205

OPATRENIE

Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „Správa rezerv“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Správy rezerv.

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8 ods. 4 písm. f) zákona]

(1) Osobitné ponukové konanie sú správcovia uvedení v § 1 opatrenia povinní vykonať, ak predmetom prevodu sú

a) elektronické nosiče dát (počítače, tlačiarne a iné),

b) telefaxy,

c) kopírovacie stroje,

d) motorové vozidlá,

e) iné hnuteľné veci štátu, ktorých nadobúdacia cena je vyššia ako 50 000 Sk.

(2) Zostatková hodnota vecí uvedených v odseku 1 sa určí znaleckým posudkom.

(3) Prevod ostatných hnuteľných vecí štátu možno realizovať mimo osobitného ponukového konania.

§ 3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

(1) Správcovia uvedení v § 1 opatrenia sú oprávnení prevádzať správu hnuteľných vecí štátu bez obmedzenia, ak nadobúdateľmi hnuteľných vecí štátu sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

(2) Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas Správy rezerv vždy, keď správcovia uvedení v § 1 opatrenia prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 opatrenia do správy iných správcov, než sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas Správy rezerv, keď jedným z účastníkov zmluvy sú iní správcovia, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona, a predmetom zmluvy o zámene správy sú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 opatrenia.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas Správy rezerv, keď správcovia uvedení v § 1 opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 ods. 1 opatrenia.

§ 6

Zámena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas Správy rezerv, len keď správcovia uvedení v § 1 opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 opatrenia.

§ 7

Nájom majetku štátu (k § 13 ods. 1 zákona)

(1) Na platnosť nájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas Správy rezerv, keď správcovia uvedení v § 1 opatrenia prenechávajú majetok štátu do nájmu

a) na dobu neurčitú,

b) na dobu dlhšiu ako päť rokov.

(2) Súhlas Správy rezerv podľa odseku 1 je potrebný aj vtedy, keď správcovia v nájomnej zmluve dohodli v prospech nájomcu právo opakovaného nájmu v súhrne na dobu dlhšiu ako päť rokov.

(3) Súhlas Správy rezerv sa vyžaduje na zmluvy (dohody a pod.), ktorými správcovia uvedení v § 1 opatrenia schvaľujú (povoľujú) nájomcom investičné zásahy (rekonštrukcie, nadstavby, prístavby a pod.) na prenájom majetku štátu, ak nájomcami sú neštátne právnické osoby, prípadne fyzické osoby.

§ 8

Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 3 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzavretej správcami uvedenými v § 1 opatrenia sa vyžaduje súhlas Správy rezerv, ak vypožičiavateľmi sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona.

(2) Súhlas Správy rezerv sa vyžaduje na platnosť zmluvy o výpožičke, ktorou správcovia uvedení v § 1 opatrenia prenechávajú do výpožičky hnuteľné veci štátu iným osobám, ako sú uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 9

Iné spôsoby nakladania s majetkom štátu (k § 14 ods. 3 zákona)

Neupotrebiteľné hnuteľné veci alebo stavby štátu môže správca zlikvidovať na základe písomného rozhodnutia štatutárneho orgánu, ak ich nemôže využiť ako materiál alebo ako náhradné diely. Štatutárny orgán môže rozhodnúť o likvidácii neupotrebiteľných hnuteľných vecí štátu, ktorých zostatková cena na základe znaleckého posudku nepresiahne 10 000 Sk. Štatutárny orgán môže rozhodnúť o likvidácii stavieb, ktorých zostatková cena na základe znaleckého posudku nepresiahne 100 000 Sk. Na likvidáciu hnuteľných vecí alebo stavieb štátu, ktorých zostatková cena v čase likvidácie presahuje túto stanovenú hodnotu, je potrebný súhlas zriaďovateľa.


§ 10

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Ján Dlhopolček v. r.