136

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. novembra 1997 bola vo Viedni podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 26. januára 1998, na základe článku 12 ods.1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave podpísaná 17. decembra 1975 v Prahe (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 80/1976 Zb.) a Vykonávací protokol.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou spolkovou radou
o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave

Vláda Slovenskej republiky a Švajčiarska spolková rada (ďalej len „zmluvné strany“) v snahe uľahčiť cestnú osobnú a nákladnú dopravu medzi obidvoma štátmi a tranzit cez ich územia

dohodli sa takto:

Článok 1

Rozsah platnosti

Ustanovenia tejto dohody sa vzťahujú na prepravu osôb a tovarov z územia štátu alebo na územie štátu jednej zo zmluvných strán alebo na tranzit cez toto územie vozidlami, ktoré sú schválené pre premávku na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 2

Definície pojmov

Na účely tejto dohody znamená

1. pojem „podnikateľ“ fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá je v Slovenskej republike alebo vo Švajčiarsku oprávnená vykonávať medzinárodnú cestnú osobnú alebo nákladnú dopravu podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov,

2. pojem „vozidlo“ cestné vozidlo s motorovým pohonom, ako aj jeho príves alebo náves vybavený a schválený na prepravu

a) viac ako deviatich sediacich cestujúcich vrátane vodiča,

b) tovarov,

3. pojem „povolenie“ každé oprávnenie, koncesiu alebo povolenie, ktoré sa vyžaduje podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátov zmluvných strán.

Článok 3

Osobná doprava

1. Príležitostná osobná doprava nepodlieha povoleniu, ak

a) sa prepravujú tie isté osoby tým istým vozidlom počas celej cesty, ktorej východiskové a cieľové miesto sa nachádza v štáte, v ktorom je vozidlo evidované, pričom počas cesty alebo zastavenia mimo územia tohto štátu osoby ani nepristupujú, ani nevystupujú (okružné jazdy za zatvorenými dverami),

b) sa prepravujú skupiny osôb z miesta štátu, v ktorom je vozidlo evidované, do miesta na území štátu druhej zmluvnej strany, pričom sa vozidlo vracia do štátu, v ktorom je evidované, prázdne,

c) sa prepravujú skupiny osôb z miesta na území štátu druhej zmluvnej strany do miesta na území štátu, v ktorom je vozidlo evidované, a ak tejto ceste predchádzala jazda naprázdno, pričom cestujúci

- sú pred príchodom na územie, v ktorom budú nastupovať na základe zmluvy o preprave, sústreďovaní do skupín alebo

- boli tým istým podnikateľom v doprave za podmienok uvedených v písmene b) prepravení do prijímajúceho štátu a sú prepravovaní do iného štátu, alebo

- sú pozvaní na územie štátu druhej zmluvnej strany, pričom pozývajúci znáša náklady na prepravu; cestujúci musia tvoriť spolupatriaci okruh osôb, ktorý nebol zostavený iba na účel jazdy,

d) sa cestujúci prepravujú tranzitom cez územie štátu druhej zmluvnej strany.

2. Povoleniu nepodlieha pravidelná osobná doprava, ak ide o

a) kyvadlové jazdy s ubytovaním vykonávané tranzitom cez územie štátu druhej zmluvnej strany alebo na jeho územie, ako aj

b) prázdne jazdy vozidiel vykonávané v súvislosti s kyvadlovými jazdami.

3. Pri doprave podľa odsekov 1 a 2 sa od vodičov vyžaduje kontrolný doklad.

4. Iné prepravy, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2, podliehajú povoľovacej povinnosti podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán. Povolenia sa udeľujú spravidla na základe reciprocity.

Článok 4

Nákladná doprava

Každý podnikateľ štátu jednej zmluvnej strany je oprávnený vstúpiť dočasne bez povolenia na územie štátu druhej zmluvnej strany s prázdnym alebo s naloženým vozidlom s cieľom uskutočniť prepravu tovarov

a) medzi miestom na území štátu jednej zmluvnej strany a ľubovoľným miestom na území štátu druhej zmluvnej strany alebo

b) z územia štátu druhej zmluvnej strany do tretieho štátu, alebo z tretieho štátu na územie štátu druhej zmluvnej strany, alebo

c) tranzitom cez územie štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 5

Použitie vnútroštátnych právnych predpisov

Vo všetkých záležitostiach, ktoré neupravuje táto dohoda, musia podnikatelia a vodiči vozidiel štátu jednej zmluvnej strany pri jazdách na územie štátu druhej zmluvnej strany dodržiavať platné zákony a služobné predpisy tohto štátu, ktoré sa nepoužívajú diskriminačne.

Článok 6

Zákaz vnútroštátnej prepravy

Preprava osôb a tovarov medzi dvoma miestami na území štátu druhej zmluvnej strany nie je povolená. Zmiešaná komisia vytvorená podľa článku 10 však môže dohodnúť úľavy.

Článok 7

Porušenia dohody

1. Príslušné orgány štátov zmluvných strán zodpovedajú za to, že podnikatelia budú dodržiavať ustanovenia tejto dohody.

2. Voči podnikateľom a vodičom, ktorí na území štátu druhej zmluvnej strany porušili ustanovenia tejto dohody alebo zákony a služobné predpisy o cestnej doprave alebo o cestnej premávke platné na území tohto štátu, možno na požiadanie príslušných orgánov tohto štátu uplatniť tieto opatrenia, ktoré vykonajú príslušné orgány štátu, v ktorom je vozidlo evidované:

a) výstrahu,

b) dočasné, čiastočné alebo úplné odobratie oprávnenia vykonávať prepravu na území štátu zmluvnej strany, v ktorej došlo k porušeniu.

3. Orgán, ktorý takéto opatrenie prijal, informuje o ňom príslušné orgány štátu druhej zmluvnej strany.

4. Vyhradené zostávajú sankcie vychádzajúce z vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré môžu uplatniť súdy alebo príslušné orgány štátu zmluvnej strany, na ktorého území došlo k porušeniu.

Článok 8

Príslušné orgány

Zmluvné strany si navzájom oznámia orgány, ktoré sú splnomocnené na vykonávanie tejto dohody. Tieto orgány navzájom priamo komunikujú.

Článok 9

Vykonávacie ustanovenia

Vykonávacie ustanovenia k tejto dohode dohodnú príslušné orgány štátov zmluvných strán vo Vykonávacom protokole, ktorý je súčasťou tejto dohody.

Článok 10

Zmiešaná komisia

1. Na vykonávanie tejto dohody zmluvné strany ustanovujú Zmiešanú komisiu.

2. Zmiešaná komisia môže vykonať zmenu alebo doplnenie Vykonávacieho protokolu uvedeného v článku 9.

3. Príslušné orgány štátu jednej zo zmluvných strán môžu požiadať o stretnutie Zmiešanej komisie. Zmiešaná komisia sa stretáva striedavo na území štátov zmluvných strán.

Článok 11

Platnosť pre Lichtenštajnské kniežatstvo

Vyhovujúc formálnemu želaniu Lichtenštajnského kniežatstva, sa táto dohoda vzťahuje aj na Lichtenštajnské kniežatstvo, pokiaľ bude spojené Švajčiarskou colnou úniou.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti a doba platnosti

1. Táto dohoda sa bude predbežne vykonávať odo dňa jej podpisu. Dohoda nadobudne platnosť, keď si zmluvné strany navzájom písomne diplomatickou cestou oznámia, že boli splnené vnútroštátne právne predpisy o uzavieraní a nadobúdaní platnosti medzinárodných zmlúv.

2. Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave podpísaná 17. decembra 1975 v Prahe a Vykonávací protokol.

3. Táto dohoda sa uzaviera na neurčitú dobu. Každá zmluvná strana môže dohodu písomne diplomatickou cestou vypovedať najneskôr tri mesiace pred uplynutím prebiehajúceho kalendárneho roku. V takom prípade sa platnosť dohody skončí 31. decembra tohto roku.

Na dôkaz toho, náležite na to svojimi vládami splnomocnení, podpísali túto dohodu.

Dané vo Viedni 13. novembra 1997 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a nemeckom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Slovenskej republiky:

Ján Jasovský v. r.

Za Švajčiarsku spolkovú radu:

Moritz Leuenberger v. r.

VYKONÁVACÍ PROTOKOL

Vychádzajúc z článku 9 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave podpísanej 13. novembra 1997 vo Viedni, dohodlo sa toto:

1. Osobná doprava
(článok 3)

Doprava podľa článku 3 ods. 1 a 2 dohody sa bude vykonávať na základe jazdného listu a zoznamu cestujúcich. Vzor tohto dokladu je priložený a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto protokolu.

Žiadosti o povolenia na dopravu, ktorá nespĺňa podmienky článku 3 ods. 1 dohody (napr. pravidelná doprava), sa podávajú príslušným orgánom štátu, v ktorom je vozidlo evidované. Tento odovzdá žiadosti príslušným orgánom štátu druhej zmluvnej strany.

Podnikatelia musia v žiadostiach uviesť cestovný poriadok, tarify, trasu autobusovej linky, ako aj ďalšie údaje, ktoré požaduje príslušný orgán. Postup pri udeľovaní povolení a iné podobné otázky dohodnú príslušné orgány štátov zmluvných strán spoločne na základe reciprocity.

Orgán, ktorý povolenie udelil, to oznámi príslušnému orgánu štátu druhej zmluvnej strany doručením kópie udeleného povolenia.

Povolenia treba mať pri sebe vo vozidlách a na požiadanie kontrolných orgánov ich predložiť.

Pri tranzitných jazdách naprázdno musí podnikateľ preukázať, že územím štátu druhej zmluvnej strany prechádza naprázdno.

Ak sa predloží príslušný dôkaz, od vozidiel, ktoré majú nahradiť poškodený alebo pokazený autobus, sa nevyžaduje žiadne povolenie na jazdu naprázdno.

2. Nákladná doprava
(článok 4)

Pri prepravách súpravou vozidiel, ktorá sa skladá z jednotlivých vozidiel pochádzajúcich z rôznych štátov, sa ustanovenia tejto dohody vzťahujú na celú súpravu vozidiel, ak je ťahač evidovaný v štáte jednej zo zmluvných strán.

3. Použitie vnútroštátnych právnych predpisov
(článok 5)

Zmluvné strany konštatujú, že článok 5 dohody sa vzťahuje predovšetkým na právne normy o preprave po ceste, o cestnej premávke, o rozmeroch a hmotnosti vozidiel, o pracovnom čase a čase odpočinku osádok vozidiel, ako aj o poplatkoch, mýte a správnych poplatkoch. Daň z vozidiel, pre ktorú platí princíp národnosti, od podnikateľov štátu druhej zmluvnej strany nemožno požadovať.

4. Príslušné orgány
(článok 8)

Orgány príslušné na vykonávanie dohody sú

za Slovenskú republiku Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,

za Švajčiarsko Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement

Bundesamt für Verkehr

CH-3003 Bern.

5. Rozmery a hmotnosť vozidiel

Z hľadiska rozmerov a hmotnosti vozidiel sa každá zo zmluvných strán zaväzuje, že nebude aplikovať na vozidlá evidované na území štátu druhej zmluvnej strany prísnejšie podmienky ako na vozidlá evidované na území svojho štátu.

V prípade, že vozidlá prekračujú rozmery a hmotnosti ustanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi každej zmluvnej strany, musí sa dodržať tento postup:

Za Slovenskú republiku: Žiadosti o vydanie osobitného povolenia na prepravu ťažkých a nadrozmerných nákladov sa podávajú vopred Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Za Švajčiarsko: Vozidlá evidované v Slovenskej republike môžu s povolením vystaveným Švajčiarskym colným úradom alebo Spolkovým policajným úradom (Bundesamt für Polizeiwesen), odbor cestnej dopravy (Hauptabteilung Strassenverkehr), Bern, vstúpiť do hraničného pásma určeného Spolkovým úradom pre justíciu a políciu (Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement).

Osobitné povolenia na prepravy mimo tohto hraničného pásma udeľuje Spolkový policajný úrad (Bundesamt für Polizeiwesen), odbor cestnej dopravy (Hauptabteilung Strassenverkehr), CH-3003 Bern (telefax +31 963 43 03), iba pre nedeliteľné zásielky, ak pomery na cestách udelenie povolenia umožňujú. Žiadosti sa tomuto úradu zasielajú vopred.

Celková hmotnosť zapísaná v technickom preukaze vozidla sa nesmie v žiadnom prípade prekročiť.

6. Clá

Pohonné látky, ktoré sa nachádzajú v bežnej nádrži dočasne vpusteného vozidla, sú oslobodené od dovozných poplatkov, dovozných zákazov a dovozných obmedzení.

Náhradné dielce určené na údržbu určitého dočasne vpusteného vozidla nepodliehajú dovozným poplatkom, dovozným zákazom a dovozným obmedzeniam. Zmluvné strany môžu pre tieto náhradné dielce určiť spôsob vybavenia dokladom pre dočasný dovoz. Vymenené náhradné dielce sa musia precliť, opäť vyviezť alebo pod dohľadom colných orgánov zničiť.

Dané vo Viedni 13. novembra 1997 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a nemeckom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Slovenskej republiky:

Ján Jasovský v. r.

Za Švajčiarsku spolkovú radu:

Moritz Leuenberger v. r.

Příloha 01

Příloha 02