Vyhláška č. 155/1998 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe, forme a postupe pri registrácii informačného systému obsahujúceho osobné údaje

Čiastka 56/1998
Platnosť od 30.05.1998 do31.08.2002
Účinnosť od 30.05.1998 do31.08.2002
Zrušený 428/2002 Z. z.

155

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 11. mája 1998,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe, forme a postupe pri registrácii informačného systému obsahujúceho osobné údaje

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 39 ods. 1 zákona č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Forma registrácie

(1) Prihlásenie na registráciu sa uskutočňuje písomnou formou na registračnom formulári informačného systému (ďalej len „registračný formulár“), ktorého vzor tvorí prílohu č. 1.

(2) Zmeny týkajúce sa zaregistrovaných údajov, ako aj odhlásenie z registrácie sa uskutočňujú písomnou formou na formulári aktualizácie registračných údajov (ďalej len „aktualizačný formulár“), ktorého vzor tvorí prílohu č. 2.

(3) Registračné formuláre a aktualizačné formuláre si prevádzkovatelia [§ 3 písm. g) zákona] môžu vyžiadať na krajských správach Štatistického úradu Slovenskej republiky.1)

Postup pri registrácii

§ 2

Prevádzkovateľ úplne a pravdivo vyplní registračný formulár a doručí ho úradu pred začatím spracovania osobných údajov v informačnom systéme.

§ 3

Úrad skontroluje správnosť a úplnosť vyplnenia registračného formulára. Neúplne alebo chybne vyplnený registračný formulár vráti prevádzkovateľovi na doplnenie alebo opravu.

§ 4

(1) Úrad po prijatí vyplneného registračného formulára predloží údaje na posúdenie orgánu štátneho dozoru (§ 21 ods. 1 zákona).

(2) Orgán štátneho dozoru vyjadrí stanovisko k žiadosti o registráciu na registračnom formulári.

(3) Úrad po prijatí stanoviska orgánu štátneho dozoru

a) vykoná registráciu, vydá potvrdenie o registrácii s prideleným registračným číslom (§ 22 zákona) a odošle ho prevádzkovateľovi alebo

b) písomne vyrozumie prevádzkovateľa o stanovisku orgánu štátneho dozoru, že prihlásený informačný systém nepodlieha registrácii.

Postup pri aktualizácii údajov

§ 5

Prevádzkovateľ oznámi úradu na aktualizačnom formulári každú zmenu zaregistrovaných údajov.

§ 6

(1) Úrad skontroluje správnosť a úplnosť vyplnenia predloženého aktualizačného formulára. Neúplne alebo chybne vyplnený aktualizačný formulár vráti prevádzkovateľovi na doplnenie alebo opravu.

(2) Úrad pri aktualizácii údajov [§ 20 ods. 3 písm. e) až k) zákona] predloží návrh požadovaných zmien na posúdenie orgánu štátneho dozoru.

(3) Úrad vykoná aktualizáciu údajov z registračného formulára a písomne to oznámi prevádzkovateľovi.

(4) Úrad vydá prevádzkovateľovi potvrdenie o vykonanej aktualizácii.

§ 7

Odhlásenie z registrácie

Prevádzkovateľ odhlási informačný systém obsahujúci osobné údaje z registrácie na aktualizačnom formulári.


§ 8

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Štefan Condík v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 155/1998 Z. z.

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 155/1998 Z. z.

Vzor 02

Poznámky pod čiarou

1) § 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1996 Z. z.