181

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. októbra 1996 bola v Ašchabade podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tukmenistanu o leteckej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 18. marca 1998, na základe článku 20 ods. 1.

Nadobudnutím platnosti tejto dohody vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Turkmenistanom sa skončila platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o leteckej doprave z 22. novembra 1966, ako aj všetkých jej dodatkov.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Turkmenistanu
o leteckej doprave

Vláda Slovenskej republiky a vláda Turkmenistanu (ďalej len „zmluvné strany“)

ako účastníci Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve podpísaného v Chicagu 7. decembra 1944,

želajúc si uzavrieť dohodu s cieľom zaviesť leteckú dopravu medzi územiami svojich štátov a mimo nich,

dohodli sa takto:

Článok 1

Pojmy

Na účely tejto dohody

a) pojem „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve podpísaný v Chicagu 7. decembra 1944 vrátane všetkých dodatkov Dohovoru, ako aj všetky zmeny takého dodatku, ktoré boli prijaté podľa článku 90 Dohovoru, do tej miery, do akej sú tieto dodatky a zmeny prijateľné pre zmluvné strany, a zahŕňajúci akúkoľvek zmenu Dohovoru prijatú podľa článku 94 Dohovoru a ratifikovanú Slovenskou republikou a Turkmenistanom;

b) pojem „vládne orgány civilného letectva“ vo vzťahu k Slovenskej republike znamená Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, odbor civilného letectva, alebo ľubovoľnú osobu alebo organizáciu splnomocnenú vykonávať funkcie, ktoré v súčasnosti vykonáva toto ministerstvo, a vo vzťahu k Turkmenistanu znamená Národnú správu civilného letectva Turkmenistanu alebo ľubovoľnú osobu alebo organizáciu splnomocnenú vykonávať funkcie, ktoré v súčasnosti vykonáva toto ministerstvo;

c) pojem „určená letecká spoločnosť“ znamená leteckú spoločnosť, ktorá bola určená a splnomocnená v súlade s ustanoveniami článku 4 tejto dohody;

d) pojem „územie“ vo vzťahu k štátu znamená územie, nad ktorým štát vykonáva zvrchovanú moc, suverénne práva a súdnu právomoc v súlade s medzinárodným právom;

e) pojmy „letecká dopravná služba“, „medzinárodná letecká dopravná služba“, „letecká spoločnosť“, „zastavenie nie na účely leteckej dopravnej služby“ majú význam uvedený v článkoch 2 a 96 Dohovoru;

f) pojem „tarifa“ znamená cenu účtovanú za prepravu cestujúcich a nákladu a podmienky účtovania týchto cien vrátane podmienok a cien za sprostredkovateľské a iné doplnkové služby s výnimkou podmienok a úhrad za prepravu pošty;

g) pojem „príloha“ znamená prílohu k tejto dohode alebo jej zmenu (doplnok v súlade s článkom 17 tejto dohody). Príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody a všetky odkazy na dohodu sa budú vzťahovať aj na prílohu.

Článok 2

Udelenie práv

Každá zmluvná strana udelí druhej zmluvnej strane práva určené touto dohodou na účely vytvorenia medzinárodných leteckých dopravných služieb (ďalej len „dohodnuté služby“) na určených trasách uvedených v prílohe tejto dohody (ďalej len „určené trasy“).

Článok 3

Práva preletov a prepráv

1. Letecká spoločnosť určená každou zmluvnou stranou má pri prevádzkovaní dohodnutých služieb na určených trasách tieto práva:

a) právo preletúvať nad územím štátu druhej zmluvnej strany bez medzipristátia;

b) právo pristávať na území štátu druhej zmluvnej strany na účely, ktoré nesúvisia s leteckou dopravnou službou v bodoch uvedených v prílohe tejto dohody;

c) právo pristávať na území štátu druhej zmluvnej strany v bodoch uvedených v prílohe tejto dohody s cieľom priberať a/alebo dopravovať cestujúcich, poštu a náklad určené na medzinárodnú prepravu.

2. Žiadne z ustanovení tohto článku nedáva právo určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany brať na palubu cestujúcich, poštu a náklad na účely ich prepravy za poplatok alebo formou prenájmu medzi bodmi na území štátu druhej zmluvnej strany.

3. Trasy letov lietadiel podľa dohodnutých služieb a body preletu štátnej hranice určuje každá zmluvná strana na území svojho štátu.

4. Všetky technické a obchodné záležitosti týkajúce sa letov lietadiel a prepravy cestujúcich, nákladu a pošty na určených trasách, pozemnej technickej obsluhy lietadiel a postupy financovania sa vyriešia dohodou medzi určenými leteckými spoločnosťami a predložia sa na schválenie vládnym orgánom civilného letectva zmluvných strán.

Článok 4

Určenie leteckých spoločností a prevádzkové povolenie

1. Každá zmluvná strana má právo určiť letecké spoločnosti na prevádzkovanie dohodnutých služieb na určených trasách, o čom musí písomne informovať druhú zmluvnú stranu.

2. Po prijatí takého oznámenia druhá zmluvná strana bez meškania vydá každej určenej leteckej spoločnosti príslušné prevádzkové povolenie v súlade s odsekmi 3 a 4 tohto článku.

3. Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany môžu pred vydaním prevádzkového povolenia požadovať od určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany, aby preukázala, že je spôsobilá splniť podmienky určené zákonmi a inými právnymi predpismi, podľa ktorých tieto orgány zvyčajne postupujú pri poskytovaní medzinárodných leteckých dopravných služieb.

4. Každá zmluvná strana má právo kedykoľvek odmietnuť vydať prevádzkové povolenie uvedené v odseku 2 tohto článku alebo žiadať od určenej leteckej spoločnosti splnenie takých podmienok, ktoré považuje za nevyhnutné na využívanie práv určenou leteckou spoločnosťou uvedených v článku 3 tejto dohody, ak nemá dôkaz o tom, že prevažná časť majetku a efektívna kontrola tejto leteckej spoločnosti prislúchajú zmluvnej strane, ktorá ju určila, alebo jej štátnym príslušníkom.

5. Určená letecká spoločnosť, ktorá dostala prevádzkové povolenie, môže začať poskytovať dohodnuté služby vtedy, ak letový poriadok dohodnutý medzi určenými leteckými spoločnosťami schválili vládne orgány civilného letectva zmluvných strán a ak sa zaviedli tarify určené na základe ustanovení článku 10 tejto dohody.

Článok 5

Zrušenie alebo pozastavenie platnosti prevádzkového povolenia

1. Každá zmluvná strana má právo zrušiť prevádzkové povolenie alebo pozastaviť uplatňovanie práv uvedených v článku 3 tejto dohody, ktoré boli poskytnuté určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany, alebo vyžadovať splnenie takých podmienok, aké považuje za nevyhnutné pri uplatňovaní týchto práv v prípade, ak

a) nie je presvedčená o tom, že prevažná časť majetku a efektívna kontrola uvedenej leteckej spoločnosti prislúchajú zmluvnej strane, ktorá leteckú spoločnosť určila, alebo jej štátnym príslušníkom;

b) táto letecká spoločnosť nedodržiava zákony a iné právne predpisy štátu zmluvnej strany, ktorá poskytuje tieto práva;

c) určená letecká spoločnosť iným spôsobom nedodržiava podmienky stanovené touto dohodou.

2. Ak okamžité zrušenie, pozastavenie práv alebo uloženie podmienok uvedených v odseku 1 tohto článku nie je nevyhnutné z hľadiska predchádzania ďalšieho porušovania zákonov a iných právnych predpisov, využije sa právo uvedené v odseku 1 iba po konzultácii medzi vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvných strán, ktoré sa musia uskutočniť v čo najkratšom čase od doručenia žiadosti.

Článok 6

Aplikácia zákonov a iných právnych predpisov

1. Zákony a iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany upravujúce prílet a odlet lietadiel v medzinárodných leteckých službách zo svojho územia alebo prevádzku a navigáciu týchto lietadiel, ak sa nachádzajú nad svojím územím, platia aj pre lietadlá leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou.

2. Zákony a iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany upravujúce prílet, pobyt a odlet cestujúcich, posádok, nákladu a pošty zo svojho územia, ako aj formality súvisiace s pasovými, colnými, devízovými a hygienickými predpismi platia počas pobytu na území jej štátu aj pre cestujúcich, posádky, náklad a poštu lietadiel leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou.

3. Na žiadosť jednej zmluvnej strany povolí druhá zmluvná strana leteckým spoločnostiam využívajúcim práva na leteckú prepravu v obidvoch štátoch prijať také opatrenia, ktoré zabezpečia, že sa budú prepravovať iba cestujúci, ktorí vlastnia doklady, ktoré sa vyžadujú pri vstupe na územie daného štátu alebo pri tranzite cez jeho územie.

4. Každá zmluvná strana prijme na prešetrenie osobu, ktorá bola vrátená z miesta príletu po tom, čo jej bol zakázaný vstup, ak sa táto osoba nachádzala na území jej štátu pred nastúpením do lietadla; to sa netýka priameho tranzitu. Zmluvná strana takú osobu nevráti do štátu, do ktorého jej bol predtým zakázaný vstup.

5. Ustanovenia tohto článku nezbavujú vládne orgány možnosti ďalej vyšetrovať vrátenú osobu, ktorej bol zakázaný vstup, aby rozhodli o jej možnom pobyte v tomto štáte pri zabezpečení jej transferu, odvozu alebo deportácie do štátu, ktorého je príslušníkom alebo v ktorom je inak žiaduca. Ak osoba, o ktorej sa zistilo, že je nežiaduca, stratila alebo zničila svoj pas, zmluvná strana prijme namiesto pasu doklady pre potreby odletu alebo príletu, ktoré vydali orgány štátu zmluvnej strany, v ktorej je daná osoba vyhlásená za nežiaducu.

Článok 7

Poplatky

Poplatky a iné platby za použitie letísk vrátane ich zariadení, technických a iných prostriedkov a služieb, ako aj všetky poplatky za používanie leteckých navigačných zariadení, spojovacích prostriedkov a služieb sa účtujú v súlade so sadzbami a tarifami určenými každou zmluvnou stranou.

Článok 8

Priamy tranzit

Cestujúci, batožina a náklad v priamom tranzite cez územie štátu jednej zmluvnej strany, ktoré neopúšťajú priestory letiska na to určené, sa podrobia len zjednodušenej kontrole s výnimkou prípadov týkajúcich sa bezpečnostných opatrení proti násilným činom, vzdušnému pirátstvu a boja s narkotikami. Batožina a náklad v priamom tranzite nepodliehajú colným ani iným obdobným poplatkom.

Článok 9

Princípy poskytovania dohodnutých služieb

1. Určené letecké spoločnosti štátov obidvoch zmluvných strán majú právo na spravodlivé a rovnaké podmienky pri poskytovaní dohodnutých služieb na určených trasách medzi príslušnými územiami ich štátov.

2. Pri poskytovaní dohodnutých služieb musí určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany brať do úvahy záujmy určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany tak, aby nespôsobila ujmu leteckým službám, ktoré zabezpečuje letecká spoločnosť štátu druhej zmluvnej strany na tej istej trase alebo na jej úseku.

3. Dohodnuté služby, ktoré zabezpečujú určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán, musia zodpovedať všeobecne platným požiadavkám na prepravu na určených trasách a každá určená letecká spoločnosť si ako prvotný cieľ vytyčuje zabezpečenie takej kapacity, ktorá by pri prijateľnom zaťažení zodpovedala súčasným a reálne predpokladaným požiadavkám na prepravu cestujúcich, tovaru a pošty medzi príslušnými územiami ich štátov.

4. Služby poskytované určenými leteckými spoločnosťami v súlade s touto dohodou musia zodpovedať všeobecnému princípu, na ktorého základe kapacita závisí od

a) požiadaviek na prepravu medzi štátmi, v ktorých sa začínajú a končia linky;

b) požiadaviek na prepravu toho štátu, nad ktorého územím sa uskutočňujú lety,

c) požiadaviek na tranzitnú prepravu.

Článok 10

Tarify

1. Tarify za všetky dohodnuté služby sa určia na primeranej úrovni so zreteľom na všetky príslušné činitele vrátane nákladov na prevádzku, primeraný zisk, charakteristiky leteckej linky (napr. rýchlosť a pohodlie) a na tarify iných leteckých spoločností na ktorejkoľvek časti určenej trasy. Tieto tarify sa určia podľa ustanovení tohto článku.

2. Tarify uvedené v odseku 1 tohto článku, ako aj výšku provízií agentúr z týchto taríf dohodnú podľa možnosti pre každú určenú trasu zainteresované určené letecké spoločnosti po konzultáciách s inými leteckými spoločnosťami poskytujúcimi letecké služby na tej istej trase alebo na jej úseku.

3. Takto dohodnuté tarify sa predložia na schválenie vládnym orgánom civilného letectva zmluvných strán. Tarify sa vládnym orgánom civilného letectva zašlú na schválenie najneskôr štyridsaťpäť (45) dní pred predpokladaným dátumom ich zavedenia. Ak vládne orgány civilného letectva nevyjadria nesúhlas s navrhovanými tarifami v lehote pätnástich (15) dní odo dňa ich predloženia na schválenie, tarify sa považujú za schválené. V niektorých prípadoch možno so súhlasom vládnych orgánov civilného letectva tieto lehoty skrátiť.

4. Ak sa určené letecké spoločnosti nemôžu dohodnúť na niektorej z taríf alebo z iného dôvodu nemožno tarifu odsúhlasiť v súlade s ustanoveniami odseku 2 tohto článku, vládne orgány civilného letectva zmluvných strán sa pokúsia určiť tarifu vzájomnou dohodou.

5. Ak sa vládne orgány civilného letectva nedohodnú na tarife predloženej podľa odseku 3 tohto článku alebo na určení tarify podľa odseku 4 tohto článku, spor sa bude riešiť podľa ustanovení článku 16 tejto dohody.

6. Žiadnu z taríf nemožno uplatňovať, ak ju neschvália vládne orgány civilného letectva jednej zo zmluvných strán.

7. Tarify určené podľa ustanovení tohto článku zostanú v platnosti dovtedy, kým sa neurčia nové tarify, ale nie dlhšie ako dvanásť (12) mesiacov od dátumu uplynutia ich platnosti.

Článok 11

Oslobodenie od cla

1. Lietadlá určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany poskytujúce dohodnuté služby, ako aj ich inventár, zásoby pohonných hmôt a mazív, palubné zásoby lietadla (vrátane jedla, nápojov a tabakových výrobkov), ktoré sa nachádzajú na palube lietadla, sa pri vstupe na územie štátu druhej zmluvnej strany oslobodzujú od všetkých ciel a iných obdobných poplatkov za predpokladu, že tento majetok, materiály a zásoby zostanú na palube lietadla, kým sa opäť nevyvezú.

2. Od ciel a poplatkov sa okrem poplatkov za poskytované služby oslobodzujú

a) zásoby lietadla naložené na palubu na území štátu jednej zmluvnej strany, ktoré nepresahujú limity určené orgánmi štátu tejto zmluvnej strany a sú určené na spotrebu na palube lietadla zabezpečujúceho dohodnuté služby prostredníctvom určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany;

b) náhradné dielce dovezené na územie štátu jednej zmluvnej strany na účely údržby alebo opravy lietadla zabezpečujúceho dohodnuté služby prostredníctvom určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany;

c) pohonné hmoty a mazivá určené na zásobovanie lietadla zabezpečujúceho dohodnuté služby prostredníctvom určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany, aj keď sa tieto zásoby použijú na časti trasy nad územím štátu druhej zmluvnej strany, na ktorom boli naložené;

d) dokumenty používané určenou leteckou spoločnosťou vrátane leteniek, nákladových listov doručených alebo doručovaných určenou leteckou spoločnosťou štátu jednej zmluvnej strany na územie štátu druhej zmluvnej strany na jej prevádzkové potreby.

3. Materiál, zásoby a náhradné dielce, ako aj dokumenty uvedené v odseku 2 tohto článku možno na požiadanie colne prezrieť alebo uskladniť pod dohľadom colných orgánov.

4. Inventár, materiály, zásoby a náhradné dielce, ktoré sa nachádzajú na palube lietadla zabezpečujúceho dohodnuté služby prostredníctvom určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany, môžu sa vyložiť na území štátu druhej zmluvnej strany len so súhlasom colných orgánov tejto zmluvnej strany. V takom prípade sa môžu uskladniť pod ich dohľadom, kým sa opäť nevyvezú, alebo sa s nimi inak naloží v súlade s colnými predpismi.

Článok 12

Prevod príjmov

1. Každá zmluvná strana zabezpečí určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany právo voľne previesť prebytok príjmov nad výdavkami, ktoré daná letecká spoločnosť získala za poskytovanie dohodnutých služieb.

2. Prevod sa uskutoční v súlade s ustanoveniami dohody upravujúcej finančné vzťahy medzi zmluvnými stranami. Ak taká dohoda neexistuje alebo ak v nej nie sú príslušné ustanovenia, prevod sa uskutoční vo voľne zameniteľnej mene podľa oficiálneho výmenného kurzu v súlade s devízovými predpismi platnými na území štátu danej zmluvnej strany.

Článok 13

Reprezentácia leteckej spoločnosti a predaj

1. Na zabezpečenie poskytovania dohodnutých služieb má určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany právo otvoriť si na území štátu druhej zmluvnej strany obchodné kancelárie a zamestnať nevyhnutný administratívny, obchodný a technický personál.

2. Personál uvedený v tomto článku tvoria príslušníci štátov zmluvných strán alebo po dohode vládnych orgánov civilného letectva zmluvných strán príslušníci tretích štátov. Počet personálu určia vládne orgány civilného letectva zmluvných strán dohodou.

3. Určená letecká spoločnosť štátu každej zmluvnej strany má právo predávať svoje služby v súlade so zákonmi a s inými právnymi predpismi štátu druhej zmluvnej strany na vlastné prepravné doklady predávané vo svojich kanceláriách na území štátu druhej zmluvnej strany, ako aj určovať svojich agentov.

Článok 14

Bezpečnosť leteckej dopravy

1. V súlade s právami a so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodného práva zmluvné strany týmto opätovne potvrdzujú, že ich vzájomné záväzky na zabezpečenie bezpečnosti civilného letectva proti nezákonným činom predstavujú neoddeliteľnú súčasť tejto dohody. Bez obmedzenia využiteľnosti svojich práv a záväzkov podľa medzinárodného práva budú zmluvné strany postupovať v súlade s ustanoveniami Dohovoru o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla podpísaného v Tokiu 14. septembra 1963, Dohovoru o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel podpísaného v Haagu 16. decembra 1970, Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva podpísaného v Montreale 23. septembra 1971 a Protokolu o boji s protiprávnymi činmi násilia na letiskách slúžiacich medzinárodnému civilnému letectvu podpísaného v Montreale 24. februára 1988, ustanoveniami platných dvojstranných dohôd medzi zmluvnými stranami, ako aj tých dohôd, ktoré sa v budúcnosti uzavrú.

2. Zmluvné strany si na požiadanie navzájom poskytnú všetku nevyhnutnú pomoc, aby zabránili protiprávnemu zmocneniu sa civilných lietadiel a iným nezákonným činom proti bezpečnosti takých lietadiel, ich cestujúcich a posádok, letísk a leteckých navigačných zariadení a akýmkoľvek iným útokom proti bezpečnosti civilného letectva.

3. Zmluvné strany budú konať v súlade s ustanoveniami o bezpečnosti civilného letectva a s technickými požiadavkami, ktoré prijala Medzinárodná organizácia civilného letectva a ktoré podpísali ako dodatok k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, do tej miery, do akej sú tieto ustanovenia a požiadavky prijateľné pre zmluvné strany. Zmluvné strany budú vyžadovať, aby u nich registrovaní prevádzkovatelia lietadiel, prevádzkovatelia, ktorých pôsobisko alebo trvalý pobyt sa nachádza na území ich štátov a prevádzkovatelia medzinárodných letísk na území ich štátov konali v súlade s týmito ustanoveniami o bezpečnosti letectva.

4. Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že druhá zmluvná strana môže vyžadovať od prevádzkovateľov lietadiel dodržiavanie ustanovení uvedených v odseku 3 tohto článku o bezpečnosti civilného letectva požadovaných druhou zmluvnou stranou pri prílete, odlete a počas pobytu na území jej štátu. Každá zmluvná strana zaručuje, že na území jej štátu sa používajú primerané opatrenia zamerané na ochranu lietadiel a na kontrolu cestujúcich, posádky, príručnej batožiny, batožiny, nákladu a palubných zásob pred nástupom a počas nástupu alebo počas nakladania na palubu. Každá zmluvná strana vyjde v ústrety každej žiadosti druhej zmluvnej strany o prijatie osobitných bezpečnostných opatrení v prípade výskytu konkrétnej hrozby.

5. Ak sa vyskytne prípad alebo hrozba nezákonného zmocnenia sa civilného lietadla alebo iný nezákonný postup proti bezpečnosti lietadiel, ich cestujúcich a posádok, letísk alebo leteckých navigačných zariadení, zmluvné strany si budú navzájom pomáhať uľahčením komunikácie a prijatím vhodných opatrení zameraných na rýchle a bezpečné skončenie takého prípadu alebo na odstránenie hrozby.

Článok 15

Konzultácie

1. Na zabezpečenie úzkej spolupráce vo všetkých otázkach súvisiacich s plnením tejto dohody sa budú pravidelne uskutočňovať konzultácie medzi vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvných strán.

2. V prípade potreby môže každá zo zmluvných strán kedykoľvek požiadať o konzultácie o ľubovoľnom probléme týkajúcom sa tejto dohody. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, konzultácie sa uskutočnia v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia takej žiadosti.

Článok 16

Urovnanie sporov

Ak vznikne akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo používania tejto dohody alebo jej prílohy, bude sa riešiť priamymi rokovaniami vládnych orgánov civilného letectva oboch zmluvných strán. Ak tieto orgány nedospejú k dohode, spor sa vyrieši diplomatickou cestou.

Článok 17

Zmeny dohody

1. Ak jedna zo zmluvných strán navrhne zmeniť ktorékoľvek ustanovenie tejto dohody alebo jej prílohy, uskutočnia sa medzi vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvných strán o navrhovanej zmene konzultácie. Konzultácie sa začnú do šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia žiadosti, ak sa vládne orgány civilného letectva nedohodnú na predĺžení tejto lehoty. Zmeny dohody nadobudnú platnosť po výmene diplomatických nót potvrdzujúcich ich schválenie. Zmeny prílohy budú prijaté až po ich schválení vládnymi orgánnmi civilného letectva zmluvných strán.

2. Ak pre obidve zmluvné strany nadobudne platnosť mnohostranný dohovor, táto dohoda sa zmení tak, aby zodpovedala ustanoveniam takého mnohostranného dohovoru.

Článok 18

Registrácia v ICAO

Táto dohoda a všetky jej zmeny podliehajú registrácii v Medzinárodnej organizácii civilného letectva.

Článok 19

Platnosť dohody

1. Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas.

2. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek diplomatickou cestou oznámiť druhej zmluvnej strane svoj úmysel skončiť platnosť tejto dohody. Toto oznámenie sa súčasne odošle Medzinárodnej organizácii civilného letectva. Platnosť dohody sa skončí uplynutím dvanástich (12) mesiacov odo dňa prijatia oznámenia druhou zmluvnou stranou, ak sa zmluvné strany nedohodnú na odvolaní tohto oznámenia pred uplynutím uvedenej lehoty. Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí príjem, oznámenie sa považuje za prijaté po uplynutí štrnástich (14) dní od prijatia kópie oznámenia Medzinárodnou organizáciou civilného letectva.

Článok 20

Nadobudnutie platnosti

1. Táto dohoda podlieha vnútroštátnemu schváleniu každej zmluvnej strany a nadobudne platnosť dňom doručenia neskoršej nóty o tomto schválení.

2. Nadobudnutím platnosti tejto dohody vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Turkmenistanom sa skončí platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o leteckej doprave z 22. novembra 1966, ako aj všetkých jej dodatkov.

Dané v Ašchabade 24. októbra 1996 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, turkménskom a ruskom jazyku, pričom všetky texty majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu ustanovení tejto dohody je rozhodujúce znenie v ruskom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Roman Paldan v. r.

Za vládu

Turkmenistanu:

Chudajkuly Chalykov v. r.

PRÍLOHA

k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Turkmenistanu o leteckej doprave

1. Určené trasy, ktoré budú prevádzkované v oboch smeroch určenými leteckými spoločnosťami Slovenskej republiky

Východiskové body Body v Turkmenistane
body na území Slovenskej republiky Ašchabad a iné body*)

2. Určené trasy, ktoré budú prevádzkované v oboch smeroch určenými leteckými spoločnosťami Turkmenistanu

Východiskové body Body v Slovenskej republike
body na území Turkmenistanu Bratislava, Košice a iné body*)
*) Podliehajú schváleniu vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvných strán.

Poznámky:

a) Frekvenciu letov, typy a kapacitu lietadiel určených leteckých spoločností dohodnú vládne orgány civilného letectva zmluvných strán na základe reciprocity.

b) Doplnkové lety sa môžu uskutočňovať len na základe vopred zaslanej požiadavky určenej leteckej spoločnosti vládnym orgánom civilného letectva zmluvných strán, ktorú treba zaslať najneskôr sedemdesiatdva (72) hodín pred odletom lietadla, nerátajúc voľné a sviatočné dni.

c) Charterové lety sa musia uskutočňovať v súlade s platnými normami a predpismi štátov zmluvných strán upravujúcimi takéto lety.