Nález č. 209/1998 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 28. mája 1998 vo veci súladu § 6 ods. 1 písm. i) a časti § 10 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov s čl. 25 ods. 2 v spojení s čl. 12 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky

Čiastka 79/1998
Platnosť od 03.07.1998 do31.12.2003
Účinnosť od 03.07.1998 do31.12.2003
Zrušený 190/2003 Z. z.

209

NÁLEZ

Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 28. mája 1998

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu JUDr. Milana Čiča a zo sudcov JUDr. Júliusa Černáka, JUDr. Anny Danielčákovej, JUDr. Ľubomíra Dobríka, JUDr. Jána Klučku, JUDr. Viery Mrázovej, JUDr. Štefana Ogurčáka, JUDr. Richarda Rapanta a JUDr. Tibora Šafárika na verejnom zasadnutí 28. mája 1998 prerokoval návrh skupiny 32 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej komerčným právnikom JUDr. Eduardom Bárányom, proti Národnej rade Slovenskej republiky vo veci súladu § 6 ods. 1 písm. i) a § 10 ods. 1 v časti „alebo ak osoba, ktorá podlieha brannej povinnosti, podala vyhlásenie o odmietnutí základnej (náhradnej) služby alebo vojenského cvičenia“ zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov s čl. 25 ods. 2 v spojení s čl. 12 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky a 28. mája 1998 takto

rozhodol:

Ustanovenia § 6 ods. 1 písm. i) a § 10 ods. 1 v časti „alebo ak osoba, ktorá podlieha brannej povinnosti, podala vyhlásenie o odmietnutí základnej (náhradnej) služby alebo vojenského cvičenia“ zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov nie je v súlade s čl. 25 ods. 2 v spojení s čl. 12 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky.

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky strácajú ustanovenia § 6 ods. 1 písm. i) a § 10 ods. 1 v časti „alebo ak osoba, ktorá podlieha brannej povinnosti, podala vyhlásenie o odmietnutí základnej (náhradnej) služby alebo vojenského cvičenia“ zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov účinnosť. Ak Národná rada Slovenskej republiky neuvedie citované ustanovenia zákona do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, strácajú po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.

Predseda pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Milan Čič v. r.