Oznámenie č. 148/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa o doplnkovom dôchodkovom poistení a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 53/1998
Platnosť od 27.05.1998

148

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 27. marca 1998 do 30. apríla 1998 uložené kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, kolektívna zmluva vyššieho stupňa o doplnkovom dôchodkovom poistení a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu na Slovensku uzavretá 27. marca 1998 medzi Zväzom drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1998–1999 uzavretá 31. marca 1998 medzi Odborovým zväzom STAVBA Slovenskej republiky

a

Asociáciou súkromných stavebných podnikateľov Slovenska.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie drevárskeho priemyslu na Slovensku uzavretá 31. marca 1998 medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1998–2001 uzavretá 1. apríla 1998 medzi Zväzom kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu Slovenskej republiky

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa o doplnkovom dôchodkovom poistení pre odvetvie drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu na Slovensku uzavretá 27. marca 1998 medzi Zväzom drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

6. Dodatok č. 2 zo dňa 18. februára 1998 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997–2000 uzavretej 23. decembra 1996 medzi Nezávislým odborovým zväzom verejnej cestnej dopravy

a

Zväzom autobusovej dopravy.

7. Dodatok č. 3 zo dňa 19. marca 1998 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1996 uzavretej 20. februára 1996 medzi Odborovým zväzom civilných zamestnancov Armády Slovenskej republiky

a

Zamestnávateľským zväzom podnikov Armády Slovenskej republiky.

8. Dodatok č. 2 zo dňa 27. marca 1998 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1996–1998 uzavretej 28. marca 1996 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.

9. Dodatok č. 2 zo dňa 31. marca 1998 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1996–2000 uzavretej 26. marca 1996 medzi Zväzom bánk a poisťovní

a

Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.

10. Dodatok č. 5 zo dňa 9. apríla 1998 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1994-1995 uzavretej 1. júla 1994 medzi Zväzom polygrafie na Slovensku

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov polygrafie.