Zákon č. 162/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 379/1996 Z. z. o Fonde na podporu zahraničného obchodu

Čiastka 60/1998
Platnosť od 05.06.1998 do30.04.2005
Účinnosť od 01.07.1998 do30.04.2005
Zrušený 128/2005 Z. z.

OBSAH

162

ZÁKON

zo 14. mája 1998,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 379/1996 Z. z. o Fonde na podporu zahraničného obchodu

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 379/1996 Z. z. o Fonde na podporu zahraničného obchodu sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4a

Zánik členstva v správnej rade a dozornej rade

(1) Členstvo v správnej rade alebo v dozornej rade zaniká uplynutím obdobia, na ktoré je člen správnej rady alebo dozornej rady vymenovaný, alebo jeho odvolaním, alebo vzdaním sa funkcie.

(2) Člena správnej rady alebo dozornej rady možno odvolať z jeho funkcie, ak

a) porušil pri výkone svojej funkcie všeobecne záväzné právne predpisy alebo

b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo

c) porušil povinnosť uvedenú v § 9a, alebo

d) bez riadneho odôvodnenia neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú z jeho funkcie po dobu najmenej troch po sebe nasledujúcich mesiacov, alebo

e) začal vykonávať funkciu, ktorá je nezlučiteľná s členstvom v správnej rade alebo v dozornej rade.

(3) Člena správnej rady alebo dozornej rady odvoláva ten orgán, ktorý ho do funkcie vymenoval. Nového člena správnej rady alebo dozornej rady do funkcie vymenúva ten orgán, ktorý do funkcie vymenoval pôvodného člena.

(4) Funkčné obdobie člena správnej rady alebo dozornej rady, ktorý sa vzdal funkcie, sa končí dňom vymenovania nového člena do funkcie tým orgánom, ktorý vymenoval do funkcie odstupujúceho člena správnej rady alebo dozornej rady.“.

2. § 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6

Zdroje fondu

(1) Zdrojmi fondu sú

a) povinné príspevky tuzemských vývozcov a tuzemských dovozcov,

b) úroky z prostriedkov fondu uložených v banke okrem úrokov z dotácií zo štátneho rozpočtu,

c) príjmy z vlastnej činnosti fondu,

d) dotácie zo štátneho rozpočtu,4)

e) príspevok z Fondu národného majetku Slovenskej republiky za podmienok ustanovených osobitným predpisom,5)

f) príjmy zo sankcií za nesplnenie príspevkovej povinnosti a neoprávnené použitie alebo zadržanie prostriedkov fondu,

g) príspevky a dary od právnických osôb a fyzických osôb,

h) úvery poskytnuté bankami najviac do výšky 10 % rozpočtu fondu na príslušný rok,

i) ďalšie zdroje, ak to ustanoví osobitný predpis.

(2) Tuzemský vývozca a tuzemský dovozca sú povinní uhradiť príspevok do fondu podľa odseku 1 písm. a) vo výške 0,1 % z objemu jednotlivých vývozov a z objemu jednotlivých dovozov na účet fondu pred prepustením tovaru pri vývoze do režimu vývozu a pri dovoze pred prepustením tovaru do režimu voľného obehu. Potvrdenie o úhrade príspevku do fondu predložia tuzemský vývozca a tuzemský dovozca colnému orgánu5a) pri podaní colného vyhlásenia,5b) inak colný orgán neprepustí tovar do nimi navrhovaného colného režimu.6) Ak sa vývoz alebo dovoz uskutočňuje na základe zjednodušeného colného vyhlásenia, tuzemský vývozca a tuzemský dovozca predkladajú potvrdenie o úhrade príspevku pri podaní zjednodušeného colného vyhlásenia.6a)

(3) Povinnosť uhradiť príspevok do fondu podľa odseku 2 vznikne tuzemskému vývozcovi alebo tuzemskému dovozcovi len vtedy, ak objem jednotlivého vývozu alebo jednotlivého dovozu uskutočneného v ten istý deň a na základe jedného colného vyhlásenia presahuje hodnotu 100 000 Sk.

(4) Povinnosť uhradiť príspevok do fondu podľa odseku 2 sa nevzťahuje na

a) vývoz tovaru, ktorý sa uskutočňuje v súvislosti so splácaním štátneho dlhu,

b) vyvážaný alebo dovážaný tovar, za ktorý sa neposkytuje finančná úhrada, úhrada tovarom, službami ani iná forma úhrady,

c) vyvážaný tovar, za ktorý sa nepožaduje zo zahraničia úhrada, ale naopak sa za vyvážaný tovar poskytuje úhrada do zahraničia,

d) dovážaný tovar, za ktorý sa neposkytuje do zahraničia úhrada, ale naopak sa zo zahraničia za dovážaný tovar poskytuje úhrada do Slovenskej republiky,

e) vyvážaný alebo dovážaný tovar, ktorý má spotrebný charakter a je určený na použitie v rámci medzinárodných vojenských cvičení alebo na použitie v rámci mandátu mierových operácií Organizácie Spojených národov alebo je určený na odskúšanie v tuzemsku a dovozcom je ústredný orgán štátnej správy,

f) tovar dovážaný na vyrovnanie vládnej pohľadávky,

g) vývoz alebo dovoz tovaru, ktorý je oslobodený od cla,6b)

h) spätný vývoz tovaru6c) a dovoz vráteného tovaru.6d)

(5) Podľa tohto zákona sa rozumie

a) tuzemským vývozcom právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzická osoba s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorá je podnikateľom7) a uskutočňuje vývoz tovaru zo Slovenskej republiky,

b) tuzemským dovozcom právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzická osoba s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorá je podnikateľom7) a uskutočňuje dovoz tovaru do Slovenskej republiky,

c) objemom jednotlivého vývozu alebo objemom jednotlivého dovozu obchodná parita,7a) to je fakturovaná cena vyvážaného alebo dovážaného tovaru bez priamych obchodných nákladov v zahraničí; ak sa za tovar neplatí do zahraničia alebo neinkasuje zo zahraničia, vyjadrí sa obchodná parita rovnakého alebo podobného tovaru,

d) vládnou pohľadávkou pohľadávka evidovaná Ministerstvom financií Slovenskej republiky vo finančných aktívach Slovenskej republiky, ktorá vznikla ako dôsledok úverov a iných foriem zahraničnoobchodnej činnosti financovaných zo štátneho rozpočtu na základe

1. medzivládnych úverových dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo

2. medzištátnych dohôd o clearingovom platobnom styku, alebo

3. medzištátnych barterových dohôd, alebo

4. pôžičiek poskytnutých v minulosti z centrálnych devízových zdrojov vládam, prípadne bankám iných štátov.

(6) Podrobnosti o spôsobe výpočtu sumy príspevku do fondu a o spôsobe jeho úhrady upraví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

(7) Fond uzaviera s Colným riaditeľstvom Slovenskej republiky dohodu o odplatnom poskytovaní služieb a činností podľa tohto zákona.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:

5a) § 15 až 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.

5b) § 65 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.“.

V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „§ 81 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.“ nahrádza citáciou „§ 87 až 187 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a, 6b, 6c a 6d znejú:

6a) § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.

6b) § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.

6c) § 192 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.

6d) § 193 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

7a) I. časť odseku 46 prílohy č. 2 k vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 167/1997 Z. z. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky.“.

3. V § 7 ods. l písmeno a) znie:

a) úhradu nákladov tuzemským vývozcom a tuzemským dovozcom na veľtrhoch a výstavách v zahraničí a tuzemsku najviac do výšky 50 % preukázaných nákladov za prenájom výstavnej plochy a nákladov za prepravu vystavovaného tovaru; ak žiadateľom o úhradu týchto nákladov je malý alebo stredný podnikateľ,7b) ktorý prezentuje výrobky slovenského pôvodu, môže sa mu na tieto účely poskytnúť úhrada až do výšky 75 % preukázaných nákladov; ak žiadateľom o úhradu týchto nákladov je tuzemský vývozca, ktorý prezentuje výrobky slovenského pôvodu vysokej technickej úrovne a táto prezentácia je v súlade so zahraničnoobchodnými záujmami Slovenskej republiky, môže správna rada na základe odporúčania ministra rozhodnúť o úhrade až do výšky 100 % preukázaných nákladov,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:

7b) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1995 Z. z. o štátnej podpore malého a stredného podnikania.“.

4. V § 7 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

g) úhrada nákladov vynaložených tuzemským vývozcom na certifikáciu vyvážaného tovaru,“.

Zároveň v § 7 ods. 1 sa vypúšťa písmeno k). Doterajšie písmená g) až l) sa označujú ako písmená h) až l).

5. V § 7 ods. 2 sa slová „uvedené v odseku l písm. a) až f)“ nahrádzajú slovami „uvedené v odseku l písm. a) až e) a písm. g)“.

6. V § 7 odsek 3 znie:

(3) Výdavky na činnosť sekretariátu fondu a ostatné výdavky na činnosť fondu okrem nákladov za vedenie bankových účtov a za bankové služby, nákladov na materiálno-technické vybavenie fondu a nákladov na účely uvedené v § 6 ods. 7 nesmú prekročiť 2 % z ročných príjmov fondu; za dodržanie tohto limitu výdavkov je zodpovedný riaditeľ fondu.8)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

8) § 172 Zákonníka práce.“.

7. V § 7 ods. 4 sa slová „uvedené v odseku l písm. h) a ch)“ nahrádzajú slovami „uvedené v odseku l písm. h), ch), i) a k)“.

8. V § 8 ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „na úhradu úrokov z úverov alebo“.

9. V § 8 ods. 4 sa slová „úradne overené kópie dokladov žiadateľa“ nahrádzajú slovami „doklady žiadateľa“.

10. V § 9 ods. 3 sa slová „v § 6 ods. 1 písm. a) až c) a písm. f) až ch)“ nahrádzajú slovami „v § 6 ods. 1 písm. a) až c) a písm. f) až i)“.

11. V § 9 ods. 4 sa slová „§ 7 ods. 1 písm. a) až d) a písm. g) až j)“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 1 písm. a) až d) a písm. g) až l)“.

12. V § 9 odsek 6 znie:

(6) Ak žiadateľ neoprávnene použil alebo zadržal prostriedky fondu v rozpore s určenými alebo dohodnutými podmienkami, je povinný ich bez zbytočného odkladu vrátiť fondu.“.

13. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠9a

Ochrana informácií

(1) Členovia orgánov fondu, zamestnanci fondu a iné osoby, ktoré prichádzajú do styku s dôvernými informáciami pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s činnosťou fondu, sú povinné o nich zachovávať mlčanlivosť a informácie na elektronických nosičoch zabezpečiť pred ich zneužitím. Táto povinnosť trvá aj po zániku členstva v orgánoch fondu, po skončení pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca fondu alebo po skončení obdobného vzťahu iných osôb.

(2) Podľa tohto zákona sa dôvernou informáciou rozumie informácia, ktorú fond alebo žiadateľ označil ako dôvernú, určil dobu zachovávania mlčanlivosti a ktorej zverejnenie by znamenalo významnú výhodu iným osobám alebo ktorá by mala nepriaznivý vplyv na osobu, ktorá túto informáciu poskytla alebo ktorej sa informácia týka.

(3) Z dôvodov verejného záujmu môže osobu povinnú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách oslobodiť od tejto povinnosti iba osoba, ktorá informáciu poskytla a označila ako dôvernú, alebo osoba, ktorej sa informácia týka, alebo súd.

(4) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov13) ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie je dotknutá.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

13) Napríklad § 17 až 20 Obchodného zákonníka.“.

14. § 10 vrátane nadpisu znie:

㤠10

Sankcie

Tuzemský vývozca alebo tuzemský dovozca, ktorý použil alebo zadržal prostriedky fondu v rozpore s určenými alebo dohodnutými podmienkami, je povinný zaplatiť fondu úroky z omeškania vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska, platnej k prvému dňu omeškania. Omeškanie nastáva dňom neoprávneného použitia alebo zadržania prostriedkov fondu.“.

15. Za § 10 sa vkladajú § 10a a 10b, ktoré znejú:

㤠10a

O nárokoch z právnych vzťahov medzi fondom a tuzemskými vývozcami a tuzemskými dovozcami vznikajúcich z povinností podľa § 10 rozhoduje súd.14)

§ 10b

Na právne vzťahy, ako aj na nároky z nich, ktoré vznikli medzi fondom a tuzemskými vývozcami, tuzemskými dovozcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami pred účinnosťou tohto zákona, sa vzťahujú doterajšie predpisy.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

14) § 7 ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1998.


Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.