Zákon č. 172/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.

Čiastka 63/1998
Platnosť od 12.06.1998
Účinnosť od 01.11.1998

OBSAH

172

ZÁKON

z 15. mája 1998,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za slovami „(ďalej len „starosta“)“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci vety sa pripájajú tieto slová: „, a ďalšie náležitosti súvisiace s výkonom funkcie.“.

2. § 2 znie:

㤠2

(1) Funkcia starostu je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. Výkon tejto funkcie je nezlučiteľný s funkciami podľa osobitného predpisu2) a s výkonom práce zamestnanca obce.

(2) Starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka na zotavenie; na jej účely sa primerane použije osobitný predpis.3) Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno starostovi poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku a ak o tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo.

(3) Starosta sa počas výkonu funkcie na účely zdravotného poistenia,4) nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia,5) podpory v nezamestnanosti a platenia príspevku na poistenie v nezamestnanosti6) posudzuje ako zamestnanec v pracovnom pomere.

(4) Obec vo vzťahu k starostovi na účely uvedené v odseku 3 vystupuje ako zamestnávateľ.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 až 6 znejú:

2) § 4 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

3) Zákonník práce.

4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.

5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.

6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.“.

3. § 3 znie:

㤠3

Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky7) na prepočítané počty osôb za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1, zaokrúhlený smerom nahor na celých 100 Sk, začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom zložil predpísaný sľub.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

7) § 24 a 42 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 155/1993 Z. z.“.

4. V § 4 odseky 2 a 3 znejú:

(2) Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až na dvojnásobok.

(3) Počtom obyvateľov obce alebo mesta sa rozumie počet obyvateľov zistený na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky7) k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku.“.

5. § 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Starostovi, ktorý nevykonáva funkciu v celom rozsahu (úväzkový starosta), patrí plat v pomernej časti zodpovedajúcej rozsahu vykonávanej funkcie. Tento plat nemôže byť nižší ako súčin platu ustanoveného podľa § 3 a koeficientu 0,3.“.

6. § 5 znie:

㤠5

(1) Starostovi patrí k platu primeraný príplatok za riadenie podľa osobitného predpisu.8) Starostovi, ktorý nevykonáva funkciu v celom rozsahu (úväzkový starosta), patrí príplatok v pomernej časti zodpovedajúcej rozsahu vykonávanej funkcie.

(2) Starostovi možno poskytovať odmeny s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie až do výšky 50 % súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje, a mimoriadne odmeny za činnosť vykonávanú v súvislosti so živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami, pri ktorých dochádza k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku, a pri odstraňovaní ich následkov. O poskytnutí odmien a ich výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

(3) Pri skončení výkonu funkcie starostu9) z dôvodu skončenia funkčného obdobia patrí starostovi odstupné z rozpočtu obce, ktoré v závislosti od času výkonu funkcie je

a) päťnásobok jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu štyri roky,

b) štvornásobok jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu tri roky,

c) trojnásobok jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dva roky,

d) dvojnásobok jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu jeden rok,

e) priemerný mesačný plat, ak vykonával funkciu viac ako šesť mesiacov.

(4) Nárok na odstupné podľa odseku 3 nevznikne, ak bol starosta do funkcie opäť zvolený.

(5) Na účely tohto zákona sa smrť starostu považuje za skončenie funkčného obdobia a jednorazová odmena podľa odseku 3 a ďalšie peňažné nároky sa vyplatia postupne priamo jeho manželke, deťom a rodičom, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti;10) predmetom dedičstva sa stávajú, ak niet týchto osôb.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8 až 10 znejú:

8) Príloha č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z.

9) § 13c zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 252/1994 Z. z.

10) § 115 Občianskeho zákonníka.“.

7. § 6 znie:

㤠6

Starostovi pri cestách, ktoré súvisia s výkonom funkcie, patria cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.11)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

11) Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“.

8. § 7 ods. 2 znie:

(2) Nárok na plat starostovi zaniká dňom skončenia výkonu funkcie starostu podľa osobitného predpisu9) alebo dňom jeho smrti. Nárok na plat a príplatok za riadenie starostovi nezaniká, ak bol starosta do funkcie opätovne zvolený.“.

9. § 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Zrážky z platu starostu možno vykonať len v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.3)“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 1998.


Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.