Oznámenie č. 164/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o použití prostriedkov osobitného účtu štátneho rozpočtu na krytie výdavkov spojených so správou daní a ciel a s kontrolou rozpočtovej a cenovej disciplíny

Čiastka 60/1998
Platnosť od 05.06.1998 do31.12.2002
Zrušený 303/1995 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

164

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 52 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách

výnos z 25. apríla 1996 č. 6784/1996–33 o použití prostriedkov osobitného účtu štátneho rozpočtu na krytie výdavkov spojených so správou daní a ciel a s kontrolou rozpočtovej a cenovej disciplíny.

Výnos upravuje výšku odvodu, druh príjmu, termín odvodu, spôsob preúčtovania pre štátny rozpočet a osobitný príjmový účet 3017 s rozlišovacím znakom organizácie, použitie a orgán, ktorý rozhoduje o použití prostriedkov osobitného účtu štátneho rozpočtu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 8/1996 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.