Vyhláška č. 204/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výpočtu sumy príspevku do Fondu na podporu zahraničného obchodu a o spôsobe jeho úhrady

Čiastka 77/1998
Platnosť od 01.07.1998 do31.12.1999
Účinnosť od 01.07.1998 do31.12.1999
Zrušený 379/1996 Z. z.

204

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 29. júna 1998,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výpočtu sumy príspevku do Fondu na podporu zahraničného obchodu a o spôsobe jeho úhrady

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 379/1996 Z. z. o Fonde na podporu zahraničného obchodu v znení zákona č. 162/1998 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Pri výpočte sumy príspevku do Fondu na podporu zahraničného obchodu1) (ďalej len „fond“) sa vychádza z objemu jednotlivého vývozu alebo z objemu jednotlivého dovozu2) tovaru, ktorý má byť prepustený do colného režimu vývozu alebo do colného režimu voľného obehu na účely označené príslušnými kódmi pre jednotlivé colne schválené určenia a spôsob úhrady za vyvážaný alebo za dovážaný tovar podľa osobitného predpisu.3) Kódy colne schválených určení v kombinácii s kódmi, ktoré vyjadrujú spôsob úhrady za vyvážaný alebo za dovážaný tovar podliehajúci príspevkovej povinnosti,1) sú uvedené v prílohe č. 1 k tejto vyhláške.

(2) Ak je cena obchodnej parity vyvážaného alebo dovážaného tovaru podliehajúceho príspevkovej povinnosti1) vyjadrená v cudzej mene, objem jednotlivého vývozu alebo objem jednotlivého dovozu2) na účely výpočtu sumy príspevku do fondu sa zisťuje prepočtom tejto meny na slovenskú korunu podľa kurzu peňažných prostriedkov v cudzej mene vyhláseného Národnou bankou Slovenska, platného v deň uskutočnenia úhrady príspevku.

§ 2

(1) Príspevok do fondu sa uhrádza bezhotovostným prevodom alebo v hotovosti 5-dielnou poštovou poukážkou na účet fondu podľa údajov uvedených v prílohe č. 2 k tejto vyhláške.

(2) Príspevok do fondu sa môže uhradiť aj súhrnne za viac predpokladaných jednotlivých vývozov alebo dovozov vopred, a to bezhotovostným prevodom na účet fondu.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Milan Cagala v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 204/1998 Z. z.

Kódy colne schválených určení v kombinácii s kódmi, ktoré vyjadrujú spôsob úhrady za vyvážaný alebo za dovážaný tovar, uvádzané v jednotnom colnom doklade v odsekoch 24 a 37, pri ktorých vzniká povinnosť uhradiť príspevok do fondu

Colný režim (odsek 37) Navrhované colne schválené určenie Predchádzajúce colne schválené určenie Druh obchodu (odsek 24)
Pravá časť
10 00 prepustenie tovaru do režimu vývozu, ktorého účelom je trvalé ponechanie v zahraničí 1, 2, 3
10 21 prepustenie tovaru do režimu vývozu, ktorého účelom je trvalé ponechanie v zahraničí tovar bol v režime pasívneho zušľachťovacieho styku, účelom spracovateľskej operácie nebola oprava dočasne vyvážaného tovaru 1, 2, 3
10 22 prepustenie tovaru do režimu vývozu, ktorého účelom je trvalé ponechanie v zahraničí tovar bol v režime pasívneho zušľachťovacieho styku, účelom spracovateľskej operácie nebola oprava dočasne vyvážaného tovaru 1, 2, 3
40 00 prepustenie tovaru do režimu voľného obehu v iných prípadoch ako vyjadrených kódom 61*) 1, 2, 3
40 41 prepustenie tovaru do režimu voľného obehu v iných prípadoch ako vyjadrených kódom 61*) tovar bol v režime aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme navracania 1, 2, 3
40 51 prepustenie tovaru do režimu voľného obehu v iných prípadoch ako vyjadrených kódom 61*) tovar bol v režime aktívneho zušľachťovacieho styku v podmienečnom systéme 1, 2, 3
40 71 prepustenie tovaru do režimu voľného obehu v iných prípadoch ako vyjadrených kódom 61*) zahraničný tovar bol v režime uskladňovania v colnom sklade 1, 2, 3
40 78 prepustenie tovaru do režimu voľného obehu v iných prípadoch ako vyjadrených kódom 61*) tovar mal pridelené colne schválené určenie umiestnenie zahraničného tovaru do slobodného colného skladu alebo do slobodného colného pásma 1, 2, 3
40 91 prepustenie tovaru do režimu voľného obehu v iných prípadoch ako vyjadrených kódom 61*) tovar bol v režime prepracovania pod colným dohľadom 1, 2 , 3

*) Kód 61 – prepustenie pôvodne slovenského tovaru do režimu voľného obehu, ktorý sa vracia v nezmenenom stave alebo po prepracovaní v režime pasívneho zušľachťovacieho styku späť do tuzemska.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 204/1998 Z. z.

ÚDAJE O ÚČTE FONDU NA PODPORU ZAHRANIČNÉHO OBCHODU

1. Číslo účtu: 12233-012/0200
2. Konštantný symbol: 0558
3. Variabilný symbol: 10-miestne číslo podľa vysvetlivky
4. Špecifický symbol: IČO vývozcu alebo dovozcu alebo ich rodné číslo v prípade, ak im nebolo pridelené IČO
5. Obchodné meno banky: Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Bratislava-mesto
6. Sídlo banky: 815 79 Bratislava, Námestie SNP 14

Vysvetlivka k číselnému označeniu variabilného symbolu:

Variabilný symbol predstavuje 8-miestne číselné označenie obdobia, za ktoré sa príspevok uhrádza, a 2-miestne označenie symbolu pre vývoz alebo pre dovoz:

– pozícia č. 1 až č. 2 predstavuje dátum prvého dňa mesiaca, v ktorom sa platba realizuje,

– pozícia č. 3 až č. 4 predstavuje dátum posledného dňa mesiaca, v ktorom sa platba realizuje,

– pozícia č. 5 až č. 6 predstavuje označenie mesiaca, v ktorom sa platba realizuje,

– pozícia č. 7 až č. 8 predstavuje posledné dvojčíslie roku úhrady,

– pozícia č. 9 až č. 10 predstavuje symbol pre vývoz 21, pre dovoz 11.

Poznámky pod čiarou

1) § 6 ods. 2, 3 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 379/1996 Z. z. o Fonde na podporu zahraničného obchodu v znení zákona č. 162/1998 Z. z.

2) § 6 ods. 5 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 379/1996 Z. z. v znení zákona č. 162/1998 Z. z.

3) I. časť odseky 24 a 37 prílohy č. 2 k vyhláške č. 167/1997 Z. z. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky.