.

(2) Ratifikácia alebo prístup

Ktorýkoľvek subjekt uvedený v odseku (1) môže uložiť

(i) ratifikačnú listinu, ak podpísal tento dohovor;

(ii) listinu o prístupe, ak nepodpísal tento dohovor.

(3) Dátum platnosti uloženia

(a) Podľa písmena (b) právne účinný dátum uloženia listiny o ratifikácii alebo o prístupe bude

(i) v prípade štátu, ktorý je uvedený v odseku (1) (i), dátum, keď bola uložená listina tohto štátu;

(ii) v prípade medzivládnej organizácie dátum, keď bola uložená listina tejto medzivládnej organizácie;

(iii) v prípade štátu, ktorý je uvedený v odseku (1) (iii), dátum, keď sú splnené tieto podmienky: listina tohto štátu bola uložená a listina iného špecifikovaného štátu bola uložená;

(iv) v prípade štátu, ktorý je uvedený v odseku (1) (iv), dátum podľa bodu (ii);

(v) v prípade členského štátu skupiny štátov, ktorá je uvedená v odseku (1) (v), dátum, keď boli uložené listiny všetkých členských štátov.

(b) Akákoľvek listina o ratifikácii alebo o prístupe môže byť sprevádzaná vyhlásením, ktoré podmieňuje jej uloženie tým, že listina iného štátu alebo inej medzivládnej organizácie alebo listiny dvoch iných štátov, alebo listiny iného štátu a inej medzivládnej organizácie, určených menom a spôsobilých stať sa zmluvnou stranou tohto dohovoru, je alebo sú taktiež uložené. Listina obsahujúca takéto vyhlásenie sa bude považovať za uloženú v deň, keď bude splnená podmienka určená vo vyhlásení. Keď však uloženie listiny určenej vo vyhlásení bude sprevádzané vyhlásením rovnakého druhu, takáto listina sa bude považovať za uloženú v deň, keď bude splnená podmienka určená v druhom vyhlásení.

(c) Akékoľvek vyhlásenie urobené podľa písmena (b) môže byť v ktoromkoľvek čase vzaté späť čiastočne alebo ako celok. Akékoľvek takéto späťvzatie bude účinné od dátumu doručenia oznámenia generálnemu riaditeľovi.

Článok 20

Nadobudnutie platnosti ratifikácie a prístupu

(1) Právne významné dokumenty

Na účely tohto článku sa budú brať do úvahy iba listiny o ratifikácii alebo o prístupe, ktoré sú uložené subjektmi uvedenými v článku 19 (1) a ktoré majú dátum nadobudnutia platnosti podľa článku 19 (3).

(2) Nadobudnutie platnosti dohovoru

Tento dohovor nadobudne platnosť tri mesiace po tom, ako päť štátov uloží svoje dokumenty o ratifikácii alebo o prístupe.

(3) Platnosť ratifikácie a prístupu uskutočnených po nadobudnutí platnosti dohovoru

Akýkoľvek subjekt, ktorý nie je uvedený v odseku (2), bude viazaný týmto dohovorom tri mesiace po dátume, keď uložil svoju listinu o ratifikácii alebo o prístupe.

Článok 21

Výhrady

(1) Špeciálne druhy známok

Ktorýkoľvek štát alebo medzivládna organizácia môže prostredníctvom výhrad vyhlásiť, že bez ohľadu na článok 2 (1) (a) a (2) (a) akékoľvek ustanovenia článkov 3 (1) a (2), 5, 7, 11 a 13 nebudú platiť pre kolektívne ochranné známky, obranné známky alebo pre odvodené známky. Takáto výhrada musí špecifikovať tie z uvedených ustanovení, na ktoré sa výhrada vzťahuje.

(2) Postupy

Akákoľvek výhrada podľa odseku (1) musí byť obsiahnutá vo vyhlásení pripojenom k listine o ratifikácii alebo o prístupe k dohovoru, a to zo strany štátu alebo medzivládnej organizácie, ktorá výhradu podáva.

(3) Späťvzatie

Akákoľvek výhrada podľa odseku (1) môže byť kedykoľvek vzatá späť.

(4) Zákaz iných výhrad

Nepovoľuje sa žiadna iná výhrada k tomuto dohovoru ako tá, ktorá je uvedená v odseku (1).

Článok 22

Prechodné ustanovenia

(1) Jediná prihláška pre výrobky a služby vo viacerých triedach, rozdelenie prihlášky

(a) Ktorýkoľvek štát alebo medzivládna organizácia môže vyhlásiť, že bez ohľadu na článok 3 (5) prihlášku možno podať na úrad len vo vzťahu k výrobkom alebo k službám, ktoré patria do jednej triedy Klasifikácie z Nice.

(b) Ktorýkoľvek štát alebo medzivládna organizácia môže bez ohľadu na článok 6 vyhlásiť, že výrobky a/alebo služby patriace do niekoľkých tried Klasifikácie z Nice boli zahrnuté do jednej a tej istej prihlášky a takáto prihláška bude viesť k dvom alebo k viacerým zápisom v registri ochranných známok s výhradou, že každý z takýchto zápisov bude obsahovať odkaz na všetky ostatné takéto zápisy vyplývajúce z uvedenej žiadosti.

(c) Ktorýkoľvek štát alebo medzivládna organizácia, ktorá urobila vyhlásenie podľa písmena (a), môže vyhlásiť, že bez ohľadu na článok 7 (1) žiadna prihláška nemôže byť rozdelená.

(2) Plná moc zástupcu pre viac ako jednu prihlášku a/alebo zápis

Ktorýkoľvek štát alebo medzivládna organizácia môže bez ohľadu na článok 4 (3) (b) vyhlásiť, že plná moc zástupcu sa môže vzťahovať len na jednu prihlášku alebo na jeden zápis.

(3) Zákaz požiadavky overenia podpisu plnej moci zástupcu a podpisu prihlášky

Ktorýkoľvek štát alebo medzivládna organizácia môže bez ohľadu na článok 8 (4) vyhlásiť, že podpis na plnej moci zástupcu alebo podpis prihlasovateľa na prihláške môže podliehať atestácii, notárskemu overeniu, legalizácii alebo inému osvedčeniu.

(4) Jediná žiadosť pre viac prihlášok a/alebo zápisov vo vzťahu k zmene v mene a/alebo adrese, k zmene vlastníctva alebo k oprave chyby

Ktorýkoľvek štát alebo medzivládna organizácia môže bez ohľadu na článok 10 (1) (e) a (3), článok 12 (1) (e) a (2) vyhlásiť, že žiadosť o zaznamenanie zmeny vlastníctva a žiadosť o opravu chyby sa môžu týkať len jednej prihlášky alebo jedného zápisu.

(5) Náležitosti obnovy – vyhlásenie a/alebo dôkaz týkajúce sa použitia

Ktorýkoľvek štát alebo medzivládna organizácia môže bez ohľadu na článok 13 (4) (iii) vyhlásiť, že pri obnove bude požadovať predloženie vyhlásenia a/alebo dôkazu týkajúcich sa použitia ochrannej známky.

(6) Vecný prieskum pri obnove zápisu

Ktorýkoľvek štát alebo medzivládna organizácia môže vyhlásiť, že bez ohľadu na článok 13 (6) úrad v prípade prvej obnovy zápisu týkajúceho sa služieb môže vecne preskúmať takýto zápis za predpokladu, že prieskum sa obmedzí na vylúčenie viacnásobných zápisov na základe žiadostí podaných počas šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona tohto štátu alebo organizácie, ktorá zaviedla možnosť registrovania servisných ochraných známok pred nadobudnutím platnosti tohto dohovoru.

(7) Spoločné ustanovenia

(a) Štát alebo medzivládna organizácia môže podať vyhlásenie podľa odsekov (1) až (6) iba vtedy, ak v čase uloženia listiny o ratifikácii alebo o prístupe k dohovoru jej legislatíva by bez takéhoto vyhlásenia bola v rozpore s vykonávacím predpisom tohto dohovoru.

(b) Akékoľvek vyhlásenie podľa odsekov (1) až (6) musí byť sprevádzané listinou o ratifikácii alebo o prístupe k dohovoru zo strany štátu alebo medzivládnej organizácie podávajúcej vyhlásenie.

(c) Akékoľvek vyhlásenie podľa odsekov (1) až (6) môže byť vzaté späť v ktoromkoľvek čase.

(8) Strata platnosti vyhlásenia

(a) Podľa písmena (c) akékoľvek vyhlásenie urobené podľa odsekov (1) až (6) štátom, ktorý je považovaný za rozvojový štát v súlade s praxou Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov, alebo medzivládnou organizáciou, ktorej všetci členovia sú rozvojovými štátmi, stratí svoju platnosť po ôsmich rokoch od dátumu nadobudnutia platnosti tohto dohovoru.

(b) Podľa písmena (c) akékoľvek vyhlásenie urobené podľa odsekov (1) až (6) iným štátom, ako je štát definovaný v písmene (a), alebo inou medzivládnou organizáciou, ako je medzivládna organizácia definovaná v písmene (a), stratí svoju platnosť na konci obdobia šiestich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto dohovoru.

(c) Tam, kde vyhlásenie urobené podľa odsekov (1) až (6) nebolo vzaté späť podľa odseku (7) (c) alebo nestratilo svoju platnosť podľa písmena (a) alebo (b) pred 28. októbrom 2004, stratí platnosť 28. októbra 2004.

(9) Ako sa stať zmluvnou stranou tohto dohovoru

Do 31. decembra 1999 ktorýkoľvek štát, ktorý v čase prijatia dohovoru je členom Medzinárodnej (Parížskej) únie na ochranu priemyselného vlastníctva bez toho, aby bol členom organizácie, môže sa bez ohľadu na článok 19 (1) (i) stať zmluvnou stranou tohto dohovoru, ak jeho úrad môže registrovať ochranné známky.

Článok 23

Vypovedanie dohovoru

(1) Oznámenie

Každá zmluvná strana môže vypovedať tento dohovor oznámením adresovaným generálnemu riaditeľovi.

(2) Dátum nadobudnutia platnosti

Vypovedanie nadobudne platnosť jeden rok po dátume, keď generálny riaditeľ prijal oznámenie. Táto skutočnosť neovplyvní aplikovanie dohovoru na akúkoľvek nevybavenú žiadosť alebo na akúkoľvek ochrannú známku registrovanú vypovedajúcou zmluvnou stranou počas plynutia uvedeného jednoročného obdobia s výhradou, že vypovedajúca zmluvná strana môže po uplynutí uvedeného jednoročného obdobia skončiť aplikovanie dohovoru na akýkoľvek zápis od dátumu, keď by sa takýto zápis mal obnoviť.

Článok 24

Jazyky dohovoru. Podpísanie

(1) Originálne texty, oficiálne texty

(a) Tento dohovor bude podpísaný v jedinom origináli v anglickom, arabskom, čínskom, francúzskom, ruskom a španielskom jazyku. Všetky texty sú rovnocenné.

(b) Na požiadanie zmluvnej strany oficiálny text v jazyku, ktorý nie je uvedený v písmene (a) a ktorý je oficiálnym jazykom tejto zmluvnej strany, vyhotoví generálny riaditeľ po konzultácii s uvedenou zmluvnou stranou a inou zainteresovanou zmluvnou stranou.

(2) Lehota na podpísanie

Tento dohovor zostane otvorený na podpis v sídle organizácie počas jedného roka po jeho prijatí.

Článok 25

Uloženie

Tento dohovor bude uložený u generálneho riaditeľa.

VYKONÁVACÍ PREDPIS

k Dohovoru o práve ochrannej známky

ZOZNAM PRAVIDIEL

Pravidlo 1: Skratky

Pravidlo 2: Spôsob uvádzania mien a adries

Pravidlo 3: Podrobnosti týkajúce sa prihlášky

Pravidlo 4: Podrobnosti týkajúce sa zastupovania

Pravidlo 5: Podrobnosti týkajúce sa dátumu podania prihlášky

Pravidlo 6: Podrobnosti týkajúce sa podpisu

Pravidlo 7: Spôsob identifikácie prihlášky bez čísla

Pravidlo 8: Podrobnosti týkajúce sa trvania a obnovy

Pravidlo 1

Skratky

(1) „Dohovor“, „článok“

(a) V tomto predpise slovo „dohovor“ znamená Dohovor o práve ochrannej známky.

(b) V tomto predpise slovo „článok“ vyjadruje špecifikovaný článok dohovoru.

(2) Skratky definované v dohovore

Skratky definované v článku 1 na účely dohovoru budú mať rovnaký význam pre výklad predpisu.

Pravidlo 2

Spôsob uvádzania mien a adries

(1) Mená

(a) Tam, kde má byť uvedené meno osoby, ktorákoľvek zmluvná strana môže požadovať:

(i) ak ide o fyzickú osobu, aby jej meno bolo uvedené priezviskom alebo hlavným menom a druhým menom, alebo menami tejto osoby, alebo menom, ktoré má byť uvedené, podľa voľby osoby, menom alebo menami obvykle používanými uvedenou osobou;

(ii) ak ide o právnickú osobu, aby meno, ktoré má byť uvedené, bolo úplným úradným názvom právnickej osoby.

(b) Tam, kde má byť uvedené meno zástupcu, ktorý je firmou alebo spoločenstvom, ktorákoľvek zmluvná strana musí akceptovať ako meno názov, ktorý firma alebo spoločenstvo zvyčajne používa.

(2) Adresy

(a) Tam, kde má byť uvedená adresa osoby, ktorákoľvek zmluvná strana môže požadovať, aby adresa bola uvedená takým spôsobom, ktorý zodpovedá zvyčajným požiadavkám na rýchle poštové dodanie na uvedenú adresu, a v každom prípade musí obsahovať všetky dôležité administratívne jednotky vrátane čísla domu alebo budovy, ak toto číslo existuje.

(b) V prípade komunikácie s úradom v mene dvoch alebo viacerých osôb s rôznymi adresami ktorákoľvek zmluvná strana môže požadovať uvedenie jedinej adresy, ktorá je adresou na doručovanie.

(c) Adresa môže obsahovať telefónne číslo a číslo telefaxu, ako aj adresu na doručovanie odlišnú od adresy uvedenej v písmene (a).

(d) Písmená (a) a (c) budú platiť primerane ako adresy na doručovanie.

(3) Použité tlačivá

Ktorákoľvek zmluvná strana môže požadovať, aby ľubovoľné údaje, ktoré sú uvedené v odsekoch (1) a (2), boli podané na tlačivách, ktoré používa úrad.

Pravidlo 3

Podrobnosti týkajúce sa prihlášky

(1) Štandardné znaky

Tam, kde podľa článku 3 (1) (a) (ix) prihláška obsahuje vyhlásenie, že prihlasovateľ si želá, aby ochranná známka bola zapísaná a zverejnená v bežnom písme (štandardných znakoch) používanom úradom zmluvnej strany, úrad zapíše a zverejní ochrannú známku v bežnom písme (štandardných znakoch).

(2) Počet reprodukcií

(a) Tam, kde prihláška neobsahuje vyhlásenie, že si prihlasovateľ želá uplatnenie farby ako rozlišovacieho znaku ochrannej známky, zmluvná strana nesmie požadovať viac ako

(i) päť reprodukcií ochrannej známky v čiernobielom vyhotovení tam, kde prihláška podľa zákona tejto zmluvnej strany nesmie obsahovať alebo neobsahuje vyhlásenie, že si prihlasovateľ želá, aby ochranná známka bola zapísaná a zverejnená v bežnom písme (štandardných znakoch) používanom úradom uvedenej zmluvnej strany;

(ii) jednu reprodukciu ochrannej známky v čiernobielom vyhotovení, ak prihláška obsahuje vyhlásenie, že si prihlasovateľ želá, aby ochranná známka bola zapísaná a zverejnená v bežnom písme (štandardných znakoch) používanom úradom tejto zmluvnej strany.

(b) Tam, kde prihláška obsahuje vyhlásenie, že si prihlasovateľ uplatňuje farbu ako rozlišovací prvok ochrannej známky, zmluvná strana nesmie požadovať viac ako päť čiernobielych reprodukcií ochrannej známky a päť farebných reprodukcií ochrannej známky.

(3) Reprodukcia trojrozmernej ochrannej známky

(a) Ak prihláška podľa článku 3 (1) (a) (xi) obsahuje údaj, že ochranná známka je trojrozmernou ochrannou známkou, reprodukcia ochrannej známky bude obsahovať dvojrozmernú grafickú alebo fotografickú reprodukciu.

(b) Reprodukcia predložená podľa písmena (a) môže podľa rozhodnutia prihlasovateľa pozostávať z jedného pohľadu na ochrannú známku alebo z viacerých rozličných pohľadov na ochrannú známku.

(c) Ak úrad usúdi, že reprodukcia ochrannej známky predložená prihlasovateľom podľa písmena (a) dostatočne nevykazuje znaky trojrozmernej ochrannej známky, môže vyzvať prihlasovateľa, aby v rámci stanovenej lehoty predložil najviac šesť pohľadov ochrannej známky a/alebo slovný opis tejto ochrannej známky.

(d) Ak úrad usúdi, že rozličné pohľady a/alebo opis ochrannej známky, ktoré sú stanovené v písmene (c), stále ešte dostatočne nevykazujú znaky trojrozmernej ochrannej známky, môže požiadať prihlasovateľa, aby do stanovenej primeranej lehoty predložil vzorku ochrannej známky.

(e) Odsek (2) (a) (i) a (b) sa bude uplatňovať primerane.

(4) Prepis ochrannej známky

Na účely článku 3 (1) (a) (xiii), ak ochranná známka pozostáva z iného písma alebo obsahuje iné písmo, ako je písmo používané úradom, alebo obsahuje čísla vyjadrené inými číslicami, ako sú číslice používané úradom, môže požadovať prepis ochrannej známky do písma a číslic používaných úradom.

(5) Preklad ochrannej známky

Na účely článku 3 (1) (a) (xiv), ak ochranná známka pozostáva zo slova alebo zo slov alebo obsahuje slovo alebo slová v inom jazyku, ako je jazyk alebo jeden z jazykov používaných úradom, môže sa požadovať preklad tohto slova alebo týchto slov do jazyka alebo do jedného z týchto jazykov.

(6) Lehota na preukázanie skutočného použitia ochrannej známky

Lehota podľa článku 3 (6) nesmie byť kratšia ako šesť mesiacov od dátumu uznania prihlášky úradom zmluvnej strany, ktorému bola podaná. Prihlasovateľ alebo vlastník bude mať právo na predĺženie tejto lehoty podľa podmienok stanovených zákonom tejto zmluvnej strany o obdobie najmenej šesť mesiacov až do celkového možného predĺženia, ktoré nesmie byť kratšie ako dva a pol roka.

Pravidlo 4

Podrobnosti týkajúce sa zastupovania

Lehota stanovená v článku 4 (3) (d) sa bude počítať od dátumu prijatia podania úradom zainteresovanej zmluvnej strany a nesmie byť kratšia ako jeden mesiac v prípade, že adresa osoby, v ktorej zastúpení sa podanie vykonáva, je na území tejto zmluvnej strany, a nie kratšia ako dva mesiace v prípade, že adresa takejto osoby je mimo územia zmluvnej strany.

Pravidlo 5

Podrobnosti týkajúce sa dátumu podania prihlášky

(1) Postup v prípade nesplnenia požiadaviek

Ak prihláška v čase jej prijatia úradom nie je v súlade s niektorou aplikovateľnou požiadavkou článku 5 (1) (a) alebo (2) (a), úrad urýchlene vyzve prihlasovateľa, aby požiadavky splnil v lehote, ktorú určí, a táto lehota musí byť najmenej jeden mesiac od dátumu vyzvania v prípade, že adresa prihlasovateľa je na území zainteresovanej zmluvnej strany, a najmenej dva mesiace v prípade, že adresa prihlasovateľa je mimo územia zainteresovanej zmluvnej strany. Vyzvanie môže byť spoplatnené osobitným poplatkom. Aj keby úrad opomenul zaslať uvedené vyzvanie, stanovené požiadavky zostanú nedotknuté.

(2) Dátum podania v prípade opravy

Ak prihlasovateľ v lehote určenej vo výzve vyhovie požiadavkám podľa odseku (1) a zaplatí požadovaný poplatok, dátumom podania bude dátum, keď úrad dostal všetky požadované náležitosti podľa článku 5 (1) (a) a tam, kde je to aplikovateľné, bol úradu zaplatený aj požadovaný poplatok v súlade s článkom 5 (2) (a). V opačnom prípade sa prihláška bude považovať za nepodanú.

(3) Dátum prijatia

Každá zmluvná strana môže stanoviť okolnosti, za ktorých sa prijatie dokumentu alebo zaplatenie poplatku bude považovať za platné prijatie úradom alebo za platnú platbu úradu v prípadoch, keď dokument skutočne úrad prijal alebo platba bola uskutočnená

(i) v pobočke alebo v organizačnom útvare úradu;

(ii) v národnom úrade zastúpenom úradom zmluvnej strany tam, kde zmluvná strana je medzivládnou organizáciou podľa článku 19 (1) (ii);

(iii) poštovou službou;

(iv) doručovacou službou inou, ako je oficiálna poštová služba, ktorá je určená zmluvnou stranou.

(4) Použitie telefaxu

Ak zmluvná strana dovoľuje podanie prihlášky telefaxom a prihláška je telefaxom podaná, dátum prijatia telefaxu úradom tejto zmluvnej strany bude predstavovať dátum prijatia prihlášky s výhradou, že uvedená zmluvná strana môže požadovať, aby originál takejto prihlášky dostal úrad v lehote, ktorá bude prinajmenšom jeden mesiac od dátumu, keď úrad telefax prijal.

Pravidlo 6

Podrobnosti týkajúce sa podpisu

(1) Právnické osoby

Tam, kde je podanie podpísané v mene právnickej osoby, ktorákoľvek zmluvná strana môže požadovať, aby podpis alebo pečiatka fyzickej osoby, ktorá podpisuje alebo ktorej pečiatka sa používa, bola sprevádzaná uvedením priezviska alebo rodného a hlavného mena, alebo druhého mena, alebo mien tejto osoby, alebo podľa voľby tejto osoby menom alebo menami zvyčajne používanými uvedenou osobou tlačenými písmenami.

(2) Komunikácia telefaxom

Lehota stanovená v článku 8 (2) (b) nesmie byť kratšia ako jeden mesiac od dátumu prijatia podania telefaxom.

(3) Dátum

Ktorákoľvek zmluvná strana môže požadovať, aby podpis alebo pečiatka bola doplnená uvedením dátumu podpisu alebo pečiatky. Tam, kde sa to požaduje, ale nie je to splnené, za dátum podpisu alebo pečiatky sa bude považovať dátum, keď podanie, ktoré obsahuje podpis alebo pečiatku, úrad prijal, alebo ak to zmluvná strana dovolí, dátum skorší ako posledný uvedený dátum.

Pravidlo 7

Spôsob identifikácie prihlášky bez čísla

(1) Spôsob identifikácie

Tam, kde sa vyžaduje, aby prihláška obsahovala číslo prihlášky, ale takéto číslo ešte nebolo vydané alebo ho prihlasovateľ alebo jeho zástupca nepozná, prihláška sa bude považovať za identifikovanú, ak možno predložiť

(i) predbežné číslo prihlášky pridelené úradom, ak existuje;

(ii) kópiu prihlášky alebo

(iii) reprodukciu ochrannej známky doplnenú uvedením dátumu, keď podľa najlepších vedomostí prihlasovateľa alebo zástupcu úrad žiadosť prijal, a identifikačné číslo, ktoré na prihlášku dal prihlasovateľ alebo jeho zástupca.

(2) Zákaz iných požiadaviek

Žiadna zmluvná strana nemôže požadovať, aby na účely identifikácie prihlášky, ktorá ešte nemá pridelené číslo alebo toto číslo nie je ešte prihlasovateľovi či jeho zástupcovi známe, boli splnené iné požiadavky ako tie, ktoré sú uvedené v odseku (1).

Pravidlo 8

Podrobnosti týkajúce sa trvania a obnovy

Na účely článku 13 (1) obdobie, počas ktorého možno podať žiadosť o obnovu a zaplatiť poplatok za obnovu, začne sa najmenej šesť mesiacov pred dátumom, na ktorý sa viaže povinnosť obnovy, a končí sa najskôr šesť mesiacov po tomto dátume. Ak žiadosť o obnovu je podaná a/alebo príslušné poplatky sú zaplatené po dátume, ku ktorému je obnova potrebná, ktorákoľvek zmluvná strana môže podmieniť obnovu platbou dodatočného poplatku.

Anglické znenie textu