Opatrenie č. 113/1998 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 299/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú číselníky územných jednotiek Slovenskej republiky

Čiastka 41/1998
Platnosť od 23.04.1998 do31.12.2002

OBSAH

113

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 2. apríla 1998,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 299/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú číselníky územných jednotiek Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 299/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú číselníky územných jednotiek Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe v číselníku obcí Slovenskej republiky sa mení názov obce Maršová na Maršová-Rašov1) (IcZUJ 517798).

2. V prílohe sa číselník obcí Slovenskej republiky dopĺňa názvami týchto nových obcí2):

Štefanovičová IcZUJ 581691 okres Nitra
Kuzmice IcZUJ 581704 okres Topoľčany
Šuja IcZUJ 581712 okres Žilina
Horná Ves IcZUJ 581747 okres Žiar
&nbsp &nbsp nad Hronom
Hrkovce IcZUJ 581895 okres Levice
Hlboké nad Váhom IcZUJ 581984 okres Bytča
Zlatno IcZUJ 582051 okres Poltár

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Štefan Condík v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/1998 Z. z. o rozdelení niektorých obcí, o zmene názvu obce Maršová a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 180/1997 Z. z.

2) Čl. I nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 180/1997 Z. z. o rozdelení niektorých obcí a o zmene nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy.§ 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/1998 Z. z.