Rozhodnutie č. 159/1998 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 58/1998
Platnosť od 01.06.1998

159

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 22. mája 1998

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

a) vyhlasujem

podľa § 48 a § 51 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

b) určujem

podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod písmenom a) tohto rozhodnutia na sobotu 15. augusta 1998;

c) schvaľujem

lehoty na nové voľby, ako sú uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.

Ivan Gašparovič v. r.

Příloha 01

Príloha č. 1

k rozhodnutiu predsedu Národnej rady

Slovenskej republiky č. 159/1998 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ

v Slovenskej republike, v ktorých sa majú konať nové voľby
do orgánov samosprávy obcí 15. augusta 1998

Kraj Okres Obec Volí sa
NITRIANSKY KRAJ Topoľčany Ardanovce starosta &nbsp
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ Rimavská Sobota Lipovec &nbsp poslanci
&nbsp Orávka starosta
PREŠOVSKÝ KRAJ Bardejov Vyšná Vola starosta
Humenné Myslina &nbsp poslanec
Sabinov Brezovica starosta
KOŠICKÝ KRAJ Košice-okolie Cestice starosta
Čižatice starosta
Jasov starosta
Trebišov Biel starosta

Příloha 02

Príloha č. 2

k rozhodnutiu predsedu Národnej rady

Slovenskej republiky č. 159/1998 Z. z.

LEHOTY

na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 15. augusta 1998

Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
65 dní 9 - 3 Pri volbách do obecného zastupiteľstva určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorí sa majú zvoliť obec 11. 6. 1998
65 dní 9 - 3 Zverejnenie orgánov samosprávy obcí, ktoré sa majú zvoliť v nových volbách obec 11. 6. 1998
40 dní 16 - 3 21 - 1, 2 Podanie kandidátnych listín a návrhov nezávislých kandidátov politické strany a nezávislí kandidáti 6. 7. 1998
40 dní 14 - 1 Delegovanie členov do miestnej volebnej komisie politické strany 6. 7. 1998
40 dní 10 - 2 Určenie a zverejnenie volebných okrskov a volebných miestností starosta obce 6. 7. 1998
37 dní 14 - 3 Prvé zasadanie miestnej volebnej komisie predseda miestnej volebnej komisie 9. 7. 1998
30dní 17 - 3 22 - 2 Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obce miestna volebná komisia 16. 7. 1998
30dní 7 Vyloženie zoznamov voličov obec 16. 7. 1998
25 dní 30 - 1 Začiatok volebnej agitácie politické strany 21. 7. 1998
20 dní 15 - 1 Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie politické strany 26. 7. 1998
20 dní 18 a 23 Vyhlásenie kandidatúry a zadanie hlasovacích lístkov do tlače miestna volebná komisia 26. 7. 1998
15 dní 27 Informovanie voličov o čase a mieste konania volieb obec 31. 7. 1998
13 dní 15 - 3 Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie predseda okrskovej volebnej komisie 2. 8. 1998
48 hodín 30 - 4 Skončenie volebnej agitácie politické strany 13. 8. 1998
&nbsp 26 - 1 Volebný deň okrsková volebná komisia 15. 8. 1998