Vyhláška č. 119/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 639/1992 Zb. o výpočte preddavku na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov na mesačné obdobie v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 327/1993 Z. z.

Čiastka 43/1998
Platnosť od 30.04.1998 do31.12.1999
Účinnosť od 01.05.1998 do31.12.1999
Zrušený 366/1999 Z. z.

OBSAH

119

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 23. apríla 1998,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 639/1992 Zb. o výpočte preddavku na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov na mesačné obdobie v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 327/1993 Z. z.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 40f ods. 1 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 639/1992 Zb. o výpočte preddavku na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov na mesačné obdobie v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 327/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 3 znejú:

1) § 6 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

2) § 40f ods. 1 zákona č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

3) § 16 zákona č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

2. § 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Ak zdaniteľná mzda za kalendárny mesiac presiahne sumu 90 000 Sk, preddavok na kalendárny mesiac vypočítaný podľa odseku 3 sa zvyšuje takto:

&nbsp preddavok &nbsp
nad Sk do Sk &nbsp
30 600 106 200 o 5 %
106 200 333 000 o 10 %
333 000 748 800 o 20 %
748 800 a viac o 30 % .".

3. Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:

㤠1a

(1) V zdaňovacom období roku 1998 sa na výpočet preddavkov na mesačné obdobia do účinnosti tejto vyhlášky použijú doterajšie predpisy.

(2) V zdaňovacom období roku 1998 sa na výpočet preddavkov na mesiac apríl 1998 použijú ustanovenia tejto vyhlášky, ak sa preddavok zráža4) po účinnosti tejto vyhlášky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) § 40f ods. 2 zákona č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

4. Slovo „Kčs“ sa v celom texte vyhlášky a prílohy k nej nahrádza slovom „Sk“.

5. V prílohe k vyhláške posledná veta znie: „Ak zdaniteľná mzda za kalendárny mesiac presahuje sumu 90 000 Sk, preddavok je 30 600 Sk + 42 % zo sumy presahujúcej 90 000 Sk; takto vypočítaný preddavok sa zvyšuje o

a) 5 % pri preddavku nad 30 600 Sk do 106 200 Sk,

b) 10 % pri preddavku nad 106 200 Sk do 333 000 Sk,

c) 20 % pri preddavku nad 333 000 Sk do 748 800 Sk,

d) 30 % pri preddavku nad 748 800 Sk a viac.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 1998.


Miroslav Maxon v. r.