Oznámenie č. 17/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o uľahčení medzinárodného obehu obrazových a zvukových materiálov vzdelávacieho, vedeckého a kultúrneho charakteru

Čiastka 7/1998
Platnosť od 29.01.1998
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť pre Slovenskú republiku 7. septembra 1997 na základe článku XII ods. 2.

17

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. decembra 1948 bola v Bejrúte na generálnej konferencii UNESCO prijatá Dohoda o uľahčení medzinárodného obehu obrazových a zvukových materiálov vzdelávacieho, vedeckého a kultúrneho charakteru. Listina o pristúpení bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov 9. júna 1997.

Dohoda nadobudla platnosť pre Slovenskú republiku 7. septembra 1997 na základe článku XII ods. 2.

Slovenský preklad dohody sa vyhlasuje súčasne.

DOHODA

o uľahčení medzinárodného obehu obrazových a zvukových materiálov vzdelávacieho, vedeckého a kultúrneho charakteru

prijatá generálnou konferenciou UNESCO na jej treťom zasadnutí v Bejrúte 10. decembra 1948

Vlády signatárskych krajín tejto dohody,

súc presvedčené, že uľahčením medzinárodného obehu obrazových a zvukových materiálov vzdelávacieho, vedeckého a kultúrneho charakteru sa podporí slobodný tok myšlienok slovom i obrazom, a tým aj rozvoj vzájomného porozumenia medzi národmi v súlade s cieľmi Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru,

dohodli sa takto:

Článok I

Táto dohoda sa bude vzťahovať na obrazové a zvukové materiály uvedené v článku II, ktoré majú vzdelávací, vedecký či kultúrny charakter.

Za obrazové a zvukové materiály vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho charakteru sa považujú

a) materiály, ktorých základným účelom alebo zmyslom je vzdelávať alebo informovať nastolením témy alebo aspektu témy, alebo materiály, ktorých obsah slúži na uchovanie, zvýšenie či rozširovanie vedomostí a prehĺbenie medzinárodného porozumenia a dobrých vzťahov,

b) reprezentatívne materiály, autentické a presné,

c) materiály, ktorých technická kvalita neodporuje účelu, na ktorý bol materiál určený.

Článok II

Ustanovenia článku I sa použijú na obrazové a zvukové materiály týchto typov a foriem:

a) filmy, filmové pásy a mikrofilmy buď vo forme exponovaného a vyvolaného negatívu, alebo vo forme vyvolaného a natlačeného pozitívu,

b) zvukové nahrávky všetkých typov a foriem,

c) sklenené diapozitívy, statické a pohybujúce sa modely, nástenné tabule, mapy a plagáty.

Tieto materiály sa ďalej uvádzajú ako „materiál“.

Článok III

1. Každá zo zmluvných strán oslobodí materiál, ktorý pochádza z územia ktorejkoľvek zmluvnej strany, od všetkých ciel, množstvových obmedzení a od povinnosti požadovať trvalé alebo dočasné dovozné povolenie na jeho dovoz do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti dohody pre túto zmluvnú stranu.

2. Ustanovenia tejto dohody neoslobodzujú materiál od platenia daní, poplatkov, prirážok a dávok vyberaných pri dovoze všetkých výrobkov bez rozdielu a bez ohľadu na ich povahu alebo pôvod, a to ani vtedy, ak sú tieto výrobky oslobodené od cla; v týchto daniach, poplatkoch a dávkach sú zahrnuté okrem iného štatistické poplatky a kolky.

3. Materiál, na ktorý sa vzťahujú výhody, ktoré vyplývajú z odseku 1, bude pri vstupe na územie krajiny oslobodený od všetkých vnútroštátnych daní, poplatkov, prirážok alebo dávok, iných alebo vyšších ako tie, ktoré sa vyrubujú na obdobné výrobky tejto krajiny, a bude sa s ním zaobchádzať rovnako ako s obdobnými výrobkami tejto krajiny podľa vnútroštátneho právneho poriadku, ktorý upravuje ich predaj, dopravu alebo distribúciu, alebo ich spracovanie, vystavovanie, alebo iné použitie.

4. Ustanovenia tejto dohody nevyžadujú od žiadnej zo zmluvných strán zmenu v zaobchádzaní, ktorá vyplýva z tohto článku, s obdobným materiálom vzdelávacieho, vedeckého a kultúrneho charakteru, ktorý pochádza z ktorejkoľvek krajiny, ktorá nie je zmluvnou stranou tejto dohody, v prípade, ak by odopretie takého zaobchádzania bolo v rozpore s medzinárodnými záväzkami alebo s obchodnou politikou tejto zmluvnej strany.

Článok IV

1. Na priznanie oslobodenia materiálu podľa tejto dohody, o ktorého prepustenie na územie zmluvnej strany ide, bude vydané osvedčenie, že ide o materiál vzdelávacieho, vedeckého a kultúrneho charakteru podľa článku I.

2. Osvedčenie vydá príslušný vládny orgán toho štátu, z ktorého materiál pochádza, alebo ho vydá Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru, ako to vyplýva z ustanovenia odseku 3, a to na tlačive, ktoré sa pripojí k tejto dohode. Predpísané tlačivá osvedčení sa môžu doplniť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán v prípade, ak takáto zmena alebo doplnenie je v súlade s utanoveniami tejto dohody.

3. Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru vydá osvedčenie na materiál vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho charakteru, ktorý vyrobili medzinárodné organizácie uznávané Organizáciou Spojených národov alebo niektorá z odborných organizácií.

4. Na základe tohto osvedčenia vydá príslušný vládny orgán zmluvnej strany, na ktorej území ide o vstup materiálu, rozhodnutie, či sa na materiál vzťahujú výhody podľa článku III ods. 1. Toto rozhodnutie sa vydá po preskúmaní povahy materiálu a po splnení podmienok ustanovených v článku I. Ak po takomto preskúmaní vládny orgán zmluvnej strany, na ktorej územie má vstúpiť materiál, neposkytne tomuto materiálu výhody, ktoré vyplývajú z článku III ods. 1, pretože neuznáva jeho vzdelávací, vedecký či kultúrny charakter, vláda štátu, ktorá osvedčenie vydala, alebo v určených prípadoch Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru musí byť o tejto skutočnosti informovaná skôr, ako sa prijme konečné rozhodnutie, aby mohla vhodným spôsobom doplniť informácie v prospech oslobodenia materiálu u vlády štátu, na ktorého územie sa má materiál prepustiť.

5. Vládny orgán zmluvnej strany, na ktorej územie sa má materiál prepustiť, je oprávnený určiť dovozcovi materiálu pravidlá, ktoré zabezpečia vystavovanie alebo využívanie tohto materiálu na neziskové účely.

6. Rozhodnutie príslušného vládneho orgánu zmluvnej strany, na ktorého územie sa má materiál prepustiť, bude podľa odseku 4 konečné, ale tento vládny orgán pri rozhodovaní vezme do úvahy všetky informácie vlády, ktorá osvedčenie vydala, alebo v určených prípadoch tie, ktoré vydala Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru.

Článok V

Táto dohoda sa netýka práv zmluvných strán na cenzúru materiálov podľa jej vnútorného zákonodarstva alebo prijatia opatrení na zákaz alebo obmedzenie dovozu materiálov z dôvodu všeobecnej bezpečnosti alebo verejného poriadku.

Článok VI

Každá zmluvná strana odošle Organizácii Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru kópie všetkých osvedčení, ktoré vydá na materiál pochádzajúci zo svojho územia, a bude Organizáciu Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru informovať o prijatých rozhodnutiach a dôvodoch, ktoré viedli k odmietnutiu osvedčených materiálov z inej zmluvnej strany, o ktorých prepustenie na jej územie ide. Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru bude o týchto skutočnostiach informovať všetky zmluvné strany a bude evidovať a vydávať katalógy materiálov v anglickom a vo francúzskom jazyku vrátane všetkých osvedčení a rozhodnutí, ktoré sa vykonali v súvislosti s týmito materiálmi.

Článok VII

Zmluvné strany spoločne zvážia spôsoby umožňujúce znížiť na minimum obmedzenia, ktoré neodstraňuje táto dohoda a ktoré môžu brániť medzinárodnému obehu materiálov uvedených v článku I.

Článok VIII

Každá zmluvná strana do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody oznámi Organizácii Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru, aké opatrenia sa prijali na jej území na zabezpečenie vykonávania tejto dohody. Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru bude po prijatí tohto oznámenia informovať všetky zmluvné strany.

Článok IX

1. Všetky spory, ktoré vyplynú z výkladu alebo z uplatňovania tejto dohody medzi štátmi, ktoré sú účastníkmi Štatútu Medzinárodného súdneho dvora, okrem článkov IV a V, predložia strany Medzinárodnému súdnemu dvoru, ak sa v jednotlivých prípadoch nedohodnú na inom spôsobe riešenia sporu.

2. Ak zmluvné strany, medzi ktorými vznikol spor, nie sú alebo hoci len jedna z nich nie je účastníkom Štatútu Medzinárodného súdneho dvora, spor, ak si to dotknuté strany budú želať, sa v súlade s ústavným právom každej z nich predloží arbitrážnemu tribunálu ustanovenému v súlade s Dohovorom o pokojnom urovnaní medzinárodných sporov podpísanom v Haagu 18. októbra 1907 alebo ktorémukoľvek inému arbitrážnemu tribunálu.

Článok X

Táto dohoda je otvorená na prijatie signatárskymi štátmi. Listina o prijatí bude uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, ktorý oboznámi všetky členské štáty Organizácie Spojených národov s každým jednotlivým uložením takejto listiny spolu s uvedením dňa, keď sa tak stalo.

Článok XI

1. Dňom 1. januára 1950 môže k tejto dohode pristúpiť každý členský štát Organizácie Spojených národov, ktorý nie je signatárom tejto dohody, a ktorýkoľvek nečlenský štát, ktorému bola odovzdaná overená kópia tejto dohody generálnym tajomníkom Organizácie Spojených národov.

2. Listina o pristúpení bude uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, ktorý upovedomí všetky členské štáty Organizácie Spojených národov a nečlenské štáty uvedené v odseku 1 o každom uložení s uvedením dňa, keď sa tak stalo.

Článok XII

1. Táto dohoda nadobudne platnosť uplynutím 90 dní odo dňa, keď bude u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov uložených najmenej desať listín o prijatí či pristúpení v súlade s článkom X alebo XI. Vtedy generálny tajomník bezodkladne vyhotoví protokol s uvedením dňa, keď dohoda v súlade s ustanovením tohto odseku nadobudne platnosť.

2. V krajinách, ktoré dodatočne uložili listinu o prijatí či pristúpení, táto dohoda nadobudne platnosť po uplynutí 90 dní odo dňa uloženia takejto listiny.

3. Táto dohoda bude registrovaná u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov v deň nadobudnutia jej platnosti podľa článku 102 Charty a súvisiacich predpisov, ktoré prijalo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov.

Článok XIII

1. Túto dohodu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana po uplynutí trojročného obdobia odo dňa nadobudnutia platnosti dohody pre zmluvnú stranu.

2. Vypovedanie tejto dohody niektorou zo zmluvných strán sa vykoná formou písomného oznámenia adresovaného generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, ktorý o každom oznámení s uvedením dňa, keď toto oznámenie dostal, informuje všetky členské štáty Organizácie Spojených národov a všetky nečlenské štáty, na ktoré sa odvoláva ustanovenie článku XI.

3. Výpoveď nadobudne platnosť po uplynutí jedného roku odo dňa, keď toto oznámenie dostal generálny tajomník Organizácie Spojených národov.

Článok XIV

1. Každá zmluvná strana môže pri podpise, prijatí či pristúpení vydať vyhlásenie, že prijatím tejto dohody nepreberá záväzok za celé územie alebo za niektoré územie, za ktoré táto zmluvná strana nesie medzinárodnú zodpovednosť. V tomto prípade sa dohoda nebude vykonávať na územiach, ktoré sú uvedené v tomto vyhlásení.

2. Prijatím tejto dohody zmluvné strany nepreberajú zodpovednosť vyplývajúcu z dohody za územie alebo za všetky nesamosprávne územia, za ktoré sú zodpovedné, ale môžu oznámiť prijatie tejto dohody jedným územím alebo všetkými takýmito územiami v čase prijatia dohody touto zmluvnou stranou alebo kedykoľvek potom. V takom prípade sa bude táto dohoda vykonávať na všetkých územiach, ktoré sú uvedené v tomto oznámení, 90 dní odo dňa, keď ich dostal generálny tajomník Organizácie Spojených národov.

3. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek po uplynutí troch rokov podľa článku XIII vysloviť želanie, aby sa táto dohoda nevykonávala na všetkých územiach alebo na niektorých územiach, za ktoré táto zmluvná strana nesie zodpovednosť, alebo na všetkých územiach či niektorých nesamosprávnych územiach, za ktoré je zodpovedná. V takom prípade sa prestane dohoda vykonávať na územiach, ktoré sú uvedené vo vyhlásení, a to po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa, keď ich dostal generálny tajomník Organizácie Spojených národov.

4. Generálny tajomník Organizácie Spojených národov oboznámi všetky členské štáty Organizácie Spojených národov a všetky nečlenské štáty uvedené v článku XI s tými vyhláseniami a oznámeniami, ktoré dostal na základe tohto článku, spolu s uvedením dňa, keď ich dostal.

Článok XV

Z tejto dohody nevyplýva pre zmluvné strany zákaz uzatvárať dohody alebo dohovory s Organizáciou Spojených národov alebo s niektorou z jej odborných organizácií, z ktorých by mohli vyplývať oslobodenia, výnimky, výhody alebo imunity vo vzťahu k materiálom, ktoré pochádzajú z Organizácie Spojených národov alebo sú sponzorované Organizáciou Spojených národov či niektorou z jej odborných organizácií.

Článok XVI

Originál tejto dohody bude uložený v archívoch Organizácie Spojených národov a bude predložený na podpis v Lake Success od 15. júla 1949 do 31. decembra 1949. Overené kópie tejto dohody odovzdá generálny tajomník Organizácie Spojených národov všetkym členským štátom Organizácie Spojených národov a ostatným vládam, ktoré určí dohoda medzi Hospodárskou a sociálnou radou Organizácie Spojených národov a Výkonnou radou Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru.

Na dôkaz toho podpísaní a riadne na to splnomocnení zástupcovia, ktorí predložili svoje splnomocnenia, v mene svojich vlád podpisujú túto dohodu v anglickom a vo francúzskom jazyku v deň, ktorý je uvedený vedľa ich podpisov, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

PROTOKOL o podpise dohody

Pri podpise Dohody o uľahčení medzinárodného obehu obrazových a zvukových materiálov vzdelávacieho, vedeckého a kultúrneho charakteru sa podpísaní splnomocnení zástupcovia dohodli takto:

1. Generálny tajomník Organizácie Spojených národov priloží k originálu textu dohody vzorové tlačivá osvedčení uvedené v článku IV, ktoré sa predkladajú členským štátom Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru na schválenie, hneď ako ich na ten účel dostane od generálneho riaditeľa Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru. Generálny tajomník spíše zápisnicu a vládam štátov, ktorých sa to týka, odovzdá jej kópiu a kópiu vzorových tlačív osvedčení, ktoré mu boli doručené.

2. V nadväznosti na ustanovenie článku XVI dohody generálny tajomník zašle overené kópie dohody nečlenským štátom, ktoré určila Výkonná rada Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru.

Splnomocnení zástupcovia podpísali tento protokol v anglickom a vo francúzskom jazyku v deň, ktorý je uvedený pri ich podpisoch, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Příloha 01

POKYNY

Vystavené komu: Meno osoby alebo organizácie, ktorá má právo reprodukovať tento materiál.

1. Typ materiálu: film, filmový pás, mikrofilm, sklenené diapozitívy, modely, nástenné tabule, mapy, plagáty, nahrávky.

2. Názov: ak ide o filmy – v prípade ešte neuvedeného filmu treba uviesť pracovný názov, v prípade premenovaného materiálu pôvodný aj nový názov.

3. Jazyk (jazyky): pre filmy – v prípade filmu s titulkami treba uviesť, v akom jazyku sú titulky a akým jazykom sa hovorí.

4. Údaje o

a) filmoch: počet cievok, trvanie projekcie, dĺžka v stopách alebo v metroch, formát (8 mm, 9,5 mm, 16 mm alebo 35 mm),

b) filmových pásoch: dĺžka v stopách alebo v metroch, jednoduché alebo dvojité okienko, počet okienok,

c) mikrofilmoch: jednoduché alebo dvojité okienko, počet stránok alebo reprodukovaných okienok,

d) sklenených diapozitívoch: počet, formát: 50 x 50 mm (2" x 2"), 83 x 83 mm (31/4" x 31/4") alebo 83 x 100 mm (31/4" x 4"),

e) modeloch: počet a rozmery,

f) nástenných tabuliach, mapách a plagátoch: počet a rozmery,

g) nahrávkach: priemer alebo lineárna dĺžka, obrátky za minútu (pri platniach), stopy či metre za minútu (pri páskach), trvanie (pri platniach a páskach).

5. Opis:

a) filmov: pozitívy alebo negatívy, čiernobiele alebo farebné, ozvučené alebo neozvučené,

b) filmových pásov: pozitívy alebo negatívy, čiernobiele alebo farebné, ozvučené alebo neozvučené,

c) sklenených diapozitívov: pozitívy alebo negatívy, čiernobiele alebo farebné,

d) modelov: statické alebo pohyblivé,

e) nástenných tabúľ, máp, plagátov: čiernobiele alebo farebné, na používanie v nezmenenej forme alebo ako predlohy na výrobu ďalších kópií,

f) nahrávok: platne, filmy alebo pásky, na používanie v nezmenenej forme alebo ako predlohy na výrobu ďalších kópií.

Francúzske znenie textu