142

OPATRENIE

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

zo 16. apríla 1998

o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8a ods. 2 a § 19 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Toto opatrenie sa vzťahuje na štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva a na štátny fond kultúry Pro Slovakia.

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8 ods. 4 písm. f) zákona]

(1) Osobitné ponukové konanie sú správcovia uvedení v § 1 opatrenia povinní vykonať, ak predmetom prevodu sú

a) výpočtová technika (počítače, tlačiarne, modemy, skenery a ďalšie prvky počítačovej techniky),

b) komponenty elektrických zabezpečovacích zariadení objektov, hnuteľných kultúrnych pamiatok a predmetov zbierkových fondov,

c) telefaxy,

d) kopírovacie stroje,

e) motorové vozidlá,

f) hnuteľné veci štátu, ktorých zostatková cena určená znaleckým posudkom je vyššia ako 50 000 Sk.

(2) Prevod ostatných hnuteľných vecí štátu možno realizovať mimo osobitného ponukového konania.

§ 3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu, ak nadobúdateľom sú iní správcovia, než sú uvedení v v § 1 opatrenia, sa vždy vyžaduje súhlas ministerstva.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, keď jedným z účastníkov zmluvy sú iní správcovia než správcovia uvedení v § 1 opatrenia.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, keď správcovia uvedení v § 1 opatrenia prevádzajú vlastníctvo

a) výpočtovej techniky (počítače, tlačiarne, modemy, skenery a ďalšie prvky počítačovej techniky),

b) komponenty elektrických zabezpečovacích zariadení objektov, hnuteľných kultúrnych pamiatok a predmetov zbierkových fondov,

c) telefaxy,

d) kopírovacie stroje,

e) motorové vozidlá,

f) hnuteľné veci štátu, ktorých zostatková cena určená znaleckým posudkom je vyššia ako 50 000 Sk.

§ 6

Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, len keď správcovia uvedení v § 1 opatrenia výmenou dávajú

a) výpočtovú techniku (počítače, tlačiarne, modemy, skenery a ďalšie prvky počítačovej techniky),

b) komponenty elektrických zabezpečovacích zariadení objektov, hnuteľných kultúrnych pamiatok a predmetov zbierkových fondov,

c) telefaxy,

d) kopírovacie stroje,

e) motorové vozidlá,

f) hnuteľné veci štátu, ktorých zostatková cena určená znaleckým posudkom je vyššia ako 50 000 Sk.

§ 7

Nájom majetku štátu (k § 13 ods. 1 zákona)

(1) Na platnosť nájomnej zmluvy nehnuteľností sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, okrem krátkodobého prenájmu na čas do dvoch dní na kultúrne akcie, osvetové a spoločenské podujatia.

Súhlas ministerstva je potrebný aj vtedy, keď správcovia uvedení v § 1 opatrenia v nájomnej zmluve dohodli v prospech nájomcu právo opakovaného nájmu.

(2) Súhlas ministerstva sa vyžaduje na zmluvy (dohody a pod.), ktorými správcovia uvedení v § 1 opatrenia schvaľujú (povoľujú) nájomcom investičné zásahy (rekonštrukcie, nadstavby, prístavby a pod.) na prenajatom majetku štátu, ak nájomcami sú neštátne právnické osoby, prípadne fyzické osoby.

(3) Súhlas ministerstva sa vyžaduje na platnosť nájomnej zmluvy, ak správcovia uvedení v § 1 opatrenia prenechávajú do nájmu hnuteľné veci štátu iným správcom, než sú uvedení v § 1 opatrenia alebo iným osobám.

§ 8

Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 3 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzavretej správcami uvedenými v § 1 opatrenia sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak vypožičiavateľom sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona.

(2) Súhlas ministerstva sa vyžaduje na platnosť zmluvy o výpožičke, ktorou správcovia uvedení v § 1 opatrenia prenechávajú do výpožičky hnuteľné veci štátu iným správcom, než sú uvedení v § 1 opatrenia alebo iným osobám.


§ 9

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Ivan Hudec v. r.