Oznámenie č. 122/1998 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky

Čiastka 43/1998
Platnosť od 30.04.1998 do31.12.1999
Zrušený 358/1999 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 1998. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 324/1998 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 1999.

122

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 29 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska

opatrenie zo 17. apríla 1998 č. 3/1998, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky.

Týmto opatrením sa ustanovujú platobné tituly na inkasá a platby v cudzej a slovenskej mene, na platby tuzemcov cudzozemcom v cudzej a slovenskej mene a na platby tuzemcov tuzemcom v cudzej mene, na inkasá tuzemcov od cudzozemcov v cudzej a slovenskej mene a na inkasá tuzemcov od tuzemcov v cudzej mene, na prevody medzi cudzozemcami a na prevody cudzej meny medzi tuzemcami. Toto opatrenie upravuje aj nový platobný titul PT 790 Tuzemské platby realizované cez zahraničné nostrá.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. novembra 1995 č. 9, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky (oznámenie č. 297/1995 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 22. novembra 1996 č. 16 (oznámenie č. 371/1996 Z. z.) a opatrenie Národnej banky Slovenska z 10. októbra 1997 č. 9 (oznámenie č. 303/1997 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 1998.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 7/1998 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.