Oznámenie č. 203/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície

Čiastka 76/1998
Platnosť od 30.06.1998
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 179/2003 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. júna 2003.

203

OZNÁMENIE

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 8, § 32 ods. 3, § 45, § 69 ods. 3, § 146 ods. 10, § 147 ods. 3, § 164 ods. 4, § 218 ods. 2, § 221 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície vydalo

výnos z 22. júna 1998 č. 3422/1998-60, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.

Výnos upravuje podrobnosti o prijímacom konaní, priebežnom hodnotení a zakladaní služobného hodnotenia, o zaraďovaní do zálohy, služobnej pohotovosti, o vykonávaní preventívnej rehabilitácie, náhrade škody, o spôsobe výpočtu základu na výpočet dávok výsluhového zabezpečenia a podrobnosti o organizácii a riadení v nemocenskom zabezpečení vo veciach služobného pomeru príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, na Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, v ústavoch na výkon väzby, v nápravnovýchovných ústavoch, v nápravnovýchovnom ústave pre mladistvých a v nemocnici pre obvinených a odsúdených.