Vyhláška č. 193/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb

Čiastka 71/1998
Platnosť od 23.06.1998 do31.08.2009
Účinnosť od 23.06.1998 do31.08.2009
Zrušený 292/2009 Z. z.

193

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 2. júna 1998,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 prvá veta znie:

„Tovar a služby uvedené v prílohách A, B, C, D a E sa môžu doviezť do Slovenskej republiky alebo vyviezť zo Slovenskej republiky len na základe, v rozsahu a za podmienok určených v úradnom povolení (ďalej len „licencia“).“.

2. V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Licencia sa nevyžaduje na dovoz tovaru uvedeného v prílohách A a B, ktorý má pôvod v Slovenskej republike.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

3. V § 2 ods. 3 písm. b) sa na začiatok vety vkladajú slová „slovenský alebo“.

4. V prílohe A ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze v časti II – AUTOMATICKÉ LICENCIE sa

a) v položke     
„2009 ovocné šťavy (vrátane hroznového muštu) tona   všetky štáty"
  a zeleninové šťavy, neskvasené, bez prídavku   
  alkoholu, tiež s prísadou cukru alebo   
  iných sladidiel   
merná jednotka „tona" nahrádza mernou jednotkou „hl",   
b) v položke     
„2101 výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju hl všetky štáty
  alebo z maté a prípravky na základe  okrem ČR"
  týchto výrobkov   
merná jednotka „hl" nahrádza mernou jednotkou „tona",   
c) v položke     
„2103 prípravky na omáčky a pripravené omáčky; hl všetky štáty"
  korenisté zmesi a zmesi prísad na ochutenie;   
  horčičná múčka a pripravená horčica   
merná jednotka „hl" nahrádza mernou jednotkou „tona",   
d) v položke     
„2403 ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky; ks všetky štáty"
  „homogenizovaný" alebo „rekonštituovaný" tabak;   
  tabakové výťažky a esencie   
merná jednotka „ks" nahrádza mernou jednotkou „tona",   
e) v položke     
„4411 drevovláknité dosky m3 všetky štáty"
v stĺpci štát pôvodu slová „všetky štáty" nahrádzajú slovami „všetky štáty okrem ČR",
f) v položke     
„6205 pánske alebo chlapčenské košele pletené ks okrem EU, EZVO
  alebo háčkované  a ČR"
názov tovaru znie: „pánske alebo chlapčenské košele",
g) v položke     
„ex7304 oceľové rúry okrem položiek 7304 39 51, tona všetky štáty
  7304 41, 7304 49, 7304 51, 7306 30 51,  okrem ČR"
  7306 30 59, 7306 30 71, 7306 30 78, 7306 40,   
  7306 50, 7306 60   
názov tovaru znie: „oceľové rúry okrem položiek 7304 39 51, 7304 41, 7304 49, 7304 51".

5. V prílohe B ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze v časti I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE a v časti II – AUTOMATICKÉ LICENCIE sa v záhlaví slová „Štát pôvodu“ nahrádzajú slovami „Štát určenia“.

6. V prílohe B ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze v časti I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE sa

a) v položke       
  „živý hovädzí dobytok: tona 2 000 všetky štáty
        okrem ČR"
ročné množstvo „2 000" nahrádza ročným množstvom „5 000",     
b) v položke       
„1001 pšenica a súraž tona 100 000 všetky štáty
        okrem ČR"
ročné množstvo „100 000" nahrádza ročným množstvom „150 000",     
c) v položke       
„1003 00 90 jačmeň ostatný tona 1 000 všetky štáty
        okrem ČR"
ročné množstvo „1 000" nahrádza ročným množstvom „50 000",     
d) v položke       
„1005 kukurica tona 100 000 všetky štáty
        okrem ČR"
ročné množstvo „100 000" nahrádza ročným množstvom „220 000",     
e) v položke       
„1103 krupica, krupička a pelety tona 500 všetky štáty
        okrem ČR"
ročné množstvo „500" nahrádza ročným množstvom „5 000",     
í) v položke       
„1104 obilné zrná, inak spracované tona 500 všetky štáty
        okrem ČR"
ročné množstvo „500" nahrádza ročným množstvom „5 000",     
g) v položke       
„1205 00 semená repky, semená repky olejnej, tiež drvené tona 15 000 všetky štáty
        okrem ČR"
ročné množstvo „15 000" nahrádza ročným množstvom „30 000",     
h) v položke       
„1701 trstinový alebo repný cukor a chemicky tona 30 000 všetky štáty
  čistá sacharóza v pevnom stave    okrem ČR"
ročné množstvo „30 000" nahrádza ročným množstvom „60 000",     
i) v položke       
„2302 až 2306 otruby, škrobárenské zvyšky, repné rezký, tona 60 000 všetky štáty
  bagasa, mláto, pokrutiny a iný pevný odpad    okrem ČR"
ročné množstvo „60 000" nahrádza ročným množstvom „100 000",     

j) kapitola „Drevo a drevené výrobky“ nahrádza novou kapitolou, ktorá znie:

„Drevo a drevené výrobky

&nbsp surové drevo ihličnaté I. až III. triedy akosti: m3 267 000 všetky štáty
4403 20 10 10 smrekové a jedľové &nbsp &nbsp &nbsp
4403 20 30 10 borovicové &nbsp &nbsp &nbsp
4403 20 90 10 ostatné &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp surové drevo ihličnaté IV. a V. triedy akosti: m3 227 000 všetky štáty
4403 20 10 90 smrekové a jedľové &nbsp &nbsp &nbsp
4403 20 30 90 borovicové &nbsp &nbsp &nbsp
4403 20 90 90 ostatné &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp surové drevo listnaté I. až III. triedy akosti: m3 55 000 okrem EU, EZVO
4403 91 00 10 dubové &nbsp &nbsp a ČR
4403 92 00 10 bukové &nbsp &nbsp &nbsp
4403 99 10 10 topoľové &nbsp &nbsp &nbsp
4403 99 20 10 gaštanové &nbsp &nbsp &nbsp
4403 99 50 10 brezové &nbsp &nbsp &nbsp
4403 99 99 10 ostatné &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp surové drevo listnaté IV. a V. triedy akosti: m3 100 000 okrem EU, EZVO
4403 91 00 90 dubové &nbsp &nbsp a ČR
4403 92 00 90 bukové &nbsp &nbsp &nbsp
4403 99 10 90 topoľové &nbsp &nbsp &nbsp
4403 99 20 90 gaštanové &nbsp &nbsp &nbsp
4403 99 50 90 brezové &nbsp &nbsp &nbsp
4403 99 99 90 ostatné". &nbsp &nbsp &nbsp

7. V prílohe B ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze v časti II – AUTOMATICKÉ LICENCIE sa kapitola „Drevo a drevené výrobky“ nahrádza novou kapitolou, ktorá znie:

„Drevo a drevené výrobky

4401 10 00 palivové drevo (polená, kláty, vetvy, viazanice a pod.) m3 všetky štáty
4403 10 10 stĺpy ihličnaté, surové a impregnované m3 všetky štáty
&nbsp surové drevo listnaté I. až III. triedy akosti: m3 EU, EZVO a ČR
4403 91 00 10 dubové &nbsp &nbsp
4403 92 00 10 bukové &nbsp &nbsp
4403 99 10 10 topoľové &nbsp &nbsp
4403 99 20 10 gaštanové &nbsp &nbsp
4403 99 50 10 brezové &nbsp &nbsp
4403 99 99 10 ostatné &nbsp &nbsp
&nbsp surové drevo listnaté IV. a V. triedy akosti: m3 EU, EZVO a ČR
4403 91 00 90 dubové &nbsp &nbsp
4403 92 00 90 bukové &nbsp &nbsp
4403 99 10 90 topoľové &nbsp &nbsp
4403 99 20 90 gaštanové &nbsp &nbsp
4403 99 50 90 brezové &nbsp &nbsp
4403 99 99 90 ostatné". &nbsp &nbsp

8. V prílohe D ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze časť III – LÁTKY POŠKODZUJÚCE OZÓNOVÚ VRSTVU ZEME sa nahrádza novou časťou III, ktorá znie:

„Časť III – LÁTKY POŠKODZUJÚCE OZÓNOVÚ VRSTVU ZEME

Položka colného   sadzobníkaNázov látkyOznačenie
1. Halóny  
2903 46 20 brómtrifluórmetán halón-1301
2903 46 90 dibrómtetrafluóretán halón-2402
2903 46 10 brómchlórdifluórmetán halón-1211
2. Chlórfluórované plnohalogénované uhľovodíky
2903 41 00 trichlórfluórmetán CFC-11
2903 42 00 dichlórdifluórmetán CFC-12
2903 43 00 trichlórtrifluóretán CFC-113
2903 44 10 dichlórtetrafluóretán CFC-114
2903 44 90 chlórpentafluóretán CFC-115
  Halogénderiváty acyklických uhľovodíkov perhalogénové 
2903 45 10 chlórtrifluórmetán CFC-13
2903 45 15 pentachlórfluóretán CFC-111
2903 45 20 tetrachlórdifluóretán CFC-112
2903 45 25 heptachlórfluórpropán CFC-211
2903 45 30 hexachlórdifluórpropán CFC-212
2903 45 35 pentachlórtrifluórpropán CFC-213
2903 45 40 tetrachlórtetrafluórpropán CFC-214
2903 45 45 trichlórpentafluórpropán CFC-215
2903 45 50 dichlórhexafluórpropán CFC-216
2903 45 55 chlórheptafluórpropán CFC-217
2903 14 00 3. tetrachlórmetán 
2903 19 10 4. 1,1,1- trichlóretán 
5. Chlórfluórované neplnohalogénované uhľovodíky
2903 49 10 Halogénderiváty acyklických uhľovodíkov obsahujúcich dva 
  alebo viac odlišných halogénov, halogénované iba fluórom 
  a chlórom, z nich halogénderiváty metánu, etánu alebo propánu 
  dichlórfluórmetán HCFC-21
  chlórdifluórmetán HCFC-22
  chlórfluórmetán HCFC-31
  tetrachlórfluóretán HCFC-121
  trichlórdifluóretán HCFC-122
  dichlórtrifluóretán HCFC-123
  chlórtetrafluóretán HCFC-124
  trichlórfluóretán HCFC-131
  dichlórdifluóretán HCFC-132
  chlórtrifluóretán HCFC-133
  dichlórfluóretán HCFC-141
  chlórdifluóretán HCFC-142
  chlórfluóretán HCFC-151
  hexachlórfluórpropán HCFC-221
  pentachlórdifluórpropán HCFC-222
  tetrachlórtrifluórpropán HCFC-223
  trichlórtetrafluórpropán HCFC-224
  dichlórpentafluórpropán HCFC-225
  chlórhexafluórpropán HCFC-226
  pentachlórfluórpropán HCFC-231
  tetrachlórdifluórpropán HCFC-232
  trichlórtrifluórpropán HCFC-233
  dichlórtetrafluórpropán HCFC-234
  chlórpentafluórpropán HCFC-235
  tetrachlórfluórpropán HCFC-241
  trichlórdifluórpropán HCFC-242
  dichlórtrifluórpropán HCFC-243
  chlórtetrafluórpropán HCFC-244
  trichlórfluórpropán HCFC-251
  dichlórdifluórpropán HCFC-252
  chlórtrifluórpropán HCFC-253
  dichlórfluórpropán HCFC-261
  chlórdifluórpropán HCFC-262
  chlórfluórpropán HCFC-271
6. Brómfluórované neplnohalogénované uhľovodíky
2903 49 30 Halogénderiváty acyklických uhľovodíkov obsahujúcich dva 
  alebo viac odlišných halogénov halogénované iba fluórom 
  a brómom, z nich halogénderiváty metánu, etánu alebo propánu 
  dibrómfluórmetán HBFC-22B1
  brómdifluórmetán 
  brómfluórmetán 
  tetrabrómfluóretán 
  tribrómdifluóretán 
  dibrómtrifluóretán 
  brómtetrafluóretán 
  tribrómfluóretán 
  dibrómdifluóretán 
  brómtrifluóretán 
  dibrómfluóretán 
  brómdifluóretán 
  brómfluóretán 
  hexabrómfluórpropán 
  pentabrómdifluórpropán 
  tetrabrómtrifluórpropán 
  tribrómtetrafluórpropán 
  dibrómpentafluórpropán 
  brómhexafluórpropán 
  pentabrómfluórpropán 
  tetrabrómdifluórpropán 
  tribrómtrifluórpropán 
  dibrómtetrafluórpropán 
  brómpentafluórpropán 
  tetrabrómfluórpropán 
  tribrómdifluórpropán 
  dibrómtrifluórpropán 
  brómtetrafluórpropán 
  tribrómfluórpropán 
  dibrómdifluórpropán 
  brómtrifluórpropán 
  dibrómfluórpropán 
  brómdifluórpropán 
  brómfluórpropán 
2903 30 33 7. metylbromid 
3824 90 95 8. Zmesi obsahujúce halogénderiváty acyklických 
  uhľovodíkov obsahujúcich dva alebo viac odlišných 
  halogénov, halogénované iba fluórom a chlórom, z nich 
  halogénderiváty metánu, etánu alebo propánu". 

9. Príloha E ZOZNAM TOVARU A SLUŽIEB podliehajúcich licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze sa nahrádza novou prílohou E.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Milan Cagala v. r.


Príloha E k vyhláške č. 193/1998 Z. z.

ZOZNAM TOVARU A SLUŽIEB
podliehajúcich licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze

ZBRANE, STRELIVO, VÝBUŠNINY, ZBROJÁRSKA A BEZPEČNOSTNÁ TECHNIKA, SLUŽBY

Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka
3601 00 00 Práškové výmetové výbušniny kg
3602 00 00 Pripravené výbušniny, iné ako práškové výmetové výbušniny kg
3603 00 Zápalnice; bleskovice; roznetky alebo rozbušky, zapaľovače; &nbsp
&nbsp elektrické rozbušky ks
3604 Ohňostroje, signalizačné rakety, dažďové rakety, hmlové signály &nbsp
&nbsp a ostatné pyrotechnické výrobky kg
3605 00 Zápalky, iné ako pyrotechnické výrobky čísla 36048) ks
8407 Vratné alebo rotačné zážihové spaľovacie piestové motory8), 9) &nbsp
8408 Piestové vznetové motory (dieselové motory alebo motory so žia- &nbsp
&nbsp rovou hlavou)8), 9) ks
8409 Časti a súčasti určené prevažne alebo výhradne na motory čísel &nbsp
&nbsp 8407 a 84088), 9) Sk
8411 Prúdové motory, turbovrtuľové pohony a ostatné plynové turbí- &nbsp
&nbsp ny9) ks
8479 Stroje a mechanické prístroje s vlastnou individuálnou &nbsp
&nbsp funkciou v tejto kapitole inde neuvedené ani nezahrnuté10) ks
8526 Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje (radary), rádionavi- &nbsp
&nbsp gačné prístroje a rádiové prístroje na diaľkové riadenie8) ks
8705 Motorové vozidlá na zvláštne účely, iné ako tie, ktoré sú &nbsp
&nbsp konštruované hlavne na osobnú alebo nákladnú dopravu (napr. &nbsp
&nbsp vyslobodzovacie automobily, požiarne automobily, žeriavové &nbsp
&nbsp nákladné automobily, nákladné automobily s miešačkou na &nbsp
&nbsp betón, zametacie automobily, kropiace automobily, pojazdné &nbsp
&nbsp dielne, pojazdné röntgenové stanice)8) ks
8710 00 Tanky a iné obrnené vozidlá, tiež vybavené zbraňami, ich časti &nbsp
&nbsp a súčasti ks
8802 Ostatné letúne (napr. vrtuľníky, lietadlá), kozmické lode vrátane &nbsp
&nbsp družíc a ich štartovacích nosičov8) ks
8803 30 Ostatné časti a súčasti letúnov alebo vrtuľníkov9) Sk
8805 10 90 Letecké katapulty, palubné lapače a podobné mechanizmy, po- &nbsp
&nbsp zemné prístroje na letecký výcvik, ich časti a súčasti - &nbsp
&nbsp ostatné8), 9) ks
8906 00 Ostatné lode a člny vrátane vojnových lodí a záchranných &nbsp
&nbsp člnov, okrem veslových ks
8907 Ostatné plavidlá (napr. plte, nádrže, kesóny, prístavné mostíky, &nbsp
&nbsp boje a výstražné svetelné plaváky)8) ks
9013 10 00 Zameriavacie ďalekohľady na zbrane; periskopy; ďalekohľady &nbsp
&nbsp na stroje; prístroje a nástroje tejto kapitoly triedy XVI9) ks
9014 Buzoly vrátane navigačných kompasov, iné navigačné nástroje &nbsp
&nbsp a prístroje8), 9) ks
9015 Geodetické, topografické, zememeračské, nivelačné, fotogra- &nbsp
&nbsp metrické, hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteoro- &nbsp
&nbsp logické alebo geofyzikálne nástroje a prístroje, okrem kompa- &nbsp
&nbsp sov; diaľkomery8), 9) ks
9020 00 Ostatné dýchacie prístroje a plynové masky, okrem ochranných &nbsp
&nbsp masiek bez mechanických častí a vymeniteľných filtrov8) ks
9301 00 00 Vojenské zbrane, iné ako revolvery, pištole a zbrane čísla 9307 ks
930200 Revolvery a pištole, iné ako zoradené do čísel 9303 alebo 9304 ks
9303 Ostatné strelné zbrane a zariadenia fungujúce na princípe vý- &nbsp
&nbsp buchu strelného prachu (napr. športové brokovnice a guľovnice, &nbsp
&nbsp strelné zbrane, ktoré možno nabíjať len ústím hlavne, pištole &nbsp
&nbsp vystreľujúce rakety a ostatné zariadenia určené len na vypúšťa- &nbsp
&nbsp nie signálových rakiet, pištole a revolvery na streľbu slepými ná- &nbsp
&nbsp bojmi, jatočné pištole, delá na vrhanie kotevného lana) ks
9304 00 00 Ostatné zbrane (napr. pušky, karabíny a pištole na pero, na &nbsp
&nbsp tlak vzduchu alebo na plyn, obušky), okrem sečných a bodných &nbsp
&nbsp zbraní čísla 9307 ks
9305 Časti, súčasti a príslušenstvo výrobkov čísel 9301 až 9304 Sk
9306 Bomby, granáty, torpéda, míny, riadené strely, podobná vo- &nbsp
&nbsp jenská výzbroj a jej časti; náboje a ostatné strelivo a strely, ich &nbsp
&nbsp časti vrátane brokov a nábojových krytiek (zátok) ks
9307 00 00 Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné sečné a bodné zbrane, &nbsp
&nbsp ich časti, súčasti a ich pošvy ks
Technologické Stroje a zariadenia, iné ako čísla 8479, slúžiace predovšetkým &nbsp
zariadenia na výrobu tovaru uvedeného v tejto prílohe a na opravu tovaru &nbsp
a opravy uvedeného v tejto prílohe Sk
Služby Služby poskytované zahraničným osobám a prijímanie služieb &nbsp
&nbsp od zahraničných osôb v súvislosti so zabezpečením obrany a &nbsp
&nbsp bezpečnosti štátu alebo v súvislosti s výskumom, vývojom, &nbsp
&nbsp skúšaním, zavádzaním výroby a zabezpečovaním servisu vý- &nbsp
&nbsp robkov, náhradných dielcov a komponentov k nim, ktoré sú oso- &nbsp
&nbsp bitou konštrukciou alebo usporiadaním určené na použitie &nbsp
&nbsp v ozbrojených a bezpečnostných zložkách Sk

8) Ak sú osobitnou konštrukciou alebo usporiadaním
určené na účely obrany a bezpečnosti štátu
alebo na hromadné a výhradné použitie v ozbrojených
silách.
9) Ak sú ako výrobky, náhradné dielce alebo komponenty
určené na kompletizáciu alebo na opravu iných druhov
tovaru uvedených v prílohe.
10) Ak sú určené predovšetkým na výrobu
zbraní, streliva alebo výbušnín.