Vyhláška č. 154/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o sprievodných dokladoch pri preprave vína a vinárskych výrobkov

(v znení č. 46/2003 Z. z.)

Čiastka 56/1998
Platnosť od 30.05.1998 do14.06.2005
Účinnosť od 15.02.2003 do14.06.2005
Zrušený 231/2005 Z. z.

154

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 23. marca 1998

o sprievodných dokladoch pri preprave vína a vinárskych výrobkov

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. ustanovuje:


§ 1

(1) Pri preprave vína a pri preprave vinárskych výrobkov sa ich pôvod a kvalita osvedčuje sprievodnými dokladmi.

(2) Sprievodné doklady sú:

a) sprievodný doklad pri preprave vína a pri preprave vinárskych výrobkov v tuzemsku (ďalej len „sprievodný doklad v tuzemsku"), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1,

b) osvedčenie pri dovoze vína a pri dovoze muštov (ďalej len „osvedčenie"), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2,

c) osvedčenie pri vývoze vína a pri vývoze muštov do krajín Európskeho spoločenstva (ďalej len „doklad VI 1"), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 (v slovenskom jazyku, v nemeckom jazyku a v anglickom jazyku).

(3) Sprievodné doklady podľa odseku 2 sa vypĺňajú čitateľne a nezmazateľne. Spravidla sa vypisujú ručne modrou alebo čiernou farbou, nie však obyčajnou ceruzkou alebo atramentovým perom, alebo písacím strojom, alebo počítačom, pričom kópia musí byť riadne označená a očíslovaná; opravy musia byť potvrdené podpisom oprávnenej osoby, ktorá opravu uskutočnila.

(4) V sprievodných dokladoch podľa odseku 2 treba rubriky, ktoré sa nemusia vyplniť, prečiarknuť vodorovnou čiarou v ich strede alebo prečiarknuť diagonálnou čiarou od rohu po roh.

(5) Sprievodné doklady podľa odseku 2 možno použiť len pre jednu zásielku.

§ 2

(1) Sprievodný doklad v tuzemsku sa vyhotovuje v troch exemplároch; obsahuje tieto údaje:

a) predtlačené poradové číslo dokladu,

b) meno, priezvisko alebo názov a adresu odosielateľa,

c) meno, priezvisko alebo názov a adresu príjemcu,

d) presný popis prevážaného vína alebo vinárskeho výrobku,

e) množstvo vína alebo vinárskeho výrobku,

f) obsah alkoholu alebo cukru, a to

1. v mladom víne, ktoré ešte kvasí, a v kvasiacom hroznovom mušte celkový obsah alkoholu v objemových percentách uvedený s presnosťou na dve desatiny,

2. v ostatnom víne skutočný obsah alkoholu v objemových percentách vyjadrený s presnosťou na jednu desatinu,

3. v nekvasenom vinárskom výrobku refraktometrický index alebo hustota.

g) dopravný prostriedok, napr. auto, vagón s uvedením čísla dopravného prostriedku,

h) označenie dopravcu, a ak ide o cestnú dopravu, aj meno, priezvisko a podpis vodiča,

i) podpis a odtlačok pečiatky odosielateľa a príjemcu.

j) dátum vyhotovenia sprievodného dokladu a dátum začiatku prepravy.

(2) Sprievodný doklad v tuzemsku netreba, ak ide o vinárske výrobky s nominálnym objemom

a) viac ako 60 litrov, ak ide o

1. hrozno alebo hroznový mušt prepravovaný samotnými výrobcami z vlastných viníc alebo z inej prevádzkarne, ktorá patrí do ich vlastnej výrobnej prevádzkarne, ak celková vzdialenosť neprevyšuje 40 km,

2. hrozno, aj lisované, pri preprave samotnými výrobcami alebo tretími stranami v ich mene, ak ide o prepravu do prevádzkarne príjemcu, ktorý sa nachádza v tej istej vinohradníckej oblasti, a ak vzdialenosť neprevyšuje 40 km,

3. víno a vinárske výrobky medzi dvoma prevádzkarňami, ak sa preprava uskutočňuje na účely výroby, spracúvania, skladovania a plnenia do fliaš,

4. vínny ocot,

5. výlisky a kvasničné kaly,

b) menej ako 60 litrov

1. ak sú spotrebiteľské obaly uzavreté uzáverom, ktorý nemožno opakovane použiť a ich menovitý objem nie je väčší ako 5 litrov, pričom prepravované množstvo nesmie byť väčšie ako 5 litrov, ak ide o zahustený mušt a rektifikovaný koncentrovaný mušt, alebo 100 litrov, ak ide o ostatné vinárske výrobky,

2. pre diplomatické zastupiteľstvá, konzuláty a obdobné ustanovizne v rámci schváleného limitu,

3. na spotrebu na lodiach, v lietadlách a vo vlakoch, ak ide o víno a šťavy,

4. na osobnú spotrebu v množstve najviac 30 litrov,

5. na výskumné, pokusné a skúšobné účely, pričom celkové prepravované množstvo nesmie byť väčšie ako 100 litrov,

6. na vzorky na obchodné účely a na vzorky pre oficiálne zastúpenia.

§ 3

(1) Osvedčenie potvrdzuje pôvod vína alebo vinárskeho výrobku a splnenie kvalitatívnych požiadaviek platných v krajine pôvodu.

(2) Osvedčenie vystavené v štyroch exemplároch príslušným kontrolným orgánom v krajine pôvodu obsahuje výsledky rozborov (správa o analýze).

(3) Pri dovoze vína určeného na ďalšie spracovanie predloží dovozca osvedčenie spolu so vzorkou vína Výskumnému ústavu vinohradníckemu a vinárskemu (ďalej len „výskumný ústav") na účely preskúšania a zatriedenia.1)

(4) Osvedčenie vína z dovozu v pôvodnom spotrebiteľskom balení predloží dovozca výskumnému ústavu na účely evidencie do desiatich dní po prepustení zásielky do obehu.

(5) Na osvedčenie sa vzťahuje ustanovenie § 4 ods. 3.

§ 4

(1) Pri vývoze vína a muštov do krajín Európskeho spoločenstva musí byť súčasťou zásielky doklad VI 1.

(2) Doklad VI 1 potvrdzuje výskumný ústav a jeho súčasťou je správa o analýze, ktorú vykonáva akreditované laboratórium.

(3) Doklad VI 1 netreba predložiť, ak ide o zásielku

a) v spotrebiteľských obaloch uzavretých uzáverom, ktoré nemožno opakovane použiť, a menovitý objem každého z nich nie je väčší ako 5 litrov, pričom prepravované množstvo nesmie byť väčšie ako 100 litrov bez ohľadu na to, či sa skladá z oddelených zásielok,

b) určenú na osobnú spotrebu v množstve najviac 30 litrov na jedného cestujúceho,

c) v množstve najviac 30 litrov,

d) vo vlastníctve fyzických osôb pri vysťahovaní,

e) na účely výstav a veľtrhov v spotrebiteľských obaloch s jednorazovým uzáverom, s menovitým objemom najviac dva litre bez obmedzenia celkového množstva,

f) na výskumné, pokusné a skúšobné účely, pričom celkové prepravované množstvo nesmie byť väčšie ako 100 litrov,

g) pre diplomatické zastupiteľstvá, konzuláty a obdobné ustanovizne v rámci schváleného limitu,

h) na spotrebu na lodiach, v lietadlách a vo vlakoch .

§ 6

Ak sa počas prepravy zásielky sprievodný doklad podľa § 1 ods. 2 písm. c) stratí, poškodí alebo zničí, prepravca požiada výskumný ústav o vystavenie duplikátu.

§ 7

Odosielateľ a príjemca uchováva sprievodné doklady podľa tejto vyhlášky počas piatich rokov.


§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 1998.


Peter Baco v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 154/1998 Z. z.

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 154/1998 Z. z.

Vzor 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 154/1998 Z. z.

Vzor 03

Príloha č. 4 k vyhláške č. 154/1998 Z. z.

Vzor 04

Príloha č. 5 k vyhláške č. 154/1998 Z. z.

Vzor 05

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. f) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 150/1998 Z. z. o preskúšavaní a zatrieďovaní vína a o štátnej kontrolnej známke v znení vyhlášky č. 42/2003 Z. z.