Vyhláška č. 21/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 358/1996 Z. z.

Čiastka 8/1998
Platnosť od 30.01.1998 do31.12.2005
Účinnosť od 01.02.1998 do31.12.2005
Zrušený 7/2005 Z. z.

OBSAH

21

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 19. januára 1998,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 358/1996 Z. z.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 71 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona č. 12/1998 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 358/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 odseky 1, 2 a 3 znejú:

(1) Konkurzná odmena je 10 % zo sumy uvedenej v § 6 písm. a), najmenej však 50 000 Sk.

(2) Vyrovnacia odmena je jedna polovica z percentuálneho určenia konkurznej odmeny uvedenej v odseku 1, vypočítanej zo sumy na uspokojenie veriteľov, ak

a) dlžníkom je fyzická osoba – nepodnikateľ, najmenej však 10 000 Sk,

b) dlžníkom je fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba, najmenej však 50 000 Sk.

(3) Odmena vypočítaná podľa odseku 2 písm. a) nesmie byť vyššia ako 500 000 Sk; odmena vypočítaná podľa odseku 2 písm. b) nesmie byť vyššia ako 1 500 000 Sk.“.

2. Za § 9 sa vkladajú § 9a, 9b, 9c a 9d, ktoré znejú:

㤠9a

Preddavok na odmenu predbežného správcu je 10 000 Sk za každého veriteľa.

§ 9b

Odmena predbežného správcu je 10 000 Sk.

§ 9c

Preddavok na úhradu trov konkurzného konania je 200 000 Sk. Súd môže preddavok zvýšiť podľa okolností prípadu o 50 %.

§ 9d

Odmenu opatrovníka súd určí podľa ustanovenia § 9b tejto vyhlášky.“.

3. Čl. II sa označuje ako § 11a.

4. Za § 11a sa vkladá § 11b, ktorý znie:

㤠11b

Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú na konania začaté pred nadobudnutím jej účinnosti.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 1998.


Jozef Liščák v. r.