Oznámenie č. 213/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 79/1998
Platnosť od 03.07.1998

213

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprotredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 29. mája 1998 do 25. júna 1998 uložené kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1998 uzavretá 14. mája 1998 medzi Zamestnávateľským zväzom geodézie a kartografie

a

Slovenským odborovým zväzom verejnej správy.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa – mzdová časť na rok 1998 uzavretá 22. mája 1998 medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1998 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky (príspevkové organizácie) uzavretá 27. mája 1998 medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva v Slovenskej republike

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

4. Dodatok č. 1 zo dňa 15. mája 1998 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997–1998 uzavretej 18. apríla 1997 medzi Odborovým zväzom STAVBA Slovenskej republiky

a

Tehliarskym zväzom Slovenska.

5. Dodatok č. 2 zo dňa 19. mája 1998 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997–1998 uzavretej 12. decembra 1996 medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.