Vyhláška č. 20/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o povinnom výtlačku periodickej publikácie a neperiodickej publikácie v elektronickej forme

Čiastka 8/1998
Platnosť od 30.01.1998 do30.06.2000
Účinnosť od 30.01.1998 do30.06.2000
Zrušený 212/1997 Z. z.

OBSAH

20

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

zo 16. januára 1998

o povinnom výtlačku periodickej publikácie a neperiodickej publikácie v elektronickej forme

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 3 písm. c) a § 4 písm. c) zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel ustanovuje:


§ 1

Povinný výtlačok periodickej publikácie a povinný výtlačok neperiodickej publikácie v elektronickej forme sú rozmnoženiny vytlačenej periodickej publikácie alebo vytlačenej neperiodickej publikácie vyhotovené na nosiči údajov vo forme určenej na využívanie a spracovanie výpočtovou technikou.

§ 2

(1) Povinný výtlačok v elektronickej forme musí mať podobu

a) úplného elektronického textu vo formáte PDF alebo

b) hypertextu vo formáte HTML alebo SGML, alebo

c) digitalizovaných snímok jednotlivých stránok periodickej publikácie alebo neperiodickej publikácie.

(2) Elektronický text alebo hypertext musí byť realizovaný v kóde ISO 8859 zodpovedajúcom národnej abecede jazyka, v ktorom bolo dielo vydané. Digitalizované snímky grafických častí musia mať grafický formát tiff alebo gif.

(3) Digitalizované snímky grafických častí periodickej publikácie alebo neperiodickej publikácie v úplnom elektronickom texte alebo hypertexte a digitalizované snímky jej jednotlivých stránok musia byť nasnímané s rozlišovacou schopnosťou dovoľujúcou spätné elektronické zobrazenie povinného výtlačku v elektronickej forme v kvalite porovnateľnej s pôvodným vyhotovením publikácie, najmenej však pre

a) čiernobielu textovú predlohu 300 bodov/palec (1 bit/vzorka),

b) čiernobielu grafickú predlohu 300 bodov/palec (8 bit/vzorka – sivá stupnica),

c) farebnú predlohu 300 bodov/palec (24 bit/vzorka).

(4) So súhlasom Univerzitnej knižnice v Bratislave môže mať povinný výtlačok v elektronickej forme inú podobu, štruktúru alebo iný grafický formát.

§ 3

(1) Vydavateľ periodickej publikácie a vydavateľ neperiodickej publikácie odovzdajú povinný výtlačok v elektronickej forme na zapisovateľnom optickom disku CD-ROM alebo DVD, na ktorom sú nezmazateľne uvedené údaje:

a) meno (názov) a adresa vydavateľa,

b) názov dokumentu,

c) číslo neperiodickej publikácie (ISBN) alebo číslo periodickej publikácie (ISSN),

d) použitá forma, štruktúra a grafický formát,

e) údaj o rozsahu povinného výtlačku v elektronickej forme v megabitoch.

(2) Na jeden optický disk možno uložiť viacero povinných výtlačkov v elektronickej forme.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Hudec v. r.