Oznámenie č. 19/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu k Dohode o dovoze materiálov vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho charakteru

Čiastka 7/1998
Platnosť od 29.01.1998
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 9. decembra 1997 na základe článku VIII ods. 17 písm. b).

19

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. novembra 1976 bol v Nairobi prijatý Protokol k Dohode o dovoze materiálov vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho charakteru. Listina o pristúpení bola uložená u depozitára, generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, 9. júna 1997.

Protokol nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 9. decembra 1997 na základe článku VIII ods. 17 písm. b).

Slovenský preklad protokolu sa vyhlasuje súčasne.

PROTOKOL

k Dohode o dovoze materiálov vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho charakteru

prijatý generálnou konferenciou UNESCO na jej devätnástom zasadnutí v Nairobi 26. novembra 1976

Zmluvné strany, signatári Dohody o dovoze materiálov vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho charakteru prijatej generálnou konferenciou Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru na svojom piatom zasadnutí, ktoré sa konalo vo Florencii v roku 1950,

znovu potvrdzujúc zásady, na ktorých je Dohoda o dovoze materiálov vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho charakteru (ďalej len „dohoda“) založená,

berúc do úvahy, že táto dohoda sa osvedčila ako účinný nástroj na znižovanie colných formalít a na odstraňovanie iných hospodárskych obmedzení, ktoré bránia výmene ideí a znalostí,

berúc do úvahy, že za štvrťstoročie, ktoré uplynulo po prijatí dohody, sa v dôsledku technického pokroku zmenili spôsoby a prostriedky prenosu informácií a znalostí, ktoré sú základným cieľom tejto dohody,

berúc do úvahy, že pokrok, ktorý počas tohto obdobia nastal v oblasti medzinárodného obchodu, sa vo všeobecnosti prejavil vo väčšej slobode vzájomných výmen s prihliadnutím na skutočnosť, že sa od prijatia dohody vďaka rozvoju medzinárodného spoločenstva radikálne zmenila medzinárodná situácia predovšetkým v tom, že veľa štátov dosiahlo nezávislosť,

berúc do úvahy, že potreby a záujmy rozvojových krajín sa musia brať do úvahy tak, aby sa im umožnil jednoduchší a menej nákladný prístup k vzdelaniu, vede, technológiám a kultúre,

odvolávajúc sa na ustanovenia Dohovoru o opatreniach k zákazu a zamedzeniu nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych hodnôt, ktorý prijala generálna konferencia Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru v roku 1970, a ustanovenia Dohovoru, ktorý sa týka ochrany svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, ktorý prijala generálna konferencia v roku1972,

odvolávajúc sa aj na colné dohovory uzatvorené pod dohľadom Rady pre colnú spoluprácu po dohode s Organizáciou Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru, ktoré sa týkajú dočasných dovozov materiálov vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho charakteru,

súc presvedčené, že by mali byť uzatvorené nové dohody, ktoré prispejú k účinnejšiemu rozvoju vzdelania, vedy a kultúry a ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku,

odvolávajúc sa na rezolúciu č. 4 112, ktorú prijala generálna konferencia Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru na svojom osemnástom zasadnutí,

dohodli sa takto:

I

1. Zmluvné strany sa zaväzujú rozšíriť oslobodenie od cla a iných platieb vyberaných pri dovoze alebo v súvislosti s dovozom na materiály uvedené v prílohách A, B, D a E a v prípadoch, keď sa týchto príloh nedotklo vyhlásenie podľa odseku 16 písm. a), ako aj na materiály uvedené v prílohách C 1, F, G a H tohto protokolu za predpokladu, že takéto materiály spĺňajú podmienky ustanovené v týchto prílohách a sú výrobkami inej zmluvnej strany.

2. Ustanovenie odseku 1 tohto protokolu nebráni žiadnej zmluvnej strane, aby pri dovážaných materiáloch vyberala

a) dane alebo akékoľvek iné dávky vyberané v čase dovozu alebo po dovoze, ktorých výška neprekračuje dane alebo akékoľvek iné dávky, ktoré sa priamo alebo nepriamo vymeriavajú na podobné výrobky v tuzemsku,

b) poplatky a prirážky iné ako clá vymeriavané orgánmi štátnej správy pri dovoze alebo v súvislosti s ním vo výške sumy, ktorá je upravená na približnú cenu poskytovaných služieb a ktoré nepredstavujú ani nepriamu ochranu domácich výrobkov, ani daň fiškálneho charakteru pri dovoze.

II

3. S výnimkou odseku 2 písm. a) tohto protokolu sa zmluvné strany zaväzujú nevymeriavať nijaké dane alebo dávky vyberané v čase dovozu alebo po jeho uskutočnení na

a) knihy a publikácie, ktoré sú určené knižniciam, uvedené v odseku 5 tohto protokolu;

b) úradné, parlamentné a správne dokumenty vytlačené v krajine pôvodu;

c) knihy a publikácie Organizácie Spojených národov a jej odborných organizácií;

d) knihy a publikácie, ktoré prijala Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru a ktoré sama alebo pod svojím dohľadom bezplatne distribuuje;

e) publikácie, ktoré sú určené na podporu turistického ruchu za hranicami krajiny dovozu a ktoré sa zasielajú a rozširujú bezplatne;

f) materiály pre nevidiacich a iné fyzicky alebo mentálne postihnuté osoby

i) všetky druhy kníh, publikácií a dokumentov, ktoré sú tlačené Braillovým písmom,

ii) ostatné materiály špecificky určené na výchovný, vzdelávací alebo kultúrny rozvoj nevidiacich a iných fyzicky alebo mentálne postihnutých osôb, ktoré priamo dovážajú inštitúcie alebo organizácie, ktoré sa starajú o vzdelávanie alebo poskytujú pomoc nevidiacim a ostatným telesne alebo mentálne postihnutým osobám, schválené príslušnými orgánmi krajiny dovozu na bezcolný dovoz týchto druhov materiálov.

III

4. Zmluvné strany sa zaväzujú nevymeriavať na výrobky a materiály uvedené v prílohách k tomuto protokolu žiadne clá, vývozné poplatky alebo iné dane vyberané pri vývoze tovaru, alebo akékoľvek iné dane, ktoré sa inak pri takýchto výrobkoch a materiáloch vyberajú, ak sa majú vyviezť do inej zmluvnej strany.

IV

5. Zmluvné strany sa zaväzujú rozšíriť vydávanie nevyhnutných licencií alebo pridelenie devízových prostriedkov podľa článku II ods. 3 dohody na dovoz

a) kníh a publikácií, ktoré sú určené verejným knižniciam, vrátane

i) národných knižníc a iných väčších odborných knižníc,

ii) všeobecných a špecializovaných akademických knižníc vrátane univerzitných a fakultných a ďalších univerzitných knižníc, ktoré sú prístupné aj verejnosti,

iii) verejných knižníc,

iv) školských knižníc,

v) špeciálnych knižníc, ktoré slúžia skupine čitateľov tvoriacich komunitu, ktorá má konkrétne a totožné predmety záujmu, ako sú vládne knižnice, knižnice štátnej správy, knižnice priemyselných kruhov a odborné knižnice,

vi) knižníc pre postihnuté osoby alebo pre imobilných čitateľov a čitateľov s obmedzeným pohybom, ako sú knižnice pre nevidiacich, nemocničné a väzenské knižnice,

vii) knižníc s hudobninami vrátane nahrávok;

b) kníh, ktoré sú schválené alebo doporučené ako učebnice na vyšších stupňoch vzdelávacích zariadení a ktoré tieto zariadenia dovážajú;

c) knihy v cudzom jazyku s výnimkou kníh v úradnom jazyku alebo knihy v jazyku krajiny dovozu;

d) filmov, diapozitívov, videokaziet a zvukových nahrávok vzdelávacieho, vedeckého alebo kultúrneho charakteru dovážaných organizáciami, ktoré majú na účely bezcolného vstupu od príslušných orgánov krajiny dovozu povolenie na dovoz týchto materiálov.

V

6. Zmluvné strany sa zaväzujú rozšíriť výhody, ktoré sa predpokladajú podľa článku III dohody na materiály vzdelávacieho, vedeckého alebo kultúrneho charakteru a na zariadenia, ktoré sa dovážajú iba na vystavenie na verejnej výstave, schválené príslušnými orgánmi krajiny dovozu, pričom sú tieto materiály určené na spätný vývoz.

7. Ustanovenie v predchádzajúcom odseku nebráni orgánom krajiny dovozu, aby po skončení výstavy podnikli nevyhnutné kroky na zaistenie spätného vývozu týchto materiálov a zariadení.

VI

8. Zmluvné strany sa zaväzujú

a) rozšíriť dovoz tovaru v zmysle tohto protokolu v súlade s článkom IV dohody,

b) podporovať vhodnými opatreniami voľný obeh a rozširovanie predmetov a materiálov vzdelávacieho, vedeckého a kultúrneho charakteru, ktoré sú vyrobené v rozvojových krajinách.

VII

9. Žiadne ustanovenie tohto protokolu sa netýka práva zmluvných strán, aby prijali podľa svojho právneho poriadku opatrenia, ktoré smerujú k zákazu alebo k obmedzeniu dovozu, alebo k obehu po dovoze určitého materiálu z dôvodov, ktoré priamo súvisia s ich národnou bezpečnosťou, verejným poriadkom alebo verejnou morálkou.

10. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tohto protokolu rozvojová krajina, ktorá je definovaná v súlade so zavedenou praxou Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a ktorá je zmluvnou stranou tohto protokolu, môže pozastaviť alebo obmedziť záväzky, ktoré z tohto protokolu vyplývajú pre túto krajinu, ak ide o dovoz akýchkoľvek predmetov alebo materiálov, ktorý by spôsobil vážnu ujmu rodiacemu sa domácemu priemyslu tejto rozvojovej krajiny alebo by mu ju hrozil spôsobiť. Dotknutá krajina pristúpi k takémuto opatreniu nediskriminačným spôsobom. Oboznámi generálneho riaditeľa Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru o každom opatrení tohto druhu v čo najväčšom časovom predstihu a generálny riaditeľ Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru oboznámi s touto skutočnosťou všetky zmluvné strany protokolu.

11. Tento protokol sa nedotkne zákonov a predpisov žiadnej zmluvnej strany ani nijakých jej medzinárodných zmlúv, dohovorov, dohôd a deklarácií, ktoré sa týkajú autorského práva, ochranných známok alebo patentov.

12. Pokiaľ by vznikol akýkoľvek spor pri interpretácii alebo používaní tohto protokolu, zmluvné strany sa zaväzujú, že budú postupovať cestou vyjednávania alebo pokusu o zmier bez porušenia predchádzajúcich zmluvných ustanovení, ktoré prípadne podpísali na urovnanie konfliktov, ktoré by mohli medzi nimi vzniknúť.

13. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami o vzdelávacom, vedeckom alebo kultúrnom charaktere dovážaného materiálu môžu zmluvné strany po vzájomnom súhlase požiadať o vyjadrenie generálneho riaditeľa Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru.

VIII

14.

a) Tento protokol, ktorého anglická a francúzska verzia majú rovnakú platnosť, bude mať dnešný dátum a bude pripravený na podpis pre všetky zmluvné strany dohody, ako aj pre colné a hospodárske únie za predpokladu, že všetky členské krajiny, ktoré tvoria tieto únie, sú taktiež stranami tohto protokolu.

Výraz štát alebo krajina, ktorý sa používa v tomto protokole alebo v protokole uvedenom v odseku 18, sa vzťahuje, ak to vyplýva zo súvislostí, aj na územie colnej alebo hospodárskej únie, ktorá po všetkých stránkach spadá do rámca tohto protokolu, pričom ide o územie všetkých členských krajín, ktoré tvoria úniu, a nielen o územie jednotlivého člena únie.

Ak sa tieto colné a hospodárske únie stanú zmluvnými stranami tohto protokolu, budú sa riadiť ustanoveniami dohody v znení, ktoré je uvedené v predchádzajúcom odseku tohto protokolu.

b) Tento protokol bude ratifikovaný alebo prijatý signatárskymi štátmi v súlade s ich vlastným ústavným postupom.

c) Listiny o ratifikácii alebo o prijatí budú uložené u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

15.

a) Štáty uvedené v odseku 14 písm. a), ktoré nie sú signatármi protokolu, môžu k tomuto protokolu pristúpiť.

b) Pristúpenie nadobudne platnosť uložením príslušnej listiny o pristúpení u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

16.

a) Štáty, ktoré sú uvedené v odseku 14 písm. a) protokolu, môžu v čase podpisu, ratifikácie, prijatia alebo pristúpenia vyhlásiť, že sa nebudú viazať článkami II a IV a prílohami C 1, F, G, H ani nijakým z týchto článkov alebo príloh. Môžu tiež vyhlásiť, že prílohou C 1 sa budú viazať iba vo vzťahu k tým zmluvným stranám, ktoré túto prílohu prijali.

b) Ktorákoľvek zmluvná strana, ktorá takéto vyhlásenie vydá, môže ho kedykoľvek celé alebo čiastočne odvolať za podmienky, že o tom oboznámi generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov s uvedením dátumu, kedy toto odvolanie nadobudne platnosť.

c) Štáty, ktoré podľa písmena a) tohto odseku vyhlásili, že sa nebudú viazať prílohou C 1, musia byť viazané prílohou C 2. Štáty, ktoré vyhlásili, že prílohou C 1 sa budú viazať iba vo vzťahu k tým štátom, ktoré túto prílohu prijali, sú povinné viazať sa prílohou C 2 vo vzťahu k tým zmluvným stranám, ktoré prílohu C 1 neprijali.

17.

a) Tento protokol nadobudne platnosť šesť mesiacov odo dňa uloženia piatej listiny o ratifikácii, prijatí alebo pristúpení u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

b) Pre iné štáty nadobudne platnosť šesť mesiacov po dni uloženia jeho listiny o ratifikácii, prijatí alebo o pristúpení.

c) Najneskôr jeden mesiac po uplynutí lehôt uvedených v písmenách a) a b) tohto odseku zmluvné strany tohto protokolu predložia Organizácii Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru správu o tom, aké opatrenia prijali na účinné plnenie tohto protokolu.

d) Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru odovzdá túto správu všetkým štátom, ktoré sú zmluvnými stranami tohto protokolu.

18. Protokol pripojený k dohode, ktorý tvorí jej neoddeliteľnú súčasť tak, ako to ustanovuje článok XVII dohody, sa týmto stáva neoddeliteľnou súčasťou tohto protokolu a bude sa uplatňovať na záväzky, ktoré vyplývajú z tohto protokolu, a na výrobky, na ktoré sa tento protokol vzťahuje.

19.

a) Po uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia platnosti tohto protokolu môže ktorákoľvek zmluvná strana tento protokol vypovedať písomnou formou a vypovedanie sa uloží u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

b) Vypovedanie bude platné po uplynutí jedného roku od prijatia písomného oznámenia o vypovedaní.

c) Vypovedanie dohody podľa článku XIV dohody bude automaticky zahŕňať vypovedanie tohto protokolu.

20. Generálny tajomník Organizácie Spojených národov bude informovať krajiny uvedené v odseku 14 písm. a), ako aj Organizáciu Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru o uložení všetkých listín o ratifikácii a listín o prijatí alebo o pristúpení podľa odsekov 14 a 15 a o vykonaných vyhláseniach a ich odvolaní podľa odseku 16, o údajoch, keď tento protokol nadobudne platnosť podľa odseku 17 písm. a) a b) a o výpovediach podľa odseku 19.

21.

a) Tento protokol môže zmeniť generálna konferencia Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru. Akákoľvek zmena však bude záväzná len pre krajiny, ktoré sa stanú signatármi pozmeňovacieho protokolu.

b) Ak by generálna konferencia prijala nový protokol, ktorý by tento protokol menil úplne alebo čiastočne, prestáva byť tento protokol otvorený na podpis, ratifikáciu, prijatie alebo pristúpenie odo dňa nadobudnutia platnosti nového pozmeňujúceho protokolu za podmienok, že nový protokol to neupravuje inak.

22. Tento protokol dohodu v ničom nemodifikuje.

23. Prílohy A, B, C 1, C 2, D, E, F, G a H tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto protokolu.

24. V súlade s článkom 102 Charty Organizácie Spojených národov bude tento protokol registrovať generálny tajomník Organizácie Spojených národov odo dňa nadobudnutia jeho platnosti.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne splnomocnení, podpísali tento protokol v mene svojich vlád.

PRÍLOHA A
Knihy, publikácie a dokumenty

i) Tlačené knihy bez ohľadu na to, v akom jazyku sú vytlačené a aký rozsah v nich zaberajú ilustrácie, vrátane týchto položiek:

a) luxusné vydania,

b) knihy vytlačené v cudzine z rukopisu autora žijúceho v krajine dovozu,

c) knihy vymaľovaniek pre deti,

d) školské zošity (písanky) s vytlačeným textom a prázdnym priestorom, ktorý majú žiaci doplniť,

e) zošity s krížovkami, ktoré obsahujú tlačený text,

f) voľné ilustrácie a natlačené strany vo forme voľných alebo zviazaných hárkov a podklady k tlači alebo filmy, ktoré sa budú používať na tlač a výrobu kníh.

ii) Tlačené dokumenty alebo správy nekomerčného charakteru.

iii) Zmenšeniny tovaru uvedeného pod položkou i) a ii) tejto prílohy, ako aj tovaru uvedeného pod položkou i) až vi) prílohy A dohody.

iv) Katalógy filmov, nahrávok alebo iných obrazových a zvukových materiálov vzdelávacieho, vedeckého alebo kultúrneho charakteru.

v) Mapy zamerané na vedecké odbory, akými je geológia, zoológia, botanika, mineralógia, paleontológia, archeológia, etnológia, meteorológia, klimatológia a geofyzika, ale aj meteorologické a geofyzikálne diagramy.

vi) Architektonické, priemyselné a stavebné plány a projekty a ich reprodukcie.

vii) Bibliografický informačný materiál určený na bezplatnú distribúciu.

PRÍLOHA B
Umelecké diela a zberateľské predmety vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho charakteru

i) Maľby a kresby na akomkoľvek druhu materiálu, ktoré sú vyhotovené ručne, vrátane ručne zhotovených kópií s výnimkou sériovo vyrobeného maľovaného tovaru.

ii) Keramika a mozaika na dreve, ak ide o pôvodné diela.

iii) Zberateľské a umelecké predmety uložené vo verejných galériách, múzeách a v iných verejných inštitúciách, ktoré schválili príslušné orgány krajiny dovozu na bezcolný dovoz týchto druhov materiálov za podmienky, že sa nebudú opäť predávať.

PRÍLOHA C 1
Obrazové a zvukové materiály

i) Filmy,1) filmové pásy, mikrofilmy a diapozitívy.

ii) Zvukové nahrávky.

iii) Vzory, modely a nástenné mapy vzdelávacieho, vedeckého a kultúrneho charakteru okrem modelov hračiek.

iv) Ostatné obrazové a zvukové materiály, akými sú

a) videopásky, kineskopy, videodisky, videogramy a iné formy obrazových a zvukových nahrávok,

b) mikrokarty, mikrofiše a magnetické alebo iné informačné médiá, ktoré si vyžadujú informačné a dokumentačné služby,

c) materiály na programové vyučovanie, ktoré sa môžu predkladať v súboroch s príslušnými vytlačenými materiálmi, vrátane videokaziet a audiokaziet,

d) diapozitívy vrátane diapozitívov určených na priamu projekciu alebo na prezeranie pomocou optických prístrojov,

e) hologramy na laserové premietanie,

f) presné modely alebo vizualizácia abstraktných predstáv, ako sú molekulárne štruktúry alebo matematické vzorce,

g) multimédiové súpravy,

h) materiály na podporu turistického ruchu vrátane tých, ktoré vyrobili súkromné podniky a ktoré sú určené na podporu záujmu verejnosti o cestovanie za hranice krajiny dovozu.

(Oslobodenia uvedené v prílohe C 1 sa nevzťahujú na

a) nepoužité zásoby zmenšenín a nepoužitých obrazových a zvukových nahrávacích médií a ich špecifických balení, akými sú kazety, navíjače, cievky,

b) obrazové a zvukové nahrávky s výnimkou materiálov na podporu turistického ruchu uvedených v odseku iv) písm. h), vyrobených súkromným obchodným podnikom alebo pre tento podnik hlavne na reklamné účely,

c) obrazové a zvukové nahrávky, v ktorých reklama presahuje 25 % času obrazovej a zvukovej nahrávky. V prípade materiálov na podporu turistického ruchu podľa odseku iv) písm. h) sa vzťahuje toto percento iba na súkromnú obchodnú reklamu.)

PRÍLOHA C 2
Obrazové a zvukové materiály vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho charakteru

Obrazové a zvukové materiály vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho charakteru, ak ich dovážajú organizácie (medzi ktoré sa podľa uváženia krajiny dovozu zaraďujú aj organizácie rozhlasového a televízneho vysielania) alebo akékoľvek iné verejné alebo súkromné inštitúcie alebo spoločnosti, ktoré schválili príslušné orgány krajiny dovozu na bezcolný dovoz týchto materiálov, alebo ich vyrobila Organizácia Spojených národov alebo niektorá z jej odborných organizácií vrátane týchto:

i) Filmy, filmové pásy, mikrofilmy a diapozitívy.

ii) Filmové aktuality (ozvučené alebo neozvučené), ktoré zobrazujú udalosti aktuálnej informačnej hodnoty v čase dovozu a ktoré sa dovážajú alebo vo forme exponovaného a vyvolaného negatívu, alebo vo forme nakopírovaného a vyvolaného pozitívu s tým, že voľný vstup môže byť obmedzený na dve kópie z každého titulu na rozmnožovacie účely.

iii) Archívny filmový materiál (ozvučený alebo neozvučený) určený na použitie spolu s filmovými aktualitami.

iv) Zábavné filmy vhodné najmä pre deti a mládež.

v) Zvukové nahrávky.

vi) Videopásky, kineskopy, videodisky, videogramy a iné formy obrazových a zvukových nahrávok.

vii) Mikrokarty, mikrofiše a magnetické alebo iné informačné pamäťové médiá, ktoré si vyžadujú informačné a dokumentačné služby.

viii) Materiály na programové vyučovanie, ktoré sa môžu predkladať v súboroch s príslušnými vytlačenými materiálmi, vrátane videokaziet a audiokaziet.

ix) Diapozitívy vrátane diapozitívov určených na priamu projekciu alebo na prezeranie pomocou optických prístrojov.

x) Hologramy na laserové premietanie.

xi) Presné modely alebo vizualizácia abstraktných predstáv, ako sú molekulárne štruktúry alebo matematické vzorce.

xii) Multimédiové súpravy.

PRÍLOHA D
Vedecké nástroje a prístroje

i) Vedecké nástroje a prístroje za predpokladu, že

a) sú určené verejným alebo súkromným vedeckým alebo vzdelávacím inštitúciám schváleným príslušnými orgánmi krajiny dovozu na bezcolný dovoz týchto materiálov, že sa používajú na neobchodné účely a sú pod kontrolou týchto inštitúcií,

b) sa tieto nástroje a prístroje porovnateľnej vedeckej hodnoty nevyrábajú v krajine dovozu.

ii) Náhradné dielce, súčiastky alebo príslušenstvo, ktoré patria k vedeckým nástrojom alebo k prístrojom za predpokladu, že sa tieto náhradné dielce, súčiastky alebo príslušenstvo dovážajú s nástrojmi a prístrojmi; ak sú dovážané neskôr, musí byť zrejmé, že sú určené na nástroje a prístroje, ktoré už boli bezcolne prepustené alebo mohli byť bezcolne prepustené.

iii) Nástroje, ktoré sa majú použiť na údržbu, kontrolu, meranie alebo opravu vedeckých nástrojov za predpokladu, že tieto nástroje sa dovážajú súčasne s nástrojmi alebo prístrojmi; ak sú dovážané neskôr, musí byť zrejmé, že sú určené na špecifické nástroje a prístroje, ktoré už boli bezcolne prepustené alebo mohli byť bezcolne prepustené, ako aj za predpokladu, že nástroje porovnateľnej vedeckej hodnoty sa nevyrábajú v krajine dovozu.

PRÍLOHA E
Materiály pre nevidiacich a iné postihnuté osoby

i) Všetok tovar osobitne určený na vzdelávanie, vedecký alebo kultúrny rozvoj nevidiacich, ktorý dovážajú priamo inštitúcie alebo organizácie starajúce sa o nevidiacich, schválený príslušnými orgánmi krajiny dovozu na bezcolný dovoz týchto výrobkov vrátane

a) nahovorených kníh (disky, kazety alebo iné zvukové reprodukcie) a kníh tlačených veľkým písmom,

b) fonogramov a kazetových prehrávačov určených osobitne pre nevidiacich a iné postihnuté osoby alebo ináč im prispôsobených, potrebných na prehrávanie nahovorených kníh,

c) vybavenia na čítanie normálnej tlače nevidiacimi a čiastočne nevidomými, ako sú elektronické čítacie stroje, zväčšovače obrazoviek a optické pomôcky,

d) vybavenia na mechanickú alebo počítačovú výrobu Braillovho písma a nahrávaného materiálu, ako sú stereopísacie stroje, elektronický Braille, prepisové a tlačiarenské stroje, Braillove počítačové terminály a displeje,

e) Braillovho papiera, magnetických pások a kaziet na výrobu Braillových a nahovorených kníh,

f) pomôcok určených na uľahčenie pohyblivosti slepcov, ako sú napríklad elektronické prístroje na orientáciu, na zisťovanie prekážok a biele palice,

g) technických pomôcok na vzdelávanie, rehabilitáciu a odborný výcvik nevidiacich, ako aj pomôcok potrebných v ich zamestnaní, ako sú Braillove hodinky, Braillove písacie stroje, učebné a vyučovacie pomôcky, hry a iné nástroje osobitne upravené na používanie pre nevidiacich.

ii) Všetky materiály osobitne určené na vzdelávanie, zamestnávanie a spoločenský rozvoj iných fyzicky alebo mentálne postihnutých osôb, dovážané inštitúciami alebo organizáciami, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním alebo pomocou týmto osobám, schválené príslušnými orgánmi krajiny dovozu na bezcolný dovoz týchto typov výrobkov za predpokladu, že rovnaké výrobky sa nevyrábajú v krajine dovozu.

PRÍLOHA F
Športové vybavenie

Športové vybavenie určené výlučne amatérskym združeniam alebo skupinám, ktoré schválili príslušné orgány krajiny dovozu na bezcolný dovoz týchto typov výrobkov za predpokladu, že rovnaké výrobky sa nevyrábajú v krajine dovozu.

PRÍLOHA G
Hudobné nástroje a iné hudobné zariadenia

Hudobné nástroje a iné hudobné zariadenia určené iba kultúrnym inštitúciám alebo hudobným školám, ktoré schválili príslušné orgány krajiny dovozu na bezcolný dovoz týchto typov výrobkov za predpokladu, že rovnaké nástroje a zariadenia sa nevyrábajú v krajine dovozu.

PRÍLOHA H
Materiály a stroje používané na výrobu kníh, publikácií a dokumentov

i) Materiál používaný na výrobu kníh, publikácií a dokumentov [zberový papier (lepenka, odpad a výmet), recyklovaný papier, novinový papier a iné typy papierov používaných na tlač, tlačiarenské farby, glej a podobne].

ii) Stroje na spracovanie zberového papiera (lepenky, odpadu a výmetu), papiera, ako aj tlačiarenské a knihárske stroje za predpokladu, že stroje rovnakej technickej kvality sa nevyrábajú v krajine dovozu.

Příloha 01

Poznámky pod čiarou

1) Bezcolný dovoz exponovaných a vyvolaných kinematografických filmov určených na premietanie alebo na predaj môže byť obmedzený na negatívy, pričom sa toto obmedzenie nevzťahuje na filmy vrátane aktualít, ktoré sa môžu bezcolne dovážať podľa ustanovenia prílohy C 2 tohto protokolu.