Zákon č. 13/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

Čiastka 4/1998
Platnosť od 16.01.1998 do31.12.2005
Účinnosť od 01.02.1998 do31.12.2005
Zrušený 300/2005 Z. z.

13

ZÁKON

zo 16. decembra 1997,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení zákona č. 120/1962 Zb., zákona č. 53/1969 Zb., zákona č. 184/1964 Zb., zákona č. 56/1965 Zb., zákona č. 81/1966 Zb., zákona č. 148/1969 Zb., zákona č. 45/1973 Zb., zákona č. 43/1980 Zb., zákona č. 10/1989 Zb., zákona č. 159/1989 Zb., zákona č. 47/1990 Zb., zákona č. 84/1990 Zb., zákona č. 175/1990 Zb., zákona č. 457/1990 Zb., zákona č. 545/1990 Zb., zákona č. 490/1991 Zb., zákona č. 557/1991 Zb. v znení nálezu Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky uverejneného v čiastke 93 z roku 1992 Zbierky zákonov Slovenskej republiky, zákona č. 60/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 177/1993 Z. z. v znení redakčného oznámenia o oprave chýb uverejneného v čiastke 63 z roku 1993 Zbierky zákonov Slovenskej republiky, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 102/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Nadpis pod § 122 znie:

„Ohrozenie obchodného tajomstva, bankového tajomstva alebo daňového tajomstva“.

2. V § 122 ods. 1 sa slová „obchodné tajomstvo24) alebo bankové tajomstvo25)“ nahrádzajú slovami „obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo alebo daňové tajomstvo“.

3. V § 122 ods. 2 sa slová „obchodné tajomstvo alebo bankové tajomstvo“ nahrádzajú slovami „obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo alebo daňové tajomstvo“.

4. V § 125 ods. 1 sa za slová „na kontrolu hospodárenia“ vkladajú slová „alebo týkajúcich sa konkurzu alebo vyrovnania“.

5. V § 248 ods. 3 písmeno a) znie:

a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako správca konkurznej podstaty alebo ako osoba, ktorá má osobitne uloženú povinnosť hájiť záujmy poškodeného, alebo“.

6. Za § 250 sa vkladá nový § 250a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠250a

Podvodný úpadok

(1) Kto v úmysle čo len sčasti zmariť uspokojenie svojho veriteľa

a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnými, zatají, predá, vymení, daruje alebo inak odstráni prostriedky, ktoré sú predmetom záväzku,

b) zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, obmedzením prevodu alebo ju dá do zálohy, nechá na nej zriadiť vecné právo alebo ju prenajme,

c) predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo záväzok alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh iného, i keď na to nebol povinný alebo nebol na to oprávnený, alebo

d) predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak

a) spôsobí činom uvedeným v odseku 1 značnú škodu alebo získa pre seba alebo pre iného značný prospech,

b) spácha taký čin na veci, ktorá podľa zákona požíva osobitnú ochranu, alebo

c) spôsobí takým činom vážnu poruchu v podnikaní alebo hospodárení iného.

(3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak

a) spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu alebo získa pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu, alebo

b) spôsobí takým činom inému úpadok podniku.“.

Doterajšie § 250a a 250b sa označujú ako § 250c a 250d.

7. V § 255 ods. 2 písmeno a) znie:

a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako správca konkurznej podstaty alebo ako osoba, ktorá má osobitne uloženú povinnosť hájiť záujmy poškodeného, alebo“.

8. Za § 256b sa vkladajú nové § 256c a 256d, ktoré vrátane spoločného nadpisu nad § 256c znejú:

„Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania

§ 256c

Kto ako dlžník, úpadca alebo ako člen štatutárneho orgánu dlžníka alebo úpadcu marí konkurzné konanie alebo vyrovnacie konanie tým, že

a) nesplní povinnosť uloženú mu zákonom o konkurze a vyrovnaní alebo

b) uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov alebo zákazom činnosti.

§ 256d

(1) Kto marí konkurzné konanie tým, že

a) zatají vec patriacu do konkurznej podstaty,

b) znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla,

c) nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty alebo

d) zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 značnú škodu.

(3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 1998.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.