Oznámenie č. 180/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zriadení a vybudovaní diaľničného hraničného priechodu na spoločnej štátnej hranici

(v znení č. 696/2004 Z. z.)

Čiastka 64/1998
Platnosť od 12.06.1998
Účinnosť od 13.09.2004
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom po výmene nót, t. j. 18. apríla 1998, na základe článku 6 ods. 1.

OBSAH

180

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. apríla 1996 bola v Kalonde podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zriadení a vybudovaní diaľničného hraničného priechodu na spoločnej štátnej hranici.

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom po výmene nót, t. j. 18. apríla 1998, na základe článku 6 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky
o zriadení a vybudovaní diaľničného hraničného priechodu na spoločnej štátnej hranici

Vláda Slovenskej republiky a vláda Maďarskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“) vedené snahou rozvíjať dobré susedské vzťahy, prejavujúc prianie rozširovať spoluprácu v oblasti voľného cestovného ruchu, medzinárodného obchodu a dopravy,

dohodli sa takto:

Článok 1

1. Zmluvné strany zriadia a vybudujú diaľničný hraničný priechod na diaľnici D 2 na území Slovenskej republiky a na diaľnici M 15 na území Maďarskej republiky. Hraničný priechod sa zriadi a vybuduje na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Rusovce na slovenskej strane a Rajka na maďarskej strane na spojnici hraničného znaku I. 2/3 Ax na slovenskom území a neoznačeného hraničného znaku nachádzajúceho sa medzi hraničnými znakmi I. /1x a I. 2x na maďarskom území.

Dané v Kalonde 30. apríla 1996 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a maďarskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Jaromír Kaličiak v. r.

Za vládu

Maďarskej republiky:

Mihály Arnold v. r.