Zákon č. 170/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov

Čiastka 63/1998
Platnosť od 12.06.1998 do31.12.2001
Účinnosť od 12.06.1998 do31.12.2001
Zrušený 483/2001 Z. z.

OBSAH

170

ZÁKON

z 13. mája 1998,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z. a zákona č. 44/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 36b sa za slová „ktorý je financovaný“ vkladá slovo „najmä“.

2. V § 36c sa za slová „ktorý je financovaný“ vkladá slovo „najmä“.

3. V § 36e sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska môže v povolení pôsobiť ako banka, ktorým sa udeľuje povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov, ustanoviť osobitné podmienky financovania hypotekárnych a komunálnych úverov pre hypotekárnu banku najviac na obdobie dvoch rokov od udelenia tohto povolenia.“.

4. V § 36h ods. 2 sa za slovami „v prospech tretej osoby“ vypúšťa čiarka a slová „obmedzením prevodu nehnuteľnosti“ sa nahrádzajú slovami „obmedzenie prevodu nehnuteľnosti s výnimkou záložného práva zriadeného podľa osobitného predpisu7gg) a záložného práva zriadeného v prospech stavebnej sporiteľne alebo Štátneho fondu rozvoja bývania.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7gg znie:

7gg) § 15 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.“.

5. V § 36h ods. 3 sa slovo „zabezpečenú“ nahrádza slovom „zaťaženú“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.