Oznámenie č. 121/1998 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní a správe platobného prostriedku elektronickej peňaženky

Čiastka 43/1998
Platnosť od 30.04.1998 do31.12.2002
Zrušený 510/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

121

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 1 ods. 8 a § 24 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 20. marca 1998 č. 2/1998, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní a správe platobného prostriedku elektronickej peňaženky.

Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní a správe nového platobného prostriedku elektronickej peňaženky na území Slovenskej republiky a spôsob predkladania údajov o vydaných elektronických peňaženkách a ich používaní Národnej banke Slovenska.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 5/1998 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.