Vyhláška č. 15/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb

Čiastka 5/1998
Platnosť od 23.01.1998 do31.08.2009
Účinnosť od 01.01.2003 do31.08.2009
Zrušený 292/2009 Z. z.

15

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 19. decembra 1997

o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


§ 1

(1) Tovar a služby uvedené v prílohách A, B, C, D a E sa môžu doviezť do Slovenskej republiky alebo vyviezť zo Slovenskej republiky len na základe, v rozsahu a za podmienok určených v úradnom povolení (ďalej len „licencia“). Licenciu udeľuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(2) Zoznamy tovaru v prílohách A, B, C, D a E a rozsah obmedzení dovozu a vývozu ustanovuje ministerstvo. Pre tovar vymedzený číslami 01 až 24, 4401 až 4403, 2505 až 2530 a 6901 až 6908 colného sadzobníka1) ich ustanovuje na základe písomného návrhu príslušného ministerstva.

(3) Zoznamy tovaru a rozsah v nich obsiahnutých obmedzení ministerstvo ustanoví v súlade s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky.

(4) Ministerstvo môže v priebehu roka upraviť zoznamy tovaru podľa ods. 1 a rozsah v nich obsiahnutých obmedzení. Takéto úpravy uverejní vo vestníku ministerstva. Úpravy zoznamov tovaru a rozsah obmedzení pre tovar vymedzený číslami 01 až 24, 4401 až 4403, 2505 až 2530 a 6901 až 6908 colného sadzobníka ministerstvo vykoná na základe písomného návrhu príslušného ministerstva.

§ 2

(1) Licencia sa nevyžaduje na dovoz alebo na vývoz tovaru, ktorý nemá obchodný charakter.2)

(2) Licencia sa nevyžaduje na dovoz tovaru uvedeného v prílohách A a B, ktorý má pôvod v Slovenskej republike.

(3) Licencia sa nevyžaduje na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohách A, B, C a D, ak ide o

a) slovenský alebo o zahraničný tovar, ktorý má charakter obchodných vzoriek navrhovaných do colného režimu vývozu alebo do režimu voľného obehu,3)

b) slovenský alebo zahraničný tovar navrhovaný do colných režimov s podmienečným oslobodením od cla alebo do režimov s ekonomickým účinkom s výnimkou režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme vrátenia,3)

c) slovenský alebo zahraničný tovar navrhovaný do režimu vývozu alebo do režimu voľného obehu, ak preukázateľne ide o náhradný tovar dodávaný za reklamovaný chybný tovar,

d) slovenský alebo zahraničný tovar navrhovaný do režimu vývozu alebo do režimu voľného obehu, ktorý je preukázateľne súčasťou investičných celkov vrátane stavebných prác,

e) slovenský tovar navrhovaný do režimu vývozu obsiahnutý v späť vyvážanom zušľachtenom výrobku, ktorý je výsledkom spracovateľských operácií v režime aktívneho zušľachťovacieho styku,

f) slovenský tovar navrhovaný do režimu voľného obehu preukázateľne vrátený zo zahraničia,4)

g) slovenský tovar navrhovaný do režimu vývozu na vrátenie späť do zahraničia, ktorý tuzemský dovozca odmietol ako chybný tovar alebo ako tovar nezodpovedajúci podmienkam zmluvy, na ktorej základe bol dovezený,

h) zahraničný tovar pri spätnom vývoze,

i) palivá a mazivá a iné technologické náplne strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky pri dovoze týchto strojov a zariadení, maximálne v množstve zodpovedajúcom jednorazovej náplni.

(4) Licencia sa nevyžaduje na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohe E, ak ide o

a) zahraničný tovar navrhovaný do režimu tranzitu,

b) tovar navrhovaný do režimu dočasného použitia, ak príjemcom tovaru je ústredný orgán štátnej správy,

c) tovar, ktorý má spotrebný charakter a je určený na použitie pri medzinárodných vojenských cvičeniach alebo na použitie v rámci mandátu operácií Organizácie Spojených národov, alebo je určený na odskúšanie a príjemcom je ústredný orgán štátnej správy.

§ 3

(1) Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) licenčným konaním postup ministerstva pri rozhodovaní o žiadostiach o udelenie licencie,

b) automatickou licenciou licencia, ktorá slúži na evidenciu dovozu alebo vývozu,

c) neautomatickou licenciou licencia na dovoz alebo na vývoz tovaru, na ktorý sa vzťahuje množstvové alebo iné obmedzenie.

(2) Automatická licencia sa udeľuje každému žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky podľa tejto vyhlášky, na určitý druh tovaru, na určité množstvo alebo na určitú hodnotu a na určené časové obdobie. Automatická licencia sa udeľuje na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohe A časti II a v prílohe B časti II.

(3) Na udelenie neautomatickej licencie nemá žiadateľ právny nárok. Neautomatickú licenciu možno udeliť na určitý druh tovaru, na určité množstvo alebo na určitú hodnotu a na určené časové obdobie tak, aby dovoz alebo vývoz tovaru bol v súlade s obchodnopolitickými záujmami Slovenskej republiky a aby súhrn dovezeného alebo vyvezeného množstva alebo hodnoty určitého tovaru nepresiahol v tejto vyhláške stanovené ročné množstvo. Neautomatická licencia sa udeľuje na dovoz alebo vývoz tovaru uvedeného v prílohe A časti I, v prílohe B časti I a v prílohách C, D a E.

§ 4

(1) Licenčné konanie uskutočňuje ministerstvo na základe písomnej žiadosti žiadateľa.

(2) Žiadateľom o licenciu môže byť právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzická osoba s trvalým pobytom a miestom podnikania v Slovenskej republike, ktoré majú oprávnenie na podnikateľskú činnosť.

(3) Žiadosť o udelenie licencie obsahuje

a) obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, a obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu podnikajúcu na základe živnostenského listu alebo iného oprávnenia na podnikateľskú činnosť,

b) identifikačné číslo žiadateľa,

c) identifikačné číslo, obchodné meno a sídlo právnickej osoby alebo obchodné meno, trvalé bydlisko a miesto podnikania fyzickej osoby, ktorá je výrobcom tovaru, ak žiadateľ nie je výrobcom vyvážaného tovaru,

d) číslo položky colného sadzobníka dovážaného alebo vyvážaného tovaru,

e) názov tovaru, jeho množstvo a hodnotu v obchodnej parite,

f) navrhovaný čas platnosti licencie,

g) názov štátu pôvodu tovaru pri dovoze alebo názov štátu určenia pri vývoze tovaru.

(4) Vzory žiadostí sú uvedené v prílohách F, G, a H.

(5) K žiadosti o udelenie licencie žiadateľ priloží úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra, ak žiadateľom je právnická osoba, a úradne overenú kópiu živnostenského listu alebo iného oprávnenia na podnikateľskú činnosť, ak žiadateľom je fyzická osoba. Tieto doklady nesmú byť staršie ako 12 mesiacov a netreba ich priložiť pri opakovaných žiadostiach žiadateľa v kalendárnom roku.

(6) K žiadosti o udelenie licencie žiadateľ priloží úradne osvedčenú kópiu kúpnej zmluvy alebo inej zmluvy o dodávke tovaru uzavretú so zahraničným dodávateľom alebo odberateľom.

(7) Pri tovare uvedenom v prílohe E žiadateľ pri dovoze uvedie identifikačné číslo tuzemského odberateľa, pri vývoze názov a sídlo zahraničného odberateľa a potvrdenie o konečnom užívateľovi tovaru.

(9) Na posúdenie žiadosti o udelenie licencie na dovoz alebo na vývoz tovaru môže ministerstvo od žiadateľa vyžiadať ďalšie doklady súvisiace s požadovaným dovozom alebo vývozom.

§ 5

(1) Predkladanie žiadosti o udelenie automatickej licencie nie je časovo obmedzené. Lehota na predkladanie žiadosti o udelenie neautomatickej licencie je pre každý druh tovaru uvedená v prílohách A, B, C, D a E.

(2) O žiadosti o udelenie automatickej licencie ministerstvo rozhodne v lehote podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.5a)

(3) O žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohách A, B, C a D ministerstvo rozhodne do 30 kalendárnych dní od doručenia úplnej žiadosti, pričom dbá, aby sa udelenými licenciami neprekročili ročné množstvá dovozu alebo vývozu ustanovené v prílohách A, B a C. Pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie neautomatickej licencie ministerstvo prihliada aj na výšku predchádzajúceho dovozu alebo vývozu žiadateľa, na mieru využitia jemu udelených licencií v predchádzajúcich obdobiach, ako aj na mieru využitia licencií udelených ostatným osobám, ktoré dovážajú alebo vyvážajú rovnaký druh tovaru.

(4) O žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na dovoz alebo vývoz tovaru vymedzeného číslami 01 až 24 colného sadzobníka a uvedeného v prílohách A a B a tovaru vymedzeného číslami 9013 10 00, 9302 00, 9303, 9304 00 00 a 9305 colného sadzobníka a uvedeného v prílohe E ministerstvo rozhodne po prijatí písomného stanoviska príslušného ministerstva. Ak ministerstvo nedostane toto stanovisko v lehote do siedmich dní od doručenia žiadosti o jeho vyjadrenie, rozhodne aj bez tohto stanoviska.

(5) O žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohe E ministerstvo rozhodne do 60 kalendárnych dní od doručenia úplnej žiadosti.

(6) Ministerstvo môže neudeliť licenciu žiadateľovi, ktorý nedodržal podmienky alebo rozsah dovozu alebo vývozu určené v jemu udelenej licencii v predchádzajúcom období alebo ktorý porušil všeobecne záväzné právne predpisy v súvislosti s dovozom alebo vývozom tovaru, na ktorý požaduje licenciu.

(7) Ministerstvo môže neudeliť neautomatickú licenciu, ak to vyžadujú dôležité obchodnopolitické, ekologické, zdravotné, bezpečnostné alebo iné dôležité záujmy Slovenskej republiky.

§ 6

(1) Držiteľ licencie zodpovedá za dodržiavanie podmienok uvedených v licencii a v prípade vývozu tovaru vymedzeného položkou 4403 colného sadzobníka aj za pôvod tovaru preukázaný dokladom podľa osobitného predpisu.5b) Kontrolu dodržiavania týchto podmienok a pôvodu tovaru vykonávajú príslušné orgány podľa osobitných predpisov.5c)

(2) Držiteľ licencie nemôže preniesť jemu udelenú licenciu na iné osoby.

(3) Držiteľ licencie do 15 dní odo dňa, keď sa dozvie o okolnostiach brániacich vykonať dovoz alebo vývoz, oznámi túto skutočnosť ministerstvu a udelenú licenciu ministerstvu vráti. Ministerstvo môže takto nevyužitú licenciu udeliť inému žiadateľovi.

(4) Držiteľ licencie vráti udelenú licenciu ministerstvu do 15 dní od skončenia jej platnosti.

§ 7

(1) Ministerstvo môže udelenú automatickú licenciu odňať, ak bola udelená na základe nepravdivých údajov alebo ak neboli dodržané v nej určené podmienky.

(2) Ministerstvo môže udelenú neautomatickú licenciu odňať, ak

a) bola udelená na základe nepravdivých údajov,

b) neboli dodržané v nej určené podmienky alebo rozsah dovozu alebo vývozu,

c) to vyžadujú dôležité obchodnopolitické, ekologické, zdravotné, bezpečnostné alebo iné dôležité záujmy Slovenskej republiky.

(3) Ministerstvo nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikla žiadateľovi alebo držiteľovi licencie neudelením alebo odňatím licencie.

§ 8

(1) Colný orgán prepustí tovar uvedený v prílohách A, B, C, D a E do navrhovaného colného režimu, iba ak deklarant alebo jeho zástupca6) predloží súčasne s colným vyhlásením originál licencie vystavenej na obchodné meno deklaranta, v prípade nepriameho zastúpenia na obchodné meno zastúpenej osoby.

(2) Colný orgán prepustí tovar uvedený v prílohách A, B, C, D a E do navrhovaného colného režimu len na základe licencie, ktorá je platná v deň prijatia colného vyhlásenia.

(3) Colný orgán pri prepúšťaní tovaru do navrhovaného režimu potvrdí na rubovej strane originálu licencie alebo na jej prílohách potvrdených ministerstvom množstvo a hodnotu skutočne prepusteného tovaru určeného v licencii.

(4) Colný orgán prepustí do navrhovaného colného režimu iba také množstvo tovaru, ktoré nepresiahne množstvo ani hodnotu uvedenú v licencii. Pritom prihliada na množstvá a hodnoty tovaru zaznamenané na rubovej strane licencie pri predchádzajúcich colných konaniach.

(5) Colný orgán na požiadanie ministerstva poskytne údaje o dovoze a vývoze tovaru podliehajúceho licenčnému konaniu. Na požiadanie ministerstva pôdohospodárstva poskytne údaje o vývoze tovaru vymedzeného číslami 4401 až 4403 colného sadzobníka.


§ 9

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 158/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1997 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 118/1997 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 159/1997 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 374/1997 Z. z.

§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Karol Česnek v. r.


Príloha A k vyhláške č. 15/1998 Z. z.

ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze

ČASŤ I - NEAUTOMATICKÉ LICENCIE

ČASŤ I - NEAUTOMATICKÉ LICENCIE
Číslo položky (podpoložky) colného sadzobníkaNázov tovaruRočné množstvoMerná jednotkaŠtát pôvodu tovaruDoba platností licencieLehota predkladania žiadostiMetóda rozdeleniaPoznámka
123456789
1701trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave3500tonaČRT1L1MD1
MD2
1701trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave5175tonaPoľskoT1L1MD1
MD2
1701trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave591tonavšetky štáty okrem ČR, PR a rozvojových štátovT1L1MD1
MD2
7102diamanty, tiež opracované, ale nemontovane, nezasadené0karátSierra Leone, Libéria

Vysvetlivky k prílohe A časti I
SkratkaOpis
Doba platnosti licencieT1kalendárny štvrťrok (ministerstvo môže platnosť nevyčerpaných licencií predĺžiť)
Lehota predkladania žiadostíL11. 12. až 20. 12. pre licencie platné na 1. štvrťrok
(žiadosti o licencie platné na 1. štvrťrok 2003 možno podať do 10. 1. 2003)
1. 3. až 20. 3. pre licencie platné na 2. štvrťrok
1. 6. až 20. 6. pre licencie platné na 3. štvrťrok
1. 9. až 20. 9. pre licencie platné na 4. štvrťrok
Ak požiadavky na základe podaných žiadostí sú nižšie ako množstvo prislúchajúce na daný štvrťrok, žiadosti možno podávať aj po týchto lehotách.
Metóda rozdeleniaMD1- 90 % štvrtiny ročného množstva sa rozdelí doterajším dovozcom podľa výšky realizovaného dovozu a miery využitia licencií v predchádzajúcom porovnateľnom období
- 10 % štvrtiny ročného množstva sa rozdelí novým žiadateľom; ak neexistujú noví žiadatelia, rozdelí sa doterajším dovozcom 100 % štvrtiny ročného množstva
- zostatok ročnej kvóty možno navýšiť o nerealizované množstvo
MD2- uprednostnený bude dovoz tých druhov tovaru, ktoré sa nevyrábajú v Slovenskej republike, a dovoz pre výrobnú spotrebu v Slovenskej republike

ČASŤ II - AUTOMATICKÉ LICENCIE
Číslo položky (podpoložky) colného sadzobníkaNázov tovaruMerná jednotkaŠtát pôvodu tovaruPoznámka
12345
0102 90ostatný živý hovädzí dobytoktonavšetky štáty
0105živá hydina, t. j. druhu Gallus domesticus, kačice, husi, moriaky, morky a perličkytonavšetky štáty
0201hovädzie mäso čerstvé alebo chladenétonavšetky štáty
0202hovädzie mäso mrazenétonavšetky štáty
0103 92živé svine vážiace 50 kg a viactonavšetky štáty
0203bravčové mäso čerstvé, chladené alebo mrazenétonavšetky štáty
0104 10 30ovce a kozy - živétonavšetky štáty
0104 10 80
ex1) 0204mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazenétonavšetky štáty0204 10, 0204 21, 0204 22, 0204 23, 0204 30, 0204 41, 0204 42, 0204 43
ex 0207mäso a jedlé droby z hydiny položky 0105, čerstvé chladené alebo mrazenétonavšetky štátylen pri položkách Gallus domesticus
ex 0210mäso a jedlé droby solené, v slanom náleve, sušené alebo údené, jedlé múčky a prášky z mäsa alebo drobovtonavšetky štáty0210 20, 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 39, 0210 99 60
0402 10mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlatonavšetky štáty
0402 21
0402 29
0403 10cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a iné fermentované alebo acidofilné mliekotonavšetky štáty
ex 0405maslo a iné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; mliečne nátierkytonavšetky štáty0405 10 11, 0405 10 19, 0405 10 30, 0405 10 50, 0405 10 90, 0405 20 90, 0405 90 10, 0405 90 90
0602 90 41sadenice lesných stromovksvšetky štáty
0701zemiaky, čerstvé alebo chladenétonavšetky štáty
0806 10 90hrozno čerstvétonavšetky štáty
1108 11 00škroby; inulíntonavšetky štáty
1108 12 00
1108 13 00
1205 90 00semená repky alebo semená repky olejnej, drvené alebo nedrvenétonavšetky štáty
1209 99 10semená lesných stromovkgvšetky štáty
1206 00 91semená slnečnicové, drvené alebo nedrvenétonavšetky štáty
1206 00 99
1512 11slnečnicový olej, požltový olej alebo bavlníkový olej a ich frakcie, rafinované alebo nerafinovaná, ale chemicky nemodifikovanétonavšetky štáty
1512 19
1514olej z repky, repky olejnej alebo horčicový olej a ich frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikovanétonavšetky štáty
1517 10margaríntonavšetky štáty
1517 90
1602 10 00homogenizované prípravkytonavšetky štáty
1701trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stavetonarozvojové štáty
1702 30glukóza, glukózový cukor a izoglukózatonavšetky štáty
1702 40
ex 1902cestovinytonavšetky štáty1902 11, 1902 19, 1902 20, 1902 30
2103omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie zmesi a zmesi korenín; horčičná múčka a prášok a pripravená horčicatonavšetky štáty
2105 00zmrzlina a podobné výrobky, tiež s obsahom kakaatonavšetky štáty
2202vody vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla, alebo aromatické látky a ostatné nealkoholické nápoje, okrem zeleninových štiav položky 2009hlvšetky štáty
2203 00pivo zo sladuhlvšetky štáty
2204víno z čerstvého hrozna vrátane vína obohateného alkoholom; hroznový mušt iný ako položky 2009hlvšetky štáty
2207 10 00etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vôl a vyššímlvšetky štáty
2208 60vodka likéry a kordialy ostatné liehovinylvšetky štáty
2208 70
2208 90
2401tabak, čiastočne alebo úplne zbavený listovej stopkytonavšetky štáty
2402cigary, cigary s odrezanými koncami a cigarky obsahujúce tabakksvšetky štáty
2403ostatný spracovaný tabak a tabakové náhradky; „homogenizovaný“ alebo „rekonštituovaný“ tabak; tabakové výťažky a esencietonavšetky štáty
2702hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem gagátutonavšetky štáty
2716 00 00elektrická energiaMWhvšetky štáty
3505 10dextríny a iné modifikované škrobytonavšetky štáty
4012 20 90použité pneumatiky ostatnéksvšetky štáty
6309 00 00obnosené odevy a iné opotrebované textilné výrobkytonavšetky štáty
6401 až 6405obuvpáryvšetky štáty okrem ČR
6907 90 99neglazúrované keramické dlaždice a dlažbové kocky, obkladové dosky alebo obkladačky; neglazúrovaná keramická mozaika a podobné výrobky, tiež na vhodnom podkladem2všetky štáty okrem ČR
6908 90 21glazúrované keramické dlaždice a dlažbové kocky, obkladové dosky alebo obkladačky; glazúrovaná keramická mozaika a podobné výrobky, tiež na vhodnom podkladem2všetky štáty okrem ČR
6908 90 29
7204železné a oceľové odpady a šrot; pretavené odpady železa alebo ocele v ingotochtonavšetky štáty
7404 a 2620 30 00odpady medené a medený šrot, popoly obsahujúce hlavne meďtonavšetky štáty
7602 a 2620 40 00odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly obsahujúce hlavne hliníktonavšetky štáty
ex 7208ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, v šírke 600 mm alebo väčšej, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnutétonavšetky štáty7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 10, 7208 37 90, 7208 38 10, 7208 38 90, 7208 39 10, 7208 39 90, 7208 40 10, 7208 40 90, 7208 51 10, 7208 51 30, 7208 51 50, 7208 51 91, 7208 51 99, 7208 52 10, 7208 52 91, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 10, 7208 54 90, 7208 90 10, 7208 90 90
ex 7209ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, v šírke 600 mm alebo väčšej, valcované za studená (úderom za studená), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnutétonavšetky štáty7209 15 00, 7209 16 10, 7209 16 90, 7209 17 10, 7209 17 90, 7209 18 10, 7209 18 99, 7209 25 00, 7209 26 10, 7209 26 90, 7209 27 10, 7209 27 90, 7209 28 10, 7209 28 90, 7209 90 10, 7209 90 90
ex 7210ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, v šírke 600 mm alebo väčšej, plátované, pokovované alebo potiahnutétonavšetky štáty7210 11 10, 7210 11 90, 7210 12 11, 7210 12 19, 7210 12 90, 7210 20 10, 7210 20 90, 7210 30 10, 7210 30 90, 7210 41 10, 7210 41 90, 7210 49 10, 7210 49 90, 7210 50 10, 7210 50 90, 7210 61 10, 7210 61 90, 7210 69 10, 7210 69 90, 7210 70 31, 7210 70 39, 7210 70 90, 7210 90 10, 7210 90 31, 7210 90 33, 7210 90 38, 7210 90 90
ex 7211ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, v šírke menšej ako 600 mm, neplátované, nepokovované ani nepotiahnutétonavšetky štáty7211 13 00, 7211 14 10, 7211 14 90, 7211 19 20, 7211 19 90, 7211 23 10, 7211 23 51, 7211 23 91, 7211 23 99, 7211 29 20, 7211 29 50, 7211 29 90, 7211 90 11, 7211 90 19,7211 90 90
ex 7212ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, v šírke menšej ako 600 mm, plátované, pokovované alebo potiahnutétonavšetky štáty7212 10 10, 7212 10 91, 7212 10 93, 7212 10 99, 7212 20 11, 7212 20 19, 7212 20 90, 7212 30 11, 7212 30 19, 7212 30 90, 7212 40 10, 7212 40 91, 7212 40 93, 7212 40 95, 7212 40 98, 7212 50 10, 7212 50 30, 7212 50 51, 7212 50 58, 7212 50 75, 7212 50 91, 7212 50 93, 7212 50 97, 7212 50 99, 7212 60 11, 7212 60 19, 7212 60 91, 7212 60 93,7212 60 99
ex 7217drôty zo železa alebo z nelegovanej oceletonavšetky štáty7217 10 31, 7217 10 39, 7217 20 30, 7217 30 90
ex 7304oceľové rúrytonavšetky štáty7304 10 10, 7304 10 30, 7304 10 90, 7304 29 11, 7304 29 19, 7304 31 10, 7304 31 91, 7304 31 99, 7304 39 10, 7304 39 20, 7304 39 30, 7304 39 51, 7304 39 59, 7304 39 91, 7304 39 93, 7304 39 99
ex 7312splietané lanká, laná, káble, splietané pásy, slučky a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele, elektricky neizolovanétonavšetky štáty7312 10 51, 7312 10 79
ex 7314rošty, sieťovina, pletivá, zvárané v miestach križovania drôtov, z drôtu s najväčším rozmerom prierezu 3 mm alebo väčším a okatosti (veľkosti ôk) 100 cm2 alebo viactonavšetky štáty7314 20 10, 7314 39 00
7326 20 90výrobky zo železného alebo oceľového drôtutonavšetky štáty

1) Len pre vybrané položky uvedené v poznámke.

Príloha B k vyhláške č. 15/1998 Z. z.

ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze

ČASŤ I - NEAUTOMATICKÉ LICENCIE

ČASŤ I - NEAUTOMATICKÉ LICENCIE
Číslo položky (podpoložky) colného sadzobníkaNázov tovaruRočné množstvoMerná jednotkaŠtát určeniaDoba platností licencie Lehota predkladania žiadostíMetóda rozdeleniaPoznámka
123456789
0104živé ovce a kozy, mäso z oviec a kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené4300tonaEU1)T2L2MV1
0204MV2
ex2)1001 10 00pšenica a súraž20 000tonavšetky štátyT2L2MV1okrem „bio“ obilnín
ex 1001 90 99MV2
ex 1002 00 00raz3000tonavšetky štátyT2L2MV1okrem osiva a „bio“ obilnín
MV2
ex 1003 00 90jačmeň ostatný1 000tonavšetky štátyT2L2MV1okrem „bio“ obilnín
MV2
ex 1004 00 00ovos8 000tonavšetky štátyT2L2MV1okrem osiva a „bio“ obilnín
MV2
ex 1005 90 00kukurica ostatná20 000tonavšetky štátyT2L2MV1okrem „bio“ obilnín
MV2
1205semená repky alebo semená repky olejnej, drvené alebo nedrvené10 000tonavšetky štátyT2L2MV1
MV2
4101 20surové hovädzie kože1 000tonavšetky štáty okrem EU, EZVO3) a CEFTA4)T1L1MV1
4101 50
4102surové ovčie a jahňacie kože500tonavšetky štáty okrem EU, EZVO a CEFTAT1L1MV1
4103 30 00surové bravčové kože500tonavšetky štáty okrem EU, EZVO a CEFTAT1L1MV1
4104 11hovädzie kože ďalej neupravované, ako vyčinené chrómom vo vlhkom stave (wedblue)1 000tonavšetky štáty okrem EU, EZVO a CEFTAT1L1MV1
7204železné a oceľové odpady a šrot; pretavené odpady železa alebo ocele v ingotoch10 000tonavšetky štáty okrem EU, EZVO a CEFTAT1L1MV1
7404 00odpady medené a medený šrot500tonavšetky štáty okrem EU, EZVO a CEFTAT1L1MV1
7602 00Odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly obsahujúce hlavne hliník500tonavšetky štáty okrem EU, EZVO a CEFTAT1L1MV1
2620 40 00

1) EÚ – Európska únia (Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Spolková republika Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia).
2) Len pre vybrané položky uvedené v poznámke.
3) EZVO – Európske združenie voľného obchodu (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko).
4) CEFTA – Stredoeurópska dohoda o voľnom obchode (Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvátsko).Vysvetlivky k prílohe B časti I
SkratkaOpis
Doba platnosti licencieT1kalendárny štvrťrok (ministerstvo môže platnosť nevyčerpaných licencií predĺžiť)
T2podľa sezónnosti (ministerstvo môže platnosť nevyčerpaných licencií predĺžiť)
Lehota predkladania žiadostíL11. 12. až 20. 12. pre licencie platné na 1. štvrťrok
(žiadosti o licencie platné na 1. štvrťrok 2003 možno podať do 10. 1. 2003)
1. 3. až 20. 3. pre licencie platné na 2. štvrťrok
1. 6. až 20. 6. pre licencie platné na 3. štvrťrok
1. 9. až 20. 9. pre licencie platné na 4. štvrťrok
Ak požiadavky na základe podaných žiadostí sú nižšie ako množstvo prislúchajúce na daný štvrťrok, žiadosti možno podávať aj po týchto lehotách.
L2Priebežne
Metóda rozdeleniaMV1- 90 % štvrtiny ročného množstva sa rozdelí doterajším vývozcom podľa výšky realizovaného vývozu a miery využitia licencií v predchádzajúcom porovnateľnom období
- 10 % štvrtiny ročného množstva sa rozdelí novým žiadateľom; ak neexistujú noví žiadatelia, rozdelí sa doterajším vývozcom 100 % štvrtiny ročného množstva
- zostatok ročnej kvóty možno navýšiť o nerealizované množstvo
MV2- uprednostnení budú vývozcovia, ktorí sú producentmi tovaru
ČASŤ II - AUTOMATICKÉ LICENCIE
Číslo položky (podpoložky) colného sadzobníkaNázov tovaruMerná jedn.Štát určeniaPoznámka
12345
0102 90 05 až 0102 90 79živý hovädzí dobytoktonavšetky štáty
0602 90 41sadenice lesných stromovksvšetky štáty
1001 90 10špalda na siatietonavšetky štáty
1001 90 91mäkká pšenica a súraž na siatietonavšetky štáty
ex 1001 10 00pšenica a súražtonavšetky štátyiba „bio“ obilniny
ex 1001 90 99
ex 1002 00 00ražtonavšetky štátyiba osivo a „bio“ obilniny
1003 00 10jačmeň na siatietonavšetky štáty
ex 1003 00 90jačmeň ostatnýtonavšetky štátyiba „bio“ obilniny
ex 1004 00 00ovostonavšetky štátyiba osivo a „bio“ obilniny
1005 10 11kukurica na siatietonavšetky štáty
1005 10 13
1005 10 15
1005 10 19
1005 10 90
ex 1005 90 00kukurica ostatnátonavšetky štátyiba „bio“ obilniny
1206 00semená slnečnice, drvené alebo nedrvenétonavšetky štáty
1209 99 10semená lesných stromovkgvšetky štáty
2505prírodné pieskytonavšetky štáty
2517 10okruhliaky, štrk, lámaný alebo drvený kameň, troska a pazúrikm3všetky štáty
2523 29 00portlandský cement šedýtonavšetky štáty
2701čierne uhlie; brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z čierneho uhliatonavšetky štáty
2702hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem gagátutonavšetky štáty
2709 00 90ropatonavšetky štáty
2711 11 00zemný plyn skvapalnenýtonavšetky štáty
2711 21 00zemný plyn v plynnom stavetis.m3všetky štáty
2716 00 00elektrická energiaMWhvšetky štáty
4101 20surové hovädzie kožetonaEU, EZVO a CEFTA
4101 50
4101 90 00
4102surové ovčie a jahňacie kožetonaEU, EZVO a CEFTA
4103 30 00surové bravčové kožetonaEU, EZVO a CEFTA
4104 11hovädzie kože ďalej neupravované, ako vyčinené chrómom vo vlhkom stave (wetblue)tonaEU, EZVO a CEFTA
4401 10 00palivové drevo v polenách, klátoch, konároch, viazaniciach alebo podobných formáchm3všetky štáty
4403 20 19 11surové drevo ihličnaté I. triedy akostim3všetky štáty
4403 20 39 11
4403 20 99 11
4403 20 19 12surové drevo ihličnaté II. triedy akostim3všetky štáty
4403 20 39 12
4403 20 99 12
4403 20 19 13surové drevo ihličnaté III. triedy akostim3všetky štáty
4403 20 39 13
4403 20 99 13
4403 20 19 90surové drevo ihličnaté IV. až V. triedy akostim3všetky štáty
4403 20 39 90
4403 20 99 90
4403 91 90 11surové drevo listnaté I. triedy akostim3všetky štáty
4403 92 90 11
4403 99 10 11
4403 99 50 11
4403 99 59 11
4403 99 95 11
4403 91 90 12surové drevo listnaté II. triedy akostim3všetky štáty
4403 92 90 12
4403 99 10 12
4403 99 50 12
4403 99 59 12
4403 99 95 12
4403 91 90 13surové drevo listnaté III. triedy akostim3všetky štáty
4403 92 90 13
4403 99 10 13
4403 99 50 13
4403 99 59 13
4403 99 95 13
4403 91 90 90surové drevo listnaté IV. až V. triedy akostim3všetky štáty
4403 92 90 90
4403 99 10 90
4403 99 50 90
4403 99 59 90
4403 99 95 90
4707zberový papier (odpad a výmet) a lepenkatonavšetky štáty
7204železné a oceľové odpady a šrot; pretavené odpady železa alebo ocele v ingotochtonaEU, EZVO a CEFTA
7404 00odpady medené a medený šrottonaEU, EZVO a CEFTA
7602 00odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly obsahujúce hlavne hliníktonaEU, EZVO a CEFTA
2620 40 00
ex 7208ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, v šírke 600 mm alebo väčšej, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnutétonavšetky štáty7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 10, 7208 37 90, 7208 38 10, 7208 38 90, 7208 39 10, 7208 39 90, 7208 40 10, 7208 40 90, 7208 51 10, 7208 51 30, 7208 51 50, 7208 51 91, 7208 51 99, 7208 52 10, 7208 52 91, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 10, 7208 54 90, 7208 90 10, 7208 90 90
ex 7209ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, v šírke 600 mm alebo väčšej, valcované za studená (úderom za studená), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnutétonavšetky štáty7209 15 00, 7209 16 10, 7209 16 90, 7209 17 10, 7209 17 90, 7209 18 10, 7209 18 99, 7209 25 00, 7209 26 10, 7209 26 90, 7209 27 10, 7209 27 90, 7209 28 10, 7209 28 90, 7209 90 10, 7209 90 90
ex 7210ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, v šírke 600 mm alebo väčšej, plátované, pokovované alebo potiahnutétonavšetky štáty7210 11 10, 7210 11 90, 7210 12 11, 7210 12 19, 7210 12 90, 7210 20 10, 7210 20 90, 7210 30 10, 7210 30 90, 7210 41 10, 7210 41 90, 7210 49 10, 7210 49 90, 7210 50 10, 7210 50 90, 7210 61 10, 7210 61 90, 7210 69 10, 7210 69 90, 7210 70 31, 7210 70 39, 7210 70 90, 7210 90 10, 7210 90 31, 7210 90 33, 7210 90 38, 7210 90 90
ex 7211ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, v šírke menšej ako 600 mm, neplátované, nepokovované ani nepotiahnutétonavšetky štáty7211 13 00, 7211 14 10, 7211 14 90, 7211 19 20, 7211 19 90, 7211 23 10, 7211 23 51, 7211 23 91, 7211 23 99, 7211 29 20, 7211 29 50, 7211 29 90, 7211 90 11, 7211 90 19, 7211 90 90
ex 7212ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, v šírke menšej ako 600 mm, plátované, pokovované alebo potiahnutétonavšetky štáty7212 10 10, 7212 10 91, 7212 10 93, 7212 10 99, 7212 20 11, 7212 20 19, 7212 20 90, 7212 30 11, 7212 30 19, 7212 30 90, 7212 40 10, 7212 40 91, 7212 40 93, 7212 40 95, 7212 40 98, 7212 50 10, 7212 50 30, 7212 50 51, 7212 50 58, 7212 50 75, 7212 50 91, 7212 50 93, 7212 50 97, 7212 50 99, 7212 60 11, 7212 60 19, 7212 60 91, 7212 60 93, 7212 60 99
ex 7213tyče a prúty, valcované za tepla, zo železa alebo z legovanej ocele, v nepravidelne navinutých zvitkochtonavšetky štáty7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90
ex 7214ostatné tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené iným spôsobom ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútenétonavšetky štáty7214 10 00, 7214 20 00, 7214 30 00, 7214 91 10, 7214 91 90, 7214 99 10, 7214 99 31, 7214 99 39, 7214 99 50, 7214 99 61, 7214 99 69, 7214 99 80, 7214 99 90
ex 7215ostatné tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej oceletonavšetky štáty7215 10, 7215 50, 7215 90 10
ex 7216uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej oceletonavšetky štáty7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00, 7216 31 11, 7216 31 19, 7216 31 91, 7216 31 99, 7216 32 11, 7216 32 19, 7216 32 91, 7216 32 99, 7216 33 10, 7216 33 90, 7216 40 10, 7216 40 90, 7216 50 10, 7216 50 91, 7216 50 99, 7216 61 10, 7216 61 90, 7216 69 00, 7216 91 10, 7216 91 30, 7216 91 50, 7216 91 90, 7216 99 10, 7216 99 90
ex 7217drôty zo železa alebo z nelegovanej oceletonavšetky štáty7217 10 31, 7217 10 39, 7217 20 30, 7217 30 90
ex 7225ploché valcované výrobky z ostatnej legovanej ocele, v šírke 600 mm alebo väčšejtonavšetky štáty7225 11 00, 7225 19 90, 7225 40 80
ex 7226ploché valcované výrobky z ostatnej legovanej ocele, v šírke menšej ako 600 mmtonavšetky štáty7226 11 10, 7226 11 90, 7226 19 30, 7226 19 90
ex 7228ostatné tyče a prúty z ostatnej legovanej ocele; uholníky, tvarovky a profily z ostatnej legovanej ocele; duté vrtné tyče a prúty na vrtáky z legovanej alebo nelegovanej oceletonavšetky štáty7228 10 10, 7228 10 30, 7228 10 50, 7228 10 90, 7228 20 11, 7228 20 19, 7228 20 30, 7228 20 60, 7228 30 20, 7228 30 41, 7228 30 49, 7228 30 61, 7228 30 69, 7228 30 70, 7228 30 89, 7228 40 10, 7228 40 90, 7228 50 20, 7228 50 40, 7228 50 61, 7228 50 69, 7228 50 70, 7228 50 89, 7228 60 10, 7228 60 81, 7228 60 89, 7228 70 10, 7228 70 31, 7228 70 91, 7228 70 99, 7228 80 10, 7228 80 90
7301 10 00štetovnicetonaEU
7304rúry, rúrky a duté profily bezšvlkové, zo železa (z iného ako liatiny) alebo z oceletonavšetky štáty
7306iné rúry, rúrky a duté profily (napr. zvárané, nitované, spájané sponou alebo podobne uzavierané), zo železa alebo z oceletonavšetky štáty
ex 7312splietané lanká, laná, káble, splietané pásy, slučky a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele, elektricky neizolovanétonavšetky štáty7312 10 51, 7312 10 79
ex 7314rošty, sieťovina, pletivá, zvárané v miestach križovania drôtov, z drôtu s najväčším rozmerom prierezu 3 mm alebo väčším a okatosti (veľkosti ôk) 100 cm2 alebo viactonavšetky štáty7314 20 10, 7314 39 00
7326 20 90výrobky zo železného alebo z oceľového drôtutonavšetky štáty

Príloha C k vyhláške č. 15/1998 Z. z.

ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze do určitých štátov alebo do skupín štátov

ČASŤ I - TEXTILNÝ TOVAR

Číslo položky (podpoložky) colného sadzobníkaNázov tovaruRočné množstvoMerná jednotkaŠtát určeniaDoba platnosti licencieLehota predkladania žiadostíMetóda rozdeleniaPoznámka
1234 56789
453 296m2USAT3L2MV1kat. 410
5111tkaniny z priadze z mykanej vlny alebo mykaných jemných chlpov zvierat MV2
5112tkaniny z priadze z česanej vlny alebo česaných jemných chlpov zvierat
exx1) 5007 10 00tkaniny s obsahom vlnenej prímesi
exx 5007 90
exx 5212
exx 5407 91 00tkaniny s obsahom 36 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
exx 5407 92 00
exx 5407 93 00
exx 5407 94 00
exx 5408 31 00
exx 5408 32 00
exx 5408 33 00
exx 5408 34 00
exx 5515 13
exx 5515 22
exx 5515 92
exx 5516 31 00
exx 5516 32 00
exx 5516 33 00
exx 5516 34 00
exx 5309 21tkaniny s obsahom 17 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
exx 5309 29
exx 5311 00
6301 20prikrývky (iné ako elektricky vyhrievané) a cestovné koberčeky z vlny alebo z jemných chlpov zvierat
pánske alebo chlapčenské saká, blejzre a komplety151 920ksUSAT3L2MV1kat. 433
MV2
6103 21 00pletené alebo háčkované s obsahom 23 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
exx 6103 23 00
exx 6103 29 00
6103 31 00
exx 6103 33 00
exx 6103 39 00
6203 21 00iné ako pletené alebo háčkované s obsahom 36 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
exx 6203 23
exx 6203 29
6203 31 00
exx 6203 33
exx 6203 39
dámske alebo dievčenské zvrchnlky, pláste, peleríny, kabáty, bundy (vrátane lyžiarskych) a podobné výrobky, komplety, kabátiky a blejzre, časti zvrchnlkov a kabátikov, lyžiarske odevy a teplákové súpravy229 476ksUSAT3L2MV1,kat. 435
MV2
6102 10pletené alebo háčkované s obsahom 23 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
exx 6102 30 10
exx 6102 90 10
6104 21 00
exx 6104 23 00
exx 6104 29 00
6104 31 00pletené alebo háčkované s obsahom 23 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
exx 6104 33 00
exx 6104 39 00
exx 6117 90 00
6202 11 00iné ako pletené alebo háčkované s obsahom 36 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
exx 6202 13
exx 6202 19 00
6202 91 00
exx 6202 93 00
exx 6202 99 00
6204 21 00
exx 6204 23
exx 6204 29
6204 31 00
exx 6204 33
exx 6204 39
exx 6211 20 00
exx 6211 41 00
exx 6217 90 00
pánske alebo chlapčenské obleky105 769ksUSAT3L2MV1kat. 443
MV2
6103 11 00pletené alebo háčkované s obsahom 23 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
exx 6103 12 00
exx 6103 19 00
6203 11 00iné ako pletené alebo háčkované s obsahom 36 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
exx 6203 12 00
exx 6203 19
123 154ksKanadaT3L2MV1kat. 3A
6103 11 00pánske, chlapčenské a detské obleky, pletené alebo háčkované a tkané vrátane večerných a spoločenských oblekov MV2kat. 3.1.
6103 12 00
6103 19 00
6203 11 00
6203 12 00
6203 19 00
6103 31 až 33pánske, chlapčenské a detské saká a blejzre, pletené, háčkované a tkané kat. 3.3.
6103 39
6203 31 až 33
6203 39
6103 41 až 43pánske, dámske, chlapčenské, dievčenské a detské nohavice, nohavice s náprsenkou, s plecnicami, lýtkové a krátke nohavice, pletené, háčkované a tkané469 468ksKanadaT3L2MV1kat. 5
6103 49MV2
6104 61 až 64
6104 69
6203 41 až 43
6203 49
6204 61 až 63
6204 69
5112tkaniny z priadze z česanej vlny alebo česaných priadzí jemných chlpov zvierat;131 095kgKanadaT3L2MV1kat. 31A 31.1.
MV2
tkaniny kategórie 5007, 5111, 5212, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5515, 5516, 5803, 5901, 5903, 5906, 5907, ktorých základné priadze sú v zmesi hlavne alebo výlučne s česanou vlnou alebo s jemnými chlpmi zvierat, gáza z česanej vlny
6302 60 00toaletná a kuchynská bielizeň zo slučkovej uterákoviny (froté) alebo podobnej slučkovej textílie z bavlny13 038kgKanadaT3L2MV1kat. 42A
MV2

1
) exx – niektoré z tovarov zaradených pod uvedené číslo špecifikované v názve tovaru Vysvetlivky k prílohe C
SkratkaOpis
Doba platnosti licencieT36 mesiacov
Lehota predkladania žiadostíL2Priebežne
Metóda rozdeleniaMV1- 90 % štvrtiny ročného množstva sa rozdelí doterajším vývozcom podľa výšky realizovaného vývozu a miery využitia licencií v predchádzajúcom porovnateľnom období
- 10 % štvrtiny ročného množstva sa rozdelí novým žiadateľom; ak neexistujú noví žiadatelia, rozdelí sa doterajším vývozcom 100 % štvrtiny ročného množstva
- zostatok ročnej kvóty možno navýšiť o nerealizované množstvo
MV2- uprednostnení budú vývozcovia, ktorí sú producentmi tovaru
Číslo položky (podpoložky) colného sadzobníkaNázov tovaruRočné množstvoMerná jednotkaŠtát určeniaDoba platnosti licencieLehota predkladania žiadostíMetóda rozdeleniaPoznámka
1234 56789
453 296m2USAT3L2MV1kat. 410
5111tkaniny z priadze z mykanej vlny alebo mykaných jemných chlpov zvierat MV2
5112tkaniny z priadze z česanej vlny alebo česaných jemných chlpov zvierat
exx1) 5007 10 00tkaniny s obsahom vlnenej prímesi
exx 5007 90
exx 5212
exx 5407 91 00tkaniny s obsahom 36 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
exx 5407 92 00
exx 5407 93 00
exx 5407 94 00
exx 5408 31 00
exx 5408 32 00
exx 5408 33 00
exx 5408 34 00
exx 5515 13
exx 5515 22
exx 5515 92
exx 5516 31 00
exx 5516 32 00
exx 5516 33 00
exx 5516 34 00
exx 5309 21tkaniny s obsahom 17 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
exx 5309 29
exx 5311 00
6301 20prikrývky (iné ako elektricky vyhrievané) a cestovné koberčeky z vlny alebo z jemných chlpov zvierat
pánske alebo chlapčenské saká, blejzre a komplety151 920ksUSAT3L2MV1kat. 433
MV2
6103 21 00pletené alebo háčkované s obsahom 23 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
exx 6103 23 00
exx 6103 29 00
6103 31 00
exx 6103 33 00
exx 6103 39 00
6203 21 00iné ako pletené alebo háčkované s obsahom 36 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
exx 6203 23
exx 6203 29
6203 31 00
exx 6203 33
exx 6203 39
dámske alebo dievčenské zvrchnlky, pláste, peleríny, kabáty, bundy (vrátane lyžiarskych) a podobné výrobky, komplety, kabátiky a blejzre, časti zvrchnlkov a kabátikov, lyžiarske odevy a teplákové súpravy229 476ksUSAT3L2MV1,kat. 435
MV2
6102 10pletené alebo háčkované s obsahom 23 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
exx 6102 30 10
exx 6102 90 10
6104 21 00
exx 6104 23 00
exx 6104 29 00
6104 31 00pletené alebo háčkované s obsahom 23 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
exx 6104 33 00
exx 6104 39 00
exx 6117 90 00
6202 11 00iné ako pletené alebo háčkované s obsahom 36 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
exx 6202 13
exx 6202 19 00
6202 91 00
exx 6202 93 00
exx 6202 99 00
6204 21 00
exx 6204 23
exx 6204 29
6204 31 00
exx 6204 33
exx 6204 39
exx 6211 20 00
exx 6211 41 00
exx 6217 90 00
pánske alebo chlapčenské obleky105 769ksUSAT3L2MV1kat. 443
MV2
6103 11 00pletené alebo háčkované s obsahom 23 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
exx 6103 12 00
exx 6103 19 00
6203 11 00iné ako pletené alebo háčkované s obsahom 36 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
exx 6203 12 00
exx 6203 19
123 154ksKanadaT3L2MV1kat. 3A
6103 11 00pánske, chlapčenské a detské obleky, pletené alebo háčkované a tkané vrátane večerných a spoločenských oblekov MV2kat. 3.1.
6103 12 00
6103 19 00
6203 11 00
6203 12 00
6203 19 00
6103 31 až 33pánske, chlapčenské a detské saká a blejzre, pletené, háčkované a tkané kat. 3.3.
6103 39
6203 31 až 33
6203 39
6103 41 až 43pánske, dámske, chlapčenské, dievčenské a detské nohavice, nohavice s náprsenkou, s plecnicami, lýtkové a krátke nohavice, pletené, háčkované a tkané469 468ksKanadaT3L2MV1kat. 5
6103 49MV2
6104 61 až 64
6104 69
6203 41 až 43
6203 49
6204 61 až 63
6204 69
5112tkaniny z priadze z česanej vlny alebo česaných priadzí jemných chlpov zvierat;131 095kgKanadaT3L2MV1kat. 31A 31.1.
MV2
tkaniny kategórie 5007, 5111, 5212, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5515, 5516, 5803, 5901, 5903, 5906, 5907, ktorých základné priadze sú v zmesi hlavne alebo výlučne s česanou vlnou alebo s jemnými chlpmi zvierat, gáza z česanej vlny
6302 60 00toaletná a kuchynská bielizeň zo slučkovej uterákoviny (froté) alebo podobnej slučkovej textílie z bavlny13 038kgKanadaT3L2MV1kat. 42A
MV2

1) exx – niektoré z tovarov zaradených pod uvedené číslo špecifikované v názve tovaru Vysvetlivky k prílohe C
SkratkaOpis
Doba platnosti licencieT36 mesiacov
Lehota predkladania žiadostíL2Priebežne
Metóda rozdeleniaMV1- 90 % štvrtiny ročného množstva sa rozdelí doterajším vývozcom podľa výšky realizovaného vývozu a miery využitia licencií v predchádzajúcom porovnateľnom období
- 10 % štvrtiny ročného množstva sa rozdelí novým žiadateľom; ak neexistujú noví žiadatelia, rozdelí sa doterajším vývozcom 100 % štvrtiny ročného množstva
- zostatok ročnej kvóty možno navýšiť o nerealizované množstvo
MV2- uprednostnení budú vývozcovia, ktorí sú producentmi tovaru

Príloha D k vyhláške č. 15/1998 Z. z.

ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze

ČASŤ I - ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ JEDY, OMAMNÉ LÁTKY, PSYCHOTROPNÉ LÁTKY, PREKURZORY A POMOCNÉ CHEMICKÉ LÁTKY

ČASŤ I - OMAMNÉ A PSYCHOTROPNÉ LÁTKY
Číslo položky (podpoložky) colného sadzobníkaNázov tovaruMerná jednotkaŠtát určenia alebo pôvoduLehota predkladania žiadostíPoznámka
123456
1211 30 00koka-listkgvšetky štátyL21)
ex 1211 90 98konopekgvšetky štátyL2
1302 11 00ópiumkgvšetky štátyL2
ex 1302 19 98koncentrát z toboliek a slamy makukgvšetky štátyL2
živice z konopí
ex 2905 51 00etylchlórvinol (INN)kgvšetky štátyL2
ex 2921 30 99propylhexedrínkgvšetky štátyL2
ex 2921 49 80 kgvšetky štátyL2
eticyklidín (PCE)
amfetamín
dexamfetamín
levamfetamín
levometamfetamín
metamfetamín
metamfetamín racemát
benzfetamín
fentermín
lefetamín
fenkamfamín
mefenorex
etylamfetamín
ex 2922 19 80 kgvšetky štátyL2
acetylmetadol
alfaacetylmetadol
alfametadol
betacetylmetadol
betametadol
katín
dimefeptanol
noracylmetadol
dextropropoxylén
ex 2922 22 003,4-metyléndioxyamfetamín (MDA)kgvšetky štátyL2
ex 2922 29 00 kgvšetky štátyL2
2,5-dimetoxy-4-metylamfetamín
2,5-dimetoxy-4-bróm-amfetamín (DOB)
dimetoxyamfetamín (DMA)
parametoxyamfetamín (PMA)
trimetoxyamfetamín (TMA)
2,5-dimetoxy-4-etyl-amfetamín (DOET)
2922 31 00amfepramón (INN), metadón (INN) a normetadón (INN); ich solikgvšetky štátyL2
ex 2922 39 00izometadónkgvšetky štátyL2
2922 44 00tilidín (INN) a jeho solikgvšetky štátyL2
ex 2922 50 00dimenoxadolkgvšetky štátyL2
2924 11 00meprobamat (INN)kgvšetky štátyL2
2924 24 00etinamát (INN)kgvšetky štátyL2
ex 2924 29 95diapromidkgvšetky štátyL2
2926 30 00fenproporex (INN) a jeho soli; metadón (INN) medziproduktkgvšetky štátyL2
ex 2932 99 70 kgvšetky štátyL2
5-metoxy-3,4-metyléndioxyamfetamín (MMDA)
3,4-metyléndioxymetamfetamín (MDMA)
ex 2932 99 953-1,2-dimetylheptyl-1-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-6H-dibenzol (b,d)pyrán (DMHP)kgvšetky štátyL2
parmexyl
ex 2933 33 00 kgvšetky štátyL2
alfentanyl (INN); soli
anileridín (INN); soli
bezitramid (INN); soli
difenoxín (INN); soli
difenoxylát (INN); soli
dipipanón (INN); soli
fenoperidín (INN); soli
fentanyl (INN); soli
petidín (INN); soli
petidín-medziprodukt A
petidín-medziprodukt B
petidín-medziprodukt C
piritramid (INN); soli
trimepiridín (INN); soli
propiram (INN); soli
ketobemidón (INN); soli
fencyklidín (INN) (PCP); soli
metylfenidát (INN); soli
bromazepam (INN); soli
pentazocín (INN); soli
pipradrol (INN); soli
ex 2933 39 99 kgvšetky štátyL2
alylprodín
alfaprodín
acetyl-alfa-metyl-fentanyl
alfa-metylfentanyl
3-metylfentanyl
pepap
MPPP
benzetidín
betameprodín
betaprodín
etoxeridín
fenapromid
hydroxypetidín
norpipanón
piminodín
properidín
2933 53 10fenobarbital (INN), barbital (INN) a ich solikgvšetky štátyL2
ex 2933 54 00 kgvšetky štátyL2
sekobarbital
amobarbital
cyklobarbital
pentabarbital
butalbital
metylfenolbarbital
allobarbital
butabarbital
sekbutabarbital
vinylbital
2933 72 00Clobazam (INN) a metyprylon (INN)kgvšetky štátyL2
ex 2933 91 kgvšetky štátyL2
midazolam (midazolamum)
loprazolam
klobazam
alprazolam
bromazepam
delorazepam
diazepam
estazolam
etylloflazepát
fludiazepam
flunitrazepam
flurazepam
halazepam
klonazepam
klorazepát
lometazepam
lorazepam
medazepam
nordazepam
nitrazepam
nimetrazepam
oxazepam
pirazepam
prazepam
temazepam
tetrazepam
triazolam
2933 91 10chlórdiazepoxid (INN)kgvšetky štátyL2
ex 2933 99 90 kgvšetky štátyL2
etonitazen
fenazocín
fenomorfan
klonitazen
levorfanol
levorfenacylmorfan
metazocín
moramid-medziprodukt
proheptazín
racemorfan
N,N-dietyltryptamín (DET)
N,N-dimetyltryptamín (DMT)
rolicyklidín
kamazepam
mazindol
pyrovaleron
drotebanol
norlevorfanol
acemetorfan
pentazocln
parafluórfentanyl
beta-hydroxyfentanyl
beta-hydroxy-3-metylfentanyl
ex 2934 99 90 kgvšetky štátyL2
fenetyllín
meklochalón
metachalón
pyrolidinditiokarbamát sodný
dextromoramid
dietyltiabutén
dimetyltiabutén
dioxafetylbutyrát
etylmetyltiambutén
furetidín
levomoramid
morferidín
sufentanil
tenocyklidín (TCP)
fenmetrazín
fendimetrazín
haloxazolam
ketazplam
klotiazepam
kloxazolam
oxazolam
pemolín
4-metylaminorex
alfa-metyltiofentanyl
tiofentanyl
3-metyltiofentanyl
ex 2939 11 00 kgvšetky štátyL2
hydrokodón
morfín
nicomorfín
oxykodón
oxymorfón
tebaín
tebakon
etylmorfín
kodeín
etorfín
heroín
buprenorfín
ex 2939 19 00 kgvšetky štátyL2
acetorfin hydrochlorid
dihydromorfin
hydromorfinol
hydromorfín
metyldesorfin
metyldihydromorfín
morfin metobromid
morfin N-oxid
myrofin
metopón
normorfín
acetyldihydrokedeín
dihydrokodeín
folkodín
nikodín
nikodikodín
norkodeín
desomorfin
betylmorfín
kodoxim
ex 2939 69 00 kgvšetky štátyL2
(+)-N,N-dietyllysergamid (LSD)
dietylamid kyseliny D-lysergovej (LSD-25)
2939 91 11kokaín surovýkgvšetky štátyL2
2939 91 19ostatný kokaín a jeho soli, ekgonínkgvšetky štátyL2
ex 2939 91 90 kgvšetky štátyL2
meskalín
psilotsín
1) priebežne ČASŤ II - RÁDIOAKTÍVNE LÁTKY
Číslo položky (podpoložky) colného sadzobníkaNázov tovaruMerná jednotkaŠtát určenia alebo pôvoduLehota predkladania žiadostiPoznámka
2844 40rádioaktívne prvky a izotopy a zlúčeniny, iné ako položiek 284410, 284420 alebo 284430; zliatiny, disperzie (vrátane cementov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky, izotopy alebo zlúčeniny; rádioaktívne zvyškykgvšetky štátyL2
ČASŤ III - LÁTKY POŠKODZUJÚCE OZÓNOVÚ VRSTVU ZEME
Číslo položky (podpoložky) colného sadzobníkaNázov tovaruMerná jednotkaŠtát určenia alebo pôvoduLehota predkladania žiadostiPoznámka
1. Halónykgvšetky štátyL2
2903 46 10brómchlórdifluórmetán halón-1301
2903 46 20brómtrifluórmetánhalón-2402
2903 46 90dibrómtetrafluóretánhalón-1211
2. Chlórfluórované plnohalogénované uhľovodíkykgvšetky štátyL2
2903 41 00trichlórfluórmetán CFC-11
2903 42 00dichlórdifluórmetánCFC-12
2903 43 00trichlórtrifluóretánCFC-113
2903 44 10dichlórtetrafluóretánCFC-114
2903 44 90chlórpentafluóretánCFC-115
Halogénderiváty acyklických uhľovodíkov perhalogénové
2903 45 10chlórtrifluórmetán
2903 45 15pentachlórfluóretánCFC-13
2903 45 20tetrachlórdifluóretánCFC-111
2903 45 25heptachlórfluórpropánCFC-112
2903 45 30hexachlórdifluórpropánCFC-211
2903 45 35pentachlórtrifluórpropánCFC-212
2903 45 40tetrachlórtetrafluórpropánCFC-213
2903 45 45trichlórpentafluórpropánCFC-214
2903 45 50dichlórhexafluórpropánCFC-215
2903 45 55chlórheptafluórpropánCFC-216
CFC-217
2903 14 003. tetrachlórmetánkgvšetky štátyL2
2903 19 104. 1,1,1-trichlóretánkgvšetky štátyL2
5. Chlórfluórované neplnohalogénované uhľovodíkykgvšetky štátyL2
2903 49 10Halogénderiváty acyklických uhľovodíkov obsahujúcich dva alebo viac odlišných halogénov, halogénované iba fluórom a chlórom, z nich halogénderiváty metánu, etánu alebo propánu
dichlórfluórmetán HCFC-21
chlórdifluórmetánHCFC-22
chlórfluórmetánHCFC-31
tetrachlórfluóretánHCFC-121
trichlórdifluóretánHCFC-122
dichlórtrifluóretánHCFC-123
chlórtetrafluóretánHCFC-124
trichlórfluóretánHCFC-131
dichlórdifluóretánHCFC-132
chlórtrifluóretánHCFC-133
dichlórfluóretánHCFC-141
chlórdifluóretánHCFC-142
chlórfluóretánHCFC-151
hexachlórfluórpropánHCFC-221
pentadifluórpropánHCFC-222
tetrachlórtrifluórpropánHCFC-223
trichlórtetrafluórpropánHCFC-224
dichlórpentafluórpropánHCFC-225
chlórhexafluórpropánHCFC-226
pentachlórfluórpropánHCFC-231
tetrachlórdifluórpropánHCFC-232
trichlórtrifluórpropánHCFC-233
dichlórtetrafluórpropánHCFC-234
chlórpentafluórpropánHCFC-235
tetrachlórfluórpropánHCFC-241
trichlórdifluórpropánHCFC-242
dichlórtrifluórpropánHCFC-243
chlórtetrafluórpropánHCFC-244
trichlórfluórpropánHCFC-251
dichlórdifluórpropánHCFC-252
chlórtrifluórpropánHCFC-253
dichlórfluórpropánHCFC-261
chlórdifluórpropánHCFC-262
chlórfluórpropánHCFC-271
6. Brómfluórované neplnohalogénované uhľovodíkykgvšetky štátyL2
2903 49 30Halogénderiváty acyklických uhľovodíkov obsahujúcich dva alebo viac odlišných halogénov, halogénované iba fluórom a brómom, z nich halogénderiváty metánu, etánu alebo propánu HBFC-22B1
dibrómfluórmetán
brómdifluórmetán
brómfluórmetán
tetrabrómfluóretán
tribrómdifluóretán
dibrómtrifluóretán
brómtetrafluóretán
tribrómfluóretán
dibrómdifluóretán
brómtrifluóretán
dibrómfluóretán
brómdifluóretán
brómfluóretán
hexabrómfluórpropán
pentabrómdifluórpropán
tetrabrómtrifluórpropán
tribrómtrifluórpropán
dibrómtetrafluórpropán
brómpentafluórpropán
tetrabrómfluórpropán
tribrómdifluórpropán
dibrómtrifluórpropán
brómtetrafluórpropán
tribrómfluórpropán
dibrómdifluórpropán
brómtrifluórpropán
dibrómfluórpropán
brómdifluórpropán
brómfluórpropán
2903 30 337. metylbromidkgvšetky štátyL2
8. zmesi obsahujúce perhalogénované deriváty acyklických uhľovodíkov obsahujúcich dva alebo viac halogénovkgvšetky štátyL2
ex 3824 71 00z toho len zmesi obsahujúce aspoň jednu látku zaradenú do podpoložiek 2903 41 00 až 2903 45 55
ex 3824 79 00z toho len zmesi obsahujúce aspoň jednu látku zaradenú do podpoložiek 2903 46 10 až 2903 46 90
ex 3824 90 99z toho len zmesi obsahujúce aspoň jednu látku zaradenú do podpoložiek 2903 14 00, 2903 19 10, 2903 30 33, 2903 49 10, 2903 49 30

Príloha E k vyhláške č. 15/1998 Z. z.

ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze aj vývoze
Číslo položky (podpoložky) colného sadzobníkaNázov tovaruMerná jednotkaŠtát určenia alebo pôvoduLehota predkladania žiadostiPoznámka
123456
3601 00 00práškové výmetové výbušninykgvšetky štátyL21)
3602 00 00pripravené výbušniny, iné ako práškové výmetové výbušninykgvšetky štátyL2
3603 00zápalnice; bleskovice; roznetky alebo rozbušky, zapaľovače; elektrické rozbuškyksvšetky štátyL2
3604ohňostroje, signalizačné rakety, dažďové rakety, hmlové signály a ostatné pyrotechnické výrobkykgvšetky štátyL2
3605 00zápalky, iné ako pyrotechnické výrobky čísla 36042)kgvšetky štátyL2
9013 10 00zameriavacie ďalekohľady na zbrane; periskopy; ďalekohľady na stroje, prístroje a nástroje tejto kapitoly triedy XVI3)ksvšetky štátyL2
9302 00revolvery a pištole, iné ako zaradené do čísel 9303 alebo 9304ksvšetky štátyL2
9303ostatné strelné zbrane a zariadenia fungujúce na princípe výbuchu strelného prachu (napr. športové brokovnice a guľovnice, strelné zbrane, ktoré možno nabíjať len ústím hlavne, pištole vystreľujúce rakety a ostatné zariadenia určené len na vypúšťanie signálnych rakiet, pištole a revolvery na streľbu slepými nábojmi, jatočné pištole, delá na vrhanie kotevného lana)ksvšetky štátyL2
9304 00 00ostatné zbrane (napr. pušky, karabíny a pištole na pero, na tlak vzduchu alebo na plyn, obušky) okrem sečných a bodných zbraní čísla 9307ksvšetky štátyL2
9305časti, súčasti a príslušenstvo výrobkov čísel 9301 až 9304Skvšetky štátyL2
9307 00 00meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné sečné a bodné zbrane, ich časti, súčasti a ich pošvyksvšetky štátyL2

1
) Priebežne.
2) Ak sú osobitnou konštrukciou alebo usporiadaním určené na účely obrany štátu alebo na hromadné a výhradné použitie v ozbrojených silách.
3) Ak sú ako výrobky, náhradné dielce alebo komponenty určené na kompletizáciu alebo na opravu iných druhov tovaru uvedených v prílohe.

Príloha F k vyhláške č. 15/1998 Z. z.

Mierová 19

827 15 Bratislava

Príloha F

Príloha G k vyhláške č. 15/1998 Z. z.

Mierová 19

827 15 Bratislava

Príloha G

Príloha H k vyhláške č. 15/1998 Z. z.

Príloha H

Poznámky pod čiarou

1) § 21 ods. 5 a § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.

2) § 2 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.

3) § 87 až 175 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.

4) § 193 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.

5) Napríklad zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 148/1995 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti, zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 246/1995 Z. z. o certifikácii výrobkov, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 13/1997 Z. z. o spôsobe vykonávania kontroly dovážaných rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov a o miestach na vykonávanie tejto kontroly, vyhláška Federálneho ministerstva poľnohopodárstva a výživy č. 118/1987 Zb. o veterinárnej ochrane štátneho územia v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 258/1994 Z. z., výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996–100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.).

5a) Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z.)

5b) § 7 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 244/1997 Z. z. o vyznačovaní a evidencii ťažby dreva.

5c) Napríklad § 5 až 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 238/2001 Z. z. Colný zákon, § 25 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov.

6) § 4 zákona č. 180/1996 Z. z.

7) EÚ – Európska únia (Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Spolková republika Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko,
Švédsko, Taliansko a Veľká Británia). EZVO – Európske združenie voľného obchodu (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko).

8) Ak sú osobitnou konštrukciou alebo usporiadaním určené na účely obrany a bezpečnosti štátu alebo na hromadné a výhradné použitie v ozbrojených a bezpečnostných silách.

9) Ak sú ako výrobky, náhradné dielce alebo komponenty určené na kompletizáciu alebo na opravu iných druhov tovaru uvedených v prílohe.

10) Ak sú určené predovšetkým na výrobu zbraní, streliva alebo výbušnín.