16

OPATRENIE

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 12. januára 1998

o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8a ods. 2 a § 19 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/l993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/l996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Toto opatrenie sa vzťahuje na súdy zriadené zo zákona a na Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov rezortu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ako rozpočtovej organizácie zriadenej ministerstvom.

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu (k § 8 ods. 4 písm. f) zákona)

1) Osobitné ponukové konanie sú správcovia uvedení v § 1 povinní vykonať, ak predmetom prevodu sú

a) elektronické nosiče dát (počítače, tlačiarne),

b) telefaxy,

c) kopírovacie stroje,

d) motorové vozidlá,

e) hnuteľné veci štátu, ktorých zostatková cena určená znaleckým posudkom je vyššia než 50 000 Sk.

2) Prevod ostatných hnuteľných vecí štátu možno realizovať mimo osobitného ponukového konania.

§ 3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

1) Správcovia uvedení v § 1 sú oprávnení prevádzať správu hnuteľných vecí štátu bez obmedzenia, ak nadobúdateľom hnuteľných vecí štátu sú správcovia uvedení v § 1 ods.1 písm. a) zákona.

2) Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, keď správcovia uvedení v § 1 prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 do správy iných správcov než uvedených v § 1 ods.1 písm. a) zákona.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, keď jedným z účastníkov zmluvy sú iní správcovia než uvedení v § 1 ods.1 písm. a) zákona a predmetom zmluvy o zámene správy sú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, keď správcovia uvedení v § 1 prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí uvedených v § 2 ods. 1.

§ 6

Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, len keď správcovia uvedení v § 1 výmenou dávajú hnuteľné veci uvedené v § 2 ods. 1.

§ 7

Nájom majetku štátu (k § 13 ods. 1 zákona)

1) Na platnosť nájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, keď správcovia uvedení v § 1 prenechávajú majetok štátu do nájmu

a) na neurčitý čas,

b) na určitý čas dlhší ako päť rokov.

2) Súhlas ministerstva podľa odseku 1 je potrebný aj vtedy, keď správcovia v nájomnej zmluve dohodli v prospech nájomcu právo opakovaného nájmu v súhrne na čas dlhší ako päť rokov.

§ 8

Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 3 zákona)

1) Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzavretej správcami uvedenými v § 1 sa vyžaduje súhlas ministerstva, keď vypožičiavateľmi sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona.

2) Súhlas ministerstva sa vyžaduje na platnosť zmluvy o výpožičke, ktorou správcovia uvedení v § 1 prenechávajú do výpožičky hnuteľné veci štátu iným osobám, než sú uvedené v § 1 ods.1 písm. a) zákona.


§ 9

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Jozef Liščák v. r.