Vyhláška č. 184/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 123/1997 Z. z. o označovaní spotrebiteľského balenia liehu kontrolnou páskou

Čiastka 66/1998
Platnosť od 13.06.1998 do30.04.2004
Účinnosť od 13.06.1998 do30.04.2004
Zrušený 105/2004 Z. z.

OBSAH

184

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 27. mája 1998,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 123/1997 Z. z. o označovaní spotrebiteľského balenia liehu kontrolnou páskou

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 28 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 123/1997 Z. z. o označovaní spotrebiteľského balenia liehu kontrolnou páskou sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) označené páskou, na ktorej uvedené identifikačné číslo spotrebiteľského balenia liehu nezodpovedá objemu spotrebiteľského balenia alebo stupňovitosti liehu v spotrebiteľskom balení liehu, na ktorom je páska nalepená.“.

2. V § 7 ods. 1 sa slová „30 dní“ nahrádzajú slovami „30 kalendárnych dní“.

3. V § 7 ods. 2 prvá veta znie: „Odberateľ pásky po pridelení registračného odberného čísla ministerstvom písomne požiada daňové riaditeľstvo o vystavenie odberného poukazu.“.

4. V § 7 ods. 2 písmeno a) znie:

a) obchodné meno a sídlo odberateľa pásky, jeho daňové identifikačné číslo a pridelené registračné odberné číslo,“.

5. V § 7 odsek 3 znie:

(3) V prípade dovozu spotrebiteľského balenia liehu sa v žiadosti podľa odseku 2 uvádza aj obchodné meno a sídlo (bydlisko) zahraničného výrobcu liehu, u ktorého sa pásky budú lepiť na spotrebiteľské balenie liehu; ak sa pásky budú lepiť v colnom sklade, uvádza sa obchodné meno a sídlo (bydlisko) zahraničného výrobcu liehu, meno a adresa uskladňovateľa7) a ukladateľa7) a úplná adresa colného skladu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

7) § 108 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.“.

6. V § 7 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ďalší odberný poukaz sa vystavuje odberateľovi pásky len v prípade, ak odberateľ pásky zúčtováva odber a použitie pások s daňovým riaditeľstvom podľa § 8.“.

7. V § 7 ods. 5 sa v prvej vete vypúšťajú slová „a po úhrade ceny odberateľom pásky“.

8. V § 7 odseky 7 a 8 znejú:

(7) Ak odberateľ pásky nepoužije časť alebo celé množstvo prevzatých pások do dvanástich mesiacov odo dňa ich prevzatia od vyhotoviteľa pásky, písomne oznámi túto skutočnosť daňovému riaditeľstvu. Ak odberateľovi pásky zostanú poškodené pásky, ktorých zvyšky umožňujú identifikáciu odberateľa pásky, písomne oznámi túto skutočnosť daňovému riaditeľstvu jeden raz štvrťročne, najneskôr však do 25. dňa mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho štvrťroka.

(8) Ak sa nepoužité alebo poškodené pásky ničia, ničia sa pod dozorom daňového riaditeľstva alebo daňového úradu povereného daňovým riaditeľstvom. O zničení pások sa vyhotovuje protokol.“.

9. V § 7 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Prílohou žiadosti o zrušenie registračného odberného čísla je stanovisko a potvrdenie daňového riaditeľstva o konečnom zúčtovaní odberu a použitia pások odberateľom pásky.“.

10. § 7 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

(10) Zmeny v oprávnení na podnikanie,6) ktoré bolo podkladom na pridelenie registračného odberného čísla, odberateľ pásky písomne oznámi ministerstvu do 15 dní.“.

11. V § 8 ods. 2 sa v písmenách b), c) a d) za slovo „pások“ vkladajú slová „podľa identifikačného čísla spotrebiteľského balenia liehu“.

12. V § 8 ods. 2 písmená e) a f) znejú:

e) protokol o zničení pások podľa identifikačného čísla spotrebiteľského balenia liehu, ak k ich zničeniu došlo podľa § 7 ods. 5, 6 a 8,

f) údaj o počte nepoužitých pások podľa identifikačného čísla spotrebiteľského balenia liehu k poslednému dňu zúčtovacieho obdobia.“.

13. V § 8 odsek 3 znie:

(3) Pri zúčtovaní pások v prípade dovozu spotrebiteľského balenia liehu, ktoré je páskou označované v zahraničí alebo v colnom sklade, predkladá odberateľ pásky okrem údajov uvedených v odseku 2 aj

a) údaj o počte pások podľa identifikačného čísla spotrebiteľského balenia liehu vyvezených v režime vývozu,

b) údaj o dovezenom množstve spotrebiteľského balenia liehu označeného kontrolnou páskou podľa názvu tovaru, objemu spotrebiteľského balenia liehu a stupňovitosti liehu,

c) údaj o počte pások podľa identifikačného čísla spotrebiteľského balenia liehu späť dovezených,

d) údaj o počte pások podľa identifikačného čísla spotrebiteľského balenia liehu umiestnených v colnom sklade, ktoré neboli použité ku dňu zúčtovania,

e) fotokópiu colných vyhlásení potvrdzujúcich údaje uvedené podľa písmen a) až c).“.

14. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:

㤠8a

Ustanovenia tejto vyhlášky sa vzťahujú aj na pásky prevzaté pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Miroslav Maxon v. r.