Oznámenie č. 206/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom sociálneho zabezpečenia Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Čiastka 78/1998
Platnosť od 03.07.1998
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 18. marca 1998 na základe článku 4. Dňa 20. septembra 2001 nadobudla platnosť Dohoda medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom sociálneho zabezpečenia Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a leká...

206

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. septembra 1997 bola v Budapešti podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom sociálneho zabezpečenia Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied.

Dohoda nadobudla platnosť 18. marca 1998 na základe článku 4.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončila platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied podpísaná v Budapešti 22. decembra 1981 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 20/1983 Zb.).

DOHODA

medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom sociálneho zabezpečenia Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvo sociálneho zabezpečenia Maďarskej republiky

vedené želaním podporovať rozvoj spolupráce v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied,

zdôrazňujúce zodpovednosť smerujúcu k zdokonaleniu zdravotného stavu obyvateľstva,

uznajúce, že podpora tejto spolupráce prispeje k rozvoju zdravotnej politiky, zdravotníckych služieb, ako aj lekárskych vied,

dohodli sa takto:

Článok 1

1. Zmluvné strany budú podporovať rozvoj spolupráce v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied založenej na vzájomných a obojstranných výhodách.

2. Zmluvné strany sa dohodli na podpore spolupráce zvlášť v týchto oblastiach: prevencia chorôb a zdravie podporujúce aktivity, politika zdravotnej starostlivosti a systém zdravotnej starostlivosti, epidemiológia a hygiena, životné prostredie a zdravie, zdravotnícke informácie, drogová prevencia, lekársky výskum.

3. Spolupráca na základe tejto dohody bude zahŕňať výmenu odborníkov, výmenu informácií a dokumentácie, podporovanie účasti odborníkov z oboch krajín na odborných a vedeckých stretnutiach, podporovanie priamych kontaktov medzi zdravotníckymi inštitúciami v oboch krajinách.

4. Podrobné ustanovenia týkajúce sa oblastí a spôsobov spolupráce budú zapísané v plánoch spolupráce dohodnutých a podpísaných medzi zmluvnými stranami podľa článku č. 3 tejto dohody.

Článok 2

Zmluvné strany sa dohodli podporovať rozvoj budúcej spolupráce týkajúcej sa prevencie epidemického rozšírenia infekčných ochorení. Kompetentné orgány zmluvných strán sa budú vzájomne informovať o dôležitých epidemiologických skutočnostiach, rozsahu epidémie a protiepidemických opatreniach prijatých na území štátu jednej zo zmluvných strán, ktoré môžu mať vplyv na území druhej zmluvnej strany.

Zmluvné strany si budú vymieňať informácie o poznatkoch v oblasti prevencie, diagnostiky a pri liečení týchto infekčných ochorení. V prípade potreby budú taktiež koordinovať spoločné akcie na ich odstránenie.

Článok 3

Za účelom vykonávania tejto dohody zmluvné strany podpíšu plány spolupráce na tri roky, obsahujúce podrobné ustanovenia týkajúce sa konkrétnych akcií, metódy spolupráce, ako aj finančné podmienky.

Článok 4

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom skončenia platnosti Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied, ktorá bola podpísaná v roku 1981. Táto dohoda sa uzaviera na neurčitú dobu. Každá zmluvná strana však môže dohodu písomne vypovedať so šesťmesačnou výpovednou lehotou.

Dané v Budapešti 29. septembra 1997 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť.

Za Ministerstvo zdravotníctva

Slovenskej republiky:

Ľubomír Javorský v. r.

Za Ministerstvo sociálneho zabezpečenia

Maďarskej republiky:

Mihály Kökény v. r.