Oznámenie č. 141/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy a športu

Čiastka 50/1998
Platnosť od 23.05.1998
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 25. augusta 1997, na základe článku 15.

141

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. mája 1995 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy a športu.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 25. augusta 1997, na základe článku 15.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky
v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy a športu

Vláda Slovenskej republiky a vláda Chorvátskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

v úsilí posilniť vzťahy medzi obidvoma krajinami a v snahe prehĺbiť vzájomné porozumenie, ako aj rozšíriť vzájomnú výhodnú spoluprácu súhlasili s uzavretím dohody o spolupráci v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy a športu

a dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu a výmenu skúseností v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy, športu a mládeže, ako aj v ďalších oblastiach spoločného záujmu.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu vo všetkých oblastiach vedy a techniky, a to prostredníctvom

a) dohôd a realizácie programov, štúdií a iných spoločných aktivít v rozličných odvetviach vedy a techniky,

b) výmeny vedeckých a odborných pracovníkov pri realizácii spoločných výskumných programov,

c) vzájomného poskytovania študijných pobytov, najmä pre mladých vedeckých pracovníkov,

d) vzájomného informovania o významných kongresoch, sympóziách a iných vedeckých podujatiach, ako aj podpory účasti vedeckých pracovníkov obidvoch strán na týchto stretnutiach,

e) výmeny publikácií, výsledkov vedeckých výskumov, vedeckej a technickej dokumentácie,

f) priamej spolupráce medzi ministerstvami, akadémiami a pracoviskami výskumno-vývojovej základne,

g) organizovania výstav a vedecko-technických prezentácií,

h) vytvárania spoločných tímov na riešenie bilaterálnych a multilaterálnych vedeckých a technických projektov.

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu a výmenu skúseností v oblasti vzdelávania prostredníctvom

a) vzájomnej výmeny žiakov a študentov na štúdium v druhej krajine,

b) vzájomnej výmeny učiteľov a vysokoškolských odborníkov na študijné a vedeckovýskumné pobyty vo vzdelávacích inštitúciách druhej zmluvnej strany,

c) výučby jazyka a literatúry vo vzdelávacích inštitúciách štátu druhej zmluvnej strany formou výmeny lektorov jazyka a literatúry, študentov a učiteľov na letných jazykových kurzoch a recipročnej výmeny publikácií a literatúry potrebných na výučbu jazyka a literatúry v druhej krajine.

Článok 4

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu s cieľom lepšie spoznávať skutočné kultúrne a umelecké hodnoty svojich národov prostredníctvom

a) výmeny spisovateľov, umelcov, sólistov, amatérskych a profesionálnych súborov, ako aj odborníkov a osobností činných v oblastiach, ktoré sú predmetom tejto dohody,

b) organizovania kultúrnych a umeleckých podujatí, umeleckých výstav, filmových predstavení, rozhlasových a televíznych programov, divadelných hier, tanečných a hudobných festivalov na území štátu druhej zmluvnej strany na komerčnom i nekomerčnom základe,

c) výmeny a darovania umeleckých publikácií, filmov, kníh, periodík, hudobných nahrávok, partitúr, gramoplatní a kaziet medzi knižnicami, múzeami a inými kultúrnymi inštitúciami,

d) spolupráce medzi vydavateľstvami vrátane vydávania a predaja kníh,

e) spoločného organizovania kultúrnych podujatí (výstav, sympózií, atď.) na vopred dohodnuté témy,

f) zaraďovania dramatických a hudobných diel autorov druhej krajiny do repertoáru profilových inštitúcií vo vlastnej krajine,

g) prekladov a vydávania najvýznamnejších autorov druhej krajiny v literárnej, umeleckej, historickej a vedeckej oblasti.

Článok 5

Zmluvné strany budú podporovať uzavieranie dohôd o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní a dokladov o akademických a vedeckých hodnostiach a tituloch získaných v obidvoch krajinách.

Článok 6

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu inštitúcií a organizácií z oblasti kultúry, agentúr, vydavateľstiev novín a časopisov, filmových inštitúcií, rozhlasových a televíznych staníc na základe priamych dohôd medzi nimi.

Článok 7

Zmluvné strany budú pozývať odborníkov z oblasti kultúry, vzdelávania a vedy druhej zmluvnej strany na medzinárodné konferencie a podujatia uskutočňované na ich území.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať ďalšie zdokonaľovanie systému dodržiavania platných medzinárodných dohôd týkajúcich sa ochrany autorských práv a rozširovania kultúrnych hodnôt druhej krajiny.

Článok 9

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi archívmi, múzeami a knižnicami a budú umožňovať prístup vedcov a bádateľov druhej krajiny k ich fondom a zbierkam.

Táto spolupráca sa bude uskutočňovať na základe reciprocity v súlade s platnými zákonmi a predpismi prijímajúcej strany.

Článok 10

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi inštitúciami usilujúcimi sa o zachovanie kultúrneho dedičstva obidvoch krajín a budú podporovať kultúrne styky a podujatia každého druhu.

Článok 11

Zmluvné strany budú venovať osobitnú pozornosť uspokojovaniu vzdelávacích a kultúrnych potrieb slovenskej menšiny, ktorá žije v Chorvátskej republike, a chorvátskej menšiny, ktorá žije v Slovenskej republike, najmä v oblasti slovenského a chorvátskeho jazyka a kultúry, ako aj vzájomnej ochrany ich kultúrneho a historického dedičstva. Na tento účel bude dohodnutý osobitný program spolupráce medzi príslušnými inštitúciami štátov obidvoch zmluvných strán s prihliadnutím na návrhy príslušných národnostných menšín.

Tento program, ktorý bude súčasťou celkových medzirezortných programov, obsahuje okrem iného vzájomné vysielanie odborníkov a učiteľov, zasielanie učebníc, zriaďovanie školských knižníc, organizovanie seminárov, udeľovanie štipendií a pod., a to na základe bezprostrednej dohody kompetentných ministerstiev obidvoch zmluvných strán.

Článok 12

Zmluvné strany budú podporovať zriaďovanie kultúrnych centier a združení v súlade s vnútroštátnymi platnými predpismi.

Článok 13

Zmluvné strany budú podporovať všestranný rozvoj spolupráce v oblasti telesnej výchovy a športu, ako aj priamu spoluprácu medzi mladými ľuďmi obidvoch krajín.

Článok 14

Na plnenie ustanovení tejto dohody budú zmluvné strany uzavierať medzirezortné programy spolupráce, v ktorých budú dohodnuté formy spolupráce, spôsoby ich realizácie a financovanie. Na realizáciu tejto dohody a programov, ktoré sa budú na jej základe uskutočňovať, vytvoria zmluvné strany zmiešanú komisiu, ktorá sa bude schádzať podľa potreby striedavo v Slovenskej republike a v Chorvátskej republike.

Článok 15

Táto dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov štátov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom doručenia neskoršej nóty o tomto schválení.

Článok 16

Táto dohoda sa uzaviera na obdobie piatich rokov, po ktorých uplynutí sa automaticky predlžuje na ďalšie päťročné obdobie, ak ju žiadna zo zmluvných strán najmenej šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia jej platnosti písomne nevypovie diplomatickou cestou.

V prípade vypovedania tejto dohody všetky programy výmeny, spoločné podujatia alebo projekty realizované na jej základe, ktoré neboli skončené, zachovávajú platnosť na celé obdobie, na ktoré boli dohodnuté.

Dané v Bratislave 5. mája 1995 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a chorvátskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Juraj Schenk v. r.

Za vládu

Chorvátskej republiky:

Mate Granič v. r.