134

PREDSEDA

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

vyhlasuje

úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 243/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. a zákonom č. 205/1997 Z. z.

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

Úvodné ustanovenie

(1) Tento zákon upravuje zdaňovanie uhľovodíkových palív a mazív (ďalej len „palivá a mazivá“) spotrebnou daňou (ďalej len „daň“).

(2) Palivá a mazivá sa podľa tohto zákona zdaňujú jednorazovo.

§ 2

Vymedzenie pojmov

(1) Palivami a mazivami sa na účely tohto zákona rozumejú

a) benzíny, stredné oleje a ťažké oleje zaradené do položky 2710 00 harmonizovaného systému1) kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,1a) ako aj ich vzájomné zmesi, stlačené a skvapalnené plyny položky 2711 colného sadzobníka,1a)

b) zmes vyrobená z palív a mazív uvedených v písmene a) a tovarov iných kapitol colného sadzobníka1a) s výnimkou ekologického paliva vyrobeného v tuzemsku a biogénneho paliva vyrobeného v tuzemsku,

c) ekologické palivo,

d) biogénne palivo.

(2) Ekologickým palivom sa na účely tohto zákona rozumie zmes vyrobená z palív a mazív uvedených v odseku 1 písm. a) a esteru kyselín obsiahnutého v tukoch a olejoch uvedených v kapitole 15 colného sadzobníka,1a) ktorá je odbúrateľná najmenej na 90 % za 21 dní podľa medzinárodného testu CEC L-33-A-93, pričom podiel esteru kyselín v tejto zmesi je vyšší ako 30 %.

(3) Biogénnym palivom sa na účely tohto zákona rozumie zmes biogénnej látky a uhľovodíkov, v ktorej podiel uhľovodíkov nesmie presiahnuť 5 %, pričom biogénnou látkou sa na účely tohto zákona rozumejú rastlinné tuky a oleje uvedené v kapitole 15 colného sadzobníka,1a) tiež chemicky modifikované.

(4) Vyskladnením sa na účely tohto zákona rozumie

a) predaj alebo akýkoľvek iný odbyt, alebo iné fyzické vydanie palív a mazív, z ktorých nebola odvedená daň,

b) fyzické vydanie palív a mazív vyrobených platiteľom dane z materiálu úplne alebo čiastočne dodaného objednávateľom,

c) použitie palív a mazív na výrobu výrobkov, ktoré nie sú predmetom dane,

d) použitie palív a mazív pre vlastnú potrebu platiteľa, príslušníkov jeho domácnosti1b) a jemu blízkych osôb,1c) jeho zamestnancov, členov a spoločníkov a príslušníkov ich domácností1b) a im blízkych osôb,1c)

e) použitie palív a mazív na účely reklamy.

§ 3

Predmet dane

(1) Predmetom dane sú v tuzemsku vyrobené alebo do tuzemska dovezené palivá a mazivá.

(2) Dani nepodliehajú

a) palivá a mazivá, ktoré sa daňou už raz zdanili podľa tohto zákona, ak sa pri nich neuplatnil nárok na vrátenie dane podľa § 11 a ak tento zákon neustanovuje inak (§ 6 ods. 2),

b) biogénne palivá [§ 2 ods. 1 písm. d)] vyrobené v tuzemsku.

§ 4

Platiteľ dane

Platiteľom dane (ďalej len „platiteľ“) je

a) právnická osoba a fyzická osoba, ktorá v tuzemsku palivá a mazivá vyrába alebo ktorej sa majú vyvážané alebo dovážané palivá a mazivá prepustiť do navrhovaného režimu1d), alebo ktorá si podľa § 11 ods. 4 uplatní nárok na vrátenie zaplatenej dane,

b) právnická osoba a fyzická osoba, ktorá nakúpi zdanené palivá a mazivá a tie vyskladní na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1 písm. a) až d),

c) Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,

d) právnická osoba a fyzická osoba, ak nevie preukázať spôsob nadobudnutia alebo predložiť doklad o nadobudnutí palív a mazív,

e) právnická osoba a fyzická osoba, ak skladuje, vyskladňuje alebo spotrebováva palivá a mazivá, ktoré nadobudla bez dane iným spôsobom, než ustanovuje tento zákon.

§ 5

Základ dane

Základom dane je množstvo palív a mazív, ktoré podlieha daňovej povinnosti podľa § 8, vyjadrené v tonách čistej hmotnosti. To neplatí pri stlačených plynoch používaných ako pohonná látka, pri ktorých je základom dane množstvo vyjadrené v m3.

§ 6

Sadzba dane

(1) Sadzby dane sú určené takto:

Tabulka 01

(2) Ak sa zmesi palív a mazív podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) spotrebujú ako pohonná látka, zdaňujú sa sadzbou podľa odseku 1 písm. a).

(3) Ak sa stredné oleje podľa odseku 1 písm. d) a mazacie oleje podľa odseku 1 písm. g) položiek 2710 00 81 až 85 použijú na iný než určený účel,2a) zdaňujú sa sadzbou podľa odseku 1 písm. a).

§ 7

Výpočet dane

(1) Daň z vyskladnených palív a mazív je platiteľ povinný sám vypočítať. Daň z dovezených palív a mazív vypočíta správca dane.

(2) Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane určenej na príslušné palivá a mazivá podľa § 6.

§ 8

Vznik daňovej povinnosti

(1) Daňová povinnosť vzniká

a) dňom vyskladnenia palív a mazív, z ktorých nebola odvedená daň,

b) pri dovoze palív a mazív dňom vzniku colného dlhu,3)

c) pri palivách a mazivách podľa § 10 ods. 1 písm. a) dňom vyskladnenia na iné účely, ako ustanovuje § 10 ods. 1 písm. a); daňová povinnosť nevznikne, ak Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky vyskladní palivá a mazivá späť výrobcovi,

d) pri palivách a mazivách podľa § 10 ods. 1 písm. b) až d) dňom vyskladnenia na iné účely, ako ustanovuje § 10 ods. 1 písm. b) až d),

e) pri palivách a mazivách, pri ktorých sa uplatnil nárok na vrátenie dane podľa § 11 ods. l písm. f) až i), dňom vyskladnenia na iné účely, ako ustanovuje § 11 ods. l písm. f) až i),

f) dňom zúčtovania strát na majetku na ťarchu účtu mánk a škôd v systéme podvojného účtovníctva alebo dňom zapísania zníženia zásob v skladovej evidencii v systéme jednoduchého účtovníctva v prípade, že škoda vznikla alebo manko vzniklo pred vznikom daňovej povinnosti podľa písmen a) až e),

g) každej právnickej osobe alebo fyzickej osobe pri palivách a mazivách podľa § 6 ods. 2 dňom spotreby a podľa § 6 ods. 3 dňom použitia.

(2) Daňová povinnosť platiteľovi podľa § 4 písm. d) a e) vzniká dňom nadobudnutia palív a mazív, a ak nevie preukázať deň ich nadobudnutia, daňová povinnosť vzniká dňom, ktorý určí správca dane.

(3) Daňová povinnosť pri predaji podniku4) alebo nájme podniku4a) vzniká kupujúcemu dňom nadobudnutia vlastníctva palív a mazív, ktoré tvoria jeho obchodný majetok,4b) alebo pri prevode správy palív a mazív. Daňová povinnosť nevznikne, ak sa kupujúci zaregistruje ako platiteľ, a to pred dňom nadobudnutia vlastníctva alebo prevodu správy.

(4) Daňová povinnosť vzniká dňom vyskladnenia palív a mazív právnickým osobám a fyzickým osobám, na ktoré prešlo vlastnícke právo, resp. prevod správy na základe osobitných predpisov.5)

(5) Daňová povinnosť vzniká každej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá dopravnými prostriedkami prepravuje nezdanené palivá a mazivá, a to dňom zistenia odcudzenia palív a mazív.

§ 9

Vyhotovenie daňových dokladov a ich obsah

(1) Platiteľ je povinný pri tuzemskej výrobe vyhotoviť daňový doklad v deň vyskladnenia palív a mazív.

(2) Daňový doklad musí obsahovať

a) poradové číslo daňového dokladu a dátum jeho vyhotovenia,

b) obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko a daňové identifikačné číslo platiteľa,

c) obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko a daňové identifikačné číslo odberateľa, ak bolo pridelené,

d) množstvo palív a mazív v merných jednotkách, ich obchodné označenie a číselný kód harmonizovaného systému vrátane doplnkového kódu,

e) výšku dane spolu, zaokrúhlenú na desať halierov do 0,05 Sk smerom nadol a od 0,05 Sk vrátane smerom nahor,

f) dátum vyskladnenia.

(3) Správca dane uzná na účely správneho zatriedenia palív a mazív do číselného kódu podľa odseku 2 písm. d) záväznú informáciu o sadzobnom zaradení palív a mazív colnými orgánmi.

(4) Platiteľ a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorým vznikne daňová povinnosť podľa § 8 ods. 5, sú povinné v deň zistenia odcudzenia palív a mazív vyhotoviť daňový doklad podľa odseku 2, v ktorom namiesto údajov o odberateľovi uvedú slovo „škoda“, namiesto dátumu vyskladnenia dátum vzniku daňovej povinnosti, a súčasne zaplatiť daň v lehote podľa § 13.

(5) Platiteľ je povinný v deň vzniku daňovej povinnosti podľa § 8 ods. 1 písm. f) vyhotoviť daňový doklad podľa odseku 2, v ktorom namiesto údajov o odberateľovi uvedie slovo „škoda“ a namiesto dátumu vyskladnenia dátum vzniku daňovej povinnosti.

(6) Pri vyskladnení palív a mazív oslobodených od dane musí byť na doklade vyhotovenom podľa odseku 2 uvedené, že ide o vyskladnenie bez dane vykonané v súlade s § 10 ods. 1 písm. a), d) a f).

(7) Daňovým dokladom pri dovoze palív a mazív je písomné colné vyhlásenie; pri vývoze doklad, na ktorého základe možno uplatniť nárok na vrátenie dane. Na tomto doklade je platiteľ povinný uviesť číselný kód harmonizovaného systému. Na účely tohto zákona je vývoz palív a mazív uskutočnený vtedy, ak sú palivá a mazivá prepustené do režimu vývozu potvrdeného pohraničným colným úradom v diele C písomného colného vyhlásenia.

(8) Platiteľ je povinný mať okrem uvedených dokladov aj doklady preukazujúce uplatnené nároky na vrátenie dane podľa § 11 ods. 1 písm. b) až i).

(9) Platiteľ je povinný uschovávať všetky daňové doklady rozhodujúce pre určenie dane a doklady preukazujúce uplatnenie nároku na vrátenie dane päť rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane.

§ 10

Oslobodenie od dane

(1) Od dane sú oslobodené

a) palivá a mazivá vyskladnené Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky s výnimkou palív a mazív určených na jej vlastnú potrebu,

b) motorová nafta používaná ako pohonná látka v medzinárodnej vodnej doprave,6)

c) palivá a mazivá používané ako pohonná látka v medzinárodnej leteckej doprave,6)

d) palivá a mazivá určené na použitie ako vzorky pri povinných skúškach7) na výskumné účely týkajúce sa výhradne predmetu dane a zničené pri živelnej pohrome s výnimkou odcudzenia,

e) palivá pri ich dovoze, ktoré sa nachádzajú v bežných nádržiach cestných motorových vozidiel a slúžia na ich vlastný pohon,7a) ako aj palivá v prenosných nádržiach cestných motorových vozidiel v množstve určenom osobitným predpisom,7a)

f) palivá a mazivá vyvážané priamo výrobcom, ak výrobca uzatvoril kúpnu zmluvu so zahraničným odberateľom, vyhotovil faktúru na zahraničného odberateľa a pri deklarovaní vývozu v písomnom colnom vyhlásení je výrobca uvedený ako odosielateľ, vývozca, deklarant a osoba potvrdzujúca písomné colné vyhlásenie.

(2) Nezdanené palivá a mazivá možno prepravovať len s písomným povolením vydaným správcom dane príslušným pre odberateľa.

(3) Nárok na oslobodenie je platiteľ povinný uplatniť písomne vopred u dodávateľa, a to ešte pred vyhotovením daňového dokladu.

§ 11

Nárok na vrátenie dane

(1) Registrovanému platiteľovi (§ 14) nárok na vrátenie dane vzniká dňom

a) vývozu zdanených palív a mazív v rámci podnikateľskej činnosti,8)

b) vyskladnenia zdanených palív a mazív na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1 písm. a) až d),

c) vrátenia palív a mazív neprevzatých odberateľom späť výrobcovi,

d) opravy základu dane, chyby v sadzbe dane, chyby vo výpočte dane alebo v prípade, ak došlo k inému omylu, ktorý v zmysle tohto zákona je zrejmou nesprávnosťou,

e) vyporiadania nárokov z vád palív a mazív, ak sa za ne neposkytla odplata alebo sa odplata vrátila,

f) použitia motorovej nafty na pohon hnacích vozidiel na železničnej dráhe pri verejnej preprave osôb a nákladov,

g) prevzatia na sklad zdanených palív a mazív uvedených v položkách colného sadzobníka 2710 00 11 a 15, 2710 00 61 a 65, 2710 00 71 a 72 na účely ich špecifického spracovania2) alebo chemického spracovania iného ako špecifického,2)

h) použitia zdanených palív a mazív uvedených v položkách colného sadzobníka 2710 00 21 a 25, 2710 00 66 až 68, 2710 00 74 a 76 na iný účel než ako pohonnú látku; nárok na vrátenie dane nemá, ak ich použil ako pohonnú látku,

i) použitia zdanených palív a mazív uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) na výrobu ekologického paliva [§ 2 ods. 1 písm. c)].

(2) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej predmetom podnikania8) je

a) rastlinná alebo živočíšna výroba8a) (ďalej len „poľnohospodársky podnik“),

b) poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a v chovateľstve8b) poľnohospodárskemu podniku,

má nárok na vrátenie 7 500 Sk za tonu zaplatenej dane z motorovej nafty za podmienok, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.

(3) Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením

a) podmienky a spôsob vrátenia časti zaplatenej dane z motorovej nafty spotrebovanej osobami uvedenými v odseku 2,

b) náležitosti vedenia evidencie osobami uvedenými v odseku 2,

c) náležitosti vedenia evidencie o vrátení časti zaplatenej dane z motorovej nafty.

(4) Platiteľ nárok na vrátenie dane podľa odseku 1 uplatní na príslušnom daňovom úrade v daňovom priznaní najskôr za mesiac, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol, najneskôr však do dňa premlčania dane, ak

a) daň zaplatil svojmu dodávateľovi, ktorý je platiteľom, alebo pri dovoze správcovi dane, a to do konca zdaňovacieho obdobia, za ktoré nárok na vrátenie dane uplatnil,

b) má daňový doklad podľa § 9 a doklad o zaplatení dane.

§ 12

Daňové priznanie

(1) Platiteľ, ktorému vznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane, je povinný predložiť daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

(2) Daňové priznanie predkladá platiteľ mesačne, a to najneskôr do pätnásteho dňa nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane. Daňové priznanie je platiteľ povinný predložiť aj v prípade, ak mu nevznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane.

(3) Ak platiteľ zistí, že daňové priznanie, ktoré predložil, je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok

a) zvýšenie daňovej povinnosti, je povinný bez meškania predložiť správcovi dane dodatočné daňové priznanie s uvedením obdobia, ktorého sa týka; dodatočné daňové priznanie nemožno predložiť v termíne odo dňa začatia daňovej kontroly správcom dane až do dňa jej ukončenia,

b) zníženie daňovej povinnosti, môže spolu so žiadosťou predložiť dodatočné daňové priznanie správcovi dane najneskôr do uplynutia troch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie. V žiadosti uvedie zdaňovacie obdobie, ktorého sa nárok na vrátenie týka.

§ 13

Zdaňovacie obdobie a splatnosť dane

(1) Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac.

(2) Daň s výnimkou odseku 5 je splatná

a) jednorazovo,

b) preddavkovo.

(3) Platiteľ, ktorého mesačná daňová povinnosť nepresiahne sumu 2 000 000 Sk, spláca daň jednorazovo najneskôr do pätnástich dní po skončení zdaňovacieho obdobia.

(4) Platiteľ, ktorého mesačná daňová povinnosť presiahne sumu 2 000 000 Sk, spláca daň preddavkovo dvoma splátkami z palív a mazív

a) vyskladnených od prvého do pätnásteho dňa kalendárneho mesiaca je daň splatná najneskôr do posledného dňa zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňová povinnosť vznikla,

b) vyskladnených od šestnásteho do posledného dňa kalendárneho mesiaca doplatí daň najneskôr do pätnástich dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňová povinnosť vznikla.

(5) Pri dovoze palív a mazív je daň splatná podľa osobitného predpisu.9)

(6) Splatnosť nároku na vrátenie dane je do 10 dní po lehote na predloženie daňového priznania alebo do 10 dní od dátumu skutočného predloženia daňového priznania, ak platiteľ daňové priznanie nepredloží včas.

§ 14

Registrácia a zrušenie registrácie

(1) Platiteľ je povinný registrovať sa u miestne príslušného správcu dane najneskôr do vzniku prvej daňovej povinnosti alebo do vzniku prvého nároku na vrátenie dane.

(2) O zrušenie registrácie môže platiteľ požiadať najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa registrácie, ak mu v tomto období nevznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane.

§ 15

Zvýšenie dane, penále a pokuty

(1) Z rozdielu medzi daňou uvedenou v daňovom priznaní a skutočnou daňovou povinnosťou určí správca dane zvýšenie dane vo výške 100 % z nedoplatku dane, ak tento rozdiel zistí príslušný správca dane, a vo výške 20 %, ak ho zistí platiteľ sám a opravu dane vykoná v daňovom priznaní za najbližšie zdaňovacie obdobie spôsobom uvedeným v § 12 ods. 3 písm. a).

(2) Ak daň nebola zaplatená včas alebo v správnej výške, platiteľ je povinný dodatočne zaplatiť splatnú daň a penále vo výške 0,1 % z nedoplatku dane za každý deň omeškania, začínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti dane až do dňa platby vrátane.

(3) Z rozdielu medzi uplatneným nárokom na vrátenie dane a skutočným nárokom správca dane uloží pokutu vo výške 100 %, ak uplatnený nárok je vyšší, ako zistil správca dane, a 20 %, ak ho zistil platiteľ sám a opravu nároku vykoná v daňovom priznaní za najbližšie zdaňovacie obdobie spôsobom uvedeným v § 12 ods. 3 písm. a).

(4) Ak platiteľ uvedený v § 4 písm. a) až c)

a) nepredloží daňové priznanie včas, správca dane mu uloží pokutu až do výšky 200 000 Sk, najmenej však 5 000 Sk,

b) nesplní riadne a včas registračnú a oznamovaciu povinnosť, správca dane mu uloží pokutu až do výšky 1 000 000 Sk, najmenej však 10 000 Sk.

(5) Ak platiteľ uvedený v § 4 písm. d) a e)

a) nepredloží včas daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktorého sa toto daňové priznanie týka, správca dane mu uloží pokutu vo výške 20 000 Sk za každý, i započatý, deň omeškania,

b) nesplní včas registračnú a oznamovaciu povinnosť, správca dane mu uloží pokutu vo výške 20 000 Sk za každý, i započatý, deň omeškania.

(6) Právnická osoba a fyzická osoba, ak prepravujú nezdanené palivá a mazivá bez povolenia vydaného príslušným správcom dane, zaplatia pokutu vo výške päťnásobku dane pripadajúcej na množstvo prepravovaných palív a mazív.

(7) Zvýšenie dane, penále a pokuta sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia správcu dane.

§ 16

Daňové konanie

(1) Pre konanie vo veciach dane platí osobitný predpis,10) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Správcom dane je príslušný daňový úrad; pri dovoze colnica.

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 17

Podľa doterajších predpisov sa až do svojho uplynutia posudzujú všetky lehoty, ktoré začali plynúť pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ako aj na ne nadväzujúce lehoty na uplatnenie práv.

§ 17a

Pri uplatnení nároku na vrátenie dane z palív a mazív nakúpených do 31. júla 1997 sa použijú ustanovenia § 6 a 11 doterajšieho zákona.

§ 18

Zrušujú sa § 18 až 23 zákona č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach v znení zákona č. 595/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., ako aj prvá časť a tretia časť zákona, ak sa týkajú zdaňovania palív a mazív spotrebnou daňou.

§ 19

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1994.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1994 Z. z. nadobudol účinnosť 1. augusta 1994.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 243/1994 Z. z. nadobudol účinnosť 13. septembra 1994.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januára 1995.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januára 1996.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januára 1997.

Zákon č. 205/1997 Z. z. nadobudol účinnosť 1. augusta 1997.

Ivan Gašparovič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 160/1988 Zb. o Medzinárodnom dohovore o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru a Protokole o jeho zmene.

1a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 99/1997 Z. z.

1b) § 115 Občianskeho zákonníka.

1c) § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.

1d) § 2 písm. k) body 1 a 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.

2) Doplnková poznámka 4 ku kapitole 27 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z.

2a) Doplnkové poznámky 4 a 6 ku kapitole 27 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z.

3) § 196 až 211 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.

4) § 476 až 488 Obchodného zákonníka.§ 15 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

4a) § 720 Občianskeho zákonníka.

4b) § 6 Obchodného zákonníka.

5) Napríklad zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, § 192 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.

6) § 39 ods. 1, 3 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

7) Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov.

7a) § 112 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla.

8) § 2 Obchodného zákonníka.

8a) Číselný kód 01.1, 01.2 a 01.3 Klasifikácie produkcie vydanej opatrením Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 172/1995 Z. z., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia produkcie.

8b) Číselný kód 01.4 Klasifikácie produkcie vydanej opatrením Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 172/1995 Z. z.

9) § 221 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.

10) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z.