Vyhláška č. 150/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o preskúšavaní a zatrieďovaní vína a o štátnej kontrolnej známke

(v znení č. 42/2003 Z. z.)

Čiastka 54/1998
Platnosť od 28.05.1998 do14.06.2005
Účinnosť od 15.02.2003 do14.06.2005
Zrušený 231/2005 Z. z.

150

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 23. marca 1998

o preskúšavaní a zatrieďovaní vína a o štátnej kontrolnej známke

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 14 ods. 3 a § 19 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. ustanovuje:


§ 1

Predmet vyhlášky

Táto vyhláška ustanovuje

a) spôsob odberu vzoriek vína na účely preskúšania a zatriedenia vína a kontroly zatriedenia vína,

b) podrobnosti o nevyhnutnom množstve vína na komisiálne preskúšanie a zatriedenie,

c) postup pri zmyslovom hodnotení a zatrieďovaní vína,

d) spôsob preskúšania a zatriedenia vína,

e) požiadavky na odbornú spôsobilosť členov Komisie na hodnotenie vína1) (ďalej len „komisia“),

f) podrobnosti o podmienkach prideľovania štátnej kontrolnej známky.

Víno podliehajúce preskúšaniu a zatriedeniu

§ 2

Preskúšavaniu a zatrieďovaniu podlieha

a) akostné víno odrodové a akostné víno značkové,

b) víno s prívlastkom kabinetné, neskorý zber, výber z hrozna, bobuľový výber, hrozienkový výber a ľadový zber,

c) akostné víno psr,

d) tokajské víno samorodné suché, tokajské víno samorodné sladké, tokajská Lipovina, tokajský Furmint, tokajský Muškát žltý a tokajské výbery dvojputňové až šesťputňové,

e) upravované víno šumivé, akostné šumivé, aromatické šumivé, akostné aromatické šumivé, perlivé, sýtené, dezertné, aromatizované a likérové,

f) víno z dovozu určené na ďalšie spracovanie alebo na účely uvádzania do obehu.

§ 3

(1) Žiadosť o preskúšanie a zatriedenie vína podáva výskumnému ústavu vinohradníckemu a vinárskemu (ďalej len „výskumný ústav“) vinár alebo iná osoba, ktorá uvádza víno do obehu (ďalej len „žiadateľ“).

(2) Žiadateľ predloží spolu so žiadosťou vzorky vína a dokumentáciu uvedenú vo vzore žiadosti.

(3) Vzor žiadosti o preskúšanie a zatriedenie vína je uvedený v prílohe č. 1.

(4) Počínajúc dňom podania žiadosti o preskúšanie a zatriedenie vína a predloženia jeho vzoriek žiadateľ nesmie s vínom manipulovať okrem bežného ošetrovania vína.

§ 4

Spôsob odberu vzoriek vína na účely preskúšania a zatriedenia vína

(1) Vzorky vína podliehajúce preskúšaniu a zatriedeniu sa predkladajú pred uvedením vína do obehu.

(2) Vzorky vína s prívlastkom, tokajského vína a upravovaného vína možno predkladať aj po naplnení do spotrebiteľského obalu.

(3) Vzorky vína s pretlakom oxidu uhličitého sa predkladajú na preskúšanie a zatriedenie len v spotrebiteľskom obale.

(4) Ak sa vzorky vína predkladajú na preskúšanie a zatriedenie pred naplnením do spotrebiteľského obalu, žiadateľ predloží spolu so vzorkami vína najmenej jeden spotrebiteľský obal s uzáverom a s úplnou adjustáciou, do ktorého bude víno plniť.

(5) Zo skladovacej nádoby sa odoberá priemerná vzorka vína, ktorá sa pripravuje zmiešaním rovnakého dielu vína zo spodnej vrstvy vína odobratého v jednej desatine celkovej výšky skladovacej nádoby nad dnom, zo strednej vrstvy vína odobratého v strede skladovacej nádoby a z hornej vrstvy vína odobratého v jednej desatine výšky skladovacej nádoby pod povrchom. Za priemernú vzorku vína sa považuje aj vzorka vína odobratá cez vzorkovací kohút po zhomogenizovaní vína v skladovacej nádobe.

(6) Priemerná vzorka vína sa odoberá do čistých fliaš opláchnutých malým množstvom vína, z ktorého pochádza priemerná vzorka.

(7) Naplnené fľaše s priemernou vzorkou vína sa uzatvoria, uzávery sa zapečatia spôsobom znemožňujúcim otvorenie fľaše bez porušenia pečate. Zapečatené fľaše sa označia etiketou, na ktorej sa uvedie

a) žiadateľ,

b) označenie vína,

c) ročník vína,

d) číslo skladovacej nádoby,

e) obsah skladovacej nádoby v litroch.

(8) Ak ide o víno z dovozu, jeho vzorky sa odoberajú z každej prepravnej nádoby. Fľaše so vzorkami tohto vína musia byť zapečatené colným úradom.

§ 5

Množstvo vína na účely preskúšania a zatriedenia

Z každej výrobnej dávky vína treba predložiť na účely preskúšania a zatriedenia vína štyri fľaše vína s obsahom 0,75 l alebo 1,0 l a ak ide o fľaše s obsahom 0,5 l a menším, počet fliaš vína zodpovedajúci množstvu 3 l vína.

§ 6

Spôsob preskúšania a zatriedenia vína

(1) Preskúšanie vína vykonáva komisia zmyslovým hodnotením.

(2) Zmyslové hodnotenie vína spočíva v porovnaní jeho organoleptických vlastností s organoleptickými vlastnosťami ustanovenými pre víno toho istého druhu.

(3) Vzorky vína sa predkladajú komisii podľa zaužívaných zásad pre zmyslové hodnotenie vína, pričom sa musí zachovať anonymita údajov o žiadateľovi.

(4) Zmyslové hodnotenie je neverejné a vykonáva sa v prostredí bez rušivých vplyvov, ktoré zodpovedá zásadám na senzorické hodnotenie.

(5) Teplota zmyslovo hodnoteného bieleho vína musí byť 10 oC až 15 oC, červeného vína 12 oC až 18 oC, šumivého bieleho vína 8 oC až 12 oC, šumivého červeného vína 10 oC až 15 oC a dezertného vína a aromatizovaného vína 10 oC až 15 oC.

(6) Komisia môže v jednom dni zmyslovo vyhodnotiť najviac 60 vzoriek vína, po vyhodnotení 30 vzoriek vína sa urobí hodinová prestávka.

(7) Súhlas alebo nesúhlas s označením, ktoré pre víno navrhuje žiadateľ, vyznačí každý člen komisie v zázname o zmyslovom hodnotení vína. Vzor tohto záznamu je uvedený v prílohe č. 2.

(8) Podľa výsledkov zmyslového vyhodnotenia vína doplnených jeho chemickou analýzou vykonanou výskumným ústavom podá tento ústav Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav") návrh na zatriedenie vína.

§ 7

Požiadavky na odbornú spôsobilosť členov komisie

(1) Členom komisie môže byť ten, kto

a) má najmenej sedemročnú odbornú prax v zmyslovom hodnotení vína,

b) úspešne absolvoval odborné zmyslové skúšky organizované výskumným ústavom,

c) je bezúhonný.

(2) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.2) Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

§ 8

Štátna kontrolná známka

(1) Štátna kontrolná známka je označenie na fľašiach dobre viditeľným písmom a obsahuje tieto údaje:

a) skratku štátnej kontrolnej známky „ŠKZ“,

b) prvú skupinu čísel – štvormiestne číslo, ktoré je poradovým číslom osvedčenia o pridelení štátnej kontrolnej známky,

c) druhú skupinu čísel – šesťmiestne číslo, ktoré je poradovým číslom spotrebiteľského obalu,

d) objem fliaš, do ktorých sa bude víno plniť,

e) rok pridelenia štátnej kontrolnej známky.

(2) Štátna kontrolná známka musí byť umiestnená tak, aby sa pri otvorení fľaše známka porušila.

(3) Na požiadanie kontrolného pracovníka výskumného ústavu musí ten, komu bola pridelená štátna kontrolná známka, kedykoľvek preukázať, že štátnu kontrolnú známku používa oprávnene.

§ 9

Podmienky prideľovania štátnej kontrolnej známky

(1) Víno s prívlastkom, pre ktoré sa požaduje pridelenie štátnej kontrolnej známky, musí spĺňať ukazovatele na jeho kvalitatívne začlenenie.

(2) Žiadosť o pridelenie štátnej kontrolnej známky podáva žiadateľ výskumnému ústavu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.

(3) Pre víno s prívlastkom a tokajské vína kontrolný ústav pridelí žiadateľovi na návrh výskumného ústavu štátne kontrolné známky len na množstvo vína uvedené v žiadosti.

§ 10

Odňatie štátnej kontrolnej známky

(1) Kontrolný ústav na návrh výskumného ústavu odníme štátnu kontrolnú známku, ak

a) sa dodatočne preukáže, že víno nespĺňa požiadavky na pridelenie štátnej kontrolnej známky,

b) ten, komu bola pridelená štátna kontrolná známka, marí kontrolu alebo zabraňuje kontrole používania štátnej kontrolnej známky.

(2) Ten, komu bola štátna kontrolná známka odňatá, odstráni už nalepené štátne kontrolné známky z fliaš s vínom a nepoužité štátne kontrolné známky vráti kontrolnému ústavu.


§ 11

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 1998.


Peter Baco v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 150/1998 Z. z.

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 150/1998 Z. z.

VZOR 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 150/1998 Z. z

Vzor 03

Poznámky pod čiarou

)

1) § 19 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb.

2) Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.