Zákon č. 116/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1996 Z. z. o audiovízii

Čiastka 42/1998
Platnosť od 29.04.1998 do31.12.2007
Účinnosť od 01.05.1998 do31.12.2007
Zrušený 343/2007 Z. z.

OBSAH

116

ZÁKON

z 1. apríla 1998,

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1996 Z. z. o audiovízii

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1996 Z. z. o audiovízii sa mení takto:

1. V § 4 odsek 8 znie:

(8) Distributér audiovizuálneho diela zabezpečuje audiovizuálne diela pre osoby uvedené v § 2 ods. 2 písm. c) až f) tak, aby zo všetkých ním použitých a šírených audiovizuálnych diel bolo najmenej 30 % európskych audiovizuálnych diel a z toho najmenej 30 % slovenských audiovizuálnych diel.".

2. V § 4 ods. 10 sa slová „je povinný zabezpečiť“ nahrádzajú slovom „zabezpečuje".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 1998.


Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.