Zákon č. 12/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov

(v znení č. 483/2001 Z. z.(nepriamo), 7/2005 Z. z.(nepriamo), 563/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 4/1998
Platnosť od 16.01.1998
Účinnosť od 01.01.2012

12

ZÁKON

zo 16. decembra 1997,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z. sa mení takto:

1. V § 4 ods. 2 písmeno k) znie:

k) veriteľ a dlžník pri podaní návrhu na konkurzné konanie,“.

2. V § 10 sa vypúšťa písmeno c).

3. V sadzobníku súdnych poplatkov v položke 4 sa vypúšťajú písmená a) a b).

4. V položke 4 sa v poznámke vypúšťajú slová „§ 24 ods. 1“.

5. Položka 5 znie:

„Položka 5

a) Za konkurzné konanie

1,2 % zo speňaženej sumy z podstaty, najviac 60 000 Sk

b) Za konkurzné konanie skončené núteným vyrovnaním

0,6 % zo sumy použitej na uspokojenie veriteľov, najviac 25 000 Sk

c) Za vyrovnacie konanie

0,3 % zo sumy použitej na uspokojenie veriteľov, najviac 15 000 Sk“.

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) Napríklad Trestný zákon, Občiansky súdny poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 73 sa za slová „príslušný orgán“ vkladá čiarka a slová „správca konkurznej podstaty, predbežný správca“.


Čl. VI

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 471/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 91/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 292/1996 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 1998.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.