198

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 18. júna 1998

na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 7 a 11, § 22 ods. 5, § 26 ods. 11, § 42 ods. 4 a § 43 ods. 9 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje

a) podrobnosti o

1. stravovaní v niektorých zariadeniach sociálnych služieb1) vrátane spôsobu zabezpečovania stravovania a výšku stravnej jednotky,

2. poskytovaní starostlivosti v niektorých zariadeniach sociálnych služieb,2)

3. príslušenstve obytnej miestnosti, o prevádzkovom zariadení obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, o vybavení obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov, o spoločných priestoroch a o vecných plneniach spojených s bývaním v niektorých zariadeniach sociálnych služieb,2)

4. činnosti detského domova a o určení výšky úhrady výdavkov na dieťa v rodine na profesionálne vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti (ďalej len „profesionálna náhradná rodina“),

b) počet detí v skupine,3)

c) spôsob určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady za

1. opatrovateľskú službu,4)

2. prepravnú službu,5)

3. stravovanie,6)

4. bývanie,7)

5. zaopatrenie,8)

6. dohľad.9)

DRUHÁ ČASŤ

PODROBNOSTI O STRAVOVANÍ

§ 2

Občania, ktorým sa poskytuje stravovanie

(1) Stravovanie v zariadeniach sociálnych služieb1) sa poskytuje občanom, ktorým sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb.1)

(2) Stravovanie v zariadeniach sociálnych služieb1) možno poskytovať aj

a) občanom, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba v ich byte,

b) občanom, pre ktorých sa organizuje spoločné stravovanie.10)

(3) Stravovanie v zariadeniach sociálnych služieb možno poskytovať aj iným občanom, ak to ustanovujú osobitné predpisy,11) a v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.11)

Spôsob zabezpečovania stravovania

§ 3

(1) Stravovanie sa zabezpečuje

a) prípravou stravy v stravovacej prevádzke zariadenia sociálnych služieb,

b) odberom stravy z iného zariadenia sociálnych služieb,

c) odberom stravy od iných právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré majú oprávnenie poskytovať alebo sprostredkovať stravovacie služby (ďalej len „iné právnické osoby alebo fyzické osoby“),

d) stravovaním u iných právnických osôb alebo fyzických osôb.

(2) Odber stravy z jedného zariadenia sociálnych služieb do iného zariadenia sociálnych služieb alebo odber stravy zo zariadenia sociálnych služieb pre občanov uvedených v § 2 ods. 2 možno dohodnúť len za predpokladu dostatočnej prevádzkovej kapacity a vybavenosti stravovacej prevádzky zariadenia sociálnych služieb, z ktorého sa odber stravy zabezpečuje. Odberom stravy zo zariadenia sociálnych služieb sa nesmie zhoršiť úroveň stravovania občanov, ktorým sa poskytuje starostlivosť v tomto zariadení sociálnych služieb.

(3) Odber stravy od iných právnických osôb alebo fyzických osôb do zariadenia sociálnych služieb sa zabezpečuje na základe písomnej dohody, v ktorej sa upravia najmä konkrétne podmienky odberu stravy a cena za odber stravy.

§ 4

(1) Zariadenie sociálnych služieb sleduje denne dodržiavanie stravných jednotiek. Rozdiely v stravných jednotkách sa vyrovnávajú ku koncu štvrťroka tak, aby stravná jednotka bola v priemere dodržaná.

(2) Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh podávanej stravy. Jedálny lístok zostavuje stravovacia komisia zriadená vedúcim zariadenia sociálnych služieb, ktorej členom je lekár alebo stredný zdravotnícky pracovník a zástupca občanov, ktorým sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb.

(3) Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.

Výška stravnej jednotky

§ 5

(1) Stravná jednotka pre občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb1) celoročne alebo týždenne s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu,12) ak táto vyhláška neustanovuje inak, je pri poskytovaní stravy na deň

vo vekudo 3 rokov45 Sk až 55 Sk,
od 3 do 6 rokov47 Sk až 60 Sk,
od 6 do 10 rokov50 Sk až 65 Sk,
od 10 do 15 rokov54 Sk až 69 Sk,
nad 15 rokov57 Sk až 73 Sk.

(2) Stravná jednotka pre občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v domove dôchodcov celoročne alebo týždenne s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu12), je pri poskytovaní stravy na deň 50 Sk až 73 Sk.

(3) Hornú hranicu stravnej jednotky ustanovenej v odseku 1 určenú z rozpätia podľa vekových kategórií možno zvýšiť najviac o 30 % pre občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v resocializačnom strediskus počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu.12)

(4) Stravná jednotka ustanovená v odsekoch 1 až 3 určená z rozpätia podľa vekových kategórií sa zvyšuje o 25 % pre občana, ktorému sa poskytuje diabetická diéta, bielkovinová diéta alebo výživná diéta.

(5) Výška stravnej jednotky v zariadeniach sociálnych služieb podľa odsekov 1 až 4 sa určuje podľa miestnych podmienok.

(6) Výdavky na potraviny (suroviny) pri poskytovaní starostlivosti v domove sociálnych služieb, v domove dôchodcov a v zariadení opatrovateľskej služby celoročne s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu12) a pri poskytovaní starostlivosti v detskom domove s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu12) sa zvyšujú o 150 Sk na občana na kalendárny rok na prilepšenie stravy počas sviatkov.

(7) Pri stravovaní občanov, ktorým sa poskytuje starostlivosť v domove sociálnych služieb a v domove dôchodcov, a pri stravovaní detí, ktorým sa poskytuje starostlivosť v detských domovoch, počas rekreačných pobytov, zájazdov a športových hier, možno určiť stravnú jednotku až do výšky 95 Sk na občana na deň; pri odbere stravy od iných právnických osôb alebo fyzických osôb možno túto sumu zvýšiť o ďalších 45 Sk na občana na deň.

§ 6

(1) Na účely určenia stravnej jednotky pre občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne alebo týždenne s počtom odoberaných jedál nezodpovedajúcim celodennému stravovaniu, alebo denne, a na účely určenia úhrady za stravovanie sa počíta

a) pri racionálnej strave, šetriacej diéte a neslanej diéte na

raňajky12 %,
desiatu9 %,
obed40 %,
olovrant9 %,
večeru30 %,

b) pri diabetickej diéte, bielkovinovej diéte, výživnej diéte a špeciálnej diéte na

raňajky11 %,
desiatu8 %,
obed40 %,
olovrant8 %,
večeru27 %,
druhú večeru6 %.

(2) Stravná jednotka pre občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne, týždenne alebo denne, sa určí podlá § 5 v percentuálnom podiele, ktorý je ustanovený v odseku l na základe počtu odoberaných jedál podlá osobitného predpisu.12)

§ 7

Ak sa občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb1) celoročne alebo týždenne, poskytuje sa tomuto občanovi celodenné stravovanie12) alebo aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno jedlo musí byť obed.

TRETIA ČASŤ

PODROBNOSTI O POSKYTOVANÍ STAROSTLIVOSTI

Poskytovanie starostlivosti v detskom domove

§ 8

(1) Detský domov poskytuje starostlivosť podľa spôsobu organizácie starostlivosti v

a) detskom domove internátneho typu,

b) sieti samostatných skupín alebo

c) profesionálnych náhradných rodinách.

(2) Starostlivosť v detskom domove internátneho typu sa organizuje v skupinách a v sieti samostatných skupín sa organizuje v samostatných skupinách. V skupine a v samostatnej skupine je 6 až 10 detí, ktorým sa poskytuje starostlivosť v detskom domove. Tento počet možno zvýšiť, ak ide o skupinu viacerých súrodencov, alebo ak takéto skupiny sú už organizované, najviac však na 12 detí.

(3) Starostlivosť o deti v jednej skupine v detskom domove internátneho typu zabezpečujú dvaja vychovávatelia a pomocný vychovávateľ a starostlivosť o deti v jednej samostatnej skupine zabezpečujú dve dvojice vychovávateľov a ďalší zamestnanec detského domova.

(4) Detský domov, v ktorom je viac ako šesť samostatných skupín a je umiestnený na vyčlenenom území, je detské mestečko. V detskom mestečku starostlivosť o deti v samostatnej skupine zabezpečuje manželský pár.

§ 9

Samostatná skupina je organizačnou súčasťou detského domova, ktorý ju zriadil.

§ 10

(1) Profesionálna náhradná rodina je organizačnou súčasťou detského domova, ktorá poskytuje na dohodnutý čas starostlivosť dieťaťu s nariadenou ústavnou výchovou.

(2) Profesionálna náhradná rodina môže poskytovať starostlivosť aj maloletej matke s nariadenou ústavnou výchovou a jej dieťaťu.

(3) V profesionálnej náhradnej rodine starostlivosť zabezpečuje zamestnanec detského domova.

(4) V profesionálnej náhradnej rodine možno poskytovať starostlivosť najviac trom deťom; ak sú zamestnancami detského domova manželia, starostlivosť možno poskytovať najviac šiestim deťom. Dieťa, ktoré vyžaduje liečebno-výchovnú starostlivosť,13) a dieťa vážne psychicky narušené sa považuje na účely určenia počtu detí za dve deti.

(5) Detský domov uzatvára so zamestnancom, ktorý zabezpečuje starostlivosť v rámci profesionálnej náhradnej rodiny, dohodu o vykonávaní starostlivosti v profesionálnej náhradnej rodine, ktorá sa uzatvára pri uzatváraní pracovnej zmluvy a v ktorej sa uvedie najmä

a) meno a priezvisko zamestnanca,

b) mená, priezviská a rodné čísla detí, ktorým sa poskytuje starostlivosť v profesionálnej náhradnej rodine,

c) formy a rozsah spolupráce detského domova s profesionálnou náhradnou rodinou pri poskytovaní starostlivosti,

d) výška úhrady výdavkov na dieťa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v profesionálnej náhradnej rodine,

e) zoznam súčastí prvotného vybavenia dieťaťa.

§ 11

Liečebno-výchovnú starostlivosť13) poskytuje detský domov dieťaťu, ktoré vyžaduje osobitnú starostlivosť z dôvodu porúch jeho psychického vývinu, osobnostného vývinu a sociálneho vývinu. Dieťa, ktoré vyžaduje liečebno-výchovnú starostlivosť, sa považuje na účely určenia počtu detí v skupine alebo v samostatnej skupine za dve deti. Liečebno-výchovnú starostlivosť poskytuje psychológ alebo liečebný pedagóg.

Osobné vybavenie a úschova cenných vecí

§ 12

Osobné vybavenie

(1) Osobné vybavenie14) poskytuje domov sociálnych služieb, domov dôchodcov a detský domov občanovi, ktorému sa poskytuje starostlivosť celoročne a ktorý nemá osobné vybavenie, s prihliadnutím na potreby občana, jeho zdravotný stav a účasť na pracovnej terapii.

(2) Rozsah osobného vybavenia určí vedúci domova sociálnych služieb, domova dôchodcov a detského domova.

(3) Osobné vybavenie, ktoré sa poskytuje občanovi, sa eviduje na osobnej karte občana.

§ 13

Úschova cenných vecí

(1) Domov sociálnych služieb, domov dôchodcov a detský domov prevezme do úschovy cenné veci vrátane vkladných knižiek a peňažnej hotovosti občana, ktorý o ich úschovu požiada pri nástupe do týchto zariadení sociálnych služieb alebo počas starostlivosti v nich, na základe zmluvy o úschove.15) Domov sociálnych služieb, domov dôchodcov a detský domov vedie evidenciu uzavretých zmlúv o úschove.

(2) Cenné veci občana, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony, prevezme do úschovy podľa odseku 1 domov sociálnych služieb, domov dôchodcov a detský domov na žiadosť zákonného zástupcu občana. Bez žiadosti zákonného zástupcu môže domov sociálnych služieb, domov dôchodcov a detský domov prevziať cenné veci do úschovy len na nevyhnutný čas a len ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia, zničenia alebo straty týchto cenných vecí; o tom bez zbytočného odkladu upovedomí zákonného zástupcu tohto občana.

(3) Cenné veci prevzaté do úschovy sa označia tak, aby sa vylúčila ich zámena.

(4) Domov sociálnych služieb, domov dôchodcov a detský domov vedie evidenciu cenných vecí prevzatých do úschovy aj na osobnej karte občana.

(5) Domov sociálnych služieb, domov dôchodcov a detský domov raz za štvrťrok vykoná inventarizáciu cenných vecí prevzatých do úschovy.

ŠTVRTÁ ČASŤ

PODROBNOSTI O PRÍSLUŠENSTVE OBYTNEJ MIESTNOSTI, O PREVÁDZKOVOM ZARIADENÍ OBYTNEJ MIESTNOSTI A PRÍSLUŠENSTVA OBYTNEJ MIESTNOSTI, O VYBAVENÍ OBYTNEJ MIESTNOSTI, PRÍSLUŠENSTVA OBYTNEJ MIESTNOSTI A SPOLOČNÝCH PRIESTOROV, O SPOLOČNÝCH PRIESTOROCH A O VECNÝCH PLNENIACH SPOJENÝCH S BÝVANÍM

§ 14

Na účely tejto vyhlášky sa považuje za

a) príslušenstvo obytnej miestnosti predsieň, kuchyňa alebo kuchynský kút, komora, WC, kúpeľňa, kúpeľňový kút alebo sprchovací kút, ak sú súčasťou obytnej miestnosti alebo ak sú k nej priamo priľahlé,

b) prevádzkové zariadenie obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti najmä rozvod elektrickej energie, rozvod vody, rozvod plynu, odvádzanie odpadových vôd a hygienické zariadenie,

c) vybavenie obytnej miestnosti najmä lôžko, stôl, stolička, skriňa, svietidlo a záclona,

d) vybavenie príslušenstva obytnej miestnosti najmä svietidlo, chladnička, kuchynský sporák, kuchynská linka, zásobárňová skriňa, zrkadlo, umývadlo, záchodová misa a kúpacia vaňa,

e) spoločné priestory najmä spoločenská miestnosť, jedáleň, chodba, schodište, pivnica, práčovňa a kotolňa,

f) vybavenie spoločných priestorov najmä svietidlo, stôl, stolička, záclona a práčka,

g) vecné plnenia spojené s bývaním najmä vykurovanie, dodávka teplej vody, upratovanie spoločných priestorov, užívanie výťahu, dodávka elektrickej energie, dodávka plynu, dodávka vody, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, kontrola a čistenie komína, odvoz odpadu, odvoz splaškov a čistenie žúmp a vybavenie zariadenia sociálnych služieb spoločnou televíznou anténou a rozhlasovou anténou.

PIATA ČASŤ

POČET DETÍ V SKUPINE V DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DETI

§ 15

(1) V skupine organizovanej v domove sociálnych služieb pre deti môže byť najviac

a) osem detí vo veku do desať rokov,

b) desať detí vo veku nad desať rokov,

c) šesť detí, ktorým sa poskytuje starostlivosť na lôžku.

(2) Pri kultúrnych podujatiach, rekreačných podujatiach a športových podujatiach môže byť v skupine najviac desať detí a pri plávaní, korčuľovaní a lyžovaní najviac šesť detí.

(3) V diagnostickom oddelení,16) ktoré je zriadené v domove sociálnych služieb pre deti, môže byť v skupine najviac desať detí.

ŠIESTA ČASŤ

PODROBNOSTI O ČINNOSTI DETSKÉHO DOMOVA

§ 16

(1) Detský domov písomne oznámi nástup dieťaťa do detského domova súdu, ktorý nariadil ústavnú výchovu, okresnému úradu podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa a rodičovi alebo inému zákonnému zástupcovi dieťaťa najneskôr do 24 hodín od nástupu dieťaťa do detského domova.

(2) Detský domov písomne oznámi prerušenie poskytovania starostlivosti v detskom domove súdu, ktorý nariadil ústavnú výchovu, okresnému úradu podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa a okresnému úradu podľa miesta trvalého pobytu rodiča alebo iného zákonného zástupcu dieťaťa alebo občana vhodného vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť, ktorých dieťa navštívi, najneskôr do 24 hodín od prerušenia poskytovania starostlivosti v detskom domove.

(3) Detský domov písomne oznamuje okresnému úradu podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa najmenej jedenkrát za šesť mesiacov všetky rozhodujúce skutočnosti, najmä o vývine dieťaťa, o vývine vzťahu rodičov a dieťaťa a o záujme rodičov o dieťa.

§ 17

(1) Ak detský domov povolí prerušenie poskytovania starostlivosti dieťaťu z dôvodu návštevy rodiča alebo iného zákonného zástupcu dieťaťa alebo občana vhodného vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť, môže dieťa do 15 rokov veku prevziať rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa alebo občan vhodný vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť. Tieto osoby v dohodnutom čase zabezpečia návrat dieťaťa do detského domova. Dieťa nad 15 rokov veku môže na návštevy rodičov alebo iného zákonného zástupcu dieťaťa alebo občana vhodného vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť dochádzať samo, ak to dovoľuje jeho telesná vyspelosť a rozumová vyspelosť. Dĺžku návštevy dohodne detský domov s rodičom alebo s iným zákonným zástupcom dieťaťa alebo s občanom vhodným vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť, ktorých dieťa navštívi, a s okresným úradom podľa miesta trvalého pobytu osoby, ktorú dieťa navštívi.

(2) Ak detský domov povolí prerušenie poskytovania starostlivosti v detskom domove, najmä z dôvodu prípravy na povolanie alebo z dôvodu výkonu zamestnania, udržiava s dieťaťom pravidelný kontakt.

§ 18

(1) Detský domov spolupracuje pri sledovaní vývinu dieťaťa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v detskom domove, s

a) rodičmi alebo inými zákonnými zástupcami dieťaťa,

b) okresným úradom podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa,

c) Centrom poradensko-psychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu,

d) diagnostickým centrom17) a

e) pedagogickopsychologickou poradňou.

(2) Detský domov môže spolupracovať s

a) neštátnymi subjektmi18) a

b) obcami a ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré vykonávajú činnosť v oblasti starostlivosti a výchovy detí.

§ 19

Detský domov poskytuje profesionálnej náhradnej rodine pomoc pri starostlivosti o dieťa a sleduje úroveň poskytovanej starostlivosti.

§ 20

Finančné prostriedky na úhradu výdavkov na starostlivosť o dieťa v profesionálnej náhradnej rodine poskytuje detský domov vo výške skutočných výdavkov na dieťa v detskom domove.

SIEDMA ČASŤ

SPÔSOB URČENIA ÚHRADY, VÝŠKA ÚHRADY A SPÔSOB PLATENIA ÚHRADY

§ 21

Spôsob určenia úhrady, výška úhrady a spôsob platenia úhrady za opatrovateľskú službu

(1) Výška úhrady za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím, ktoré sa poskytujú v rámci opatrovateľskej služby, je uvedená v prílohe.

(2) Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu poskytovaných nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a foriem zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím a výšky úhrady za nevyhnutný životný úkon, nevyhnutnú prácu v domácnosti a za formu zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím uvedenej v prílohe v prepočte na 30 kalendárnych dní.

(3) Celková úhrada za opatrovateľskú službu sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nadol.

(4) Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan v súlade s osobitným predpisom.19)

(5) Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan za kalendárny mesiac, v ktorom sa občanovi opatrovateľská služba poskytuje, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

(6) Občanovi, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba, sa časť úhrady vráti alebo tento občan doplatí časť úhrady za opatrovateľskú službu podľa skutočného rozsahu poskytnutých nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a foriem zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím v kalendárnom mesiaci, najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

§ 22

Spôsob určenia úhrady, výška úhrady a spôsob platenia úhrady za prepravnú službu

(1) Výška úhrady za prepravnú službu sa určuje sumou 3 Sk za 1 km prepravnej vzdialenosti.

(2) Úhrada za prepravnú službu v kalendárnom mesiaci sa určí ako súčin dĺžky prepravnej vzdialenosti v kalendárnom mesiaci a výšky úhrady za 1 km prepravnej vzdialenosti.

(3) Ustanovenie § 21 ods. 3 platí rovnako.

(4) Úhradu za prepravnú službu platí občan v súlade s osobitným predpisom.19)

(5) Úhradu za prepravnú službu platí občan za kalendárny mesiac, v ktorom sa občanovi poskytuje prepravná služba, najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Výška úhrady za stravovanie, bývanie, zaopatrenie a dohľad

§ 23

Výška úhrady za stravovanie

(1) Výška úhrady za stravovanie v zariadení sociálnych služieb, v ktorom sa platí úhrada za stravovanie,20) sa určí pri starostlivosti, ktorá sa poskytuje celoročne alebo týždenne s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu, vo výške stravnej jednotky za jeden deň podlá § 5 ods. 1 až 5.

(2) Výška úhrady za stravovanie v zariadení sociálnych služieb, v ktorom sa platí úhrada za stravovanie,20) sa určí pri starostlivosti, ktorá sa poskytuje celoročne alebo týždenne s počtom odoberaných jedál nezodpovedajúcim celodennému stravovaniu alebo denne, vo výške, ktorá zodpovedá stravnej jednotke za jeden deň podľa § 5 ods. 1 až 5 v percentuálnom podiele určenom podľa § 6 na základe počtu odoberaných jedál podľa osobitného predpisu.12)

(3) Výška úhrady za stravovanie v domove-penzióne pre dôchodcov20a) sa určí podľa odseku 2.

(4) Pri odbere stravy od iných právnických osôb alebo fyzických osôb a pri zabezpečovaní stravovania u iných právnických osôb alebo fyzických osôb výška úhrady za stravovanie v zariadení sociálnych služieb, v ktorom sa platí úhrada za stravovanie20) a v domove – penzióne pre dôchodcov sa určí podľa odsekov 1 až 3.

(5) Výška úhrady za stravovanie pre občanov uvedených v § 2 ods. 2 sa rovná výške ceny jedla.

§ 24

Výška úhrady za bývanie

(1) Výška úhrady za bývanie v domove sociálnych služieb pre dospelých, v domove dôchodcov, v zariadení chráneného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v zariadení opatrovateľskej služby a v domove-penzióne pre dôchodcov za jeden deň sa určí, ak táto vyhláška neustanovuje inak, ako súčin dennej sadzby úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktoré občan užíva.

(2) Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 1,50 Sk; v tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a za užívanie vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.

(3) Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú občan užíva, sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti sa vydelí počtom občanov, ktorí túto podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú. Ak občan užíva podlahovú plochu obytnej miestnosti, ktorá je priechodná, veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú občan užíva, sa znižuje o 30 %.

(4) Veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú občan užíva, sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti sa vydelí počtom občanov, ktorí túto podlahovú plochu príslušenstva obytnej miestnosti užívajú.

(5) Úhrada za bývanie určená podľa odseku 1 sa zvyšuje o

a) 7 Sk, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden občan,

b) 4 Sk, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja občania,

c) 2 Sk, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú traja občania a na jedného občana pripadá viac ako 8 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti.

(6) Úhrada za bývanie v zariadení sociálnych služieb uvedenom v odseku 1, v ktorom sa poskytuje starostlivosť celoročne určená podľa odsekov 1 až 5 a v ktorom je obytná miestnosť vybavená meracím zariadením na meranie odberu elektrickej energie, odberu plynu a odberu vody, sa znižuje o jednu tridsatinu zaplatených mesačných preddavkov za dodávku elektrickej energie, za dodávku plynu a za dodávku vody.

(7) Výška úhrady za bývanie v domove pre osamelých rodičov za jeden deň sa určí ako súčet

a) súčinu dennej sadzby úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú občan užíva, a

b) dennej sadzby úhrady za užívanie podlahovej plochy spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, za užívanie vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.

(8) Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti podľa odseku 7 písm. a) je 1 Sk.

(9) Na určenie veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti na účely určenia výšky úhrady za bývanie v domove pre osamelých rodičov platia ustanovenia odsekov 3 a 4 rovnako.

(10) Na určenie dennej sadzby úhrady za bývanie v domove pre osamelých rodičov podľa odseku 7 písm. a) platí ustanovenie odseku 5 rovnako.

(11) Denná sadzba úhrady za užívanie podlahovej plochy spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a za užívanie vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním v domove pre osamelých rodičov podľa odseku 7 písm. b) je 20 Sk.

§ 25

Výška úhrady za zaopatrenie

(1) Výška úhrady za zaopatrenie v zariadení sociálnych služieb, v ktorom sa platí úhrada za zaopatrenie,20) za jeden deň je pri starostlivosti, ktorá sa poskytuje

a) celoročne pri

1. čiastočnej bezvládnosti občana21)20,00 Sk,
2. prevažnej bezvládnosti občana22)26,60 Sk,
3. úplnej bezvládnosti občana23)33,30 Sk,

b) týždenne pri

1. čiastočnej bezvládnosti občana16,60 Sk,
2. prevažnej bezvládnosti občana21,30 Sk,
3. úplnej bezvládnosti občana25,90 Sk,

c) denne do štyroch hodín pri

1. čiastočnej bezvládnosti občana5,40 Sk,
2. prevažnej bezvládnosti občana7,60 Sk,
3. úplnej bezvládnosti občana9,90 Sk,

d) denne nad štyri hodiny pri

1. čiastočnej bezvládnosti občana7,40 Sk,
2. prevažnej bezvládnosti občana9,60 Sk,
3. úplnej bezvládnosti občana11,90 Sk,

(2) Výška úhrady za zaopatrenie v zariadení sociálnych služieb, v ktorom sa platí úhrada za zaopatrenie20), s výnimkou detského domova za jeden deň je pri starostlivosti, ktorá sa poskytuje

a) celoročne, ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce

1.mimoriadnu starostlivosť30,00 Sk,
2. osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť43,30 Sk,

b) týždenne, ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce

1. mimoriadnu starostlivosť23,60 Sk,
2.osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť32,70 Sk,

c) denne do štyroch hodín, ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce

1. mimoriadnu starostlivosť5,20 Sk,
2. osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť7,70 Sk,

d) denne nad štyri hodiny, ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce

1. mimoriadnu starostlivosť10,50 Sk,
2. osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť15,40 Sk.

(3) Výška úhrady za zaopatrenie v domove – penzióne pre dôchodcov za jeden deň je 7,00 Sk.

(4) Výška úhrady za zaopatrenie je pre ostatných občanov za jeden deň pri starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, ktorá sa poskytuje

a) celoročne a týždenne10,00 Sk,
b) denne
1. do štyroch hodín2,00 Sk,
2. nad štyri hodiny4,00 Sk.

§ 26

Výška úhrady za dohľad

Výška úhrady za dohľad v zariadení chráneného bývania za jeden deň je 7 Sk.

§ 27

Spôsob určenia úhrady a spôsob platenia úhrady za starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb

(1) Úhrada za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb v kalendárnom mesiaci sa určuje pri starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, ktorá sa poskytuje

a) celoročne, ako 30-násobok dennej sadzby za stravovanie, bývanie, zaopatrenie a dohľad, za ktoré sa platí úhrada,

b) týždenne alebo denne, ako 22-násobok dennej sadzby za stravovanie, bývanie, zaopatrenie a dohľad, za ktoré sa platí úhrada.

(2) Celková úhrada za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb v kalendárnom mesiaci sa rovná súčtu výšok úhrad za stravovanie, bývanie, zaopatrenie a dohľad, za ktoré sa platí úhrada, vypočítaných za kalendárny mesiac, ak táto vyhláška neustanovuje inak.

(3) Ustanovenie § 21 ods. 3 platí rovnako.

(4) Úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb platí občan v súlade s osobitným predpisom.24)

(5) Občanovi, ktorému sa poskytuje stravovanie v zariadení sociálnych služieb, sa vráti zaplatená úhrada za stravovanie alebo jej časť, alebo tento občan doplatí úhradu za stravovanie podľa počtu odobratých jedál, najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Za neodobraté jedlá, ktoré boli z vážneho dôvodu včas odhlásené, sa občanovi vráti úhrada najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

(6) Za vážny dôvod na odhlásenie z odberu jedál podľa odseku 5 sa považuje prerušenie poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb24a) a poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení. Za vážny dôvod na odhlásenie odberu jedál podľa odseku 5 možno považovať aj iný dôvod, ak ho za taký uzná vedúci zariadenia sociálnych služieb.

(7) Občanovi, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb uvedenom v § 24 ods. 1 celoročne, ak obytná miestnosť, ktorú v tomto zariadení užíva, je vybavená meracím zariadením na meranie odberu elektrickej energie, odberu plynu a odberu vody, sa najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka vráti zaplatená úhrada za bývanie alebo jej časť alebo tento občan doplatí úhradu za bývanie podľa vykonaného zúčtovania mesačných preddavkov za dodávku elektrickej energie, za dodávku plynu a za dodávku vody za kalendárny rok.

(8) Zaplatená úhrada za bývanie alebo jej časť sa občanovi uvedenému v odseku 6 vráti alebo tento občan úhradu za bývanie doplatí vo výške rozdielu výšky úhrady za bývanie určenej podľa § 24 ods. 1 až 5 v prepočte na kalendárny rok, ktorú by tento občan platil v rámci úhrady za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb podľa osobitného predpisu24) a súčtu sumy

a) zaplatených mesačných preddavkov za dodávku elektrickej energie, za dodávku plynu a za dodávku vody v kalendárnom roku,

b) zúčtovania mesačných preddavkov za dodávku elektrickej energie, za dodávku plynu a za dodávku vody za kalendárny rok,

c) zaplatenej úhrady za bývanie za kalendárny rok.

(9) Úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb platí občan za kalendárny mesiac, v ktorom sa občanovi starostlivosť v zariadení sociálnych služieb poskytuje, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Pri nástupe do zariadenia sociálnych služieb počas kalendárneho mesiaca platí občan za tento mesiac odo dňa nástupu do zariadenia sociálnych služieb pomernú časť úhrady za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb podľa počtu dní, počas ktorých sa občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb.

(10) Za dni prerušenia poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a za dni poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení platí občan pri starostlivosti v zariadení sociálnych služieb poskytovanej celoročne a týždenne úhradu za bývanie v plnej výške, 20 % z úhrady za zaopatrenie určenej podľa § 25 a 20 % z úhrady za dohľad určenej podľa § 26.

(11) Občanovi sa vráti pomerná časť zo zaplatenej úhrady za dni prerušenia poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a za dni poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení najneskôr v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.

(12) Ak u občana došlo k prerušeniu poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb bez povolenia, zaplatená úhrada za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb sa nevracia.

(13) Za dni svojvoľného odchodu25) dieťaťa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v detskom domove alebo v domove sociálnych služieb pre deti, sa zaplatená úhrada nevracia.


ÔSMA ČASŤ

ÚČINNOSŤ

§ 28

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 1998.


Vojtech Tkáč v. r.


Príloha k vyhláške č. 198/1998 Z. z.

Výška úhrady za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím poskytované v rámci opatrovateľskej služby

1. Nevyhnutné životné úkonyAB
a) bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní
a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík a z vozíka na lôžko a z lôžka,
pomoc pri použití WC5 Sk/deň5 Sk/deň
b) kúpanie vrátane umytia vlasov--
c) donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní
jedla a pri pltí7 Sk/deň7 Sk/deň
d) starostlivosť a výchova nahrádzajúca prirodzené rodinné prostredie25 Sk/deň-
e) dohľad10 Sk/hod.10 Sk/hod.
2. Nevyhnutné práce v domácnostiAB
a) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie
vo vykurovacích telesách a ich čistenie7 Sk/deň7 Sk/deň
b) nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti12 Sk/deň12 Sk/deň
c) práce spojené s udržiavaním domácnosti40 Sk/deň40 Sk/deň
d) príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu alebo večere15 Sk/deň15 Sk/deň
e) pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne5 Sk/kg5 Sk/kg
3. Formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredímAB
a) sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí,
do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania--
b) sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a na iné verejné
podujatia5 Sk/deň5 Sk/deň
c) tlmočenie v posunkovej reči pre nepočujúce osoby pri lekárskom vyšetrení,
pri vybavovaní úradných záležitostí--
d) predčítanie pre nevidiacich pri vybavovaní úradných záležitostí--
Výška úhrady podľa stĺpca A sa vzťahuje na poskytovanie opatrovateľskej služby podľa § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 195/1998 Z. z.
Výška úhrady podľa stĺpca B sa vzťahuje na poskytovanie opatrovateľskej služby podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 195/1998 Z. z.

Poznámky pod čiarou

1) § 18 ods. 2 písm. a), b) , d), f), h) až l) a ods. 3 písm.a) a c) zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 155/1999 Z. z.

2) § 18 ods. 2 písm. a) až í), h) až l) a ods. 3písm. a) a c) zákona č. 195/1998 Z. z. v znení zákona č. 155/1999 Z. z.

3) § 22 ods. 5 zákona č. 195/1998 Z. z.

4) § 15 zákona č. 195/1998 Z. z.

5) § 17 zákona č. 195/1998 Z. z.

6) § 20 ods. 4 až 7 zákona č.195/1998 Z. z.

7) § 20 ods. 8 zákona č. 195/1998 Z. z.

8) § 20 ods. 9 zákona č. 195/1998 Z. z.

9) § 25 ods. 4 zákona č. 195/1998 Z. z.

10) § 16 zákona č. 195/1998 Z. z.

11) Napríklad § 140 Zákonníka práce, § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

12) § 20 ods. 5 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení zákona č. 155/1999 Z. z.

13) § 26 ods. 2 písm. c) zákona č. 195/1998 Z. z.

14) § 20 ods. 10 zákona č. 195/1998 Z. z.

15) § 747 až 753 Občianskeho zákonníka.

16) § 22 ods. 4 zákona č. 195/1998 Z. z.

17) § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.

18) § 4 písm. h) a § 72 až 86 zákona č. 195/1998 Z. z.

19) § 42 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení zákona č. 155/1999 Z. z.

20) § 43 ods. 3 a 4 zákona č. 195/1998 Z. z.

20a) § 34a ods. 3 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení zákona č. 155/1999 Z. z.

21) § 70 ods. 1 písm. a) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z.

22) § 70 ods. 1 písm. b) zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z.

23) § 70 ods. 1 písm. c) zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z.

24) § 44 zákona č. 195/1998 Z. z.

24a) § 95 zákona č. 195/1998 Z. z.

25) § 96 zákona č. 195/1998 Z. z.