Nariadenie vlády č. 2/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení neskorších predpisov

Čiastka 1/1998
Platnosť od 01.01.1998 do31.03.2002
Účinnosť od 01.01.1998 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.

OBSAH

2

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. decembra 1997,

ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 2 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 52/1996 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1993 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 84/1996 Z. z. sa mení takto:

V § 2 odsek 1 znie:

(1) Výška minimálnych mzdových taríf odstupňovaných do 12 tarifných tried pri určenom týždennom pracovnom čase 42 a 1/2 hodiny je:

Tarifná trieda Sadzba v Sk za hodinu Sadzba v Sk za mesiac
základná zvýšená o 15 % základná zvýšená o 15 %
1 16,20 18,60 3 000 3 450
2 16,90 19,40 3 120 3 600
3 17,60 20,30 3 260 3 750
4 18,50 21,20 3 420 3 930
5 19,50 22,40 3 600 4 140
6 20,60 23,70 3 810 4 380
7 21,90 25,20 4 050 4 660
8 23,40 26,90 4 330 4 980
9 25,20 28,90 4 660 5 350
10 27,20 31,30 5 040 5 790
11 29,50 33,90 5 450 6 280
12 32,20 37,00 5 950 6 850.".

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 1998.


Vladimír Mečiar v. r.