Oznámenie č. 163/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dodatkového protokolu k Európskej dohode zakladajúcej pridruženie medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane druhej

Čiastka 60/1998
Platnosť od 05.06.1998
Redakčná poznámka

Dodatkový protokol nadobudol platnosť 1. júla 1996 na základe článku 4.

163

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. decembra 1995 bol v Bruseli podpísaný Dodatkový protokol k Európskej dohode zakladajúcej pridruženie medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane druhej (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 158/1997 Z. z.).

Dodatkový protokol nadobudol platnosť 1. júla 1996 na základe článku 4.

DODATKOVÝ PROTOKOL

K EURÓPSKEJ DOHODE ZAKLADAJÚCEJ PRIDRUŽENIE MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI A ICH ČLENSKÝMI ŠTÁTMI NA STRANE DRUHEJ

SLOVENSKÁ REPUBLIKA, ďalej len „Slovensko“

na jednej strane a

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO A EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU, ďalej len „Spoločenstvo“

na strane druhej,

vzhľadom na to, že v Luxemburgu bola 4. októbra 1993 podpísaná Európska dohoda zakladajúca pridruženie medzi Slovenskom na jednej strane a Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane druhej (ďalej len „Európska dohoda“);

vzhľadom na to, že ciele Európskej dohody uvedené v jej článku 1 zahŕňajú ustanovenie o zodpovedajúcom rámci pre postupnú integráciu Slovenska do Spoločenstva;

vzhľadom na to, že Slovensko a Spoločenstvo sa dohodli v časti VI a VII Európskej dohody na podpore ekonomickej a kultúrnej spolupráce;

vzhľadom na to, že Európska rada na svojom zasadaní v Kodani 21. a 22. júna 1993 privítala pridruženým krajinám ponúkanú možnosť účasti na programoch Spoločenstva podľa Európskej dohody;

vzhľadom na to, že závery zo zasadania Predsedníctva Európskej rady v Kodani 21. a 22. júna 1993 ustanovujú, že budúca spolupráca s pridruženými krajinami sa bude prispôsobovať cieľu členstva, ktoré sa teraz založilo, a že taká spolupráca bude zahŕňať účasť pridružených krajín v programoch Spoločenstva s výhľadom na uľahčenie integrácie,

rozhodli sa uzavrieť tento Protokol a na to ustanovili za svojich splnomocnencov za

SLOVENSKÚ REPUBLIKU:
Ján Lišuch,
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec,
vedúci Misie Slovenskej republiky pri Európskej únii

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO:
Francisco Javier Elorza Cavengt,
veľvyslanec,
stály zástupca Španielskeho kráľovstva,
predseda Výboru stálych zástupcov

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU:
Günther Burghardt,
generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva
pre zahraničné politické vzťahy Komisie Európskych spoločenstiev,

ktorí po vzájomnej výmene správne a náležite vyhotovených poverovacích listín

dohodli sa takto:

ČLÁNOK 1

Slovensko sa môže zúčastňovať na rámcových programoch, špecifických programoch, projektoch alebo iných akciách Spoločenstva v oblasti:

– výskum a technický rozvoj,

– informačné služby,

– životné prostredie,

– vzdelávanie, výchova a mládež,

– sociálna politika a zdravotníctvo,

– ochrana spotrebiteľa,

– malé a stredné podnikanie,

– cestovný ruch,

– kultúra,

– audiovizuálny sektor,

– civilná ochrana,

– uľahčenie obchodu,

– energetika,

– doprava a

– boj proti drogám a drogovej závislosti.

Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na zaradení ďalších oblastí aktivít Spoločenstva k tým, ktoré sú uvedené vyššie, ak to bude predmet vzájomného záujmu alebo príspevok k dosiahnutiu cieľov Európskej dohody.

ČLÁNOK 2

Asociačná rada ustanovená Európskou dohodou rozhodne o podmienkach účasti Slovenska na aktivitách uvedených v článku 1 bez obmedzenia existujúcej účasti Slovenska na aktivitách uvedených v článku 1.

ČLÁNOK 3

Finančný príspevok Slovenska na aktivity uvedené v článku 1 sa bude zakladať na princípe, podľa ktorého Slovensko musí uhrádzať náklady vyplývajúce z jeho účasti.

Ak to bude potrebné, Spoločenstvo sa môže v jednotlivých prípadoch rozhodnúť v súlade s pravidlami platnými pre všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev pre zaplatenie dodatku k príspevku Slovenska.

Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že budú platiť relevantné ustanovenia časti VIII Európskej dohody o finančnej spolupráci.

ČLÁNOK 4

Tento protokol nadobudne platnosť prvý deň druhého mesiaca odo dňa, v ktorom sa zmluvné strany navzájom upovedomia o skončení procedúr potrebných na tento účel.

ČLÁNOK 5

Tento protokol sa bude považovať za dodatkový k Európskej dohode medzi Slovenskom a Spoločenstvom. Všetky všeobecné, inštitucionálne a záverečné ustanovenia budú v súlade s tým platiť odo dňa, keď tento protokol nadobudne platnosť.

ČLÁNOK 6

Tento protokol sa uzatvára v slovenskom, anglickom, dánskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, nemeckom, portugalskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku v dvoch vyhotoveniach, pričom všetky tieto znenia majú rovnakú platnosť.

Dané v Bruseli 11. decembra 1995.

Za Slovenskú republiku:

Ján Lišuch v. r.

Za Európske spoločenstvo:

Francisco Javier Elorza Cavengt v. r.

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu:

Günther Burghardt v. r.