Oznámenie č. 118/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o úradnom odbere vzoriek a o laboratórnom skúšaní a hodnotení krmív

Čiastka 42/1998
Platnosť od 29.04.1998 do30.09.2009
Účinnosť do 30.09.2009
Zrušený 380/2009 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 78/2003 Z. z. a nadobudli účinnosť 15. marca 2003. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 503/2004 Z. z. a nadobudli účinnosť 15. septembra 2004....

118

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 22 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z. o krmivách

výnos zo 7. októbra 1997 č. 1497/4/1997-100 o úradnom odbere vzoriek a o laboratórnom skúšaní a hodnotení krmív.

Výnos upravuje požiadavky na úradný odber vzoriek krmív, laboratórne skúšanie a hodnotenie krmív a skúšanie kvality živočíšnych produktov z hľadiska vplyvu krmiva na ich kvalitu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos je uverejnený v čiastke 11/1998 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.