Oznámenie č. 123/1998 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 10. októbra 1997 č. 10, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska

Čiastka 43/1998
Platnosť od 30.04.1998 do31.12.1998
Zrušený 358/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 1998.

123

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 24 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.

opatrenie zo 17. apríla 1998 č. 4/1998, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 10. októbra 1997 č. 10, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska.

Týmto opatrením sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 10. októbra 1997 č. 10, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska (oznámenie č. 363/1997 Z. z.) tak, že vzor výkazu Dev/NBS/12–12 Mesačný výkaz o devízových inkasách a platbách v konvertibilných menách sa nahrádza novým vzorom výkazu Dev/NBS/12–12. V novom výkaze sa uvádzajú v rámci nového platobného titulu PT 790 i tuzemské platby realizované cez zahraničné nostrá.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 1998.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 7/1998 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.