Oznámenie č. 18/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o dovoze materiálov vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho charakteru

Čiastka 7/1998
Platnosť od 29.01.1998
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť pre Slovenskú republiku 9. júna 1997 na základe článku X.

18

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. júna 1950 bola vo Florencii na generálnej konferencii UNESCO prijatá Dohoda o dovoze materiálov vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho charakteru. Listina o pristúpení bola uložená u depozitára, generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, 9. júna 1997.

Dohoda nadobudla platnosť pre Slovenskú republiku 9. júna 1997 na základe článku X.

Slovenský preklad dohody sa vyhlasuje súčasne.

DOHODA
o dovoze materiálov vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho charakteru

prijatá generálnou konferenciou UNESCO na jej piatom zasadnutí vo Florencii 17. júna 1950

Preambula

Zmluvné strany,

súc presvedčené, že slobodná výmena názorov a vedomostí a všeobecne rozsiahle šírenie rôznych foriem vyjadrovania sú životne dôležité pre intelektuálny pokrok, medzinárodné porozumenie, ako aj pre udržanie svetového mieru,

súc presvedčené, že táto výmena sa uskutočňuje predovšetkým prostredníctvom kníh, publikácií a materiálov vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho charakteru,

súc presvedčené, že Ústava Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru naliehavo zdôrazňuje potrebu spolupráce medzi národmi vo všetkých odvetviach intelektuálnej činnosti vrátane „výmeny publikácií, predmetov umeleckého a vedeckého záujmu a iných informačných materiálov“ a ďalej ustanovuje, že organizácia bude „spolupracovať na prehlbovaní vzájomného porozumenia medzi národmi všetkými prostriedkami masovej komunikácie a na ten účel odporúča také medzinárodné dohody, ktoré by mohli byť nevyhnutné na podporu slobodného toku ideí vyjadrených slovom aj obrazom“,

uznávajúc, že tieto ciele bude podporovať medzinárodná dohoda, ktorá umožní slobodnú výmenu kníh, publikácií a materiálov vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho charakteru,

dohodli sa takto:

Článok I

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú uplatňovať clo ani iné platby pri dovoze alebo v súvislosti s ním:

a) kníh, publikácií a dokumentov uvedených v prílohe A,

b) materiálov vzdelávacieho, vedeckého a kultúrneho charakteru uvedených v prílohách B, C, D a E,

ktoré sú výrobkami inej zmluvnej strany, za podmienok uvedených v týchto prílohách.

2. Ustanovenie odseku 1 nebráni žiadnej zmluvnej strane, aby vyberala pri dovoze materiálov

a) dane alebo iné platby, ktorých výška neprekračuje poplatky, ktoré sa priamo alebo nepriamo uplatňujú na podobné výrobky v tuzemsku,

b) poplatky a prirážky iné ako clo uplatňované orgánmi štátnej správy pri dovoze alebo v súvislosti s ním za podmienok, že budú limitované výškou sumy, ktorá je zhodná s cenou poskytovaných služieb a ktorá nepredstavuje ani nepriamu ochranu domácich výrobkov, ani daň fiškálneho charakteru pri dovoze.

Článok II

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vydajú potrebné licencie alebo pridelia devízové prostriedky na dovoz

a) kníh a publikácií, ktoré sú určené verejným knižniciam a zbierkam a knižniciam a zbierkam verejných, vzdelávacích, výskumných či kultúrnych inštitúcií,

b) oficiálnych vládnych publikácií, ako sú úradné, parlamentné a správne dokumenty, ktoré boli vytlačené v krajine pôvodu,

c) kníh a publikácií Organizácie Spojených národov a jej odborných organizácií,

d) kníh a publikácií, ktoré boli poskytnuté Organizácii Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru, ktorá ich distribuuje bezplatne alebo pod svojím dohľadom,

e) publikácií, ktoré sa zasielajú a distribuujú bezplatne s cieľom podporiť turistický ruch za hranicami krajiny dovozu,

f) materiálov pre nevidiacich:

i) kníh, publikácií a dokumentov každého druhu, ktoré sa tlačia Braillovým písmom,

ii) ostatných materiálov špecificky určených na vzdelávací, vedecký či kultúrny rozvoj nevidiacich, schválených príslušnými orgánmi krajiny dovozu ako bezcolné dovozy týchto typov výrobkov a dovážaných priamo inštitúciami alebo organizáciami, ktoré sa starajú o nevidiacich.

2. Zmluvné strany, ktoré zavedú v ktoromkoľvek období množstvové obmedzenia a devízové obmedzenia, zaväzujú sa prideliť devízové prostriedky a vydať potrebné licencie, ktoré sú nevyhnutné na dovoz iných materiálov vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho charakteru, najmä však materiálov, ktoré sú uvedené v prílohách tejto dohody.

Článok III

1. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť všetky možné úľavy na dovoz materiálov vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho charakteru, ktoré sa dovážajú iba na účely vystavenia na verejných výstavách schválených príslušnými orgánmi krajiny dovozu a určených na spätný vývoz. V týchto úľavách je zahrnuté aj vydávanie potrebných licencií a oslobodení od cla, daní a iných platieb vyberaných pri dovoze nesúvisiacich s poplatkami a prirážkami, ktoré zodpovedajú cenám poskytovaných služieb.

2. Orgány krajiny dovozu sú oprávnené po skončení výstavy podniknúť nevyhnutné opatrenia na zaistenie spätného vývozu týchto materiálov.

Článok IV

Zmluvné strany sa v rámci možností zaväzujú

a) pokračovať spoločným úsilím všetkými možnými prostriedkami v podporovaní voľného obehu materiálov vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho charakteru a v zrušení alebo znížení všetkých obmedzení voľného obehu, na ktorý sa nevzťahuje táto dohoda,

b) zjednodušiť správne konanie pri dovoze materiálov vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho charakteru,

c) uľahčiť rýchly a bezpečný priebeh colného konania na materiály vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho charakteru.

Článok V

Obsah tejto dohody sa nedotýka práv zmluvných strán prijať v súlade s ich zákonodarstvom opatrenia, ktoré sa týkajú zákazu alebo obmedzenia dovozu alebo obehu materiálu po dovoze, a to z dôvodov, ktoré priamo súvisia s ich národnou bezpečnosťou, verejným poriadkom alebo verejnou morálkou.

Článok VI

Táto dohoda sa nedotýka zákonov a predpisov ktorejkoľvek zmluvnej strany alebo ktorejkoľvek z jej medzinárodných zmlúv, dohôd a deklarácií, ktoré sa týkajú autorského práva, ochranných známok alebo patentov.

Článok VII

Zmluvné strany v súvislosti s ustanoveniami ktorýchkoľvek predchádzajúcich dohôd o riešení sporov, ktoré podpísali, sa zaväzujú, že spory, ktoré sa týkajú výkladu alebo vykonávania tejto dohody, budú riešiť vyjednávaním alebo pokusom o zmier.

Článok VIII

V prípade sporu, ktorý sa vzťahuje na dovážané materiály vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho charakteru, môžu zmluvné strany na základe spoločnej dohody požiadať o odborné posúdenie generálneho riaditeľa Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru.

Článok IX

1. Táto dohoda, ktorej anglické a francúzske znenie má rovnakú platnosť, bude mať dnešný dátum a bude prístupná na podpis všetkým členským štátom Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru, všetkým členským štátom Organizácie Spojených národov a ktorémukoľvek nečlenskému štátu, ktorý vyzve Výkonný výbor Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru.

2. Túto dohodu budú ratifikovať signatárske štáty v súlade so svojím ústavným postupom.

3. Ratifikačné listiny budú uložené u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

Článok X

Štáty uvedené v článku IX ods. 1 môžu k tejto dohode pristúpiť od 22. novembra 1950. Pristúpenie nadobudne platnosť uložením listiny o pristúpení u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

Článok XI

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom, keď generálny tajomník Organizácie Spojených národov dostane listiny o ratifikácii alebo o pristúpení od desiatich štátov.

Článok XII

1. Účastnícke štáty tejto dohody prijmú do šiestich mesiacov od dátumu nadobudnutia platnosti dohody všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie jej účinného uplatňovania.

2. Štáty, ktoré uložia listiny o ratifikácii alebo o pristúpení až po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody, prijmú tieto opatrenia v lehote troch mesiacov odo dňa jej uloženia.

3. Do jedného mesiaca po uplynutí lehôt uvedených v odsekoch 1 a 2 zmluvné strany tejto dohody predložia Organizácii Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru správu o tom, aké opatrenia sa prijali na účinné plnenie tejto dohody.

4. Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru doručí túto správu všetkým signatárskym štátom tejto dohody a Medzinárodnej obchodnej organizácii (zatiaľ jej Dočasnej komisii).

Článok XIII

Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže v čase podpisu alebo uloženia ratifikačnej listiny alebo listiny o pristúpení, alebo kedykoľvek potom vyhlásiť nótou adresovanou generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, že rozširuje platnosť tejto dohody na všetky územia alebo na niektoré územia, za ktorých zahraničnú politiku zodpovedá.

Článok XIV

1. Po uplynutí dvoch rokov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody môže ktorákoľvek zmluvná strana za seba alebo za akékoľvek územie, za ktorého zahraničnú politiku nesie zodpovednosť, túto dohodu písomnou formou vypovedať, pričom táto listina bude uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

2. Vypovedanie nadobudne platnosť po uplynutí jedného roka odo dňa prijatia písomného oznámenia o vypovedaní.

Článok XV

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov bude štáty uvedené v článku IX ods. 1, ako aj Organizáciu Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru a Medzinárodnú obchodnú organizáciu (zatiaľ jej Dočasnú komisiu) informovať o uložení všetkých ratifikačných listín alebo listín o pristúpení podľa článkov IX a X, ako aj o notifikáciách a vypovedaniach podľa článkov XIII a XIV.

Článok XVI

Na žiadosť jednej tretiny zmluvných strán tejto dohody generálny riaditeľ Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru zaradí do programu rokovania nasledujúceho zasadnutia generálnej konferencie tejto organizácie otázku zvolania zasadnutia s cieľom zmeniť túto dohodu.

Článok XVII

Prílohy A, B, C, D a E, ako aj protokol pripojený k tejto dohode tvoria neoddeliteľnú súčasť dohody.

Článok XVIII

1. V súlade s článkom 102 Charty Organizácie Spojených národov bude túto dohodu registrovať generálny tajomník Organizácie Spojených národov dňom nadobudnutia jej platnosti.

2. Na dôkaz toho dolu podpísaní a riadne na to splnomocnení podpísali túto dohodu v mene svojich vlád.

Dané v Lake Success, New York, 22. novembra 1950 v jednom pôvodnom vyhotovení, ktoré bude uložené v archíve Organizácie Spojených národov, a overené kópie budú zaslané všetkým štátom, ktoré sú uvedené v článku IX ods. 1, ako aj Organizácii Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru a Medzinárodnej obchodnej organizácii (zatiaľ jej Dočasnej komisii).

PRÍLOHA A

Knihy, publikácie a dokumenty

i) Tlačené knihy.

ii) Noviny a periodiká.

iii) Knihy a dokumenty vyhotovované rozmnožením odlišným od tlače.

iv) Oficiálne vládne publikácie, ako úradné, parlamentné a správne dokumenty vytlačené v krajine svojho pôvodu.

v) Turistické plagáty a turistická literatúra (brožúry, sprievodcovia, cestovné poriadky, letáky a podobné publikácie), či už ilustrované alebo bez ilustrácií vrátane tých, ktoré vydávajú súkromné obchodné podniky s cieľom podporiť turistiku za hranicami krajiny dovozu.

vi) Publikácie, ktorých účelom je podporovať štúdium za hranicami krajiny dovozu.

vii) Rukopisy vrátane strojopisov.

viii) Katalógy kníh a publikácií ponúkaných na predaj nakladateľom alebo predajcom kníh so sídlom mimo územia krajiny dovozu.

ix) Katalógy filmov, nahrávok alebo iného obrazového a zvukového materiálu vzdelávacieho, vedeckého alebo kultúrneho charakteru, či už ide o katalógy vydané priamo alebo v mene Organizácie Spojených národov, alebo jej odbornými organizáciami.

x) Hudobné záznamy písané ručne, tlačené alebo rozmnožené iným spôsobom ako tlačou.

xi) Zemepisné, hydrografické alebo astronomické mapy.

xii) Architektonické, priemyselné alebo stavebné plány a projekty a ich reprodukcie určené na štúdium vo vedeckých ústavoch alebo vzdelávacích zariadeniach, ktoré schválili príslušné orgány štátu dovozu na bezcolný dovoz.

Oslobodenia uvedené v prílohe A sa nevzťahujú na

a) papierenský tovar;

b) knihy, publikácie a dokumenty (okrem katalógov, turistických plagátov a uvedenej turistickej literatúry) publikované z reklamných dôvodov súkromným podnikom alebo v jeho mene;

c) noviny a periodiká, v ktorých reklama presahuje 70 % plochy;

d) všetky ostatné položky (okrem uvedených katalógov), v ktorých reklama presahuje 25 % plochy. V prípade turistických plagátov a literatúry platí toto percento iba pre súkromnú obchodnú reklamu.

PRÍLOHA B

Umelecké diela a zberateľské predmety vzdelávacieho, vedeckého alebo kultúrneho charakteru

i) Maľby a kresby vrátane kópií, ktoré boli úplne zhotovené ručne, s výnimkou sériovo vyrobeného maľovaného tovaru.

ii) Ručne tlačené výtlačky vyrobené z ručne vyrytých alebo ručne leptaných blokov, dosiek alebo z iného materiálu a podpísané a očíslované umelcom.

iii) Pôvodné sochárske diela alebo plastiky, či už kruhové, v reliéfe alebo v rytej dekorácii s výnimkou sériovo vyrábaných reprodukcií a diel umeleckého remesla obchodného charakteru.

iv) Zberateľské predmety a umelecké predmety určené pre verejné galérie, múzeá a iné verejné inštitúcie, ktoré majú na účely bezcolného vstupu od príslušných orgánov krajiny dovozu povolenie na dovoz týchto materiálov s výhradou, že sa nesmú predať.

v) Zbierky a zberateľské predmety z takých vedeckých oblastí, akými sú anatómia, zoológia, botanika, mineralógia, paleontológia, archeológia a etnografia, ktoré nie sú určené na predaj.

vi) Starožitnosti, ak ide o predmety staršie ako 100 rokov.

PRÍLOHA C

Obrazové a zvukové materiály vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho charakteru

i) Filmy, filmové pásy, mikrofilmy a diapozitívy vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho charakteru, ak ich dovážajú organizácie (medzi ktoré sa podľa uváženia krajiny dovozu zaraďujú aj organizácie rozhlasového vysielania) schválené príslušnými orgánmi krajiny dovozu na bezcolný dovoz týchto druhov materiálov a ktoré sú určené výlučne na činnosť realizovanú týmito organizáciami alebo inými verejnými alebo súkromnými vzdelávacími, vedeckými alebo kultúrnymi inštitúciami či spoločnosťami, ktoré túto činnosť vykonávajú taktiež so súhlasom uvedených orgánov.

ii) Filmové aktuality (ozvučené alebo neozvučené), ktoré zobrazujú udalosti aktuálnej informačnej hodnoty v čase dovozu, dovážané alebo vo forme exponovaného a vyvolaného negatívu, alebo vo forme exponovaného a vyvolaného pozitívu, ak ich dovážajú organizácie (medzi ktoré sa podľa uváženia krajiny dovozu zaraďujú aj organizácie rozhlasového vysielania) schválené príslušnými orgánmi krajiny dovozu na bezcolný dovoz takých filmov s tým, že voľný dovoz môže byť obmedzený na dve kópie z každého titulu.

iii) Zvukové nahrávky vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho charakteru na využitie výlučne vo verejných alebo v súkromných vzdelávacích, vedeckých či kultúrnych inštitúciách alebo spoločnostiach (do ktorých sa podľa uváženia krajiny dovozu zaraďujú aj organizácie rozhlasového vysielania) schválených príslušnými orgánmi krajiny dovozu na bezcolný dovoz týchto druhov materiálov.

iv) Filmy, filmové pásy, mikrofilmy a ozvučené nahrávky vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho charakteru vyhotovené Organizáciou Spojených národov alebo jej odbornými organizáciami.

v) Modely, makety a nástenné mapy používané výlučne na demonštratívne a vzdelávacie účely vo verejných alebo v súkromných vzdelávacích, vedeckých či kultúrnych inštitúciách schválených príslušnými orgánmi krajiny dovozu na bezcolný dovoz týchto druhov materiálov.

PRÍLOHA D

Vedecké nástroje a prístroje

Vedecké nástroje a prístroje určené výlučne na vzdelávacie účely alebo na čisto vedecký výskum za predpokladu, že

a) tieto vedecké nástroje a prístroje sú určené verejným či súkromným vedeckým či vzdelávacím inštitúciám, sú schválené príslušnými orgánmi krajiny dovozu na bezcolný dovoz týchto druhov materiálov a používajú sa pod kontrolou týchto inštitúcií, ktoré za ne zodpovedajú,

b) tieto nástroje a prístroje porovnateľnej vedeckej hodnoty sa nevyrábajú v krajine dovozu.

PRÍLOHA E

Materiály pre nevidiacich

i) Knihy, publikácie a dokumenty všetkých druhov, ktoré sú vytlačené Braillovým písmom.

ii) Iné tovary, ktoré sú špeciálne určené na vzdelávací, vedecký či kultúrny rozvoj nevidiacich, dovážané priamo inštitúciami pre nevidiacich alebo podpornými organizáciami pre nevidiacich a schválené príslušnými orgánmi krajiny dovozu na bezcolný dovoz týchto druhov materiálov.

Příloha 06

Obrázek 01

Etiketa používaná Organizáciou Spojených národov a jej

odbornými organizáciami

Příloha 07

Příloha 08

Obrázek 01

Etiketa používaná Medzinárodnou radou múzeí

PROTOKOL

k Dohode o dovoze materiálov vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho charakteru

Zmluvné strany v záujme uľahčenia účasti Spojených štátov amerických na Dohode o dovoze materiálov vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho charakteru súhlasili s tým, že

1. Spojené štáty americké sa budú môcť rozhodnúť medzi ratifikáciou tejto dohody podľa článku IX alebo jej pristúpením podľa článku X vrátane ďalej uvedenej výhrady.

2. V prípade, ak sa Spojené štáty americké stanú zmluvnou stranou tejto dohody s výhradou uvedenou v odseku 1, na ustanovenie tejto výhrady sa môže vláda Spojených štátov amerických odvolávať voči všetkým zmluvným stranám tejto dohody, ako aj každá zmluvná strana voči Spojeným štátom americkým za predpokladu, že žiadne prijaté opatrenia, ktoré vyplývajú z tejto výhrady, nebudú mať diskriminačný charakter.

Text výhrady

a) Ak v dôsledku záväzkov, ktoré touto dohodou prevzala na seba zmluvná strana, je niektorý výrobok, na ktorý sa vzťahuje táto dohoda, dovážaný na územie zmluvnej strany v takom množstve a za takých podmienok, že tento dovoz spôsobuje alebo hrozí spôsobiť vážnu ujmu domácemu priemyslu, ktorý vyrába obdobné alebo priamo porovnateľné výrobky, zmluvná strana môže za podmienok určených v odseku 2 proti takémuto výrobku v rozsahu a na nevyhnutný čas potrebný na zabránenie alebo na odstránenie takejto ujmy čiastočne alebo celkom zrušiť záväzok, ktorý z tejto dohody vyplýva.

b) Skôr než niektorá zmluvná strana vykoná opatrenia podľa bodu a), s ktorými čo najskôr písomne oboznámi Organizáciu Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru, umožní jej, ako aj zmluvným stranám tejto dohody uskutočniť konzultácie k navrhovaným opatreniam.

c) V kritickom období, keď omeškanie by spôsobilo ťažko napraviteľnú škodu, môžu byť prijaté provizórne opatrenia uvedené v bode a), a to bez predchádzajúcej konzultácie pod podmienkou, že tieto konzultácie prebehnú bezprostredne po vykonaní takýchto opatrení.

Anglické znenie textu