Vyhláška č. 145/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o požiadavkách na spôsob zberu hrozna tokajských odrôd, na postup výroby tokajských vín a na ich zloženie

Čiastka 52/1998
Platnosť od 27.05.1998 do14.06.2005
Účinnosť od 01.01.2005 do14.06.2005
Zrušený 232/2005 Z. z.

145

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 23. marca 1998

o požiadavkách na spôsob zberu hrozna tokajských odrôd, na postup výroby tokajských vín a na ich zloženie

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. ustanovuje:


§ 1

(1) Pestovatelia viniča v Tokajskej vinohradníckej oblasti prihlasujú hrozno vypestované na registrovaných tokajských vinohradníckych honoch podľa prílohy č. 1 pred jeho zberom Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav“)1) na účely osvedčenia tohto hrozna.

(2) Hrozno na výrobu tokajského vína1a) musí byť zdravotne neškodné, výlučne z odrôd ustanovených zákonom a vypestované len na tokajských vinohradníckych honoch.2)

(3) Pracovník kontrolného ústavu vykonáva kontrolu hrozna v deň jeho zberu, vydáva osvedčenie o pôvode hrozna, jeho množstve, cukornatosti a zdravotnom stave. Hrozno nezodpovedajúce požadovanej kvalite na výrobu tokajského vína neosvedčí.3)

(4) Na základe osvedčenia podľa odseku 3 kontrolný ústav vydá pestovateľom viniča uznávací list na hrozno.

§ 2

(1) Zber hrozna sa začína spravidla v polovici októbra, v čase jeho technologickej zrelosti, a ak sa tvoria cibéby, až v čase jeho priemyselnej zrelosti.

(2) Zber hrozna sa uskutočňuje spoločným spôsobom alebo deleným spôsobom.

(3) Pri spoločnom spôsobe zberu hrozna musí mať hrozno cukornatosť najmenej 24 kg na 100 l muštu a cibéby sa zo strapcov hrozna nevyberajú.

(4) Pri delenom spôsobe zberu hrozna musí mať hrozno cukornatosť najmenej 21 kg cukru na 100 l muštu; cibéby sa zo strapcov vyberajú.

(5) Cibéby musia mať zvonka čokoládovohnedý povlak, ktorý tvorí vláknitá huba Botrytis cinerea Persoon, musia byť zhrozienkovatené na kre viniča, ale nesmú byť suché.

(6) Začiatok zberu hrozna vyhlasuje po posúdení jeho zrelosti komisia, ktorú zriaďuje kontrolný ústav. Členmi komisie sú zástupcovia obcí, pestovateľov viniča, spracovateľov hrozna a pracovník kontrolného ústavu. Predsedom komisie je pracovník kontrolného ústavu.

(7) Výnos hrozna z jedného hektára vinohradu, z ktorého sa má vyrobiť tokajské víno, nesmie presiahnuť 9 500 kg.

(8) V rokoch s hromadnou tvorbou cibéb sa postupuje deleným spôsobom zberu. Najskôr sa pozberajú strapce hrozna s cibébami, z ktorých sa cibéby vyberajú na stole, alebo oberač vyberá cibéby priamo zo strapcov hrozna na kroch viniča.

§ 3

(1) Na výrobu tokajského vína možno použiť iba hrozno, cibéby a mušt tokajských odrôd z tokajských vinohradníckych honov.

(2) Na výrobu tokajského vína nemožno použiť hrozno, cibéby a mušt tokajských odrôd z netokajských vinohradníckych honov ani z inej vinohradníckej oblasti.

§ 4

(1) Tokajský Furmint je víno vyrobené z hrozna odrody Furmint s možnou prímesou hrozna odrody Lipovina a hrozna odrody Muškát žltý, spolu najviac 15 %. Postup spracovania hrozna a výroby tohto vína je rovnaký ako pri výrobe tokajského samorodného suchého vína, pričom hrozno musí mať cukornatosť 17 kg cukru na 100 l muštu.

(2) Tokajská Lipovina je víno vyrobené z hrozna odrody Lipovina s možnou prímesou hrozna odrody Furmint a hrozna odrody Muškát žltý, spolu najviac 15 %. Postup spracovania hrozna a výroby tohto vína je rovnaký ako pri výrobe tokajského samorodného suchého vína, pričom hrozno musí mať cukornatosť 17 kg cukru na 100 l muštu.

(3) Tokajský Muškát žltý je víno vyrobené z hrozna odrody Muškát žltý s možnou prímesou hrozna odrody Lipovina a hrozna odrody Furmint, spolu najviac 15 %. Postup spracovania hrozna a výroby tohto vína je rovnaký ako pri výrobe tokajského samorodného suchého vína, pričom hrozno musí mať cukornatosť 17 kg cukru na 100 l muštu.

(4) Tokajské samorodné víno sa vyrába z hrozna odrôd podľa odsekov 1 až 3, ak nie sú priaznivé podmienky na tvorbu cibéb. Cibéby sa zo strapcov nevyberajú, spracúvajú sa spolu s ostatným hroznom. Odzrnené a rozomleté bobule hrozna nakvášajú v kadi 10 až 20 hodín. Po nakvasení sa mušt scedí a zvyšok rmutu sa vylisuje. Do obehu ho možno uvádzať najskôr po dvoch rokoch vyzrievania, z toho aspoň jeden rok v drevených sudoch. Víno sa podľa cukornatosti člení na Tokajské samorodné suché s obsahom cukru do 10g/l a na Tokajské samorodné sladké s obsahom cukru nad 10g/l.

(5) Tokajský výber sa vyrába z tokajského samorodného suchého vína s obsahom najmenej 12 objemových percent alkoholu pridaním cibéb. Podľa množstva pridaných cibéb sa tokajský výber člení na trojputňový až šesťputňový. Z cibéb sa vylúhujú cukry a buketné látky, zistí sa ich cukornatosť a určí sa množstvo rozpracovaných cibéb na jednu putňu. Podľa kvality cibéb je to spravidla 20 až 25 kg rozpracovaných cibéb na jednu putňu. Na výrobu trojputňového a viacputňového tokajského výberu sa naberú tri putne a viac putní rozpracovaných cibéb. Koľkoputňový výber sa má vyrobiť, toľko putní rozpracovaných cibéb sa musí zaliať 136 litrami tokajského samorodného suchého vína totožného ročníka. Takto pripravený rmut nakváša a občas sa premieša. Z kade sa sťahuje víno obohatené vylúhovaným cukrom a buketnými látkami z cibéb do sudov. Cibéby sa potom vylisujú. Cukrom a buketnými látkami obohatené víno sa uskladní v ležiackej pivnici v 150-litrových až 300-litrových dubových sudoch. Počet pridaných putní cibéb na 136 litrov tokajského samorodného suchého vína určuje, či víno je trojputňové až šesťputňové. Tokajské výbery vyzrievajú najmenej tri roky, z toho najmenej dva roky v drevených sudoch.

(6) Tokajský výber sa môže vyrábať aj zaliatím cibéb muštom s cukornatosťou najmenej 21 kg/100 l muštu z Tokajskej vinohradníckej oblasti alebo tokajským vínom rovnakej kvality a rovnakého ročníka. Podľa pridaných cibéb sa tokajský výber člení na trojputňový až šesťputňový. Z cibéb sa vylúhujú cukry a buketné látky, zistí sa ich cukornatosť a určí sa množstvo rozpracovaných cibéb na jednu putňu. Podľa kvality cibéb je to spravidla 20 až 25 kg rozpracovaných cibéb na jednu putňu. Na výrobu trojputňového a viacputňového tokajského výberu sa naberú tri putne a viac putní rozpracovaných cibéb. Koľkoputňový výber sa má vyrobiť, toľko putní rozpracovaných cibéb sa musí zaliať 136 litrami tokajského samorodného suchého vína totožného ročníka. Takto pripravený rmut nakváša a občas sa premieša. Z kade sa sťahuje víno obohatené vylúhovaným cukrom a buketnými látkami z cibéb do sudov. Cibéby sa potom vylisujú. Cukrom a buketnými látkami obohatené víno sa uskladní v ležiackej pivnici v 150-litrových až 300-litrových dubových sudoch. Počet pridaných putní cibéb na 136 litrov tokajského samorodného suchého vína určuje, či víno je trojputňové až šesťputňové. Tokajské výbery vyzrievajú najmenej tri roky, z toho najmenej dva roky v drevených sudoch.

(7) Tokajský mášláš je víno vyrobené alkoholovým kvasením naliateho muštu alebo vína totožného ročníka na kvasničné kaly tokajského samorodného alebo tokajského výberu. Dozrieva aspoň dva roky, z toho aspoň jeden rok v drevenom sude.

(8) Tokajský fordítáš je víno vyrobené alkoholovým kvasením naliateho muštu alebo vína totožného ročníka na matolinové výlisky tokajského výberu. Dozrieva aspoň dva roky, z toho aspoň jeden rok v drevenom sude.

(9) Tokajská výberová esencia je víno získané alkoholovým kvasením bobúľ hrozna pestovaného v Tokajskej vinohradníckej oblasti, napadnutého ušlachtilou plesňou Botritis cinerea Persoon, ktoré sú zhrozienkovatené. Pri zbere sa zvlášť vyberajú bobule hrozna, ktoré sa hneď po spracovaní zalejú muštom alebo vínom totožného ročníka s charakteristickou vôňou a buketom, ktoré obsahuje aspoň 180 g/l cukru. Dozrieva aspoň tri roky, z toho aspoň dva roky v drevenom sude.

(10) Tokajská esencia je víno získané pomalým kvasením samotoku, ktorý sa získa zo zvlášť vyberaných hroznových bobúľ napadnutých ušlachtilou plesňou Botritis cinerea Persoon a zhrozienkovatených bobúľ. Esencia obsahuje aspoň 450 g/l cukru a 50 g/l bezcukorného extraktu. Dozrieva aspoň tri roky, z toho aspoň dva roky v drevenom sude.

§ 5

(1) Víno vyrobené z hrozna tokajských odrôd inou technológiou, ako je uvedená v § 4, nemožno označovať ako Tokajské.

(2) Na výrobu akostných odrodových vín Furmint, Lipovina a Muškát žltý sa vzťahujú aj ustanovenia zákona upravujúce pravidlá výroby a označovania akostných vín.

§ 6

Víno vyrobené z hrozna tokajských odrôd z netokajských vinohradníckych honov možno skladovať v pivnici, v ktorej sa skladujú tokajské vína, iba v priestoroch na to vyhradených a zreteľne označených.

§ 7

(1) Organoleptické a senzorické vlastnosti tokajského vína sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Požiadavky na chemické a fyzikálne zloženie tokajského vína sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 7a

Tokajský výber dvojputňový, preskúšaný a zatriedený do 1. januára 2005 možno dodávať na trh do 31. augusta 2006.


§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 1998.


Peter Baco v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 145/1998 Z. z.

vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 145/1998 Z. z.

POŽIADAVKY NA ORGANOLEPTICKÉ A SENZORICKÉ VLASTNOSTI TOKAJSKÝCH VÍN

Druh tokajského vínaČistotaFarbaVôňaChuť
Tokajský Furmint
Tokajská Lipovina
Tokajský Muškát žltý
čírezlatožltá
s miernym
odtieňom
jantárovej farby
výrazná,
tokajského
charakteru
výrazná,
tokajského
charakteru
príslušnej
odrody
Tokajské samorodnéčírebledožltá až
zlatožltá
s hnedastým
odtieňom,
možné sú aj
slabšie
odtiene
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
Tokajský výber
trojputňový až
šesťputňový
čírežltá až hlboko
jantárovožltá
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
Tokajský mášláščírebledožltá až
jantárovožltá
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
Tokajský fordítáščírebledožltá až
zlatožltá
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
Tokajská výberová
esencia
čírežltá až hlboko
jantárovožltá
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
Tokajská esenciačírežltá až sýta
jantárovožltá
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína

Príloha č. 3 k vyhláške č. 468/2004 Z. z.

POŽIADAVKY NA CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE ZLOŽENIE TOKAJSKÝCH VÍN

Druh tokajského vínaobsah
alkoholu
(obj. %)
najmenej
Bezcukorný
extrakt (g/l)
najmenej
Obsah
titrovateľných
kyselín (g/l)
najmenej
Prchavé
kyseliny
(g/l)
najviac
Celkový obsah
SO2 (mg/l) pri
obsahu zbytk.
cukru do 5g/l
najviac
Celkový obsah
SO2 (mg/l) pri
obsahu zbytk.
cukru nad 5g/l
najviac
Obsah
voľnej SO2
(mg/l)
najviac
Obsah
kyseliny
sorbovej
(mg/l)
najviac
Obsah
sodíka
(mg/l)
najviac
Obsah železa
(mg/l)
najviac
Obsah
olova
(mg/l)
najviac
Obsah
medi
(mg/l)
najviac
Obsah
zinku (mg/l)
najviac
Obsah metyl-
alkoholu (mg/l)
najviac
Tokajský Furmint
Tokajská Lipovina
Tokajský Muškát žltý
919412102606020060100,315100
Tokajské samorodné12235,51,42102606020060100,315150
Tokajský výber
trojputňový až
šesťputňový
9trojputňový
23
trojputňový
25
štvorputňový
30
päťputňový
35
šesťputňový
40
61,2-2606020060100,315150
Tokajský mášláš92361,62102606020060100,315150
Tokajský fordítáš92361,62102606020060100,315150
Tokajská výberová
esencia
9 82-2606020060100,315150
Tokajská esencia1,2-85082-2606020060100,315150

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb.

1a) Nariadenie Komisie (ES) č. 753/2002 zo dňa 29. apríla 2001, ktorá ustanovuje určité pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o popise, oznamovaní, prezentácii a ochrane určitých vinárskych výrobkov v znení neskorších doplnkov (Ú. v. ES L 118, zo 04. 05. 2002).

2) § 13 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z.

3) § 13 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z.